Bobková, Lenka

1996  1997  1998  1999  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Bobková, Lenka: Jan Lucemburský, Karel IV. (John of Luxembourg, Charles IV.); In: Čeští králové . 1. vyd. 2008, Historická paměť. Praha-Litomyšl: Paseka; s. 171-207. ISBN 978-80-7185-940-6. Anotace: Stručná historie života a vlády prvních dvou českých králů z lucemburského roku, Jana a Karla IV. (A short history of lives and governments of John the Blind and Charles IV., the first two kings of Bohemia from the House of Luxembourg.)

Bobková, Lenka: Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana (The Court of Gortliz and the residences of the duke John) editoři: Dvořáčková-Malá, D., Zelenka, J.; In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti. 1. vyd. 2008, Mediaevalia historica bohemica Supplementum 2. Praha: Historický ústav AVČR; s. 197-214. ISBN 978-80-7286-134-7. Anotace: Rekonstrukce složení a činnosti dvora nejmladšího syna Karla IV. Jan se z rozhodnutí otce stal zhořeleckým vévodou ve svých sedmi letech (1377) a v následujících deseti letech ve Zhořelci, které mu sloužilo jako rezidenční město, také častěji pobýval, vedl diplomatická jednání a také pořádal dvorské slavnosti (např. turnaje). (A reconstruction of the composition and activity of the court of John, the youngest son of the emperor Charles IV. John became duke of Gorlitz when he was seven years old (1377) and in the next 10 years, he frequently dwelt in Gorlitz, his residence town. In Gorlitz, he received visits, negotiated and organized court feasts and tournaments.)

Bobková, Lenka - Zdichynec, Jan - Březina, Luděk: Horní a Dolní Lužice (The Upper and Lower Lusatia); 1. vyd. 2008, Stručná historie států. Praha: Libri; 233 s. ISBN 978-80-7277-382-4. Anotace: Historie Horní a Dolní Lužice ve středověku (léta 1000-1526) s důrazem na vztahy těchto zemí k České koruně. (A history of Upper and Lower Lusatia during the Middle Ages (1000-1526) with a particular regard to the relation of these lands to the Czech Crown.)

2007

Bobková, Lenka: Bayern und die Oberpfalz in der Politik Karls IV. (Bavaria and Upper Palatinate in the policy of Charles IV. ) editoři: Luft, R., Eiber, L.; In: Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur. 1. vyd. 2007, Veröffentichungen des Collegium Carolinum. München : Oldenbourg Verlag; s. 35-58. Bavorsko a Horní Falc v politice Karla IV.) ISBN 978-3-486-58372-4. Anotace: Die politische Kontakte Karls IV. mit bayerischen Herzoge von Wittelsbach und der Aufbau von böhmischen Besitzungen in Oberpfalz (sog. Neuböhmen). (Political contacts of Charles IV. with bavarian dukes of Wittelsbach and building of Bohemian domains situated in Upper Palatinate (so called New Bohemia).)

Bobková, Lenka: Civitas Pragensis, sedes et caput regni nostri Bohemiae krále Jana Lucemburského (Civitas Pragensis, sedes et caput regni nostri Bohemiae of king John of Luxembourg) editor: Jíšová, K.; In: V komnatách paláců - v ulicích měst, Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. 1. vyd. 2007, Praha: Scriptorium; s. 51-68. ISBN 978 80-86197-79-1. Anotace: Postavení Prahy v politice Jana Lucemburského, privilegia udělená Starému Městu a Malé Straně. (The Position of Prague in the policy of John of Luxembourg, priviliges given to Old Town and Small Side.)

Bobková, Lenka: Die Oberlausitz unter luxemburgischer und habsburgischer Herrschaft (unter besonderer Berücksichtigung des böhmischen Adel) (The Upper Lusatia under the rule of Luxembourgs and Hapsburgs (concerning especially the Bohemian nobility)) editor: Bahlcke, J.; In: Die Oberlausitz im frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Beziehungen - Strukturen - Prozesse. 1. vyd. 2007, Stuttgart : Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig; s. 109-131. Horní Lužice za vlády Lucemburků a Habsburků (se zvláštním zřetelem na českou šlechtu)) ISBN 978-3-515-08983-8. Anotace: Das Verwaltungssystem der Oberlausitz vom 14. bis 16. Jahrhundert, die Beziehungen zum Herrscher, der böhmische Adel als die Landvogte und die Königsvertreter. (The Administration System of the Upper Lusatia in the 14.-16th Centuries, its relation to ruler, Bohemian nobility in function of land bailiffs as representatives of king. )

Bobková, Lenka: Exulant (A Exile); In: Člověk českého raného novověku. 1. vyd. 2007, Praha : Argo; s. 297-326. ISBN 978-80-7203-694-3. Anotace: Studie se zabývá nucenou emigrací (z náboženských důvodů) z Čech v 17. století. (The study deals with the forced emigration (for religious reasons) from Bohemia in the 17th century.)

Bobková, Lenka: Paměť o právech Českého království a územním rozsahu České koruny. Zlatá bula pro Horní Falc a její reflexe na prahu raného novověku (The Memory of the Rights of the Kingdom of Bohemia and of its Territorial Extent. The Golden Bull for the Upper Palatinate and its Reflection on the Treshold of Early Modern Times) editoři: Mikulec, J., Polívka, M.; In: Per saecula ad tempora nostra, Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. 1. vyd. 2007, Praha: Historický ústav; s. 138-146. ISBN 978-80-7286-116-3. Anotace: Český překlad inkorporační listiny pro Horní Falc (1355) v soupisu listin archivu Koruny české pořízené Matoušem z Chlumčan v roce 1502; edice překladu. (The Czech translation of the incorporation of the Upper Palatine (1355) in the register of documents of the Czech Crown written down by Matouš of Chlumčany in 1502; the edition of this translation.)

Bobková, Lenka: Pochybnosti prvního pražského arcibiskupa. Několik poznámek k vidění Arnošta z Pardubic (The doubts of the first Prague Archbishop. Several notes concerning the vision of Arnošt of Pardunice) editoři: Doležalová, E., Šimůnek, R., Dvořáčková, D., Pořízka, A.; In: Od knížat ke králům, Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. 1. vyd. 2007, Praha: Lidové noviny; s. 328-337. ISBN 978-80-7106-896-9. Anotace: Úvaha nad závětí prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. (An essay on last will of the first Prague Archbishop Arnošt of Pardunice.)

Bobková, Lenka: Rezidenční a správní centra v zemích Koruny české za vlády Lucemburků (Residences and administration centres in the Czech Crown lands under the rule of Luxembourgs) editoři: Bobková, L., Konvičná, J.; In: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. - 17. století, Korunní země v dějinách českého státu III. IV vyd. 2007, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. Praha: Togga - Filozofická fakulta UK v Praze; s. 23-48. ISBN 978-80-7308-188-1. Anotace: Příspěvek podává ucelený pohled na problematiku pojmu rezidence v zemích České koruny za vlády Lucemburků. (The study gives an entire look on the question about term residence in the Czech Crown lands. )

Bobková, Lenka: Slavné činy českých králů očima Matouše z Chlumčan (The famous acts of Czech kings as interpreted by Matouš of Chlumčany) editor: Kaiserová, K.; In: Nardi aristae, Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského. 2007, Ústí nad Labem : Archiv města Plzeně, albis international; s. 23-32. ISBN 978-80-86971-42-1. Anotace: Čeští králové v předmluvě Matouše z Chlumčan k Soupisu listin archivu Koruny české (1502). (Czech Kings in the preface written by Matouš of Chlumčany to the register of documents of the Archive of Czech Crown (1502).)

Bobková, Lenka: Slezští Piastovci na dvoře Karla IV. (The Piast Dukes on the court of Charles IV.) editor: Barciak, A.; In: Piastowie ślšscy w kulturze i europejskich dziejach. 1. vyd. 2007, Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnoślšski; s. 168-180. ISBN 978-83-86053-65-0. Anotace: Postavení a činnost slezských piastovských knížat na dvoře krále Jana lucemburského a Karla IV. (Position and activity of silesian Dukes of Piast family on the court of John of Luxembourg and Charles IV.)

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: (Silesia a Pearl in the Bohemian Crown. History-Culture-Art); 2007, Praha: Národní galerie; 80 s. Slezsko, perla v české koruně. Historie-Kultura-Umění.) ISBN 978-80-7035-338-7. Anotace: The review of history of Silesian principalities and their relation to Bohemian Crown

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: Schlesien als eines der böhmischen Kronländer (Silesia as Part of the Landes of the Bohemian Crown); In: Schlesien, die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte-Kultur-Kunst. 2007, Praha: Národní Galerie; s. 23-81. Slezsko jako součást zemí České koruny ) ISBN 978-80-7035-339-4. Anotace: Die Geschichte der schlesischen Fürstenthümer und ihrer Einstellung zur Böhmischen Krone. (The review of history of Silesian principalities and their relation to the Bohemian Crown.)

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: Schlesien, die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte-kultur-Kunst (Silesia, a Pearl in the Bohemian Crown. History-Culture-Art); 1. vyd. 2007, Praha: Národní galerie; 81 s. Slezsko, perla v české koruně. Historie-Kultura-Umění ) ISBN 978-80-7035-339-4. Anotace: Die Geschichte der schlesischen Fürstenthümer und ihrer Einstellung zur Böhmischen Krone. (The review of history of Silesian principalities and their relation to Bohemian Crown.)

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: Silesia as Part of the Landes of the Bohemian Crown; In: Silesia, a Pearl in the Bohemian Crown. History-Culture-Art. 1. vyd. 2007, Praha: Národní Galerie; s. 23-80. Slezsko jako součást zemí České koruny ) ISBN 978-80-7035-338-7. Anotace: The review of history of Silesian principalities and their relation to the Bohemian Crown.

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: Slezsko jako součást zemí České koruny (Silesia as Part of the Landes of the Bohemian Crown); In: Slezsko, perla v české koruně. Historie-Kultura-Umění . 1. vyd. 2007, Praha: Národní galerie; s. 23-80. ISBN 978-80-7035-337-0. Anotace: Přehled dějin slezských knížectví a jejich vztah k České koruně. (The review of history of Silesian principalities and their relation to the Bohemian Crown.)

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: Slezsko, perla v české koruně. Historie-Kultura-Umění (Silesia a Pearl in the Bohemian Crown. History-Culture-Art); 1. vyd. 2007, Praha: Národní galerie; 80 s. ISBN 978-80-7035-337-0. Anotace: Přehled dějin slezských knížectví a jejich vztah k České koruně. (The review of history of Silesian principalities and their relation to Bohemian Crown.)

Bobková, Lenka - Fukala, Radek: Ślšsk częściš ziem Korony czeskiej (Silesia as Part of the Landes of the Bohemian Crown); In: Ślšsk, perła w Koronie czeskiej. 1. vyd. 2007, Praha: Národní Galerie; s. 23-81. Slezsko jako součást zemí České koruny ) ISBN 978-80-7035-340-0. Anotace: Dzieje ślšskich księstw i ich stosunek do Korony czeskiej. (The review of history of Silesian principalities and their relation to the Bohemian Crown.)

2006

Bobková, Lenka: 7. 4.1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV. (April 7, 1348: Constitution of the Czech Kingdom Crown. The Czech State of Charles the Fourth); 1. vyd. 2006, Dny, které tvořily české dějiny. Praha: Havran; 168 s. ISBN 80-86515-61-3. Anotace: Přehled teritoriálního rozmachu Českého království za vlády prvních Lucemburků, tj. připojení Horní Lužice, Chebska, Slezska, Horní Falce, Dolní Lužice a Braniborska a vytvoření Koruny království českého (Corona regni Bohemiae). Důraz je položen na právní ustanovení Karla IV., pozornost je věnována též ceremoniím a způsobům prezentace královské moci v Korunních zemích. Naznačeny jsou též osudy České koruny po roce 1400. (An outline of teritorial expansion of Bohemian Kingdom under the rule of the Luxembourg House, it means annexation of the Upper Lusatia, Silesia, of the Bohemian territories in the Upper Palatinate, Lower Lusatia and Brandenburg, and constitution of the Czech Kingdom Crown (Corona regni Bohemiae). The regulation of Charles IV in the sense of state law is emphasised, the attention is paid to ceremonies and means of representation of royalty in the Crown Lands, as well. The development of the Bohemian Crown Lands after 1400 are insinuated, too.)

Bobková, Lenka: Das Königreich Böhmen und die Oberlausitz im Mittelalter - politische Beziehungen (The bohemian Kingdom and the Upper Lusatia in the middle ages - political relationship) editoři: Herrmann, M., Dannenberg, L.; In: Böhmen - Oberlausitz - Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft. 1. vyd. 2006, Zittau-Görlitz: Gunter Oettel; s. 33-46. České království a Horní Lužice ve středověku - politické poměry) ISBN 3-938583-08-8. Anotace: (A brief outline of the annexation of Upper Lusatia (it means of lands of Bautzen and Görlitz) by the Přemyslid and later by the Luxembourg House and of their incorporation to the Czech Kingdom Crown. )

Bobková, Lenka: Die Oberpfalz und die Burg Lauf in den territoriaal-dynastischen Plänen Karls IV. (The Upper Palatinate and the Lauf Castle in the territorial-dynastic plans of Charles IV. ) editor: Burger, D.; In: Burg Lauf a.d. Pegnitz. Ein Bauwerk Kaiser Karls IV. 1. vyd. 2006, Regensburg: Schnell - Steiner; s. 25-34. ISBN 978-3-7954-18243. Anotace: Studie se zabývá českým državám v Horní Falci (severní Bavorsko), které Karel IV. jako císař 1355 inkorporoval k České koruně. Zvláštní pozornost je věnována hradu v Laufu a. d. Pegnitz (východně od Norimberku), který Karel IV. nechal vybudovat a začlenit do něho sál vyzdobený erby (celkem 112) zemí Koruny české, církevních institucí a převážně české šlechty. V sálu se též nachází reliéf sv. Václava, jehož socha je také nad vstupní věži. Hrad v Laufu jednoznačně prezentoval moc českého krále. (The study deals with the bohemian estates in the Upper Palatinate (northern Bavaria), which was incorporated by the emperor Charles IV in 1355 to the Czech Crown. A special attention is paid to the Lauf Castle (to the East of Nürmberg) built by Charles IV. There is a hall decorated with coat of arms (112 pieces) of the Czech Crown, clerical institutions and mainly bohemian nobility. There is a relief of S. Wenceslaus in the hall and in the entrance tower, as well. Certainly, the Lauf Castle rapresented the power of the king of Bohemia.)

Bobková, Lenka: Markrabství braniborské v rukou Lucemburků (Brandenburg under the rule of the Luxembourg House) editoři: Bobková, L., Konvičná, J.; In: Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-17. století. 1. vyd. 2006, Sešity ústavu českých dějin. Praha: Albis; s. 159-190. ISBN 80-86971-07-4. Anotace: Studie popisuje dlouhodobou snahu Karla IV. o získání markrabství braniborského, okolnosti a způsob jeho koupě v roce 1373. Dále se zabývá vládou Lucemburků nad Braniborskem do roku 1415. (The study describes long-term effort of Charles IV to gain the Brandenburg , circumstances and the way of the purchase in the year of 1373. Then deals with the Luxembourg goverment in Brandenburg till 1415.)

Zdichynec, Jan - Bobková, Lenka: „Böhmen und die Oberlausitz. Forschungen zur gemeinsamen Geschichte“. Čechy a Horní Lužice; In: Český časopis historický. 2006, roč. 101, č. 4, s. 235-237. Anotace: ??? (???)

Zdichynec, Jan - Bobková, Lenka: Kodifikace zemského práva pro Horní Lužici v 16. až 18. století (The codification of the Land law for Upper Lusatia from 16th to 18th century) editoři: Malý, K., Soukup, L.; In: Vývoj české ústavnosti v letech 1618 až 1918. 1. vyd. 2006, Praha: Karolinum; s. 112-134. ISBN 80-246-1209-7. Anotace: Zemská zřízení pro Horní Lužici odrážejí trvající napětí mezi panovníkem a stavy na straně jedné a mezi stavy markrabství na straně druhé. Zajímavé jsou potom státoprávní souvislosti předání markrabství Sasku roku 1635, které samo o sobě nemělo velký vliv na další právní poměry v zemi. (The codifications of territorial Law for Upper Lusatia reflect the persisting friction between the sovereign and the estates, as well as within the estates (noblesse, clergy and towns) themselves. It is also interesting to study the context legal of the transmission of the marggraviat to the Saxe in 1635, which did not much influenced the following juristic situation in the land.)

2005

Bobková, Lenka: Arnošt z Pardubic, přední diplomat Karla IV. (Arnošt of Pardubice, the Foremost diplomat of Charles IV) editoři: Bobková, L., Gładkiewicz, R., Vorel, P.; In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost- okruh - dědictví. 1. vyd. 2005. Wrocław- Praha-Pardubice: Univerzita Karlova v Praze, Uniwersytet Wroclawski, Univerzita Pardubice; s. 43-58. ISBN 80-7308-107-6. Anotace: Arnošt z Pardubic bezesporu patřil mezi přední rádce Karla IV. zvláště v prvních letech Karlovy vlády se viditelně angažoval v jeho politice (např. uznání Lžiwaldemara v Braniborsku. Později sice zaujal opatrnější postoj, nevystupoval tak často mezi svědky na ryze světských dokumentech, ale jeho vliv na císaře a podíl na jeho politice, zákonodárné i kulturní činnosti je nadále velmi výrazný. (Arnošt of Pardubice ranked among the foremost counsellor of Charles IV, in particular in the first years of the Charles’s reign. Obviously, he was engaged in Charles’s policy (for example: the recognition of the fake Waldemar in Brandenburg. Later, his attitude became more careful: he did not attest the purely secular documents as often as before, but his influence on the emperor, on the emperor’s legislative policy, as well as on the culture of his period was still considerable.)

Bobková, Lenka: Budyšín, místo diplomatických schůzek Karla IV. (Bautzen, place of the diplomatical meetings of Charles IV) editor: Kubík, V.; In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanorum Imperium. 1. vyd. 2005. Praha: Nakladatelství Tomáš Halama; s. 103-114. ISBN 80-903600-1-7. Anotace: Studie připomíná význam správního centra Horní Lužice města Budyšína. Ve zdejším hradu Ortenburgu sídlil zástupce českého krále - zemský fojt, pracovala kancelář a kolegiátní kapitula. Budyšín byl zároveň výstavným, poměrně rozlehlým městem. V Budyšíně se uskutečnilo i několik významných diplomatických jednáních, zvláště v únoru 1350 (setkání Lucemburků s Wettiny a Wittelsbachy) a z jara 1364. (The study deals with the importance of the administrative center of the Upper Lusatia - Bautzen. The Bautzen castle, Ortenburg, is the place where the representative of the king of Bohemia called „zemský fojt“ or „landvogt“ resided and the chancellery and the collegial chapter worked. In the same time, Bautzen was quite a rich and large town. Several diplomatic negotiations took place in Bautzen, in particular in February 1350 (meeting between the Luxembourgs, Wettins and Wittelsbachs) and in the spring 1364.)

Bobková, Lenka: Česká koruna na rozcestí. Dezintegrační tendence v zemích České koruny v 2. polovině 15. století (The Bohemian Crown on the crossroad. The tendency to disintegration in the Lands of the Bohemian Crown in the second half of the 15th century) editoři: Royt, J., Ottová, M., Mudra, A.; In: Doba Jagellonská v zemích České koruny (1471-1526). 1. vyd. 2005. Praha: Nakladatelství Tomáš Halama; s. 19-28. ISBN 80-903600-0-9. Anotace: Studie sleduje postupné oslabování integrity České koruny a posílení zemského stavovství v jednotlivých tzv. vedlejších zemí. První fázi tohoto procesu představuje období husitských válek (vedlejší země nepřijaly husitské učení a zůstaly věrné králi Zikmundu Lucemburskému). Českou korunu opět sjednotil Jiří z Poděbrad, ale v závěru jeho vlády došlo k novému rozdělení. Uherský král Matyáš jako zvolený český král ovládl vedlejší země, zatímco v Čechách panoval Vladislav II. Jagelonský. Státoprávní krize českého státu byla sice po roce 1490 překonána, ale silný zemský stavovský partikularismus nedovolil její sjednocení na stavovské úrovni, nebyla vytvořena žádná stavovská instituce pro celou Českou korunu, jejímž reprezentantem tudíž zůstal pouze český král a jeho orgány. (The study treats the progressive enfeeblement of the integrity of the Bohemian Crown as well as the strengthening of the Estates in the particular „lands adjoining the Czech Crown”. The first stage of this process started in the time of the Hussite wars (the adjoining lands did not accept the Hussite doctrine and remained loyal to the king Sigismund of Luxembourg). The Bohemian Crown was reunified by the king George of Poděbrady, though there was a new disjunction in the last years of his reign. Mathias, king of Hungary, dominated the adjoining land as the elected king of Bohemia, while Vladislaus II Jagello ruled the Bohemia. The crisis was overcome after 1490, but the sectionalism of the particular lands did not allow the reunification of the Estates and no estate institution concerning the entire Crown was created. The only representatives of the Crown remained the king of Bohemia and his administration. )

Bobková, Lenka: Prezentace královského majestátu v korunních zemích za vlády králů Jana a Karla (The Representation of the king’s majesty in the Lands of the Crown during the reigns of John the Blind and Charles IV) editoři: Bobková, L., Holá, M.; In: Lesk královského majestátu ve středověku. 1. vyd. 2005. Praha - Litomyšl: Paseka; s. 61-80. ISBN 80-7185-773-4. Anotace: Popis základních ceremoniálních aktů, které byly spojeny s převzetím panovnické moci v zemích České koruny ve 14. století (holdy, lenní přísahy, adventu domini). Připomenuta je též vizualizovaná prezentace královské moci v tzv. vedlejších zemích (Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Slezsko, v českých državách v Horní Falci) - královské domy, časté zobrazení znaku Českého království, zemského patrona sv. Václava, podobizny panovníků, atd. Rozbor zachovaných památek: hrad Lauf, Tangermünde, Luckau, Oybin. (This study contains the description of the basic ceremonial acts associated with the takeover of the king’s power in the Lands of the Bohemian Crown in the 14th century (tributes, homages, adventus domini). It deals also with the visual representation of the king’s power in the „lands adjoining the Czech Crown” (in the Upper and Lower Lusatia, Brandenburg, Silesia, in the Bohemian territories in the Upper Palatinate) - the royal houses, the frequency of the emblems of the Bohemian Kingdom and of the representations of the Bohemian land’s patron saint Wenceslas as well as the king’s portraits. The article involves the analysis of the preserved monuments: the Lauf castle, Tangermünde, Luckau, Oybin.)

Bobková, Lenka - Holá, Mlada: Lesk královského majestátu ve středověku (The Splendour of the King’s Majesty in the Middle Ages); 1. vyd. 2005. Praha - Litomyšl: Paseka. ISBN 80-7185-773-4. Anotace: Popis základních ceremoniálních aktů, které byly spojeny s převzetím panovnické moci v zemích České koruny ve 14. století (holdy, lenní přísahy, adventu domini). Připomenuta je též vizualizovaná prezentace královské moci v tzv. vedlejších zemích (Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Slezsko, v českých državách v Horní Falci) - královské domy, časté zobrazení znaku Českého království, zemského patrona sv. Václava, podobizny panovníků, atd. Rozbor zachovaných památek: hrad Lauf, Tangermünde, Luckau, Oybin. (This study contains the description of the basic ceremonial acts associated with the takeover of the king’s power in the Lands of the Bohemian Crown in the 14th century (tributes, homages, adventus domini). It deals also with the visual representation of the king’s power in the „lands adjoining the Czech Crown” (in the Upper and Lower Lusatia, Brandenburg, Silesia, in the Bohemian territories in the Upper Palatinate) - the royal houses, the frequency of the emblems of the Bohemian Kingdom and of the representations of the Bohemian land’s patron saint Wenceslas as well as the king’s portraits. The article involves the analysis of the preserved monuments: the Lauf castle, Tangermünde, Luckau, Oybin.)

Bobková, Lenka - Vorel, Petr - Gładkiewicz, Ryszard: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví (Arnošt of Pardubice (1297-1364). Personality-Sphere-Legacy); 1. vyd. 2005. Praha - Wroclaw - Pardubice: Univerzita Karlova v Praze, Uniwersytet Wroclawski, Univerzita Pardubice; 279 s. ISBN 80-7308-107-6. Anotace: Arnošt z Pardubic bezesporu patřil mezi přední rádce Karla IV. zvláště v prvních letech Karlovy vlády se viditelně angažoval v jeho politice (např. uznání Lžiwaldemara v Braniborsku. Později sice zaujal opatrnější postoj, nevystupoval tak často mezi svědky na ryze světských dokumentech, ale jeho vliv na císaře a podíl na jeho politice, zákonodárné i kulturní činnosti je nadále velmi výrazný. (Arnošt of Pardubice ranked among the foremost counsellor of Charles IV, in particular in the first years of the Charles’s reign. Obviously, he was engaged in Charles’s policy (for example: the recognition of the fake Waldemar in Brandenburg. Later, his attitude became more careful: he did not attest the purely secular documents as often as before, but his influence on the emperor, on the emperor’s legislative policy, as well as on the culture of his period was still considerable.)

2004

Bobková, Lenka: Die Gemeinde der böhmischen Exulanten in der Stadt Pirna 1621-1639 (The Community of the Czech Exiles‘ in the Pirna Town);  In: Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte. 2004, roč. 27,  s. 37-56.  ISSN 3-374-02030-5.  Anotace:  Diese Studie widmet sich der Problematik der böhmischen Exulanten, die auf Grund ihrer Religion in den 20. Jahren des 17. Jahrhunderts Böhmen verließen und sich in Pirna in Sachsen niederließen. Eine ungewöhnliche Menge an bewahrten Quellen erlaubt uns, das Leben dieser Exulanten zu rekonstruieren, unter denen Adelige, Bürger, Männer mit Universitätsbildung, aber auch ganz mittellose Mägde und Dienstleute waren. Die dortige böhmische Exulantengemeinde zerfiel nach 1639, wo Pirna von den Schweden eingenommen wurde. (This study deals with the problems concerning the Czech religious exiles’ who left the Czech lands in the 1620s and settled down in Saxon Pirna. The extraordinary number of the conserved documents allows us to reconstruct the lives of these exiles’ - they were aristocrats, burghers and men with university education as well as maids and servants without any possession. The Pirna exiles’ community broke up after the conquest of Pirna by the Swedes in 1639.)

Bobková, Lenka: Hrady Karla IV. v Laufu a Tangermünde (The Castles of Charles IV. in Lauf and in Tangermünde) editoři: Sommer, P., Nodl, M.; In: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. 1. vyd.  2004. Praha: Argo;  s. 141-157.  ISBN 80-7203-605-X.  Anotace: Úvaha nad smyslem hradů vybudovaných Karlem IV. v Laufu (u Norimberka) a Tangermünde (v Braniborsku) v souvislostech s císařovými listinami. Výzdoba Laufu svědčí o Karlově snaze prezentovat zde moc českého krále (erby korunních zemí, českých šlechticů). Tangermünde mělo být patrně nejen reprezentativním sídlem Lucemburků, ale i vzorovou rezidencí markrabat braniborských, kteří patřili mezi sedm říšských kurfiřtů. (Reflection on the function of the castles built by Charles IV in Lauf (next to Nürnberg) and Tangermünde (in Brandenburg) in the context of the charts edited by the emperor. The decoration of Lauf proves that Charles IV sought to represent here the power and authority of the Czech king (the coats of arms of the Lands of the Czech Crown and of the Czech aristocrats). Tangermünde was intended to be a representative residence of the Luxemburg dynasty as well as of the Brandenburg electors and was probably supposed to play a role of a model residence for the other electors of the Holy Roman Empire.)

Bobková, Lenka: Neuböhmen - ein Land der Böhmischen Krone im Norden Bayerns (The New Bohemia - A Land of the Czech Crown in the North of Bavaria); In: Die Oberpfalz - Land der Pfalzgrafen in der Mitte Europas. Festschrift zum 35. Bayerischen Nordgautag in Vohenstrauß. 1.  vyd.  2004. Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund;  s. 47-52.   Anotace: Kurzer Überblick über die Entstehung und Funktionierung von böhmischen Gütern in der Oberpfalz zur Zeit der Regierung Karls IV. (A short survey of the creation and function of the Czech dependencies in the Upper Palatinate during the reign of Charles IV. )

Bobková, Lenka: Zur Knothe-Rezeption in Böhmen/Tschechien (On the Reception of the Works by Knothe in Bohemia/Czech Land) editoři: Herrmann, M., Weber, D.; In: Oberlausitz. Beiträge zur Landesgeschichte. Wissenschaftliches Symposium zum 100. Todestag von Hermann Knothe. 1. vyd.  2004. Görlitz -Zittau: Verlag Gunter Oettel;  s. 128-129.  ISBN 3-932693-94-9.  Anotace: Die böhmischen Historiker des 19. Jahrhunderts kannten im Grunde genommen alle Arbeiten Knothes, besonders bedienten sich aber seiner Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter (Leipzig 1879). Für die Geschichte der Oberlausitz interessierten sich die böhmischen Forscher vor allem deshalb, da dieses Land bis 1635 eines der Kronländer des böhmischen Staates war. In der Gegenwart widmet sich dieser Problematik eine Gruppe von jungen Historikern an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. (The Czech historians of the 19th century knew all the works by Knothe, but they were especially referring to Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter (Leipzig 1879). The Czech scholars were particularly interested in the history of the Upper Lusatia because this land had belonged to the Czech Crown until 1635. Nowadays, a group of young historians deals with this topic at the Philosophical Faculty of the Charles University in Prague.)

2003

Bobková, Lenka [autor statě]: Der böhmische Adel im Verwaltungssystem der Oberlausitz im 16. Jahrhundert (The Bohemian Nobility in the Administration System of the Upper Lusatia in the 16th Century) In: Die Oberlausitz im frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Politik-Wirtschaft-Kultur, Leipzig 2003. 1. vyd.  2003. Leipzig  Anotace: Přehled osob, které zastávaly během vlády Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. úřad zemského fojta v Horní Lužici a jejich postavení v habsburské politice vůči českému království v 16. století. (Survey of the persons who were land bailiff of the Upper Lusatia during the reigns of Ferdinand I., Maximilian II. and Rudolph II. Their role in the policy drawn up by the Hapsburgs in the Kingdom of Bohemia in the 16th century.)

Bobková, Lenka: Eide, Statuten und Prozesse. Ein Quellen- und Lesebuch zur Stadtgeschichte von Bautzen (14.-19. Jahrhundert) (Oaths, orders and trials. Anthology of the documents concerning the history of the town Bautzen in the 14th-19th century);  In: Český časopis historický . 2003, roč. 101 ,  s. 157-158.  ISSN 0862-6111.  Anotace: Sbírka pramenů o historii města Budyšína v14.-19. století. (An Anthology of documents concerning the history of the town Bautzen in the 14th-19th century.)

Bobková, Lenka: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor (The Frýdlant Area. The Past and the Present of the Region at the Foot of the Jizerské hory);  In: Fontes Nissae . 2003, roč. 4, č. 1,  ISSN 1213-5097.  Anotace: Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. (The past and present of the region at the foot of the Jizera Mountains.)

Bobková, Lenka: Horní Lužice v raně novověké Evropě. Politika-hospodářství-kultura. Zpráva o konferenci konané v Budyšíně v srpnu 2002 (The Upper Lusatia in the Early Modern Europe. Politics-Economics-Culture. Note about the conference given in Bautzen in August 2002);  In: Český časopis historický. 2003, roč. 101,  s. 216-218.  ISSN 0862-6111.  Anotace:  Zpráva o konferenci konané v Budyšíně v srpnu 2002. (A report on the conferrence held in Bautzen in August 2002.)

Bobková, Lenka: Joachim Bahlcke (Hg), Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts (History of the Upper Lusatia. Rule, Society and Culture from the Middle Ages to the End of the 20th Century);  In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung . 2003, roč. 52, s. 116-117.  ISSN 0948-8294.  Anotace: Dějiny Horní Lužice od středověku do konce 20. století. (A history of the Upper Lusatia from the Middle Ages to the end of the 20th century.)

Bobková, Lenka [editor publikace]: Korunní země v dějinách českého státu. I. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku. Sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK (The Royal Lands in the History of the Czech State. I. The features of integration and of particularity in the Czech State in the late Middle Ages. Proceedings of the colloquy given on the 4th June 2002 at the Philosophical faculty of the Char);  1. vyd.  2003, Sešity Ústavu českých dějin FF UK, řada A, sv. 2. Ústí nad Labem: Albis international ; Anotace: Shrnutí výsledků bádání k vedlejším zemím Koruny české a nové směry výzkumu. (A summary of results of research into the lateral lands of the Czech Crown and new directions in research.)

Bobková, Lenka [autor statě a editor sborníku ]: Vedlejší země České koruny v politice Lucemburků a jejich následovníků (1310-1526)  (The Role of the Lands Adjoining the Czech Crown in the Policy of the House of Luxembourg and its Successors (1310-1526)) editor: Bobková, L.; In: Korunní země v dějinách českého státu. I. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku. Sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK. 1. vyd.  2003, Sešity Ústavu českých dějin FF UK, řada A, sv. 2. Ústí nad Labem: Albis international ; Anotace: Přehled vzniku Koruny království českého, tj. připojení Chebska, Horní a Dolní Lužice, Slezska a solitérních držav na území říše, a vývoj České koruny v pozdním středověku z hlediska výkonu panovnické vlády. (Survey of formation of the Royal Crown of Bohemia, e.g. adjoining of the Cheb Area, the Upper and Lower Lusatia, Silesia and some solitary domains situated in the Holy Roman Empire;   development of the Czech Crown in the late Middle Ages with regard to the sovereign rule.)

Bobková, Lenka - Bartlová, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české, léta 1310-1402, svazek IVa (The History of the Lands of the Czech Crown. 1310-1402, vol. IVa);  1. vyd.  2003. Praha-Litomyšl: Paseka;  692 s.  ISBN 80-7185-501-4.  Anotace: Svazek zahrnuje jednak historii vlády českých králů Jana Lucemburského a Karla IV. s ohledem na evropský kontext a s důrazem na vznik České koruny, jednak charakteristiku královského dvora a přehled správního systému České koruny. (The first volume of the monograph includes the history of the reign of the Czech kings John of Luxembourg and Charles IV. in the context of the European history. The key topics of the book are the formation of the Royal Crown of Bohemia, as well as royal court and the administration system.)

Bobková, Lenka - Bartlová, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české, léta 1310-1402, svazek IVb (The History of the Lands of the Czech Crown. 1310-1402, vol. IVb);  1. vyd.  2003. Praha-Litomyšl: Paseka;  582 s.  ISBN 80-7185-551-0.  Anotace: Druhý svazek monografie obsahuje charakteristiku a vývoj společnosti na území České koruny ve 14. století, přehled kulturních dějin a vládu krále Václava IV. v letech 1378-1402. (The second volume of the monograph deals with the society and its culture in the lands of the Czech Crown during the 14th century, and with the reign of Wenceslas IV. in the years 1378-1402.)

Bobková, Lenka - Hubková, Jana: Bavorská zemská výstava 2003: Zimní král, Stadtmuseum Amberg 9.5-3. 11. 2003 (The Bavarian Land Exhibition 2003:  The Winter King, The Town Museum Amberg  (9st mai  3rd november 2003));  In: Český časopis historický . 2003, roč. 101, ISSN 0862-6111.  Anotace: Zpráva o výstavě. (A report on an exhibition.)

2002

Bobková, Lenka: The Royal Crown of Bohemia - A Central European Empire of the House of Luxembourg; In: From the Hussite Wars to NATO Membership. 1. vyd.  2002. Praha: ELK;  s. 51-63.  ISBN 80-86316-39-4  Anotace: The form of the Bohemian Crown during the reign of John of Luxembourg and Charles IV; its territorial extension and political importance, the position of the House of Luxembourg in the 14th century Europe.

Bobková, Lenka: Země Koruny české za Jana Lucemburského a Karla IV. (The Lands of Czech Crown in Times of John of Luxembourg and Charles IV.); In: Český stát a střední Evropy od Velké Moravy k NATO. 1. vyd.  2002. Praha: ELK;  s. 41-52.  ISBN 80-86316-39-5  Anotace: Vytvoření České koruny za vlády Jana Lucemburského a Karla IV.; její územní rozsah a politický význam, postavení Lucemburků v Evropě ve 14. století. (The Creation of the Bohemian Crown during the reign of John of Luxembourg and Charles IV; its territorial extension and political importance, the position of the House of Luxembourg in the 14th century.)

2001

Bobková, Lenka [autor statě]: Biskupstwo wroclawskie i jego powiazania z Korona Czeska (1327-1742) (The Bishopric of Wroclaw and its Relation to the Bohemian Crown (1327-1742)) editor: Matwijowski, K.; In: Miejsce i rola kosciola wroclaeskiego w dzijach Slaska. 1. vyd.  2001. Wrocław: Silesia;  s. 92-99.  ISBN 83-85689-84-2  Anotace: Pozycje i znaczenie biskupstwa wroclavskiego w stosunku do panstwa czeskiego, do ktorego nalazalo wspolnie z Slaskiem ponat 300 lat; polityczne, spoleczno-kulturalne stosunky. (The position and singnification of the Bishopsic of Wroclaw in the Bohemian Crown, to which it was belonging together with Silesia for 300 years; political, social and cultural relations.)

Bobková, Lenka [autor statě]: Zemské zřízení a zemské stavy v Horní a Dolní Lužici v 16. století (Land-constitutions and Estates of the Upper and Lower Lusatia in the 16th century) editoři: Malý, K., Pánek, J.; In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Čechých zemích 1500-1619. 1. vyd.  2001. Praha: AVCR;  s. 165-191.  ISBN 80-7286-035-6  Anotace: Přehled vývoje stavů ve dvou zemích České koruny, jejich vztah k českému králi a postupné formování zemského zřízení v Horní Lužici, dílčí nařízení v Dolní Lužici. (The survey of development of estates in two Lands of the Bohemian Crown, relations toward the estates and toward the Bohemian King, and the gradual consecutive of land-constitution in the Upper Lusatia and the statute in Lower Lusatia.)

1999

Bobková, Lenka [autor statě]: Česká exulantská šlechta v Pirně vroce 1629 [stať ve sborníku]. (The Exulantes of Czech Nobility in Pirna - Sachsen 1629):   In:Folia Historica Bohemica.   1. vyd. vol. 19. Praha: Historický ústav AV ČR; 1999,  s. 83-116 ISBN 80-85268-72-2

Bobková, Lenka [autor statě]: Der Böhmische Aufstand 1547 und der Sechsstädtebund [stať ve sborníku]. (The insurrection of the Czechs states against Ferdinand in 1547):    In:Pönfall der Oberlausitzer Sechsstädte.  1. vyd.  Kamenz: Kamenzer Beiträge; 1999,  s. 51-65 ISBN 3-932890-03-5

Bobková, Lenka: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně vletech 1629 - 1636. Edice seznamu českých exulantů z let 1629, 1631, 1636 z Hauptsstaatsarchivu v Drážďanech [monografie]. ((The Exulants of Prague and of North-west Bohemia in Pirna (Sachsen) in 1629 - 1636).Edition of the list of the Czech Exulants in 1629, 1631, 1636 of Hauptsstaatsarchiv Dresden) 1. vyd.  Praha: Scriptorium; 1999,  228 s. ISBN 80-86197-05-0

1998

Bobková, Lenka: Bernard-Ullrich Hergemöller: Maiestas Carolina. Der Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreich Böhmen von 1355 [IV]. (Bernard-Ullrich Hergemöller: Maiestas Carolina. The codification project of Charles IV. for the Kingdom of Bohemia from 1355.):   In:Český časopis historický Vol. 95., 1998,  S. 744-751Bernard-Ullrich Hergemöller Maiestas Carollina. Der Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreich Böhmen von 1355 ISSN 0862-6111

Bobková, Lenka [autor statě]: Budyšínsko a Zhořelecko, součást České koruny v letech 1319-1396 [stať ve sborníku]. (Bautzen and Gorlitz neighbourhood, a part of the Crown of Bohemia in 1319-1396):   In:Mediaevalia Historica Bohemica.   1. vyd. sv. 5. Praha: 1998,  s. 67-90 ISBN 80-85268-66-3

Bobková, Lenka [autor statě]: Die Oberlausitz in der Politik König Johann von Luxemburg [stať ve sborníku]. (The Upper Lusatia in the politics of king John of Luxemburg): editor: Benešovská, K.,  In:King John of Luxembourg (1296-1346) and the art of his era.   1. vyd.  Praha: 1998,  s. 39-45 ISBN 80-85917-42-4

Bobková, Lenka: Horní Lužice, vedlejší země České koruny (1319-1378) [I]. (The Upper Lusatia, a subsidiary land of the Crown of Bohemia (1319-1378)):   In: Dějiny a současnost Vol. 20., 1998, No.5., s. 5-10 ISSN 0418-5129

Bobková, Lenka [autor statě]: In memoriam Josefa Macka [stať ve sborníku (recenze)]. (To the memory of Josef Macek):   In: Mediaevalia Historica Bohemica. 1. vyd. sv. 5. Praha: 1998,  s. 222-225  ISBN 80-85268-66-3

Bobková, Lenka: Karel IV. a Jan Hus v německých gymnaziálních učebnicích. Několik poznámek k učebním textům od konce 19. stol. do současnosti [II]. (Charles IV and John Hus in German gymnasium textbooks):   In: Historický obzor1998, No.6-7., s. 15-17 ISSN 1210-6097

Bobková, Lenka [autor statě a editor sborníku]: Města na hranici. Na okraj styků měst Ústí nad Labem a Pirny v 1. polovině 17. stol. [stať ve sborníku]. (Bordertowns. On the connections between Ústí nad Labem and Pirna in the first half of the 17th century): editoři: Bobková, L., Kaiserová, K.,  In:Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského.   1. vyd.  Ústí nad Labem: 1998,  s. 97-108 ISBN 80-86067-14-9

Bobková, Lenka - Bažil, Martin: Studentské latinské divadlo v Celetné [I]. (Latin theatre of students in Celetná):   In:Auriga - Zpravodaj Jednoty klasických filologů 1998, No.40., s. 114-117 ISSN [neuvedeno] 1211-3379

Bobková, Lenka - Bobková, Kateřina [autor statě]: Listiny Jana Lucemburského a Karla IV. v Kapitulním archivu v Budyšíně [stať ve sborníku]. (Documents of Jan Lucemburský and Karel IV. in Chapterarchive in Budyšín): editoři: Hlaváček, I., Hrdina, J., Kahuda, J., Doležalová, E.,  In:Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky Hledíkové.   1. vyd.  Praha: Scriptorium; 1998,  S. 71-84 ISBN 80-86197-00-X

1997

Bobková, Lenka: Beziehungen zwischen den Wettinern und Luxemburgern in den territorialen Plänen von Karl IV. [I] ,  In:Säschischen Heimatblätter Vol. 43., 1997, No.2., s. 72-79 ISSN 0486-8234

Bobková, Lenka [autor statě a editor sborníku]: Cestování, součást politické praxe. Cesty Karla IV. po korunních zemích editoři: Bobková, L., Neudertová, M.,  In:Cesty a cestování v životě společnosti. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica.   Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně; 1997,  S. 63-70 ISBN 80-7044-136-4

Bobková, Lenka [autor statě]: Cizí šlechta v politickém systému předbělohorských Čech [stať ve sborníku]. (Foreign nobility in the political system of Bohemia before 1620):   In:Gryspekové a předbělohorská šlechta. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Mariánské Týnici 21.-23. května 1997.   1. vyd.  Mariánská Týnice: Muzeum a galerie severního Plzeňska; 1998,  S. 3-10

Bobková, Lenka [autor statě]: České državy v Horní Falci za vlády Václava IV.   In: Setkání na hranici. 2. česko-hornofalcké archivní symposium.   Ústí nad Labem: 1997,  s. 11-17 ISBN 80-86067-07-6

Bobková, Lenka [autor statě]: Karel IV. und der Oberlausitzer Sechsstädtebund ,  In:Kamenzer Beiträge. 650 Jahre Oberlausitzer Sechsstädtebund.   Kamenz: 1997,  s. 31-48  ISBN 3-932890-02-7

Bobková, Lenka [autor statě a editor sborníku]: Města na hranici. Na okraj styků měst Ústí nad Labem a Pirny v 1. pol. 17. stol. editoři: Bobková, L., Kaiserová, K.,  In:Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského.   Ústí nad Labem: Albis international; 1997,  s. 97-108 ISBN 80-86067-07-6

Bobková, Lenka: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století) [IV] ,  In: Folia Bohemica Historica Vol. 18., 1997,  s. 382-387

Bobková, Lenka [autor statě]: Poměr korunních zemí k Českému královstí ve světle ustanovení Karla IV. [stať ve sborníku]. (The relation of the crown lands to the Kingdom of Bohemia in the light of the decrees of Charles IV.): editor: Soukup, L.,  In:Právněhistorické studie.   1. vyd. Sv. 34. Praha: Karolinum; 1997,  S. 17-38 ISBN 80-7184-229-X

Bobková, Lenka [autor statě]: Poměr korunních zemí k českému království ve světle ustanovení Karla IV.   In: Právněhistorické studie 34.   Praha: 1997,  S. 17-38 ISBN 80-7184-229-7

Bobková, Lenka [autor statě]: Rezidence pánů ze Salhausenu v Benešově nad Ploučnicí. Příspěvek k podílu saské šlechty na kulturním obraze severozápadních Čech doby předbělohorské ,  In:Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století).   Prostějov: 1997,  s. 428-446 ISBN 80-900106-6-0

1996

Bobková, Lenka: Dynastische Verbindungen zwischen Böhmen und Sachsen im Mittelalter [původní] ,  In: Dresdener Hefte Vol. 48., 1996,  s. 3-10 ISSN 3-910055-37-0