Čapek, Jakub

1998  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Čapek, Jakub: Buchpesprechung: Günter Figal - Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (2006) (Review study on: Günter Figal - Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (2006)); In: Philosophischer Literaturanzeiger. 2008, roč. 61, č. 1, s. 61-73. Recenzní studie knihy Günter Figal - Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (2006)) ISSN 0031-8175. Anotace: Eingehende Buchbesprechung einer der wichtigsten aktuellen Bücher zur philosophischen Hermeneutik. (A detailed and critical review study of an important contemporary book on philosophical hermeneutics.)

Čapek, Jakub: Explanation and Understanding: Action as "Historical Structure"; In: Philosophia. Philosophical Quarterly of Israel. 2008, roč. 36, č. 4, s. 453-463. Vysvětlovat a rozumět: jednání jako "dějinná struktura") ISSN 0048-3893. Anotace: The article analyzes the explanation–understanding divide. Then it focuses on (1.) what it means to understand an action, and (2.) on the explanation of action as it is seen in some explanatory sciences.

2007

Čapek, Jakub: Handlung: gelebter statt metaphysischer Dualismus (Action: lived and not metaphysical dualism) editoři: Nielsen, C., Steinmann, M., Töpfer, F.; In: Das Leib-Seele-Problem und die Phänomenologie. 1. vyd. 2007, Orbis Phaenomenologicus. Würzburg: Königshausen; s. 184-195. Jednání: dualismus žitý namísto dualismu metafyzického) ISBN 978-3-8260-3708-5. Anotace: Der Aufsatz verfolgt das Dualismus-Problem im Kontext der philosophischen Handlungsanalyse. Es zeigt sich, dass die Möglichkeit einer spezifischen Spannung in der Struktur der Handlung bereits eingeschlossen ist: Handlung scheint häufig, eine Bestrebung zu sein. Diese Spannung ist in der philosophischen Tradition häufig als ein Beispiel der Leib-Seele Differenz interpretiert worden. Autor zeigt die Konsequenzen dieses metaphysischen Dualismus am Beispiel der phänomenologischen Handlungsanalyse Paul Ricoeurs (die er in seinem Frühwerk entfaltet). Der metaphysische Dualismus wird dann zugunsten des gelebten Dualismus verabschiedet. Es wird versucht, die Erfahrung des Strebens auf eine andere Weise zu deuten, wobei die Begriffe Merelau-Pontys (le comportement) und M. Heideggers (das Verstehen) beibezogen werden. Der Aufsatz versucht, die Erfahrung des gelebten Dualismus zu beschreiben und eine solche Auffassung der Handlung anzubieten, die ohne den metaphysischen Dualismus auskommt. (This article tackles the mind-body problem in the context of a philosophical analysis of action. In the structure of action the possibility of a particular tension is already contained-action often presents itself as endeavour. This tension has, in the philosophical tradition, been more than once interpreted as a case of the distinction between spirit and body. This paper attempts, following the example of the phenomenological analysis of action in P. Ricoeur (in his early work), to demonstrate the consequences of this metaphysical dualism. Metaphysical dualism is then abandoned and dualism is preserved only in the form of a lived duality. There follows an attempt to interpret the experience of endeavour in another way, using the conceptions of Merleau-Ponty (le comportement), and of M. Heidegger (das Verstehen). The paper attempts to describe the experience of lived dualism and to offer the kind of conception of action which does not require metaphysical dualism.)

Čapek, Jakub: Jednání a situace (Action and Situation); 1. vyd. 2007, Edice Oikúmené. Praha: OIKOYMENH; 216 s. ISBN 978-80-7298-280-6. Anotace: Kniha navazuje na ty filosofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. Zkoumá možnosti fenomenologické analýzy úmyslu jakožto rozlišujícího znaku jednání, rekonstruuje recepci Aristotelova pojmu praxis v myšlení 20. století (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Arendtová), v závěru nastiňuje hlavní rysy situace jednání. (The book develops those philosophical doctrines, which underline the close relation between human activity and situation. It contains an outline of a phenomenological account of intention, a reconstruction of the reception of the Aristotelian concept of praxis in the philosophy of the 20th century (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Arendt) and a final description of basic constituents of the situation of action.)

Čapek, Jakub: Recenze knihy - G. Figal, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (2006) (Book review of G. Figal, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (2006)); In: Reflexe. Filosofický časopis. 2007, č. 33, s. 134-144. ISSN 0862-6910. Anotace: Podrobná kritická recenze významné práce z oblasti filosofické hermeneutiky. (A detailed and critical review of an important contemporary book on philosophical hermeneutics.)

2006

Čapek, Jakub: Buchbesprechung: P. Kontos: L'action morale chez Aristote (Book review of P. Kontos: L'action morale chez Aristote); In: Philosophischer Literaturanzeiger. 2006, roč. 59, č. 2, s. 147-158. ISSN 0031-8175. Anotace: Buchbesprechung des von Pavlos Kontos im Jahr 2002 publizierten Versuches einer phänomenologischen Deutung der Aristotelischen Ethik, L'action morale chez Aristote. (Book review of the attempt to give a phenomenological interpretation of the Aristotelian ethics, as given by Pavlos Kontos in 2002 in his book L'action morale chez Aristote.)

Čapek, Jakub: Dvojí účel jednání (The Double Teleology of The Action) editor: Ondřej Švec; In: Filosofie jednání. 1. vyd. 2006, Praha: OIKOYMENH; s. 79-92. ISBN 80-7298-146-3. Anotace: Článek vychází z Aristotelova rozlišení poiésis - praxis jako východiska analýzy jednání. Stručně líčí obnovený zájem, s nímž se toto rozlišení setkává ve filosofii 20. století (na příkladu Schelera a Gadamera) a pokouší se nabídnout shrnující definici jednání. (This paper tries to analyse the notion of human action starting form the Aristotelian distinction between poiesis and praxis. It sketches briefly the revival of this classical distinction in the 20th century philosophy (on the example of Scheler and Gadamer) and aims at a new definition of the action.)

Čapek, Jakub: Eugen Fink: Rezeptionsbericht - Tschechien (The Work of Eugen Fink in Czech Republic) editor: Böhmer, A.; In: Eugen Fink: Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 1. vyd. 2006, Orbis Phaenomenologicus. Würzburg: Könighausen; s. 347-349. Zpráva o recepci díla Eugena Finka v Čechách) ISBN 3-8260-3216-0. Anotace: Kurzer, zusammenfassender Bericht über die Rezeption des Werkes von Eugen Fink in Tschechien. Es werden Anfänge und Hauptlinien der Rezeption angezeigt. (A short account of the presence of the philosophy of Eugen Fink in Czech Republic. It tries to define starting points and main areas in which his thought is being appropriated.)

Čapek, Jakub: Mezi kulturou a přírodou. K Sokolově kritice přirozenosti lidských práv (Between Culture and Nature. On Sokol's criticism of the idea that human rigths are natural) editor: Kružík, J.; In: Vita activa, vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. 2006, Praha: FHS UK; s. 109-118. ISBN 80-239-6980-3. Anotace: Článek sleduje hlavní body kritiky, již obrací Jan Sokol proti ideji přirozenosti lidských práv, a poukazuje na některé nejasnosti. Sokol na jedné straně zdůrazňuje kulturní původ „lidských práv“, na druhé straně zakládá práva na závazku ke druhému. (The article studies the criticism of Jan Sokol concerning the idea of natural foundation of human rights. It tries to lay bare some questionable points. On the one hand, Sokol stresses the cultural source of human rights, on the other hand, he tries to ground these rights in obligations towards the other.)

Čapek, Jakub: Různost je věcí "náhody" (On Otherness: In Praise of Contingency) editoři: Kružík, J., Novotný, K.; In: Emmanuel Lévinas - filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií; s. 207-217. ISBN 80-239-8833-2. Anotace: Stať se zaměřuje na intersubjektivní rozměr lidského jednání především ve filosofii H.-G. Gadamera. Autor oceňuje Gadamerův důraz na kontingentní charakter setkání s jinakostí, avšak zaujímá odstup od jeho tendence pojímat setkání jako spění k jednotě či konsensu.

Čapek, Jakub: Sartre: Nástin teorie emocí, Sebevědomí a sebepoznání (překlad) (Sartre: Outline of a theory of emotions, Consciousness of Self and Knowledge of Self (translation)) editor: Sartre, J.-P.; In: Vědomí a existence. 1. vyd. 2006, Praha: Oikoymenh; s. 53-133. ISBN 80-7298-171-4. Anotace: Překlad Sartrova textu, v němž rozvíjí fenomenologické pojetí emocí (Nástin teorie emocí, 1938) a Sartrovy přednášky "Sebevědomí a sebepoznání" (1947), v níž upřesňuje své pojetí vědomí. (Translation of Sartres basic text which sketches a phenomenological account of emotions (Outline of a theory of emotions, 1938) followed by a translation of his lecture "Consciousness of Self and Knowledge of Self" (1947).)

Čapek, Jakub: Zum Praxisbegriff. Die Aristotelische Handlungsanalyse und ihre heutige Relevanz (On the notion of praxis: the Aristotelian action analysis and its contemporary pertinence); In: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik. 2006, roč. 5, s. 225-247. K pojmu "praxis": Aristotelova analýza jednání a její dnešní relevance) ISSN 1619-7569. Anotace: Der Aufsatz versucht der Frage nachzugehen, ob man einen tragfähigen Handlungbegriff auf der aristotlischen praxis - poiesis Unterscheidung begründen kann. Es wird kurz angedeutet, wie diese Unterscheidung von der Philosophie des 20. Jhs übernommen wurde. Der Aufsatz versucht die Hypothese zu prüfen, der zufolge weder poiesis (transitive Aktivität) noch praxis (immanent teleologische Aktivität) mit der Handlung gleichgesetzt werden kann. Ein Handlungsbegriff muss, so die Hypothese, sowohl den Veränderungsaspekt - das Transitive der poiesis - als auch den Hinblick auf die Seinsweise, die man durch seine Aktivität zum Tragen bringt, also das Immanente der praxis, berücksichtigien. (This essay tries to pursue the question of whether one can ground a workable concept of action in the Aristotelian praxis-poiesis distinction. It is briefly indicated how this distinction was taken over by the philosophy of the 20th Century. The essay tries to prove the hypothesis that neither poiesis (transitive activity) nor praxis (immanent teleological activity) can be equated with action. A concept of action must, according to this hypothesis, consider both the aspect of change - the transitiveness of poiesis - and the way of being which one carries out through his activity - hence, the immanence of praxis.)

2005

Čapek, Jakub: La double finalité de l'action (The Double Teleology of The Action) editoři: Švec, O., Michali, C.; In: Philosophie de l'action. 1. vyd. 2005, OFFRES. Cluj, Rumunsko: Idea Design ; s. 97-113. Dvojí účel jednání) ISBN 973-7913-43-4. Anotace: La double finalité de l'action. (This paper tries to analyse the notion of human action starting form the Aristotelian distinction between poiesis and praxis. It sketches briefly the revival of this classical distinction in the 20th century philosophy (on the example of Scheler and Gadamer) and aims at a new definition of the action.)

Čapek, Jakub: Fenomenologie a dualismus. Problém jednání (Phenomenology and dualism. The problem of action); In: Filosofický časopis. 2005, roč. 53, č. 6, s. 865-876. ISSN 0015-1831. Anotace: Článek se soustřeďuje na problém vztahu duše a těla v kontextu filosofické analýzy jednání. Ve struktuře jednání je již obsažena možnost specifického napětí - jednání se často jeví jako úsilí. Toto napětí bylo ve filosofické tradici často vyloženo jako příklad rozdílu mezi duší a tělem. Stať se na příkladu fenomenologické analýzy jednání v raném díle P. Ricoeura pokouší ukázat důsledky tohoto metafyzického dualismu. Autor se od této verze dualismu odvrací, aby uchoval dualismus jen ve formě žité duality. Následuje pokus o výklad úsilí, který využívá koncepce Merleau-Pontyho (le comportement) a M. Heideggera (das Verstehen). Článek se pokouší popsat zkušenost žitého dualismu a nabídnout takové pojetí jednání, které se obejde bez dualismu metafyzického. (This article tackles the mind-body problem in the context of a philosophical analysis of action. In the structure of action the possibility of a particular tension is already contained-action often presents itself as endeavour. This tension has, in the philosophical tradition, been more than once interpreted as a case of the distinction between spirit and body. This paper attempts, following the example of the phenomenological analysis of action in P. Ricoeur (in his early work), to demonstrate the consequences of this metaphysical dualism. Metaphysical dualism is then abandoned and dualism is preserved only in the form of a lived duality. There follows an attempt to interpret the experience of endeavour in another way, using the conceptions of Merleau-Ponty (le comportement), and of M. Heidegger (das Verstehen). The paper attempts to describe the experience of lived dualism and to offer the kind of conception of action which does not require metaphysical dualism.)

Čapek, Jakub: Martin Heidegger a nárok filosofické hermeneutiky (Martin Heidegger and the challenge of the philosophcal hermeneutics); In: Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. 2005, Teologie. Praha: Vyšehrad; s. 306-318. ISBN 80-7021-779-0. Anotace: Článek vychází z rozlišení hermeneutiky pojaté jako technika interpretace a hermeneutiky filosofické. Filosofická hermeneutika čerpající zejména z myšlení M. Heideggera tvrdí, rozumění je základní strukturou lidské existence. Článek ukazuje některé důsledky tohoto pojetí pro vztah text - výklad. (The article assumes the distinction between hermeneutics taken as a technique of interpretation and a philosophical hermeneutics. The philosophical hermeneutics - based especially on M. Heidegger - takes understanding as the basic structure of the human existence. The article shows some consequences (concerning the relation text - interpretation).)

Čapek, Jakub: Recenze knihy P. Kontos: L'action morale chez Aristote (Book review of P. Kontos: L'action morale chez Aristote); In: Reflexe. Filosofický časopis. 2005, roč. 16, č. 29, s. 139-147. ISSN 0862-6901. Anotace: Recenze pokusu o fenomenologickou interpretaci Aristotelovy etiky, již rozvíjí Pavlos Kontos ve své knize L'action morale chez Aristote vydané v roce 2002. (Book review of the attempt to give a phenomenological interpretation of the Aristotelian ethics, as given by Pavlos Kontos in 2002 in his book L'action morale chez Aristote.)

Čapek, Jakub: Recenze knihy P. Winch, Idea sociální vědy a její vztah k filosofii (Book Review of P. Winch, The Idea of a Social Science (czech translation)); In: Reflexe. Časopis pro filosofii a theologii. 2005, roč. 27, č. 27, s. 127-132. ISSN 0862-6901. Anotace: Recenze na český překlad stěžejní filosofické práce Petera Winche věnované otázce, zda a v čem jsou sociální vědy ve své metodě nezávislé na vědách přirodních. (Book review of a czech translation of a basic philosophical work by Peter Winch. This book deals with the question of the autonomy of social sciences, i.e. of their methodological independence from natural sciences.)

Čapek, Jakub: Událost a nepředmětnost. K Hejdánkově filosofii dění (Event And Non-objectiveness. On Hejdanek's Philosophy Of Becoming); In: Reflexe. Časopis pro filosofii a theologii. 2005, roč. 28, č. 28, s. 101-107. ISSN 0862-6901. Anotace: Článek se pokouší stručně shrnout základní kroky Hejdánkovy filosofie, v jejímž ohnisku stojí nezpředmětnitelné dění. Podrobuje Hejdánkovu analýzu dění kritice vycházející z fenomenologických pozic. (The article tries to recapitulate basic statements of Hejdanek's philosophy, which is thoroughly focused on the non-objectivable becoming. It criticises Hejdanek's concept of event from a phenomenological point of view.)

2004

Čapek, Jakub: Les apories de la liberté bergsonienne (The impasses of the bergsonian concept of freedom) editor: Worms, F.; In: Annales bergsoniennes II: Bergson, Deleuze, la phénoménologie. 1. vyd.  2004, Epiméthée. Paris: Presses Universitaires de France;  s. 149-159.  ISBN 2-13-053829-0.  Anotace: L'acticle se propose de montrer les apories intrinseques de la philosophie de la liberté chez Bergson. Il oppose a l'idée bergsonienne de la liberté comme un "fait" ou "donné immédiat" une phénoménologie de la liberté comme "l'effet de contraste" (Merleau-Ponty) ou phénomene. (The article tries to show the inner tensions in Bergson's philosophy of freedom. It argues against the idea of freedom as a "fact" or "immediat datum" in favour of more phenomenological notion of freedom as the "contrast effect" (Merleau-Ponty) of simply phenomenon.)

Čapek, Jakub: Pierre Aubenque - Rozumnost podle Aristotela (Pierre Aubenque - The Phronesis According to Aristotle);  In: Reflexe. 2004, č. 25, s. 135-144.  ISSN 0862-6910.  Anotace: Recenze českého překladu knihy Pierra Aubenqua o Aristotelově pojmu fronésis, v níž se Aubenque pokouší ukázat Aristotelskou úvahu o rozumnosti jako dodnes aktuální zamyšlení o rozhodování a jednání. (The book review on czech translation of P. Aubenque's book on Aristotle's concept of phronesis. Aubenque tries to show Aristotle's reflection on "pracitcal wisdom" as an even today relevant reflection on decision and action.)

2003

Čapek, Jakub [autor statě]: Bergsonovo pojetí svobody (Bergsons Notion of Freedom) editor: Čapek, J.; In: Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy. 1. vyd.  2003, Sborníky, slovníky, učební texty. Praha: OIKOYMENH;  s. 65-90.  GAAV E9101301 ISBN 80-7298-071-8.  Anotace: Stať je pokusem kriticky představit Bergsonovu filosofii svobody. Proti Bergsonovu pojetí svobody jako bezprostřední danosti či faktu staví fenomenologické pojetí svobody jako kontrastního účinku (Merleau-Ponty), jako fenoménu. (The article tries to give a critical account of Bergsons philosophy of freedom. Freedom is finally not to be taken as an "immediate datum" or "fact", but in a more phenomenological way as an "contrast effect" (Merleau-Ponty), as a phenomenon.)

Čapek, Jakub [editor publikace]: Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy (The Philosophy of Henri Bergson. Basic Aspects and Problems);  1. vyd.  2003, Sborníky, slovníky, učební texty. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-7298-071-8.  Anotace: Kniha obsahuje osm článků o tématech, které hrají v Bergsonově myšlení klíčovou roli: pohyb, čas a prostor, filosofická analýza vnímání a paměti, tradiční problém duše a těla, problém svobody, přírodního zákona a pojem života v biologii, Bergson a teorie relativity. (The monograph contains eight articles on different subjects that play crutial role in Bergson's thought: movement, time and space, philosophical analysis of perception and of memory, traditional mind-body problem, problem of  freedom, natural law and notion of life in biology, intuition in art and philosophy, Bergson and theory of relativity.)

Čapek, Jakub - Fulka, Josef - Hrdlička, Josef - Chudý, Tomáš [překlad]: Kap. V - Vnímání změny, Kap. VI - Úvod do metafyziky (Chapter V - The Perception of Change, Chap. VI - Introduction to Metaphysics) autor: Bergson, H.; In: Myšlení a pohyb. 1. vyd.  2003, Myšlenky. Praha: Mladá Fronta;  s. 140-220.  ISBN 80-204-1008-2.  Anotace: Bergsonova kniha  Myšlení a pohyb (La pensée et le mouvant) nabízí zásadní Bergsonovy texty k filosofickým otázkám času, svobody, intuice a pohybu. (Bergsons book "La pensée et le mouvant" contains essential  texts by Bergson on philosophical questions of time, freedom, intuition and mouvement.)

2002

Čapek, Jakub: Henri Bergson na cestě ke skutečnému času (Henri Bergson on the Way to the Real Time);  In: Filosofický časopis. 2002, roč. 50, č. 2, s. 229-248. ISSN 0015-1831  Anotace: Systematické shrnutí příspěvku Henri Bergsona k otázce: "Co je čas?". Článek se dále pokouší uvést Bergsonův příspěvek do souvislosti s jinými současnými koncepcemi, jakož i získat kritický odsup od přestavované koncepce. (Article tries to present Bergsons account of the question "What is the Time?" in a systematical way. It shows its significance for other contemporary philosophies and tries to consider if from a critical distance.)
 

Čapek, Jakub: Pavel Kouba: Smysl konečnosti (Pavel Kouba: The Sense of the Finitude);  In: Reflexe. 2002, roč. 13, č. 24, s. 121-126. ISSN 0862-6901   Anotace: Recenze knihy, jež obsahuje články Pavla Kouby z posledních 10 let. V různých kontextech se zde ukazuje lidská konečnost. (Review of the book containing articles by Pavel Kouba from the last 10 years. The human finitude is being shown in different contexts.)
 

2001

Čapek, Jakub: P. Ricoeur: Filosofie vůle. 1, Fenomenologie svobody [překlad monografie].(P. Ricoeur: The philosophy of the will. 1, Phenomenology of the freedom) .  1. vyd. Knihovna novověké tradice a současnosti. Sv. 34. Praha: Oikoymenh; 2001,  526 s. Ricoeur, P. La philosophie de la volonté. 1, Le volontaire et l'involontaire ISBN 80-7298-033-5  Anotace: Pokus o fenomenologický popis základních struktur lidské vůle. (An atempt at phenomenological description of the essential features of the human will structure.)

Čapek, Jakub: H. Vetter: Heidegger a etika (H. Vetter: Heidegger and Ethics);  In: Reflexe. 2001, roč. 2001, č. 22, s. 65-80.  ISSN 0862-6901.  Anotace: Překlad článku vídeňského filosofa Helmutha Vettera. Odmítá některé chybné interpretace (Heidegger jako filosof decizionismu) a upřesňuje, co u Heideggera znamená "ethos". (Translation of an article by Helmuth Vetter (Vienna), "Heidegger and ethics". The autor refuses some misinterpretations (Heidegger as philosopher of decisionism) and states, what exactly means Heidegger by "ethos".)

Čapek, Jakub: Le temps dasn la décision - la décision dans le temps (le probléme de la décision chez Bergson, Heidegger, Sartre et Ricoeur) (Time in decision - decision in time (the problem of decision in Bergson, Heidegger, Sartre and Ricoeur));  2001. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Université Paris-X Nanterre;  311 s.    Anotace: Une analyse philosophique de la décision du point de vue de son déroulement temporel. (A philosophical analysis of decision décision du point de vue de son déroulement temporel.)

Čapek, Jakub: P. Ricoeur:  Myslet a věřit [IV].(P. Ricoeur:  Critique and conviction) .  In: Reflexe. 2001, No. 22.,  s. 8-8. Ricoeur, P. Myslet a věřit : kritika a přesvědčení (rozhovor). ISSN 0862-6901  Anotace: Recenze knihy rozhovorů P. Ricoueura, které vedli François Azouvi a Marc de Launay. (The book review on Paul Ricoeur's Critique and conviction - the conversations with François Azouvi and Marc de Launay.)

2000

Čapek, Jakub: Pojetí fenoménu u Eugena Finka [I]. (The concept od phenomenon in Eugen Fink):   In: Reflexe. 2000, No.21., s. 47-62 ISSN 0862-6901  Anotace: článek se zaměřuje na Finkovo pojetí 'fenoménu'. (The article focuses on Fink's elaboration on the theme 'phenomenon')

Čapek, Jakub: Poznámka k Bergsonovu pojetí metafyziky (Remark concerning Bergson's concept of metaphysics);  In: Kritický sborník. 2000, roč. 11, č. XIX, s. 103-105.  ISSN 0862-819X.  Anotace: Článek upozorňuje na nejasnost v Bergsonově pojetí metafyziky. Je metafyzika základním přístupem ke skutečnosti, který snižuje význam jiného (vědeckého) přístupu? Toto kolísání vypovídá cosi zásadního o vztahu filosofie a vědy. (The ambiguity in Bergsons's notion of metaphysics: is it a basic description of reality that donwgrades the significance of a different way of knowledge (i.e. science)? This vacillation reveals something essential about the relation philosophy to science.)

1998

Čapek, Jakub: Přítomnost a diference (Presence and Difference);  In: Filosofický časopis. 1998, č. 5, s. 741-752.  ISSN 0015-1831.  Anotace: Pojem diference J. Derridy těsně souvisí s jeho kritikou pojmu přítomnosti. Článek se snaží ukázat, že Derridova kritika nenabízí věrnou analýzu přítomnosti. Tím je zpochybněn i jeho pojem diference. (The notion of the "difference" in J. Derrida is closely related to his criticism of the notion of the "presence". The arcitle tries to show that Derrida's critics does not give any plausible analysis of what "presence" is. This however questions Derrida's very notion of the difference.)