Čechura, Jaroslav

1998  2002  2003  2004  2005  2008

2008

Čechura, Jaroslav: České země v letech 1526-1583. První Habsburkové na českém trůně 1. díl (Czech lands in 1526-1583. First Habsburgs on the Czech throne 1.); 1. vyd. 2008, Praha 2008: Libri; 324 s. České země v letech 1526-1583. První Habsburkové na Českém trůně, 1.díl) ISBN 978-80-7277-385-5. Anotace: Syntéza českých dějin v letech 1526-83. (Synthesis of Czech history in the years 1526-83.)

Čechura, Jaroslav: Kriminalita a každodennost v ranném novověku. Jižní Čechy 1650- (Criminality and everydayness in the early modern times, South Bohemia 1650-); 1. vyd. 2008, Praha: Argo; 356 s. ISBN 978-80-257-0049-5. Anotace: Struktura krimimality v jižních Čechách v letech 1650-1770, v regionu, který náležel hlavně Schwarzenbergům. (The structural progress of the south Bohemian criminality in times of Schwarzenbergs.)

Čechura, Jaroslav: Sekularizace církevní statků v jihovýchodních Čechách v letech 1420-54 (The secularization of ecclesiastic goods in south-east Bohemia in 1420-1454); In: Časopis Národního Muzea, řada A historická. 2008, roč. 177, č. 1-2, s. 1-25. Sekularizace církevní statků v jihovýchodních Čechách v letech 1420-54) ISSN 0139-9543. Anotace: Analýza záboru církevního majetku v jihovýchodních Čechách v první polovině 15. století. (Break up of the ecclesiastic estate after the year 1419.)

Čechura, Jaroslav: Smiřičtí- finančníci českých stavů (Earls of Smiřice - Czech classes financiers) editor: Čáp, J.; In: Stopami dějin Náchodska . 1. vyd. 2008, Náchod: Stární okresní archiv; s. 141-158. ISBN 978-80-86676-06-07. Anotace: Nový pohled na událostí 1609. (Funding of the events that took place in 1609.)

Čechura, Jaroslav: Vztahy a sex v epoše renesance a baroka (Relationships and sex in the renaissance and baroque period) editoři: Cejnková, D., Holubová, Z., Vachút, P.; In: 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. 1. vyd. 2008, Brno 2008: Muzeum Města Brna; s. 89-103. ISBN 978-80-86549-45-3. Anotace: Nástin vnímání sexu v 16.-18. století v Čechách. (Sex in the dark period of Czech history.)

Čechura, Jaroslav - Černá, Alena: Letní spor roku 1609 II: české stavy a nejvyšší kancléř Lobkovic (1609: A summer disputation between Czech classes and chancellor Lobkovic II); In: Časopis Národního Muzea, řada A historická. 2008, roč. 177, č. 3-4, s. 142-160. Letní spor roku 1609 II: české stavy a nejvyšší kancléř Lobkovic) ISSN 0139-9543. Anotace: Pokus o sesazení nejvyššího kancléře Lobkovice II. (An attempt to put aside the highest chancellor Lobkovic.)

Čechura, Jaroslav - Černá, Alena: Stavy kontra Popel z Lobkovic - letní spor v roce 1609 (Classes contra Popel from Lobkovic - a Summer Disputation in Year 1609); In: Časopis Národního Muzea, řada A historická. 2008, roč. 176, č. 3-4, s. 161-163. ISSN 0139-9543. Anotace: Neznámý spor českých stavů s nejvyšším kancléřem Lobkovicem edice klíčových dokumentů. (A unknown dispute between Czech nobility (classes) and the highest chancellor.)

2005

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Josef Pekař: Příběh Knihy o Kosti (Josef Pekař: Story of Kniha o Kosti); 1. vyd. 2005, Historické myšlení. Praha: Argo; 195 s. ISBN 80-7203-685-8. Anotace: Jedná se o edici původních textů Pekařovy slavné monografie. (It is edition of primary Pekařś text of Kniha o Kosti.)

2004

Čechura, Jaroslav: Boehmische Laender zwischen Hussitismus und Gegenreformation (editoři: Dygo, M., Gawlas, S., Grala, H.; In: Ostmitteleuropa im 14.-17. Jahrhundert - eine Region oder Region der Regionen? 1. vyd.  2004. Warszawa: Varšava-Univerzita;  s. 51-60.  ISBN 83-7181-308-2.  Anotace: Historische Reflexion zum Forschungsstand der soziooekonomischen Entwicklung von 1400 bis 1650. (Historical Reflection czech social end economic studies 1400-1650.)

Čechura, Jaroslav: Gallasové-barokní podnikatelé (Family Gallas-baroque enterprices) editor: Štaif, J.; In: Pocta prof. Zdeňku Jindrovi. 1. vyd.  2004, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. Praha: Karolinum;  s. 39-46.  ISBN 80-246-0511-2.  Anotace: Přiblížení severočeských šlechticů v 17. a 18. století. (Dis study is about the bohemian nobility of Gallas in 17. century.)

Čechura, Jaroslav: Nová Polyxena? Nikoli! (New Polyxena? No!);  In: Časopis Národního muzea. 2004, roč. 173, č. 3-4, s. 215-217.  ISSN 0139-9543.  Anotace:  Recenze. (Review.)

Čechura, Jaroslav: Quellen zu den boehmischen Bausenaufstaenden in Jahre 1680 (Sources about bohemian peasant rebelion in the year 1680); In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18.Jahrhundert) Ein exemplarisches Handbuch. 1. vyd.  2004. Wien-Muenchen: R. Oldenbourg Verlag;  s. 585-590.  ISBN 3-7029-0477-8.  Anotace: Edition zu Bauernrebelion im Jahre 1680. (Sources about bohemian peasant rebelion 1680.)

Čechura, Jaroslav: Rožmberský urbář (Estate tax register of Family Rosenberg) editoři: Nodl, M., Sommer, P., Doležalová, E.; In: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. 1. vyd.  2004. Praha: Argo;  s. 223-230.  ISBN 80-7203-605-X.  Anotace: Studie o nejstarším urbáři Rožmberků. (This study is about  prime estate tax register of Family Rosenberg.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Dialog Josefa Pekaře a Františka Teplého o šlechtě a pozemkové reformě (Discussion Josef Pekař and František Teplý about nobility and land reform) editor: Štaif, J.; In: Pocta prof. Zdeňku Kárníkovi. 1. vyd.  2004, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. Praha: Karolinum;  s. 13-22.  ISBN 80-246-0612-7.  Anotace: Analýza korespondence dvou historiků. (Analysis of correspondence of two historians.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého (Correspondence of Josef Pekař and František Teplý) editor: Sršeň, L.; In: Sborník Národního muzea, řada A-historie. 1. vyd.  2004. Praha: Národní muzeum;  s. 1-36.  ISBN 0036-5335.  Anotace: Jedná se o edici vzájemné korespondence dvou historiků. (This is critical edition of correspondence of historians Josef Pekař and František Teplý.)

2003

Čechura, Jaroslav: Černínové versus Kysíbelští (Czernins versus Kysibels People);  1. vyd.  2003, Bod. Praha: Dokořán;  211 s.  ISBN 80-86569-06-3.  Anotace: Kniha pojednává o třech konfliktech panství Kysíbl s jeho vrchností - Černíny. (This book is about conflicts estate Kysibl and Czernins.)

Čechura, Jaroslav [autor statě]: Panství Frýdlant po třicetileté válce (Estate Frydlant after 30-years war) editoři: Elbel, M., Togner, M.; In: Historická Olomouc XIII. 1. vyd.  2003. Olomouc: Palackého univerzita;  s. 83-97.  ISBN 80-224-0177-0.  Anotace: Stať pojednává o nekatolickém obyvatelstvu panství Frýdlant. (Article is about noncatolical population of estate Frydlant.)

Čechura, Jaroslav [autor kapitoly]: Quellen zu den boehmischen Bauernaustaenden im Jahre 1680 (Sorces to bohemian rural-revolts in the year  1680); In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie /16.-18. Jahrhunderts). 1. vyd.  2003, MIOEG-ERG.44. Vídeň-Mnichov: R. Oldenbourg Verlag;  s. 585-590.  ISBN 3-7029-0477-8.  Anotace: Einfuerung zur Quellenedition. (Introduction to Sources to Rural-rebelion.)

Čechura, Jaroslav: Šimon Všetečka 1630: "Historia" kláštera sedleckého (Šimon Všetečka 1630: History of Sedlec Abbey);  In: Krásné město. 2003, č. 3, s. 4-5.   Anotace: Stručná charakteristika barokního historika. (Short charakter of histroian Šimon Všetečka.)

Čechura, Jaroslav [autor statě]: "toho roku byla velká nadúroda ořechů" Objektivní a subjektivní moment v peticích rolnických revolt 17. století - příklad Kysíbl (...This year war over-harvest of nut...) editoři: Koldinská, M., Velková, A.; In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. 1. vyd.  2003. Praha: Libri;  s. 211-220.  ISBN 80-7277-223-6.  Anotace: Studie pojednává o motivacích jednání venkovského obyvatelstva v 17. století. (Motivation of behaviour of rural people in 17. century.)

Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana: Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti (Egain about Pekařś III. part of Kniha o Kosti);  In: Český časopis historický. 2003, roč. 101, č. 1, s. 13-22.  ISSN 0862-6111.   Anotace: Komentovaná ukázka neznámého Pekařova rukopisu. (Sample of unknown Pekařś manuscript.)

Čechura, Jaroslav - Petráček, Tomáš [autor úvodu]: Úvodem (Introduction); In: Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století. 1. vyd.  2003. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy;  s. 5-6.  ISBN 80-7308-041-9.  Anotace: Úvod ke knize. (Introduction of the book .)

2002

 

Čechura, Jaroslav [autor statě]: Archiváři Národního muzea ve dvacátém století (The Archivarists of the National Museum in the  20th century) editor: Psíková, J.; In: Archiváři ve XX. století. 1. vyd.  2002. Jindřichův Hradec: Státní okresní archiv;  s. 49-54.  ISBN 80-238-8723-8  Anotace: Článek pojednává o archivářích Národního muzea ve 20. století, jejich život a vědecká práce. (The article discusses Archivarists of Bohemian National Museum in the 20th century, their lives and scientific work.)

Čechura, Jaroslav: Sedlák v českém středověku (Peasant in medieval Bohemia); In: Člověk v českém středověku. 1. vyd.  2002. Praha: Argo;  s. 439-459.  ISBN 80-7203-448-0  Anotace: Článek o každodenním životě na českém venkově v pozdním středověku. (The article narates about daily life in Czech lands in late Middle Ages.)
 

Čechura, Jaroslav - Hlavačka, Milan - Maur, Eduard - Mikulec, Jiří: Královská trilogie (The Royal Trilogy);  1. vyd.  2002. Praha: Rybka publishers;  599 s.  ISBN 80-86182-67-3  Anotace: Kniha o českých králích a královnách. (This book presents the kings and queens of Bohemia.)
 

Čechura, Jaroslav - Chalupa, Aleš - Ryantová, Marie: Berní rula 8-9. Boleslavský kraj (Berní rula 8-9. Region of Boleslav);  1. vyd.  2002. Praha: Státní ústřední archiv;  443 s.  ISBN 80-85475-79-0  Anotace: Edice berní ruly Boleslavského kraje v l. 1653-4. (This monography contains the edition of tax bases for the years 1653-4 in the region of Boleslav.)
 

Čechura, Jaroslav - Kárník, Zdeněk: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám (Anthology of research texts to the modern social history);  1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  208 s.  ISBN 80-246-0341-1  Anotace: Antologie shrnující texty k sociálním dějinám od 16. do 20. století. (This anthology contains the instruments to the social history from 16th to 20th century.)

1998

Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana: Vzájemná korespondence Josefa Pekaře a Antonína Rezka [I]. (Correspondence of Josef Pekař and Antonín Rezek):   In.Časopis Národního Muzea Vol. 167., 1998, No.3-4., s. 37-68 ISSN 0139-9543

Čechura, Jaroslav - Hlavačka, Milan - Maur, Eduard: Ženy a milenky českých králů [monografie]. (Wives and mistresses of Czech kings):    4. vyd.  Praha: Akropolis; 1998,  207 s. ISBN 80-85770-71-7

Čechura, Jaroslav - Hlavačka, Milan - Mikulec, Jiří: Děti a levobočci českých králů [monografie]. (Children and bastards of Czech kings):  3. vyd.  Praha: Akropolis; 1998,   207 s. ISBN 80-857770-73-3