Čermák, Jan

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Čermák, Jan: Osvobozený sen pozdního středověku: případ opeřeného spáče (Liberation of Late Medieval Dreams: The Case of a Feathered Sleeper) editoři: Starý, J., Hrdlička, J.; In: Spánek a sny. Svět archaických kultur III. (Sleep and Dreaming. The World of Archaic Cultures III.). 1. vyd. 2008, Praha: Herrmann a synové; s. 227-241. ISBN 978-80-87054-12-3. Anotace: Studie se zabývá otázkou proměny pozdně středověkých snů z morálních či teologických dilemat v nesnáze toliko praktické či intelektuální povahy. Tento process dokumentuje na látce Chaucerovy Povídky kněze jeptišek. (Using the example of The Nuns’ Priest’s Tale by Geoffrey Chaucer, the study discusses the process of liberation of late medieval dreams by turning from moral or theological dilemmas into mere practical or intellectual issues.)

Čermák, Jan - Klégr, Aleš: Binomials in an Historical English Literary Perspective: Shakespeare, Chaucer, Beowulf editoři: Procházka, M., Čermák, J.; In: Shakespeare between the Middle Ages and Modernity. From Translator’s Art to Academic Discourse. A Tribute to Professor Martin Hilský. 1. vyd. 2008, Praha: FFUK; s. 40-63. Binominály v anglické literatuře z hlediska diachronní perspektivy: Shakespeare, Chaucer, Beowulf) ISBN 978-80-7308-244-4. Anotace: A diachronic view of the distribution and function of a specific type of multiword phrasal unit, binomial, in English literature.

Čermák, Jan - Tichý, Ondřej: An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English editoři: Bernal, E., DeCesaris, J.; In: Proceedings of the XIII Euralex International Congress. 1. vyd. 2008, Barcelona: Institut Universitari de Linguistica Aplicada; s. 483-488. Slovník staré angličtiny a morfologický analyzátor staré angličtiny) ISBN 978-84-96742-67-3. Anotace: The paper discusses the project of the digitisation of Bosworth-Toller’s An Anglo-Saxon Dictionary and its joint project of the development of a morphological analyser of Old English.

2007

Čermák, Jan: Branami snů (Through the gates of dreams); In: Geoffrey Chaucer, Sen o rytíři . 1. vyd. 2007, Praha: Jitro; s. 9-28. ISBN 80-86985-03-2. Anotace: Studie řadí Chaucerova snová vidění spolu s Langlandovým dílem Piers Plowman a středoanglickou aliterační básní The Pearl do kontextu středověkého chápání snů a sleduje jeho literární funkce. (The study places Chaucer’s dream visions, Langland’s Piers Plowman and The Pearl within the framework of medieval understanding of dreams and their literary uses. )

Čermák, Jan: ”Runous ei hylkää menneisyyttä.” Kalevalan ja Beowulfin rakenteista (Poetry will not give up its past: the structure of Kalevala and Béowulf); In: Meneisyys on toista maata. 1. vyd. 2007, Suomen Kirjallisuuden Seuran Vuosikirja 86. Helsinki: Suomen kirjallisuuden seura; s. 221-233. „Poezie se nevzdá své minulosti“: o struktuře Kalevaly a Béowulfa) ISBN 978-951-746-946-3. Anotace: ”Runous ei hylkää menneisyyttä.” Kalevalan ja Beowulfin rakenteista. (Poetry will not give up its past: the structure of Kalevala and Béowulf.)

Čermák, Jan: „Shromáždím hluboký ze slov svých hvozd…“: k možnostem překladu anglické středověké poezie (“I will collect my words into a deep forest”: on the possibilities of translation of English medieval poetry into Czech) editor: kolektiv autorů; In: Translatologica Ostraviensia II. 1. vyd. 2007, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě; s. 29-36. ISBN 978-80-7368-378-8 . Anotace: Studie se zabývá různými metodologickými přístupy k překladu anglické středověké poezie do češtiny. Kromě jiného se soustředí také na aliteraci coby překladatelskou nesnáz a navrhuje možné způsoby, jak se s ní vypořádat. (A study of various methodological approaches to translation of English medieval poetry into Czech. It also contains an analysis of alliteration as a translator’s problem and suggests possible strategies to render it.)

Čermák, Jan: „Zpívej mi Stvoření!“: inspirační zdroje poezie Anglosasů (Sing me creation! Sources of inspiration in the poetry of the Anglo-Saxons); In: Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských i mimoevropských kulturách. 1. vyd. 2007, Praha: Argo; s. 141-148. ISBN 80-7203-852-4. Anotace: Esej sleduje proměny středověkého chápání snů a teorie snu. Na Chaucerově povídce Nun’s Priest’s Tale ukazuje, jak se sen v pozdním středověku vymaňuje z těsných morálních a teologických pout. (The essay traces transformations of medieval understanding of dreams and dream theory. Demonstrates the late medieval liberation of dreams from the narrow moral and theological bounds using the example of Chaucer´s Nun’s Priest’s Tale.)

Šaldová, Pavlína - Klégr, Aleš - Malá, Markéta - Čermák, Jan - Dušková, Libuše: Dictionary of the Prague School of Linguistics; 1. vyd. 2007, Amsterdam: John Benjamins; 216 s. Vachek, Josef /editor/ Slovník Pražské lingvistické školy) ISBN 978 90 272 1559 8.

2006

Čermák, Petr - Čermák, František - Čermák, Jan - Poeta, Claudio: Vladimír Skalička, Souborné dílo, III. díl (1964-1994) (Third of the three-volumes collecting works of V. Skalička); 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova - Karolinum. ISBN 80-246-0939-8. Anotace: Vladimír Skalička, Souborné dílo, III. díl, obsahuje rejstřík a bibliografii (Third of the three-volumes collecting works of V. Skalička)

Čermák, Jan - Klégr, Aleš: Onomasiological Cycle: Up the Down Staircase ; In: Prague Studies in English XXIV, Acta Universitatis Carolinae - Philologica . 2006, roč. 2005, č. 2, s. 7-18. Onomasiologický cyklus: nahoru po schodišti dolů) ISSN 0567-8269. Anotace: The article proposes the concept of ‘onomasiological cycle’, i.e. constant oscillation of the lexis between the unmotivated, opaque lexemes (naming units), on the one hand, and the motivated, transparent ones on the other, as a basic tendency operating in the lexical flux of language.

2005

Čermák, Jan: Libuše Dušková, or living to the letter; In: Linguistica Pragensia. 2005, roč. 15, č. 2, s. 35-38. Libuše Dušková neb Život doslova) ISSN 0862-8432. Anotace: A portrait of Professor Libuše Dušková on the ocassion of her 75th birthday.

Čermák, Jan: Notes on Obscured Compounds in Old English editoři: Čermák, J., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P.; In: Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. 2005. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK; s. 35-45. Několik poznámek k jednoduchým pojmenováním složeného původu ve staré angličtině) ISBN 80-7308-108-3. Anotace: Obscured compounds and their status in Old English from the typological viewpoint.

Čermák, Jan: Sen o kříži (The Dream of the Rood); 1. vyd. 2005. Praha: Jitro; 131 s. anonymní Dream of the Rood ISBN 80-903106-8-0. Anotace: První český překlad staroanglické básně 'The Dream of the Rood'. (First Czech Translation of the Old English Poem 'The Dream of the Rood' with a commentary and notes.)

Čermák, Jan - Hajičová, Eva - Klégr, Aleš - Malá, Markéta - Šaldová, Pavlína a další: Vzory: Sborník studií věnovaných Libuši Duškové (Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková); 1. vyd. 2005. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK; 305 s. ISBN 80-7308-108-3. Anotace: Sborník 24 studií od vedoucích představitelů české lingvistiky i badatelů mladé generace, věnovaný Prof. Dr. Libuši Duškové, DrSc. k 75. narozeninám. Příspěvky zahrnují široký okruh témat z historické jazykovědy, fonetiky, syntaxe, lexiokologie, analýzy diskursu a některých aspektů překladu. (A collection of papers presented to Prof. Libuše Dušková on the anniversary of her seventy-fifth birthday. The twenty-four papers were contributed by the leading figures of the English linguistics in the Czech Republic, as well as the younger generation researchers. They cover a broad range of topics, including historical linguistics, phonetics, syntax, lexicology, discourse analysis, or some aspects of translation.)

Čermák, Jan - Klégr, Aleš - Malá, Markéta - Šaldová, Pavlína: Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková ; 1. vyd. 2005. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK. Vzory: Sborník studií věnovaných Libuši Duškové) ISBN 80-7308-108-3. Anotace: A collection of papers presented to Prof. Libuše Dušková on the anniversary of her seventy-fifth birthday. The twenty-four papers were contributed by the leading figures of the English linguistics in the Czech Republic, as well as the younger generation researchers. They cover a broad range of topics, including historical linguistics, phonetics, syntax, lexicology, discourse analysis, or some aspects of translation.

2004

Čermák, Jan: Mezi Bathem a Durhamem (Between Bath and Durham) editoři: Svatoň, V., Housková, A.; In: Srovnávací poetika v multikulturním světě . 1. vyd.  2004. Praha: FF UK;  s. 271-281.  ISBN 80-7308-066-4.   Anotace: Mezi Bathem a Durhamem. (Between Bath and Durham.)

Čermák, Jan: Sudby lidí, stezky spásy (Men's Destinies: Paths to Salvation);  1. vyd.  2004. Praha: FFUK/KMF;  148 s.  ISBN 80-7308-085-0.  Anotace: Sborník překladů z anglické středověké literatury. (Translations from English Medieval Literature.)

Čermák, František - Čermák, Jan - Čermák, Petr - Poeta, Claudio: Vladimír Skalička, Souborné dílo, I. díl (1931 - 1950) (First of the three - volumes collecting works of V. Skalička);  1. vyd.  2004, Univerzita Karlova v Praze. Praha: Karolinum;  464 s.  ISBN 80-246-0549-X.  Anotace: Vladimír Skalička, Souborné dílo, I. díl. (First of the three - volumes collecting works of V. Skalička.)

Čermák, František - Čermák, Jan - Čermák, Petr - Poeta, Claudio: Vladimír Skalička, Souborné dílo, II. díl (1951 - 1963) (Second of the three - volumes collecting works of V. Skalička);  1. vyd.  2004, Univerzita Karlova Praha . Praha: Karolinum;  448 s.  ISBN 80-246-0734-4.  Anotace: Vladimír Skalička, Souborné dílo, II. díl (Second of the three - volumes collecting works of V. Skalička.)

2003

Čermák, Jan: Béowulf (Beowulf);  1. vyd.  2003. Praha: Torst;  343 s.  ISBN 80-7215-199-1.  Anotace: Béowulf: překlad a komentář nejstarší anglického eposu. (Beowulf, the oldest English epic: a translation a commentary.)

Čermák, Jan: Béowulf (Tři ukázky s hodovní tematikou) (Beowulf: Three Scenes of Feasting );  In: Souvislosti : revue pro křesťanství. 2003, roč. 14, č. 3, s. 68-82.  ISSN 0862-6928.  Anotace: Článek uvádí a komentuje tři výjevy traktující topos hostiny v českém překladu staroanglického eposu Béowulf. (The article presents three feasting scenes of Beowulf in its first Czech translation with regard to the feast topos. )

Čermák, Jan: Notes on Consonant Groups in Late Old English;  In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2, Prague Studies in English. 2003, roč. 23, č. 1, s. 89-93.   Anotace: The article explores the relationship between the Late Old English consonant changes and the incipient typological transformation of the language.  ( )

Čermák, Jan: Topos hostiny: poznámky k morfologii (anglické) hrdinské epiky a rytířského románu  (The Feast Topos: Notes on the Morphology of (English) Heroic Epic and Romance);  In: Souvislosti : revue pro křesťanství. 2003, roč. 14, č. 3, s. 59-68.  ISSN 0862-6928.  Anotace: Článek se zabývá vývojovým vztahem mezi anglickou hrdinskou epikou a rytířským románem z hlediska topu hostiny. (The article explores the relationship between English heroic epic and romance as reflected in the treatment of the feast topos.)

Čermák, Jan [autor statě]: A Typological and Quantitative Perspective on Consonant Groups in Late Old and Early Middle English editor: Chovanec, J.; In: Theory and Practice in English Studies, Volume 1, Proceedings of the 7th Conference of British, American and Canadian Studies. 1. vyd.  2003. Brno: Masarykova univerzita;  s. 59-65.  Anotace: On the Early Middle English material, the study exploring the relationship between the type of language and the presence of consonant combinations in discourse.

Čermák, Jan - Čermák, František - Klégr, Aleš - Abdallaová, Naděžda - Hornátová, Eliška a další: Anglicko-český výkladový slovník (Collins CoBuild Dictionary); In: Anglicko-český výkladový slovník. 1. vyd. 2003, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-304-5.

2002

Čermák, Jan: A Diachronic Perspective on Old English Deadjectival Nouns Ending in -; In: Brno Studies in English . 2002, č. 28, s. 19-25.

Čermák, Jan: Kalevala a Béowulf: poznámky k morfologii (hrdinského) eposu (kalevala and Beowulf: Notes on the Morphology of (Heroic) Epic);  In: Svět literatury. 2002, roč. 11, č. 23-24, s. 3-18. ISSN 0862 - 8440  Anotace: Strukturní srovnání Beowulfa a Kalevaly jakožto skladeb zastupujících staroanglický a ugrofinský (hrdinský) epos. (A structural comparison of Beowulf and Kalevala as representatives of the Old English and Fenno-Ugrian epic.)

2001

Čermák, Jan: Jan Čermák on Heaney´s Beowulf: Gleaning the Unsaid off the Palpable;  In: Metre. 2001, roč. 2001, č. 9, s. 10-109. ISSN 1393-4414  Anotace: A review of Heaney´s translation of the Old English epic Beowulf.

Čermák, Jan [autor statě]: Zápas o světlo: Poznámky k pojetí prostoru v epice Anglosasů (A Struggle for Light: Notes on the Representation of Space in Old English narrative Epic) editoři: Svatoň, V., Housková, A.; In: Kultura a místo. 1. vyd.  2001, Studie z komparatistiky III. Praha: Centrum komparatistiky FFUK;  s. 187-209.  ISBN 80-7308-001-X  Anotace: Staroanglická epická poezie, zobrazení prostoru v ní. (Representation of space in Old English narrative epic.)

2000

Čermák, Jan [autor statě]: A Typological Note on the Category of Gender in Old English (A Typological Note on the Category of Gender in Old English) editoři: Čermák, J., Klégr, A.; In: The Tongue is An Eye. studies Presented to Libuše Dušková. 1. vyd.  2000. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FFUK a Kruh moderních filologů;  s. 15-20.   Anotace: Kategorie gramatického rodu ve staré angličtině z hlediska jazykové typologie. (Category of grammatical gender in Old English from the viewpoint of linguistic typology.)

Čermák, Jan - Klégr, Aleš: Tongue is an eye. Studies presented to Libuše Dušková; 1. vyd. 2000, Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky, Kruh moderních filologů. ISBN 80-85899-96-5.

1999

Čermák, Jan [autor statě]: ‘A Prow in Foam: The Old English Bahuvrihi Compound as a Poetic Device‘ [stať ve sbroníku]. (‘A Prow in Foam: The Old English Bahuvrihi Compound as a Poetic Device‘):   In:Prague Studies in English.   1. vyd. Acta Universitatis Carolinae 22. Praha: Karolinum; 1999,  s. 72-87

Čermák, Jan: Duch můj byl živ. Antologie českých překladů ze staroanglické literatury; 1. vyd. 1999, Praha: Kruh moderních filologů, skupina pro anglickou medievalistiku.

Čermák, Jan: ‘The Tongue not made for Speech’: Four Studies in Verbal Space [I]. (‘The Tongue not made for Speech’: Four Studies in Verbal Space):   In: Litteraria Pragensia Vol. 18., 1999, No.9., s. 1-7. ISSN 0862-8424

1998

Čermák, Jan: Susane Deskis, Beowulf and the medieval proverb tradition [I]. (Susane Deskis, Beowulf and the medieval proverb tradition):   In:Medium Aevum Vol. 67., 1998, No.1., s. 130-132 Susane Deskis Beowulf and the medieval proverb tradition ISSN 0025-8385

 Čermák, Jan [autor kapitoly]: Vzpomínka na profesora Vachka [monografie]. (My remembrance of prof. Vachek): editoři: Hladký, J., Hoskovec, T.,  In: Josef Vachek v dopisech. 1. vyd.  Brno: Masarykova Universita; 1998,  s. 40-41 ISBN 80-210-1871-2

1997

Čermák, Jan: Abstraction, metonymy and the Compounds of Beowulf;  In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2, Prague Studies in English XXI. 1997, roč. 2, č. 21, s. 79-111.   Anotace: Relationship between abstraction and metonymy in Old English poetic compounds.

Čermák, Jan: “A Prow in Foam“: The Old English Bahuvrihi Compound as a Poetic Device; In: Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, Prague Studies in English XXII. 1. vyd. 1997, CZ: s. 13-31. "Příď ve vlnách": Staroanglické bahuvrihi kompozitum jako básnický prostředek ) ISBN 9788024600871.

1996

Čermák, Jan: Bruce Mitchell: An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England [recenze] ,  In: Medium Aevum Vol. 1996., 1996, No.1., s. 127-128

Čermák, Jan: Hie Dygel lond warigead [původní] ,  In: Linguistica Pragensia Vol. 1996., 1996, No.1., s. 24-34 ISSN 1210-0021

Čermák, Jan [autor kapitoly, hesel]: Slovníková hesla [slovník] editoři: Procházka, M., Stříbrný, Z.,  In: Slovník spisovatelů, Anglická literatura, africké literatury v angličtině, australská literatura, indická literatura v angličtině, irská literatura, kanadská literatura v angličtině, karibské literatury v angličtině, novozélandská literatura, skotská literatura, waleská literatura.   1 vyd.  Praha: Libri s.r.o.; 1996,  ISBN 80-85983-044