Dohalská, Marie

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007

2007

Dohalská, Marie - Škardová, Radka - Králová, Jana: Proper Names: Features of Ambiguity in a Multicultura l Context editoři: Trouvain, J., Barry, W. J.; In: 16th Internationa Comgress of Phonetic Sciences. Proceedings. 1. vyd. 2007, Saarbrücken; s. 1661-1664. Proper Names: Features of Ambiguity in a Multicultura l Context) ISBN 973-3-98111535-1-4. Anotace: The aim of the experiment was to prove, via productios and perception texts, the comprensibility of proper names in authentic English, Spanish, French and Czech TV annoucements.

2006

Dohalská, Marie: Trvání českých samohlásek - funkce a forma (Duration of Czech vowels - function and form) editoři: Palková, Z., Janoušková, J.; In: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; s. 243-252. ISBN 80-7308-142-3 . Anotace: Problematika kvantity vokálů v současné češtině. (Problems of vowels´quantity in contemporary Czech.)

Dohalská, Marie - Januška, Jiří - Votrubec, Jan: K trvání finální slabiky v substandardní češtině (Duration of final syllable in substandard Czech ) editoři: Pořízka, P., Polách, V. P.; In: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 1. vyd. 2006, Olomouc: Univerzita Palackého; s. 70-74. ISBN 80-244-1368-X. Anotace: Některé charakteristické rysy finální slabiky v substandardní češtině - změny trvání. (Some characteristic features of final syllables in Czech - duration changes.)

Dohalská, Marie - Vlčková, Jana - Škardová, Radka: Les pieges des noms propres ("Traps" in the pronunciation of proper names) editoři: Čeňková, I., Šotolová, J.; In: Dialogue des cultures: interprétation, traduction . 1. vyd. 2006, GALLICA, JTP Praha 3.-5.11.2005. Praha: GALLICA; s. 154-166. Nástrahy při výslovnosti vlastních jmen) ISBN 80-73-08-147-4. Anotace: La prononciation des noms propres (le français - le tcheque) nous réserve différents pieges. (Pronunciation of proper names (Czech - French) is connected with different problems.)

Dohalská-Zichová, Marie - Škardová, Radka: Interpretation - Perception - Analysis editoři: Hoffmann, R., Mixdorff, H.; In: Speech Prosody. 1. vyd. 2006, Studientexte zur Sprachommunikation, Band 40. Dresden: TUDpress; s. 41-44. Interpretace - Percepce - Analýza) ISBN 3-938863-57-9. Anotace: The aim was to contrast subjective perceptual levels with objective measurements of F0-I-T.

2005

Dohalská, Marie: Doktorské studium fonetiky ve francouzštině (PhD Studies of Phonetics in French); 1. vyd. 2005. Praha FÚ FF UK: 3 s. Anotace: Program doktorského studia oboru FONETIKA ve francouzštině. (Programme of PhD Studies of Phonetics in French Language.)

Dohalská, Marie: Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny (Phonetic Analysis of Substandard Czech Spoken); 1. vyd. 2005. Praha FÚ FF UK: 16 s. Anotace: Popis repertoáru segmentální i suprasegmentální roviny promluvy substandardní češtiny a stanovení stylistické platnosti a komunikační přijatelnosti. (Describing segmental and suprasegmental repertoire of substandard utterances in Czech, evaluating their stylistic level and communicative acceptability.)

Dohalská, Marie: Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny (Phonetic Analysis of Substandard Spoken Czech); 1. vyd. 2005, 16 s. Anotace: Popis fonetických prvků segmentální i suprasegmentální roviny v substandardní mluvené češtině a stanovení jejich komunikační přijatelnosti. (Description of Phonetic Elements on Segmental and Suprasegmental level in Substandard Spoken Czech and determination of their Communicative Acceptability.)

Dohalská, Marie - Januška, Jiří - Votrubec, Jan: Stylová příznakovost nestandardních intonačnich zakončení (Style markendness in non-standard conclusive tunes) editor: Uličný, O.; In: EUROLINGUA 2004. 1. vyd. 2005, Opera Academicae Paedagiogicae Liberecensis, Series Bohemistica. Liberec: Technická univerzita v Liberci; s. 171-185. ISBN 80-7083-958-9. Anotace: Analýza nevhodných intonačních zakončení v substandardní češtině. (Analysis of unsuitable intonation conclusive tunes in substandard Czech.)

2004

Dohalská, Marie: Česká fonetička Jiřina Hůrková-Novotná (The Czech phonetician Jiřina Hůrková-Novotná);  In: Jazykovědné aktuality XLI-2004. 2004, roč. 41, č. 1-2, s. 53-55.  ISSN 1212-5326.  Anotace: Vědecký profil J.H. k jejímu životnímu jubileu. (The scientific career of J. Hůrková, at the occasion of her birthday.)

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana: Jeu de sons, jeu de chiffres ou modelisation des phrases marquées (Modelisation of marked sentences in numbers) editoři: Palková, Z., Janíková, J.; In: Phonetica Pragensia X. X vyd.  2004, AUC , Philologica 1. Praha: Karolinum;  s. 113-124.  ISBN 80-246-0859-6.  Anotace: Changements dans la prosodie synthétique des phrases marquées. (Changements in synthetic prosody of marked sentences.)

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana - Duběda, Tomáš: Strukturní a prozodický popis vybraných typů sdělení se zaměřením na zvukovou komunikaci s počítačem (Structural and prosodic description of selected types of utterances in the perspective of computer-oriented acoustic communication) editoři: Pollák, P., Sovka, P.; In: Hlasové technologie v podpoře informační společnosti. Souhrnný přehled aktivit řešitelských kolektivů. 1. vyd.  2004. Praha: ČVUT v Praze;  s. 36-37.

Duběda, Tomáš - Mejvaldová, Jana - Dohalská, Marie: L’imitation rythmique et ses limites: analyse de la structure temporelle (Imitation of Rhythm and its limits: analysis of time structure) editor: Pešek, O.; In: Opera romanica 3. 1. vyd.  2004. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;  s. 256-263.  GA405/99/0169 ISBN 80-7040-703-4.  Anotace: Capacite des locuterus tcheque d'imiter le rythme francais. (Ability of czech speakers in imitating french rhythme.)

2003

Dohalská, Marie - Duběda, Tomáš - Mejvaldová, Jana - Duez, Danielle [autor statě//autor statě]: Acquisition des processus de réduction et d´assimilation du francais parlé par des locuteurs tcheques (Acquisition of reduction and assimilation habits in French spoken by Czech speakers) editor: Praha: Matfyzpress, U. P.; In: Proceedings of the XVIIth International Congress of Linguists, UK MFF CKL. 1. vyd.  2003. Praha:   s. 4 CD.  ISBN 80-86732-21-5.  Anotace: L'hypoarticulation en français et son acquisition par des apprenants tcheques. (Hypoarticulation in French and its acquisition by Czech learners.)

Dohalská, Marie - Schulzová, Olga: Fonetika francouzštiny (Phonetic of French);  1. vyd.  2003. Praha: Karolinum;  234 s.  ISBN 80-246-0570-8.  Anotace: Fonetika francouzštiny - výklad segmentálních (vokalických a konsonantických) prvků a prosodie - zvukové výstavby  souvislé francouzské promluvy  na obecně fonetickém základě; slovníček termínů. ((Phonetics of French, explanation of vocalic and consonantic elements; French prosody; dictionary of phon. terms.)

Mejvaldová, Jana - Duběda, Tomáš - Dohalská, Marie [autor statě//autor statě//autor statě]: L'imitabilité des modeles prosodiques en parole spontanée et en parole lue (Imitability of prosodic models in spontaneous and read speech) editoři: Hajičová, E., Kotěšovcová, A., Mírovský, J.; In: Proceedings of XVIIth  International Congress of linguists. 1. vyd.  2003. Praha: MATFYZPRESS;   s. [cd].  GAČR 405/02/0373  Anotace: L'imitabilite de l'intonaton et dy rythme du francais par les locuteurs tcheques. (Imitability of intonation and rhythm of French by Czech speakers.)

2002

 

Dohalská-Zichová, Marie [autor statě]: Comment les noms nous trahissent (How names betray us) editoři: Braun, A., Masthoff, H. R.; In: Phonetics and its Applications: Festschrift for Jens-Peter Köster on the Occasion of his 60th Birthday. 1. vyd.  2002, ZDL-Beiheft 121. Stuttgart: Steiner;  s. 55-60.  ISBN 3-515-08094-5  Anotace: Probleme de la prononciation des noms propres par les etrangers (fr. - tch.) (Problems of pronunciation of proper names by foreigners (Frech-Czech).)

Dohalská-Zichová, Marie [autor statě]: Les Noms - le barrage pour la communication (Names - barriers in communication) editoři: Bel, B., Marlien, I.; In: Speech Prosody 2002, Proceedings of the 1st International Conference on Speech Prosody. 1. vyd.  2002. Aix-en-Provence: Laboratoire Parole et Langage - UMR 6057 CNRS;  s. 351-354.  Barrande 2002-047-1 ISBN 2-9518233-0-4  Anotace: Perception des noms propres represente un obstacle important de la communication pour les etrangers (fr. - tch.) (The difficulties with understanding proper names by foreigners as a barrier in communication)

Dohalská-Zichová, Marie - Mejvaldová, Jana - Duběda, Tomáš [autor statě//autor statě//autor statě]: Prosodic Parameters of Synthetic Czech: Developing Rules for Duration and Intensity editoři: Keller, E., Bailly, G., Monaghan, A., Terken, J., Huckvale, M.; In: Improvements in Speech Synthesis. COST 258: The Naturalness of Synthetic Speech. 1. vyd.  2002. Chichester: Wiley;  s. 129-133.  ISBN 0-471-49985-4  Anotace: The role of prosodic parameters in the naturalness of synthesized Czech.

2001

Dohalská, Marie [autor statě]: The Name as a Unit or as a Sequence? [stať ve sborníku].editoři: Palek, B., Fujimura, O. In: Proceedings of LP'2001. 1. vyd.  Praha: Karolinum; 2001,  s. 147-153.  ISBN 80-246-0016-1  Anotace: Proper names in the interaction native speaker - non-native speaker.

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana [autor statě//autor statě]: Some data on spontaneous Czech. Prosody in Numbers [stať ve sborníku].editor: Vích, R. In: Speech processing. 11th Czech-German workshop, Prague, 17th-19th september 2001. 1. vyd.  Praha: Institut of radio engineering and electronics Academy of sciences CR; 2001,  s. 25-27.  ISBN 80-86269-07-8  Anotace: Some data on spontaneous Czech.

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana - Duběda, Tomáš [autor statě//autor statě//autor statě]: Prosodic Parameters of synthetic Czech [stať ve sborníku].editor: Keller, E. In: Improvements in speech synthesis. COST 258: The Naturalness of synthetic Speech. 1. vyd.  Chichester: Wiley; 2001,  s. 129-133.  ISBN 0-471-49985-4  Anotace: Prosodic Parameters of synthetic Czech.

2000

Dohalská, Marie [autor statě]: The Name as a Unit or as a Sequence? [stať ve sborníku]. (The Name as a Unit or as a Sequence?): editoři: Palek, B., Fujimura, O.,  In: Proceedings of Linguistics and Phonetics 2000. 1. vyd.  Praha: Karolinum; 2000,  ISBN neuvedeno  Anotace: Proper names in the interaction native speaker - non-native speaker (Proper names in the interaction native speaker - non-native speaker)

Dohalská, Marie - Duběda, Tomáš - Bartošová, Hana - Mejvaldová, Jana [autor statě///autor statě///autor statě///autor statě]: Spectral Properties of Czech Vowels in Spontaneous Speech (Preliminary Analysis) [stať ve sborníku]. (Spectral Properties of Czech Vowels in Spontaneous Speech (Preliminary Analysis)): editoři: Wodarz, H.-W., Palková, Z.,  In: 10. Czech-german Workshop - Speech Processing.   1. vyd.  Praha: URE AV ČR; 2000,  ISBN neuvedeno  Anotace: Spectral Analysis of vowels; comparison of spontaneous and laboratory speech (Spectral Analysis of vowels; comparison of spontaneous and laboratory speech)

Dohalská, Marie - Duběda, Tomáš - Mejvaldová, Jana [autor statě///autor statě///autor statě]: Dialogue of Analysis and Synthesis: Real Speech and Speech Synthesis [stať ve sborníku]. (Dialogue of Analysis and Synthesis: Real Speech and Speech Synthesis): editoři: Wodarz, H. W., Palková, Z.,  In: Forum Phoneticum.   1. vyd.  Frankfurt am Main: Springer Verlag; 2000,  s. 1-17,  ISBN 3-930110-18-0  Anotace: Analysis of natural speech and its application to speech synthesis (Analysis of natural speech and its application to speech synthesis)

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana [autor statě///autor statě]: Rôle de la prosodie dans la communication en milieu bruité [stať ve sborníku]. (Communication in noisy environment - role of the prosody):   In: XXIIIemes Journées d'Etude sur la Parole.   1. vyd.  Aussois; 2000,  ISBN neuvedeno Anotace: Communication in the working place - prosody and noise (Communication in the working place - prosody and noise)

1999

Dohalská, Marie - Duběda, Tomáš - Mejvaldová, Jana [autor statě///autor statě///autor statě]: Further Steps in Modelling Czech Prosody [stať ve sborníku]. (Further Steps in Modelling Czech Prosody):   In:Institute of Radioengeneering and Electronics, Review of Activities.   1. vyd.  Praha: ÚRE AV ČR; 1999

Dohalská, Marie - Duběda, Tomáš - Mejvaldová, Jana [autor statě///autor statě///autor statě]: Perception of Synthetic Sentences with Indistinct Intonation in Czech [stať ve sborníku]. (Perception of Synthetic Sentences with Indistinct Intonation in Czech):   In:Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, Vol. 3.  1. vyd.  San Francisco: International Congress of Phonetic Sciences; 1999,  s. 2335-2339 ISBN 1-56396-899-1

1998

Dohalská, Marie - Duběda, Tomáš - Mejvaldová, Jana [autor statě///autor statě///autor statě]: Perception Limits between Declarative and Interrogative Sentences in Czech [stať ve sborníku]. (Perception Limits between Declarative and Interrogative Sentences in Czech): editor: Vích, R.,  In:Speech Processing.  258.20 1 vyd. 8th Czech-German Workshop - 1998. Praha: ÚRE AV ČR; 1999,  28-31 4 ISBN 80-86269-00-0

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana [autor statě//autor statě]: Les criteres prosodiques des trois principaux types de phrases (testés sur le tcheque synthétique) [stať ve sborníku]. (Prosodic criteria of the three principal types of sentence (tested on synthetic Czech)):   In:Actes des XXIIemes Journées d'Etudes sur la Parole.   1. vyd.  Martigny: ĹIDIAP - GFCP; 1998,  s. 103-106

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana [autor statě//autor statě]: Les criteres prosodiques des trois principaux types de phrases (testés sur le tcheque synthétique) [stať ve sborníku]. (Prosodic criteria of the three principal types of sentence (tested on synthetic Czech)):   In: Actes des XXIIemes Journées d‚Etudes sur la Parole.   1. vyd.  Martigny: ĽIDIAP - GFCP; 1998,  s. 103-106

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana [autor statě//autor statě]: Generation of duration, intensity and F0 in short Czech synthetic sentences [stať ve sborníku]. (Generation of duration, intensity and F0 in short Czech synthetic sentences): editor: Vích, R.,  In:Speech processing, 8th Czech-German workshop. 1. vyd.  Praha: 1998,  s. 29-30

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana [autor statě//autor statě]: Generation of Duration, Intensity and Fo im Short Czech Synthetic Sentences [stať ve sborníku]. (Generation of Duration, Intensity and Fo im Short Czech Synthetic Sentences): editor: Vích, R.,  In: Speech processing, 8th Czech-German workshop.   1. vyd.  Praha: 1998,  Ss. 29-30

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana: Ou sont les limites phonostylistiques du tcheque synthetique?//In:Actes du 16eme Congres International des Linguistes [datový soubor]. (Where are the phonostylistic limits of synthetic Czech?). Oxford: Pergamon/Elsevier; 1998

Dohalská, Marie - Mejvaldová, Jana: Ou sont les limites phonostylistiques du tcheque synthetique?//In:Actes du 16eme Congres International des Linguistes [datový soubor]. (Where are the phonostylistic limits of synthetic Czech?). Oxford: Pergamon/Elsevier; 1998

1997

Dohalská, Marie - Hedánek, Jiří [autor statě]: Comparing Some Parameters of Continuously Accelerated Natural Speech Signal editor: Wodarz, H.-W.; In: Speech Processing. Forum Phoneticum 63. 1. vyd.  1997. Frankfurt am Main: Hector;  s. 13-22.  ISBN 3-930110-10-5  Anotace: Comparison of values of syllable duration in Accelerated Natural Speech Signal.

1996

Dohalská-Zichová, Marie [autor statě]: An Overview of Possible Sound Changes in Accelerated Natural Speech [sborník] ,  In:  COST 233. Final Report.   1. vyd.  Sweden: 1996,  s. 107-109

Dohalská-Zichová, Marie [autor kapitoly]: Testing Intelligibility at Maximum Rate [sborník] ,  In:  Charisteria Viro Doctissimo Přemysl Janota. AUC Phonetica Pragensia. 1.vyd.  Praha: UK; 1996,  s. 53-60

Dohalská-Zichová, Marie - Duběda, Tomáš [autor statě]: Experiments with Duration and Intensity Variation [sborník] ,  In:  6th Czech-German Workshop on Speech Processing.   Praha: 1996,   s. neuvedeno

Dohalská-Zichová, Marie - Duběda, Tomáš:  Rôle des changements de la durée et de l'intensité dans la tchćque synthétique [původní] ,  In: XXIes Journés d'étude sur la Parole Vol. XXI., 1996, No.?, s. 375-378

1995

Dohalská, Marie - Palková, Zdena - Ptáček, Miroslav [autor statě]: New Prosody Rules for Czech TTS [sborník] ,  In:  Final Report, COST 233 'Prosodics of Synthetic Speech.   Sweden; 1995,  s. 109-110  s.