Dvořáková, Tereza

2005  2006  2007  2008

2008

Dvořáková, Tereza: Im Prager Spannungsfeld. Machtstrukturen der Kinematografie im Protektorat Böhmen und Mähren (In Prague tensity field. The power structures of the Protectorate Bohemia and Moravia Cinematography) editor: Roschlau, J.; In: Zwischen Barrandov und Babelberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. 1. vyd. 2008, Ein CineGraph Buch. Muenchen: edition text + kritik; s. 84-93. O pražském centru zájmů. Mocenské struktury kinematografie Protektorátu Čechy a Morava) ISBN 978-3-88377-949-2. Anotace: Der Beitrag behandelt das Thema der Machstrukturen der Kinematografie Protektorats Böhmen und Mähren: Pläne der Okkupanten, Personalie, Gründe der Spannungs zwischen den Berliner und Prager Stellen. (The text concerns with the topic of the power structures of the Protectorate cinematography: the plans of invaders, the personal questions, the reasons of the tension between the Berlin and Prague headquarters.)

Dvořáková, Tereza: Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických tendencí v českém filmu 50. let (Film "Nastup" by Otakar Vavra as Example of nationalistic tendencies of Czech Cinema in fifties); In: Sorela. Webové centrum výzkumu literatury a umění československého socialistického realismu. 2008, s. http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=79. Anotace: (Interpretation of nationalistic tendencies in the film.)

Dvořáková, Tereza - Klimeš, Ivan: Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwiscen Protektorats- und Reichs-Kinematografie (Prag-Film Inc. 1941-1945. In tension between the Protectorate and the Reich Cinematography); 1. vyd. 2008, Muenchen: edition text + kritik; 212 s. Prag-Film a.s. 1941-1945. I průniku protektorátní a říšské kinematografie) ISBN 978-3-88377-950-8. Anotace: Das Buch behandelt das Thema der deutsch-tschechischen Filmbeziehungen in der Epoche der nationalsozialistischen Okkupation. Hauptteil des Buches von Tereza Dvořáková konzentriert sich auf die Produktionsgeselschaft Prag-Film AG. (The book concerns with the topic of Czech-German Film Relationships in the nazi occupation period. The main part of the book by Tereza Dvořáková is focused on the production company Prag-Film Inc.)

2007

Dvořáková, Tereza: Český hraný film a filmaři za protektorátu (Czech Feature Film and Filmmakers in the Protectorate); In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. 2007, roč. 29, č. 10, s. 45. ISSN 0418-5129. Anotace: Recenze na konkrétních případech dokládá závažné nedostatky knihy. (Review proves the serious deficits of the book on particular examples.)

Dvořáková, Tereza: Film jako předmět výchovy dětí a mládeže před rokem 1989 (Film as Object of children and youth education before 1989); In: Cinepur. 2007, roč. 14, č. 49, s. 20-21. ISSN 1213-516X. Anotace: Historická studie na téma vývoje filmové výchovy. (A Historical Study on topic of film education.)

Dvořáková, Tereza: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 2007, 19, č. 1 (65). Téma: Současná česká kinematografie (Iluminace. The journal of film theory, history, and aestetics 2007, 19, No 1 (65). Theme: Contemporary Czech Cinema); 1. vyd. 2007, Praha: Národná filmový archiv. ISBN 0862-397X. Anotace: Monografické číslo časopisu Iluminace se věnuje tématu české kinematografie z opomíjených úhlů pohledu: prostřednictvím ekonomických, distribučních a sociologických studií. (The monographic volume of the journal Iluminace is pursued the neclegted view points: economic, distibution, and sociological case-studies.)

2006

Dvořáková, Tereza: Českomoravské filmové ústředí (Czech-Moravian Film Centre); In: Iluminace. 2006, roč. 18, č. 3 (63), s. 191-193. ISSN 0862-397X. Anotace: Představení projektu disertační práce. (Presentation of Dissertation Project.)

Dvořáková, Tereza: O českém filmovém centru a absenci kulturní politiky. Rozhovor s Janou Černík (On Czech Film Centre and Absence of Culture Politics. An Interview with Jana Černík); In: Cinepur. 2006, roč. 14, č. 47, s. 22-23. ISSN 1213-516X. Anotace: Rozhovor s ředitelkou Českého filmového centra Janou Černík. (An Intervier with Director of Czech Film Centre Jana Černík.)

Dvořáková, Tereza: O Negativu a producenství. Dvojrozhovor s Pavlem Strnadem a Petrem Oukropcem (On Negativ and Producer Work. A double-Interview with Pavel Strnad and Petr Oukropec); In: Cinepur. 2006, roč. 14, č. 44, s. 12-13. ISSN 1213-516X. Anotace: Rozhovor a producenty Pavlem Strnadem a Petrem Oukropcem. (Interview with Producers Pavel Strnad and Petr Oukropec.)

Dvořáková, Tereza: Potřebujeme zákon o kinematografii? (Do we need a Cinematography Law?); In: Cinepur. 2006, roč. 14, č. 47, s. 32-35. ISSN 1213-516X. Anotace: Anketa na téma zákona o kinematografii. (An Inquiry on cinematography-law-topic.)

Dvořáková, Tereza: Prager Barock - Barokní Praha. Karel Plickas Kulturfilm der 1940er Jahre als Grenzfall der Sprachversionen (Prague baroque - Barogue of Prague. A short film of Karel Plicka of the 40´s as a border case of MLV´s) editoři: Bock, H.-M., Jacobsen, W., Schoening, J.; In: Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. 1. vyd. 2006, Ein CineGraph Buch. Muenchen: Verlag edition text +kritik in Richard Booberg Verlag; s. 103-106. Pražské baroko - Barokní Praha. Kulturní film Karla Plicky ze 40.let jako hraniční případ vícejazyčné verze) ISBN 3-88377-838-9. Anotace: Eine Studie zum Thema Karel Plickas Kulturfilm der 1940er jahre in zwei (Kriegs- und Nachkriegs-) Versionen. (A Study about Karel Plicka´s short film of the 40´s in two (war and after war) versions.)

2005

Dvořáková, Tereza: 40 let filmových klubů (40 Years of Film Clubs); 1. vyd. 2005. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů; 20 s. Anotace: Stručná historie hnutí českých filmových klubů. (Concise History of Czech Film-Club Movement.)

Dvořáková, Tereza: Česká kinematografie v období normalizace 1969 - 1975. Výběrová bibliografie (Czech Cinematography in "Normalisition" Period 1969 - 1975. An selective Bibliography); In: Iluminace. 2005, roč. 9, č. 1 (25), s. 216-227. Anotace: Výběrová bibliografie z českých a zahraničních periodik. (Selective bibliography of Czech and foreign periodicals.)

Dvořáková, Tereza: Daleká cesta (Long Journey); In: Lexikon světového filmu. 1. vyd. 2005. Praha: Orpheus. Anotace: Encyklopedické heslo o filmu Daleká cesta. (Headword-article about film Long Journey.)

Dvořáková, Tereza: Distribuce umělecky náročných a nekomerčních filmů. Rekapitulace 1989-2002 (Distribution of Non-Commercial and Art Films. An Recapitulation 1989-2002); In: Cinepur. 2005, roč. 11, č. 21, s. 22-22. Anotace: Přehled situace distribuce umělecky náročných a nekomerčních filmů v České republice po roce 1989. (Overview to situation of distribution of non-commercial and art films in Czech republic after 1989.)

Dvořáková, Tereza: Erotikon (Eroticon); In: Iluminace. 2005, roč. 14, č. 2 (46), s. 163-166. Anotace: Encyklopedické heslo o filmu Erotikon. (Headword-article about film Eroticon.)

Dvořáková, Tereza: Evropský film v kontextu jeho legislativního vymezení (European Cinema within Context of its Legislative Definitions); In: Cinepur. 2005, roč. 11, č. 23-24, s. 24. Anotace: O vlivu legistativy na identifikaci evropského filmu. (On influence of legislative to European cinema identification)

Dvořáková, Tereza: Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví (Treuhänder's Function in Protectorate Cinematography); In: Iluminace. 2005, roč. 16, č. 1 (53), s. 111-113. Anotace: Článek zabývající se jedním z aspektů arizace české kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava. (Article about one of aspects of "Arisierung" of the Czech Cinematography in Protectorate Bohemia and Moravia.)

Dvořáková, Tereza: I filmová kritika má svou historii (Also Film Critique has its own History); In: Filmové listy. 2005, roč. 1, č. 1, s. 11-11. Anotace: Přehledový článek o historii české filmové kritiky. (Overview article on history of Czech film critique.)

Dvořáková, Tereza: Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických tendencí v českém filmu padesátých let (Film "Nastup" by Otakar Vavra as Example of nationalistic tendencies of Czech Cinema in fifties) editor: Ptáček, L.; In: Nacionalismus a film, Morava ve filmu. Sborník příspěvků z konference Nacionalismus a film. 1. vyd. 2005. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci; s. 97-101. ISBN 80-244-0552-0. Anotace: Analýza nacionalistických tendenci daného filmu. (Interpretation of nationalistic tendencies in the film.)

Dvořáková, Tereza: Německá dohoda o budoucnosti kinematografie protektorátu (The German Agreement about the Future of Protectorate Cinematography); In: Iluminace. 2005, roč. 14, č. 4 (48), s. 101-106. Anotace: Historická studie o okolnostech vzniku dohody okupačních a říšských úřadů o české kinematografii. (Historical study on factors of conclusion the agreement about Czech cinema by toccupation and Third Reich authorities)

Dvořáková, Tereza: O natáčení, lidech ve válce, médiích a komunikaci (On Shooting, People in War, Media, and Communication); In: Film a doba. 2005, roč. 42, č. 3, s. 129-130. Anotace: Recenze filmu. (Film critique)

Dvořáková, Tereza: Rozhovor [s Danielou Kučmášovou] (Interview [with Daniela Kučmášová]); In: Cinepur. 2005, roč. 12, č. 30, s. 39-39. Anotace: Ze série rozhovorů s významnými osobnostmi českého filmového průmyslu. (One from series of interview with Czech film industry authorities.)

Dvořáková, Tereza: Rozhovor [s Janem Bradáčem] (Interview [with Jan Bradáč]); In: Cinepur. 2005, roč. 12, č. 30, s. 37-38. Anotace: Ze série rozhovorů s významnými osobnostmi českého filmového průmyslu. (One from series of interview with Czech film industry authorities.)

Dvořáková, Tereza: Seven - bibliografie (Seven - Bibliography); In: Cinepur. 2005, roč. 6, č. 8, s. 46-47. Anotace: Bibliografie článků o filmu Seven. (Bibliography of articles to the film Seven.)

Dvořáková, Tereza - Horníček, Jiří: Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava (Cinematography within the Protectorace Bohemia and Moravia); In: Panorama českého filmu. 1. vyd. 2005. Olomouc: Rubico; s. 65-84. ISBN 80-85839-54-7. Anotace: Přehledová publikace o dějinách české kinematografie. (Overview publication on history of Czech cinemathography)

Dvořáková, Tereza - Horníček, Jiří: Kinematografie ve třicátých letech (Cinematography in the Thirties); In: Panorama českého filmu. 1. vyd. 2005. Olomouc: Rubico; s. 33-63. ISBN 80-85839-54-7. Anotace: Přehledová publikace o dějinách české kinematografie. (Overview publication on history of Czech cinemathography)