Hříbek, Martin

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Hříbek, Martin: Bohyně Durgá a její podoby v současné Kalkatě (The Goddess Durga and her forms in contemporary Kalkata); In: Mé zlaté Bengálsko. 1. vyd. 2008, Praha: FF UK a Ex Oriente; s. 134-148. ISBN 978-80-7308-248-2. Anotace: Kapitola tematizuje vizuální reprezentace Durgy v současné Kalkatě a vysvětluje jejich variabilitu z hlediska funkce takových vyobrazení v rámci hinduistického systému náboženské praxe, z hlediska stylové typologie a z hlediska sociologického. (The chapter focuses on the diversity of visual representations of Durga from several perspectives, namely the function of such representations within the Hindu worship practices, their stylistic typology and the network of social relations around them.)

Hříbek, Martin: Matching uneven pairs: Lotuses, water-lilies and their Sanskrit counterparts; In: Pandanus ’08. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. 2008, roč. 2, č. 2, s. 147-153. Nerovné páry: termíny pro lotosy a lekníny v botanické taxonomii a sanskrtu) ISSN 1802-7997. Anotace: The paper discusses the problems of identification of vernacular Indian plant names with actual species on the example of Sanskrit terms for lotuses and water-lilies.

2007

Hříbek, Martin: Flowers and trees in Tagore’s songs relating to summer, autumn and winter.; In: Pandanus ’07. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 141-154. Květiny a stromy v Thákurových písních vztahujících se k létu, podzimu a zimě) ISSN 1802-7997. Anotace: Survey of plants used in Thagore’s songs relating to summer, autumn and winter. A complete list with translation of the relevant passages and discussion of the botanical properties and literary usage of these plants.

2006

Hříbek, Martin: Flowery images of spring in Rabíndrasangít editor: Vacek, J.; In: Pandanus '06. Nature in Literature and Ritual. 1. vyd. 2006, Pandanus. Prague: Charles University, Faculty of Arts and TRITON; s. 271-285. Květiny a obrazy jara v písních Rabíndranátha Thákura) ISBN 80-7254-899-9. Anotace: This paper surveys the use of plants and flowers in the spring songs of Rabindranath Tagore

2005

Hříbek, Martin: A note on plants in the Devi Mahatmya editor: Vacek, J.; In: PANDANUS 2005. 1. vyd. 2005. Praha: Signeta; s. 121-134. Několik poznámek k rostlinám v Déví Máhátmja) ISBN 80-903325-2-8. Anotace: This paper traces all references to plants in the Devi-Mahatmya, a mythological treatise on Hindu Goddess worship. The role of plants is compared to the usage of the same species in other relevant texts as well as in ritual practice.

Hříbek, Martin: Le sens et les regles : assemblage de données sur la Durgapuja a Calcutta (Rules and meanings: Assembling data on Durgapuja in Calcutta) editoři: Boujard, J., Goldenberg, A.; In: La restitution des données dans la recherche en sciences sociales: techniques et enjeux. 1. vyd. 2005. New Delhi: AJEI . Pravidla a významy: o zpracovávání terénních dat z Durgapúdži v Kalkatě) Anotace: Une réflexion sur la fete Durgapuja, réflexion qui a été inspirée par le cours de mon enquete ainsi que par la théorie anthropologique. Application des considérations générales a les données sur la production et la forme des idoles de Durga. (A reflexive paper on the festival of the goddess Durga inspired by author’s fieldwork as well as by general theoretical propositions on ritual. The production and form of Durga idols receives particular attention.)

Hříbek, Martin: Strom užitečný, citlivý a uctívaný. (Několik příkladů z indické tradice) (Useful, sensitive and worshipped: Tree in Indian imagination); In: Revue Souvislosti . 2005, roč. 5, č. 4, s. 132-135. ISSN 0862-6928. Anotace: Článek čtenářům předkládá několik příkladů indických představ spojených se stromem. Zabývá se rituální regulací výsadby a kácení stromů, představami o stromech majících duši či dokonce rozmary a konečně stromy plnícími rituálně-symbolickou funkci. (The paper presents several examples of Indian imagination related to trees. It deals with the regulation of planting and felling trees, with the idea of a capricious tree, and finally with some ritual functions of trees.)

2004

Hříbek, Martin: Ráma’s inventory of flowers for Durgá worship according to the Krttibásí Rámáyan editor: Vacek, J.; In: Pandanus ’04, Nature in Literature. 1. vyd.  2004. Praha: Signeta;  s. 47-64. Rámův inventář květin pro uctění bohyně Durgy podle Rámájany Krttibásího) ISBN 80-903325-1-X.  Anotace: Translation and analysis of a short extract of the Bengali version of Ramayana containing a list of flowers offered by Rama to Durga. The paper identifies the individual flowers botanically and points to their function in worship in Bengal.

2003

Hříbek, Martin [autor statě]: Natural motifs and symbols in oral literature and village arts of Bengal: an ethnobiological approach editor: Vacek, J.; In: Pandanus '03, Nature Symbols in Literature. 1. vyd.  2003. Praha: Signeta;  s. 133-153.  ISBN 80-902608-9-6.  Anotace: Natural motifs and symbols in oral literature and village arts of Bengal on the basis of ballads and visual arts (embroidery and alpana drawings) in relation to their primary and secondary referents in folk taxonomy.

Hříbek, Martin [autor statě]: Přírodní motivy a symboly v ústní slovesnosti  a lidovém umění Bengálska: etnobiologický přístup (Natural motifs and symbols in oral literature and village arts of Bengal: an ethnobiological approach) editor: Vacek, J.; In: Pandanus 03, Nature Symbols in Literature,  Přírodní symboly v literatuře. 1. vyd.  2003. Praha: Signeta;  ISBN 80-902608-9-6.  Anotace: Přírodní motivy a symboly ve slovesnosti a umění bengálského venkova na základě balad a některých výtvarných projevů (vyšívaných textilií a rituálních kreseb álpan) ve vztahu k jejich primárním a sekundárním referentům v lidové taxonomii. (Natural motifs and symbols in oral literature and village arts of Bengal on the basis of ballads and visual arts (embroidery and alpana drawings) in relation to their primary and secondary referents in folk taxonomy.)

2002

Hříbek, Martin [autor statě]: Ritual use of plants in the worship of the goddess Durgá in Bengal editoři: Vacek, J., Preinhaelterová, H.; In: Pandanus 02, Nature in Indian Literatures and Art. 1. vyd.  2002. Praha: Charles University, Faculty of Arts, Signeta;  s. 41-61.  ISBN 80-902608-6-1  Anotace: In the rituals of the autumn festival of Goddess Durga, important Deity of Bengali Hinduism, plants fulfil the role of an offering and various substituting roles. A detailed survey of plants having special sign values in the rituals.