Karfík, Filip

1997  1998  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Karfík, Filip: Unendlichwerden durch die Endlichkeit. Eine Lektüre der Philosophie Jan Patočkas (Through Finitude to Infinity. A Reading of the Philosophy of Jan Patočka); 1. vyd. 2008, Orbis Phaenomenologicus. Würzburg: Königshausen ; 212 s. Znekonečnění skrze konečnost. Interpretace filosofie Jana Patočky) ISBN 978-3-8260-2866-3. Anotace: Das Buch stellt die Philosophie Jan Patočkas in ihrer Entwicklung und in der Mannigfaltigkeit ihrer Themen dar. Es befasst sich mit Patočkas Auffassung von Phänomenologie, seiner Theorie der Bewegung der menschlichen Existenz und seiner Geschichtphilosophie. (Tho book presents the philosophy of Jan Patočka in its development and in the variety of its topics. It deals with Platočka's conception of phenomenology, his theory of the movement of human existence, and his philosphy of history. )

Karfík, Filip - Christov, Ivan - Bodnár, István - Gregorić, Pavel: Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science - Vol. V No. 1 2008; 1. vyd. 2008, Sofia: East-West Publishers. Rhizai. Časopis pro antickou filosofii a vědu - sv. V, č. 1 2008) ISBN 1312-3963.

Janáček, Karel - Janda, Jan - Karfík, Filip: Studien zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius und zur pyrrhonischen Skepsis (Studies to Sextus Empiricus, Diogenes Laertius and Pyrrhonian Skepticism); 1. vyd. 2008, Beiträge zur Altertumskunde. Berlin: Walter de Gruyter; 386 s. Studie k Sextu Empirikovi, Diogenu Laertiovi a k pyrrhonské skepsi) ISBN 978-3-11-019505-7. Anotace: Karel Janáčeks versammelte Beträge zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius und anderen Tradenten des skeptischen Gedankengutes, herausgegeben und eingeleitet von Jan Janda und Filip Karfík. (Karel Janáček's Collected Papers to Sextus Empiricus, Diogenes Laertius and other sources to ancient skepticism, edited with introduction by Jan Janda and Filip Karfík.)

2007

Karfík, Filip: L'amour pour autrui et l'amour de Dieu dans le De amore de Marsile Ficin (Love for others and love of God in Marsilio Ficino's De amore); In: Accademia. Revue de la Société Marsile Ficin. 2007, roč. 2005, č. 7, s. 11-30. Láska k druhým a láska k Bohu v De amore Marsilia Ficina) ISSN 1296-7645. Anotace: L'article présente une analyse de la conception ficinienne de l'amour d'apres son Commentare sur le banquet de Platon - De amore. L'auteur s'occupe de l'anthropologie ficinienne et de ses sources néoplatoniciennes ainsi que des éléments de sa théorie qui sont spécifiques de la Renaissance italienne. (The paper examines Ficino's theory of love in his Commentary on Plato's Symposium - De amore. The author provides an analysis of Ficino's anthropology, of its Noplatonic sources and of the elements of Ficino's theory which are due specifically to the context of the Italian Renaissance.)

Karfík, Filip: České dějiny mezi Herderem a Hegelem. K Patočkově kritice národního pojetí českých dějin (Bohemian history between Herder and Hegel); In: Jan Patočka, české dějiny a Evropa. 1. vyd. 2007, Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 12. Semily: Státní okresní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily; s. 195-205. ISBN 978-80-86254-16-6. Anotace: Článek se zabývá Patočkovou kritikou národního pojetí českých dějin. (The paper deals with Jan Patočka's critique of the national pattern in Czech historiogpaphy.)

Karfík, Filip: Éros et l'ame (Eros and soul); In: Plato's Symposium. 1. vyd. 2007, Praha: OIKOYMENH; s. 147-163. Eros a duše) ISBN 978-80-7298-293-6. Anotace: Une étude consacré au probleme du rapport entre Eros et l'ame dans le Banquet de Platon. (A study on the selationship of Eros and the soul in Plato's Symposium.)

Karfík, Filip: Ke vzniku a kontextu Patočkovy Věčnosti a dějinnosti (On the origin and the context of Jan Patočka's 'Eternity and Historicity'); In: Jan Patočka, Věčnost a dějinnost. Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti. 3. vyd. 2007, Edice Oikúmené. Praha: Oikúmené; s. 125-135. ISBN 978-80-7298-256-1. Anotace: Článek se zabývá otázkou vzniku a kontextu Patočkova spisu Věčnost a dějinnost. (The paper deals with the question of the origine and the context of Jan Patočkas book 'Eternity and Historicity'.)

Karfík, Filip: Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana Patočky (The life after death and the immortality according to Jan Patočka); In: Reflexe. 2007, roč. 2007, č. 32, s. 21-41. ISSN 0862-6901. Anotace: Článek pojednává o Patočkově interpretaci fenoménu posmrtného života jako nedílné součásti intersubjektivní struktury lidské existence. Posléze se soustředí na Patočkův výklad platónského pojetí nesmrtelnosti duše, které je třeba od odlišovat od fenoménu posmrtného života. (The article first deals with Patočka's interpretation of the phaenomenon of life after death as an integral moment of the humans being's intersubjective structure. Subsequently it focuses on Patočka's interpretation of the Platonic concept of the immortality of the soul to be distinguished from the phaenomenon of the life after death.)

Karfík, Filip: Poznání a sebevztah (Charm. 146c7-175d5) (Knowledge and relation to Itself (Charm. 146c7-175d5)) editor: Havlíček, A.; In: Platónův dialog Charmidés. Sborník příspěvků z platónského Symposia (11.11.-12.11.2004). 1. vyd. 2007, Sborníky, slovníky, účební texty, sv. 32. Praha: OIKOYMENH; s. 123-140. ISBN 978-80-7298-258-5. Anotace: Příspěvek analyzuje argument pasáže pojednávající o definici "sófrosyné" jako sebepoznání a nastoluje otázku, jaký je smysl této diskuse v konfrontaci se sókratovskými naukami definujícími ctnost jako poznání a lidskou moudrost jako vědění nevědění. (The paper examines the argument of the passage dealing with the definition of "sophrosune" as self-knowledge and raises the question concerning what this disscusion is aiming at if confronted with Socratic doctrines definig virtue as knowledge and human wisdom as konwledge of one's own ignorance.)

Karfík, Filip [autor překladu]: Příspěvek Českých zemí k ideálu moderní vědy - Lovaňské přednášky (Bohemia's contribution to the ideal of modern science) editor: Patočka, J.; In: Češi II. 1 vyd. 2007, Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 13. Praha: Oikúmené - Filosofia; s. 157-241. ISBN 80-7298-182-X. Anotace: Překlad Sebraných spisů Jana Patočky, sv. 13 (Češi II), str. 155-241. Jedná se o monografické pojednání o příspěvku českých zemí k ideálu moderní vědy. (A monograph on Bohemia's contribution to the ideal of modern science.)

Karfík, Filip: La vie apres la mort et l'immortalité chez Jan Patočka (The life after death and the immortality in Jan Patocka) editor: Barbaras, R.; In: Jan Patočka. Phénoménologie asubjective et existence. 1. vyd. 2007, Les cahiers Xhiasmi international. Paris - Milano: Mimesis; s. 217-236. Posmrtný život a nesmrtelnost u Jana Patočky) ISBN 978-88-8483-501-7. Anotace: L'article présente l'interprétation par Patočka du phénomene de la vie apres la mort en tant aue moment intégral de la structure intersubjective de l'existence humaine. Ensuite, il se concentre sur l'interprétation patočkienne du concept platonicien de l'immortalité de l'ame, qui est a distinguer du phenomene de la vie apres la mort. (The paper deals with Patočka's interpretation of the phaenomenon of life after death as an integral moment of the human being's intersubjective stucture. Subsequently it focuses on Patočka's interpretation of the Platonic concept of the immortality of the soul to be distinguished from the phaenomenon of life after death.)

2006

Karfík, Filip[autor překladu]: Česká filosofie od roku 1918 (Czech Philosophy since 1918) editor: Jan Patočka; In: Češi I. 1. vyd. 2006, Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12. Praha: OIKOYMENH; s. 661-680. ISBN 80-7298-181-1. Anotace: Přehled české filosofie mezi lety 1918 a 1932. (A survey of Czech philosophy between 1918 and 1932.)

Karfík, Filip[autor překladu]: Filosofie v Československu a její současná orientace (Philosophy in Czechoslovakia and its orientation today) editor: Patočka, J.; In: Češi I. 1. vyd. 2006, Sebrané spisy Jana Patočka, sv. 12. Praha: OIKOYMENH; s. 706-718. ISBN 80-7298-181-1. Anotace: Zpráva o filosofii v Československu do r. 1948. (A brief report on philosophy in Czechoslovakia until 1948.)

Karfík, Filip: Jan Patočkas Strahov-Nachlass und sein unvollendetes opus grande (Patočka's estate at the Strahov Library and his unfinished 'opus grande'); In: Jan Patočka: Andere Wege in die Moderne. Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik. 1. vyd. 2006, Orbis phaenomenologicus. Quellen. Neue Folge 1,1. Würzburg: Königshausen und Neumann; s. 31-63. ISBN 3-8260-2846-5. Anotace: Studie über einen bisher unbekannten Teil von Jan Patočkas literarischem Nachlass und seinem Verhältnis zu Patočkas bekanntem Werk. (A study of an formerly unknown part of Jan Patočka's posthumous work and of its relation to his published writings.)

Karfík, Filip: Jednání, štěstí a neštěstí v řeckém myšlení (Action, Misfortune and Happiness in Greek Thought) editor: Švec, O.; In: Filosofie jednání. 1. vyd. 2006, Praha: OIKOYMENH; s. 17-28. ISBN 80-7298-146-3. Anotace: Článek pojednává o vztahu lidského jednání, neštěstí a štěstí u starověkých myslitelů Solóna, Sémónida, Sofoklea, Démokrita, Sókrata, Platóna a Aristotela. (The paper deals with the relationship between human action, misfortune and happiness in the thought of Solon, Simonides, Sophocles, Democritus, Socrates, Plato and Aristotle.)

Karfík, Filip[autor překladu]: Posvátné a profánní (The Sacred and the Profane); 2. vyd. 2006, Edice Oikúmené, sv. 125. Praha: OIKOYMENH; 147 s. Eliade, Mircea Le sacré et le profane ISBN 80-7298-175-7. Anotace: Úvod do fenomenologie náboženství, jehož osu tvoří polarita posvátnégo a profánního. (Introdution into the phaenomenology of religion based on an interpretation of the polarity between secred and profane.)

Karfík, Filip: Pumpe und Schaukel im Phaidon 111c4-112e3 (Pump and hamac in Phaedo 111c4-112e3); In: Graecolatina Pragensia (Acta Universitatis carolinae - Philologica). 2006, roč. 2004, č. 20, s. 73-86. Pumpa a houpačka ve Faidónu 111c4-112e3) ISSN 0567-8269. Anotace: Der Beitrag stellt die von L. Robin (1926) und J.-F. Pradeau (1996) vorgelegte Interpretation der Tartaros-Stelle im Phaidon der Interpretation von O. Baensch (1903) gegehueber und beweist die Richtigkeit der letzteren. (The paper confronts the interpretation of the Tartarus passage in Phaedo given by L. Robin (1926) and J.-F. Pradeau (1996) with that given by O. Baensch (1903). It proves that the latter is the right one.)

Karfík, Filip: Recenze knihy: Damir Barbaric (ed.), Platon über das Gute und Gerechtigkeit - Platon on Goodness and Justice - Platone sul Bene e sulla Giustizia, Königshausen und Neumann, Würzburg, 2005 (Review of Damir Barbaric (ed.), Platon über das Gute und Gerechtigkeit - Platon on Goodness and Justice - Platone sul Bene e sulla Giustizia, Königshausen und Neumann, Würzburg, 2005); In: Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science. 2006, roč. 3, č. 1, s. 129-135. ISSN 1312-3963. Anotace: Recenze svazku zahrnujícího dvacet příspěvků o Platónově teorii dobra a spravedlnosti, jejích zdrojích a jejím dědictví. (A review of a volume collecting twenty contributions on Plato's theory of Goodnees and Justice, its antecedents and its posterity. )

2005

Karfík, Filip: Action, malheur et bonheur dans la pensée grecque (Action, Misfortune and Happiness in Greek Thought) editoři: Švec, O., Mihali, C.; In: Philosophie de l'action. 2005. Cluj: Idea Design and Print Editura; s. 23-36. Jednání, neštěstí a štěstí v řeckém myšlení) ISBN 973-7913-43-4. Anotace: L'article poursuit le theme du rapport entre l'action humain, le malheur et le bonheur a travers la pensee de Simonide, Solon, Sophocle, Démocrite, Socrate, Platon et Aristote. (The paper deals with the relationship between human action, misfortune and happiness in the thought of Solon, Simonides, Sophocles, Democritus, Socrates, Plato and Aristotle.)

Karfík, Filip: Par rapporta soi-meme et par rapport aux autres. Une distinction clef dans le Parménide de Platon (In relation to itself and in relation to the others. A key distinction in the Parmenides of Plato) editoři: Havlíček, A., Karfík, F.; In: Plato's Parmenides. Proceedings of the Fourth Symposium Platonicum Pragense. 1. vyd. 2005. Prague: OIKOYMENH; s. 141-164. Ve vztahu k sobě a ve vztahu k jiným. Klíčová distinkce v Platónově Parmenidu) ISBN 80-7298-150-1. Anotace: La contribution réexamine la méthode de l'enquete dialectique, utilisée dans la seconde partie du Parménide de Platon. (The papers reconsiders the method of the dialectical inquiry used in the second part of Plato's Parmenides.)

Karfík, Filip: What the mortal parts of the soul really are; In: Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science. 2005, roč. 2, č. 2, s. 197-217. Co jsou to smrtelné části duše) ISSN 1312-3963. Anotace: The paper examines the account of the mortal parts of the human soul in the Timaeus of Plato. What is their nature? What is their relationship to the immortal part of the soul? Are they incorporeal or corporeal? What kind of movement do they have? In what sense precisely are they "another kind of soul" (Tim. 69c7)?

Karfík, Filip - Havlíček, Aleš: Plato's Parmenides. proceedings of the Fourth Symposium Platonicum Pragense; 1. vyd. 2005. Praha: Oikoymenh; 324 s. Platónův Parmenidés. Akta ze čtvrtého Symposium Platonicum Pragense) ISBN 80-7298-150-1. Anotace: (The volume contains papers presented at the Fourth Symposium Platonicum Pragense, on Plato's Parmenides, held on October 9-11, 2003. Contributors: C.C.Meinwald, D. El Murr, B. Bossi, K. Thein, F. Fronterotta, K. Sayre, F. Karfik, S. Scolnicov, Š. Špinka, D. Ambuel, L. Brisson, D. O'Brien, M. Dixsaut, J. Dillon.)

2004

Karfík, Filip: Aristotelés: Metafyzika A1 (Aristotle's Metaphysics A1) editor: Blecha, I.; In: Filosofia kai synousia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse. 1. vyd.  2004. Olomouc: Univerzita Palackého;  s. 125-146.  ISBN 80-244-0459-1.  Anotace: Překlad a komentář první kapitoly knihy Aristotelovy Metafyziky. (Traduction of Aristote's metaphysics A1 with running commentary.)

Karfík, Filip: Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios (Studies in Cosmology, Psychology and Theology in Plato's Phaedo and Timaeus ); 1. vyd. 2004. München - Leipzig: K. G. Saur Verlag; 293 s. ISBN 3-598-77811-2. Anotace: Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios. (Studies in Cosmology, Psychology und Theology in Plato's Phaedo and Timaeus.)

Karfík, Filip: Duplex Venus. Marsilio Ficino a druhý život jednoho filosofického mýtu (Duplex Venus. Marsilio Ficino and the afterlife of a philosophical myth) editor: Nechutová, J.; In: Druhý život antického mýtu. 1. vyd. 2004. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury; s. 163-177. ISBN 80-7325-042-X. Anotace: Příspěvek se soustřeďuje na Pausaniovu řeč v Platónově Symposiu, její interpretaci v Plótínově Enneadě III,5 (50) a její rozvinutí ve Ficinově Komentáři k Platónovu Symposiu, které mohlo být jednou z inspirací Boticelliho obrazů "Primavera" a "Zrození Venuše". (The paper focuses on Pausanias' speech in PLato's Symposium, its interpretation by Plotinus in the Ennead III.5 (50) and the elaboration of this interpretation by Ficino in his Commentary on Plato's Symposium which may have been one of the inspirations of Boticelli's paintings "Primavera" and "Birth of Venus".)

Karfík, Filip: Die Entkleidete Seele: Die erotische Psychagogie in Platons Charmides (The Stripped Soul: erotic psychagogy in Plato's Charmides);  In: Listy filologické. 2004, roč. 124, č. 3-4, s. 209-222.  ISSN 0024-4457.  Anotace: Der Autor die Verwandlung der asymetrischen Beziehung zwischen dem Liebhaber und dem Geliebten und  zieht die Parallele zu Alkibiades-Rede des Symposion. (The author examines the transformation of the asymetric relationship between the lover and the beloved in Charmides and makes a comparison with the speech of Acibiades in the Symposium.)

Karfík, Filip: Lysidovy plavé vlasy (Lysis' Golden Hair) editor: Havlíček, A.; In: Platónův dialog Lysis. 1. vyd.  2004. Praha: Oikumene;  s. 99-112.  ISBN 80-7298-061-0.  Anotace: Příspěvek k interpretaci Platónova dialogu Lysis. (A Contribution to the interpretation of Platos Lysis.)

Karfík, Filip - Kolev, Petr - Vítek, Tomáš: Předsókratovší filosofové (The Precocratic Philosophers);  1. vyd.  2004, Dějiny filosofie. Praha: Oikumene;  663 s. Kirk, G. S. - Raven, J. E. - Schofield, M. The Presocratic Philosophers ISBN 80-7298-110-2.  Anotace: Kritické dějiny předsokratovské filosofie v vybranými texty. (Critical history of presocratic philosophy with  selection of texts.)

2003

Karfík, Filip [autor statě]: Čísla a ideje ve Staré akademii (Numbers and Forms in the Old Academy) editoři: Karfíková, L., Šír, Z.; In: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 1. vyd.  2003. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury;  s. 9-24.  ISBN 80-7325-018-7.  Anotace: Článek se zabývá filosofockými výklady čísla od pythagorejců po Speusippa. (The Paper examines philosophical theories of numbers from the Old Pythagoreans untill Speusippus.)

Karfík, Filip: Die Lebenden und die Toten, Jonathan Barnes, Anna Graeco und das Substrat der Genesis (Those who are living and thouse who are dead, Jonathan Barnes, Anna Graeco and the substrate of the Genesis);  In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 2003, roč. 13,  s. 25-52.  ISSN 0567-8269.  Anotace: Eine Kritik der Interpretationen des ersten Unsterblichkeitsarguments in Platons Phaidon, die von Jonathan Barnes und Anna Graeco vorgelegt wurden. (A critique of the interpretations of the first argument for the immortality of the soul by Jonathan Barnes et Anna Graeco.)

Karfík, Filip: Plótínova metafyzika svobody (Plotinus' metaphysics of the freedom);  1. vyd.  2003, Edice Oikúmené. Praha: Oikúmené;  223 s.  ISBN 80-7298-027-0.  Anotace: Monografie věnovaná interpretaci Plótínova pojednání VI,8(39) O svobodě a vůli jednat. (Monograph on Plotinus' Ennead VI,8 (39) on freedom and will of the One.)

Karfík, Filip: Pouta života (The Bonds of Life);  In: Reflexe : filosofický časopis. 2003, roč. 14, č. 24, s. 23-40.  ISSN 0862-6901.  Anotace: Článek zkoumá symboliku pout v Platonově Faidonu a Timaiu. (The paper examines the symbolism of bonds in Plato's Phaedo and Timaeus.)

Karfík, Filip [autor statě a editor sborníku]: Die Seele in der Gefahr. Zu Protagoras 310a8-314c2 (The Soul in Danger. On Protagoras 310a8-314c2) editoři: Havlíček, A., Karfík, F.; In: Plato's Protagoras. 1. vyd.  2003. Prague: Oikumene;  s. 21-38.  ISBN 80-7298-092-0.  Anotace: Studie zur bedeutung des Einleitungsgespräch zwischen Sokrates und Hippokrates in Platons Protagoras (310a8-314c2). (Study on the significance of the introductory dialogue between Socrates and Hippocrates in Plato's Protagoras.)

Karfík, Filip - Havlíček, Aleš [editor publikace///editor publikace]: Plato's Protagoras. Proceedengs of the Third Symposium Platonicum Pragense;  1. vyd.  2003. Prague: Oikumene.  ISBN 80-7298-092-0.  Anotace: Proceedings of the Third Symposium Platonicum Pragense with contributions by Th. Ebert, F. Karfik, K. Thein, G. Heinemann, A. Havlíček, F. C. Lisi, Ch. J. Rowe, Ch. C. W. Taylor, Ch. H. Kahn, J. Tomin, P. Hobza, B. Bossi, T. M. Robinson.

2002

Karfík, Filip: Plótínova metafyzika svobody (Plotinus' metaphysics of the freedom);  1. vyd.  2002, Oikúmené. Praha: Oikúmené;  223 s.  ISBN 80-7298-027-0 .  Anotace: Monografie věnovaná interpretaci Plótínova pojednání VI,8 (39) O svobodě a vůli Jedna.  (A Monograph on Plotinus' Ennead VI,8 (39) on freedom and will of the One.)

2001

Karfík, Filip [autro statě]: Apokatastasis v starověké filosofii. [stať ve sborníku].(Apokatastasis in the ancient philosophy.) editor: Šubrt, J. In: Apokatastasis nebo apokalypsis : antické představy o konci světa. 1. vyd.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2001,  s. 17-32.  ISBN 80-244-0263-7  Anotace: Apokatastasis v starověké filosofii. (Apokatastasis in the ancient philosophy.)

Karfík, Filip [autor statě]: Apokatastasis: Velký rok a věčný návrat téhož [stať ve sborníku].(Apokatastasis: Great Year and Everlasting Recurrence of the Same) editor: Šubrt, J. In: Apokatastasis nebo apokalypsis. 1. vyd.  Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého; 2001,  s.17-32.  ISBN 80-244-0263-7  Anotace: Příspěvek je věnován pojetí apokatastase, velkého roku a věčného návratu téhož u Platóna, Aristotela a ve stoicismu. (A study on the conceptions of the apokatastasis, the Great Year and the everlasting recurrence in Plato, Aristotle and Stoicism.)

Karfík, Filip [autor statě]: Bohuslav von Lobkowicz auf Hassenstein und der Florentiner Platonismus [stať ve sborníku].(Bohuslav of Lobkowicz at Hassenstein and the Florentine Platonism) editor: Matula, J. In: Florentine Platonism and Central Europe. 1. vyd.  Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého; 2001,  143-173.  ISBN 80-244-0354-4  Anotace: Eine Untersuchung über die Frage der angeblichen direkten beziehungen zwischen dem Böhmischen Humanisten Bohuslav of Lobkowicz  (1461-1509) und den Florentiner Platonikern, insbesondere Marsilio Ficino und Pico della Mirandola. (A study devoted to the question of whether there were direct personal contacts between the Bohemian humanist  Bohuslav of Lobkowicz (1461-1509) and the Florentine Platonists, especially Marsilio Ficino and Pico della Mirandola.)

Karfík, Filip: Dionysios Areopagités: křesťanské přetvoření antického novoplatonismu [I].(Dionysius Areapagita: A Christian transformation of the ancient neoplatonism) .  In: Orthodox revue. Vol. 5., 2001, No.4-5., s. 22-37.  ISSN 1212-1592  Anotace: Úvod do studia spisů Dionysia Areopagity na pozadí antického platonismu (An introduction to the study of the works of Dionysius Areopagita within the frame of the ancient platonism)

Karfík, Filip: Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus [I].(Patočka's estate at the Strahov Library and his unfinished work) .  In: Kritický sborník. Vol. 20., 2001, No.20., s. 125-160.  ISSN 0862-819X  Anotace: Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus. (Patočka's estate at the Strahov Library and his unfinished work.)

Karfík, Filip [autor statě]: Seelenlehre und Kosmologie im Phaidon [stať ve sborníku].(Psychology and cosmology in the Phaedo) editoři: Karfík, F., Havlíček, A. In: Plato's Phaedo. Proceedings of the Second Symposium Platonicum Pragense. 1. vyd.  Praha: OIKOYMENH; 2001,  s. 368-383.  ISBN 80-7298-031-9  Anotace: Beitrag zur Interpretation des Verhältnisses zwischen Seelenlehre und Kosmologie im Platonischen Phaidon. (An  interpretation of the relationship between the psychology and the cosmology in Plato's Phaedo.)

Karfík, Filip - Havlíček, Aleš [autor statě a editor sborníku]: Plato's Phaedo. Proceedings of the Second Symposium Platonicum Pragense [stať ve sborníku].editoři: Havlíček, K., Karfík, F. Plato's Phaedo. Proceedings of the Second Symposium Platonicum Pragense. 1. vyd.  Praha: OIKOYMENH; 2001,  474 s.  ISBN 80-7298-031-9  Anotace: The volume contains the contributions presented at the international symposium on Plato's Phaedo held in Prague in 1999. The papers are arranged thematically, beginning with those dealing with general issues in the interpretation.

Karfík, Filip - Löwit, Valérie [editor publikace///editor publikace]: Jan Patočka: Conférences de Louvain sur la contribution de la Boheme a l'idéal de la science moderne (Jan Patočka: Leuven Lectures on the contribution of Bohemia to the ideal of the moderne science);  2001. Bruxelles: Ousia.  ISBN 2-87060-092-5.  Anotace: Les conférences prononcées par Jan Patočka en 1965 a l'université de Louvain et consacrées a l'histoire de la pensee en Boheme. (Lectures given by Jan Patočka in 1965 at the University of Leuven en the history of ideas in Bohemia.)

Karfík, Filip - Říha, Cyril: Jan Patočka : Renesance, Ficinus, Pico, Pomponatius [VII].(Jan Patočka : Renaissance, Ficinus, Pico, Pomponatius) .  In: Kritický sborník. Vol. 20., 2001, No.20., s. 160-203.  ISSN 0862-819X  Anotace: Edice dosud nepublikovaných rukopisů z pozůstalosti Jana Patočky. (Edition not yet publicated manuscripts belonging to the estate of Jan Patočka.)

2000

Karfík, Filip: Duše evropská a poevropská [IV]. (The European and the Post-European Soul):   In: Kritický sborník Vol. 19., 2000, No.19., s. 164-179Chvatík, I.//Kouba, P. Péče o duši. II ISSN 0862-819X  Anotace: Recenze knihy :  Sebrané spisy Jana Patočky, svazek 2 : Péče o duši II, vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha 1999, 398 str. (Review of the second volume of the Collected Works of Jan Patočka (Sebrané spisy Jana Patočky, svazek 2 : Péče o duši II, vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha 1999, 398 pp.))

Karfík, Filip: Hippias der Weise und Anaxagoras der Naturforscher. Zur Frage der kosmologischen Naturforschung in Platons kleineren Dialogen [I]. (Hippias the Wise and Anaxagoras the Natural Scientist. The cosmological inquiry in Plato's minor dialogues):   In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica = Graecolatina Pragensia Vol. 16-17., 2000, No.3.,  ISSN 0567-8269  Anotace: Studie zkoumá, jakým způsobem se v menších Platónových dialozích pojednává o kosmologickém bádání. Autor klade důraz na Platónovo rozlišení mezi 'starými' badateli o přírodě a 'moderními' sofisty. (The study rises the the question what is Plato's opinion on the cosmological inquiry in his minor (earlier) dialogues. The author emphasizes Plato's distinction between the 'ancient' physiologists ant the 'modern' sophists.)

Karfík, Filip: KAI TA ALLA. Zu Platon, Apol. 22c5 und 22d7 [I]. (KAI TA ALLA. On Plato, Apol. 22c5 and 22d7):   In: Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge Vol. 167., 2000, No.143., s. 221-221 ISSN 0035-449X  Anotace: Kritická poznámka na adresu interpretace citovaného místa v díle: E. de Strycker - S.R.Slings, Plato's Apology of Socrates, Leiden etc., 1994. (A critical note on the interpretation of this passage by E. de Strycker - S.R.Slings, Plato's Apology of Socrates, Leiden etc., 1994.)

Karfík, Filip: La philosophie de l'histoire et le probleme de l'âge technique chez Jan Patočka [I]. (Philosphy of History and the Problem of  the Age of  Modern Sciences and Technology in Jan Patočka):   In: Études phénomenologiques Vol. 29-30., 2000, No.3., s. 5-28 ISSN 0773-7912  Anotace: Článek pojednává o Patočkových pokusech o vypracování filosofie dějin a soustřeďuje se na jejich hlavní motovaci, otázku vzniku moderní doby. (The article deals with several attemps of Jan Patočka to elaborate a philosophy of history and focuses on their main motivation, viz. the question of the rise of modern times.)

Karfík, Filip: Recenze druhého svazku Sebraných spisů Jana Patočky (Review of the second volume of the Collected Works of Jan Patočka);  In: Kritický sborník. 2000, roč. 19,  s. 164-179.  ISSN 0862-819X.  Anotace: Recenze druhého svazku Sebraných spisů Jana Patočky: Péče o duši II, ed. by Chvatík, I. - Kouba, P., Praha, 1999, 398 str. (Review of the second volume of the Collected Works of Jan Patočka: Sebrané spisy Jana Patočky 2 : Péče o duši II, ed. by Chvatík, I. - Kouba, P., Praha, 1999, 398 pp. )

1998

Karfík, Filip: Die Welt als das 'non aliud' und die Geschichtlichkeit des Erscheinens bei Jan Patočka [I]. (The world as 'non aliud' and the historicity of the process of appearance in Jan Patočka):   In:Internationale zeitschrift für philosophie1998, No.2., s. 94-109 ISSN 0942-3028

Karfík, Filip: Předpoklady stoické kosmogonie [I]. (The hypotheses of Stoic cosmogony):   In: Reflexe1998, No.18., s. 1-30 ISSN 0862-6901

Karfík, Filip: 'To Ef' Hémín' mezi Aristotelem a stoiky [I]. ('To Ef' Hémín' between Aristotle and the Stoics):   In:Auriga - Zpravodaj Jednoty klasických filologů Vol. 40., 1998, No.1-2., s. 49-63 ISSN [neuvedeno] 1211-3379

1997

Karfík, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [IV] ,  In:Kritický sborník Vol. 17., 1997, No.1., s. 61-71 Ladislav Hejdánek Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti ISSN 0862-819X

Karfík, Filip: Nad prvním svazkem Patočkových spisů [IV] ,  In:Kritický sborník Vol. 16., 1997, No.3., s. 21-29Jan Patočka Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 1: Péče o duši. Soubor ... o postavení člověka ve světě a v dějinách ISSN 0862-819X

Karfík, Filip: Nomoi X [IV] ,  In: Listy filologické Vol. 120., 1997, No.1-2., s. 151-153 Peter M. Steiner Platon, Nomoi X ISSN 0024-4457

Karfík, Filip: Prolegomena k metafysice svobody a vůle v Plotinově pojednání VI 8,1-12 [doktorská disertace] ,  171 s.

Karfík, Filip: Teologie Lukášovských spisů [IV] ,  In: Teologická reflexe1997, No.1., s. 184-185 Petr Pokorný Theologie der lukanischen Schriften

Karfík, Filip - Našinec, Jiří - Lyčka, Milan [autor překladu]: Dějiny náboženského myšlení III [monografie] ,   1. vyd.  Praha: Oikoumene; 1997, s. 46-68,90-114,177-152,280-283,289-293,303-314Mircea Eliade Histoire de croyances et des idées religieuses III. ... Réformes ISBN 80-86005-53-4