Koldinská, Marie

1996  1997  1998  1999  2001  2002  2003  2004  2005  2007  2008

2008

Koldinská, Marie: Konec třicetileté války optikou českého hraného filmu (The end of the Thirty Years´ War in Czech historical films) editoři: Hrbek, J., Polehla, P., Zdichynec, J.; In: Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. 1. vyd. 2008, Ústí nad Orlicí: Oftis a Biskupství královéhradecké - Diecézní teologický institut; s. 279-289. ISBN 978-80-7405-035-0. Anotace: Studie se zabývá uměleckým zachycením konce třicetileté války v českých historických filmech (např. Čest a sláva, rež. Hynek Bočan, 1968; Putování Jana Amose, rež. Otakar Vávra, 1983 atd.). (The artical analysed the artistic picture of the end of the Thirty Years´ War in czech historical films (for example Honor and Glory, dir. Hynek Bočan, 1968; Wandering of Jan Amos Komenský, dir. Otakar Vávra, 1983 and so on).)

Koldinská, Marie: Rebel versus mírotvorce. Proměny valdštejnského mýtu (Rebel or Peacemaker. Changing Face of the Myth of Wallenstein); In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. 2008, roč. 30, č. 5, s. 14-16. ISSN 0418-5129. Anotace: Článek analyzuje měnící se obraz valdštejnského mýtu od zavraždění Albrechta z Valdštejna až do současnosti. (The artical analyses the changing face of the myth of Wallenstein from murdering of Albert of Wallenstein till present times.)

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty (War and Army in the Czech History. Socialhistorian Sketches); 1. vyd. 2008, Česká historie, sv. 19. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 580 s. ISBN 978-80-7106-953-9. Anotace: Základním východiskem předkládané práce je otázka, jaké místo zaujímala válka a armáda od přelomu středověku a novověku do současnosti v českých dějinách, jimiž autoři pro účely práce rozumějí především dějiny české společnosti ve sféře sociální a kulturní. Obecně platnou tezi, že vojenství a válka jsou pevně ukotveny ve struktuře společnosti, se autoři pokouší doložit různorodou analýzou konkrétního případu českých dějin v dlouhém časovém rozpětí. Autoři postupovali formou sociohistorických črt, přičemž vycházeli jak z interpretace dosavadní literatury, tak z rozsáhlého studia původních archivních materiálů.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty (War and Army in the Czech History. Socialhistorian Sketches); 1. vyd. 2008, Česká historie, sv. 19. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 580 s. ISBN 978-80-7106-953-9. Anotace: Základním východiskem předkládané práce je otázka, jaké místo zaujímala válka a armáda od přelomu středověku a novověku do současnosti v českých dějinách, jimiž autoři pro účely práce rozumějí především dějiny české společnosti ve sféře sociální a kulturní. Obecně platnou tezi, že vojenství a válka jsou pevně ukotveny ve struktuře společnosti, se autoři pokouší doložit různorodou analýzou konkrétního případu českých dějin v dlouhém časovém rozpětí. Autoři postupovali formou sociohistorických črt, přičemž vycházeli jak z interpretace dosavadní literatury, tak z rozsáhlého studia původních archivních materiálů. (Základním východiskem předkládané práce je otázka, jaké místo zaujímala válka a armáda od přelomu středověku a novověku do současnosti v českých dějinách, jimiž autoři pro účely práce rozumějí především dějiny české společnosti ve sféře sociální a kulturní. Obecně platnou tezi, že vojenství a válka jsou pevně ukotveny ve struktuře společnosti, se autoři pokouší doložit různorodou analýzou konkrétního případu českých dějin v dlouhém časovém rozpětí. Autoři postupovali formou sociohistorických črt, přičemž vycházeli jak z interpretace dosavadní literatury, tak z rozsáhlého studia původních archivních materiálů.)

2007

Koldinská, Marie: Bělohorský mýtus v českém historickém povědomí 20. století. Staré téma v nových kontextech (The Post-White Mountain Myth in the Czech Historical Awareness of the 20th Century. An Old Topic in New Contexts) editoři: Mikulec, J., Polívka, M.; In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. 1. vyd. 2007, Práce Historického ústavu AV ČR. Praha: Historický ústav AV ČR; s. 934-939. ISBN 978-80-7286-118-7. Anotace: Studie analyzuje proměny tzv. bělohorského mýtu v politických, ideologických a uměleckých souvislostech 20. století.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: "Pořádně to chlapy změní, když opouštěj' opevnění." Variace mnichovského mýtu; In: Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 9, s. 14-16. ISSN 0418-5129. Anotace: Studie je věnována proměnám tzv. mnichovského mýtu od konce třicátých let 20. století do současnosti; autoři si všímají politických i uměleckých souvislostí zkoumaného tématu.

2005

Koldinská, Marie: Červená chrtice od pana Trčky. Šlechtici a jejich zvířata na prahu novověku; In: Dějiny a současnost. 2005, roč. 27, č. 2, s. 30-34. ISSN 0418-5129. Anotace: Článek je věnován otázkám vztahu šlechticů v 16. a 17. století ke zvířatům, zejména ke koním a psům, a odrazu tohoto vztahu v dobové korespondenci, denících atp.

Koldinská, Marie: Rudolfínská doba v historickém filmu editor: Kopal, P.; In: Film a dějiny. 1. vyd. 2005, Praha: Nakladatelství Lidové noviny; s. 162-182. ISBN 80-7106-667-2. Anotace: Studie je věnována obrazu doby císaře Rudolfa II. ve filmu, a to od dvacátých let 20. století až po současnost; kromě podchycení jednotlivých filmových děl se zabývá i společenským, politickým a ideologickým kontextem doby vzniku jednotlivých filmů.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Hrob Neznámého vojína. Copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout?; In: Dějiny a současnost. 2005, roč. 27, č. 2, s. 10-10. ISSN 0418-5129. Anotace: Článek je věnován historickému a politickému kontextu zřízení a následného přemístění tzv. hrobu Neznámého vojína; téma je sledováno především v rámci vojenských tradic i uměleckých reflexí války.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Smíchovský tank. Jsem zvláštní pomník, a já to vím; In: Dějiny a současnost. 2005, roč. 27, č. 1, s. 10-10. ISSN 0418-5129. Anotace: Článek je věnován historickým, politickým a ideologickým souvislostem instalování i pozdějšího odstranění tzv. smíchovského tanku.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Válečníkova láska. Vycpaný kůň Albrechta z Valdštejna; In: Dějiny a současnost. 2005, roč. 27, č. 5, s. 12-12. ISSN 0418-5129. Anotace: Článek pojednává o oblíbeném koni Albrechta z Valdštejna, zabitém roku 1632 v bitvě u Lützenu a poté vycpaném; připomíná i obdobný osud koně, který patřil švédskému králi Gustavu II. Adolfovi.

2004

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata (Everyday Life of the Renaissance Nobility); 2. vyd. 2004, Historická paměť. Praha - Litomyšl: Paseka; 264 s. ISBN 80-7185-364-X. Anotace: Monografie Každodennost renesančního aristokrata pojednává o různých aspektech života raně novověké šlechty v českých zemích (kariéra, rodinný život, vztah k poddaným, volný čas, humor, sex, strach, religiozita, smrt).

Koldinská, Marie: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti (Christoph Harant of Polžice and Bezdružice); 2004, Praha: FF UK; 576 s. Anotace: Jde o životopis českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564-1621), který proslul jako dvořan císaře Rudolfa II., cestovatel, spisovatel, hudebník a účastník povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům. Za účast v povstání byl popraven.

Koldinská, Marie: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti (Christoph Harant of Polžice and Bezdružice); 1. vyd. 2004, Historická paměť - velká řada. Praha - Litomyšl: Paseka; 576 s. ISBN 80-7185-537-5. Anotace: Jde o životopis českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564-1621), který proslul jako dvořan císaře Rudolfa II., cestovatel, spisovatel, hudebník a účastník povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům. Za účast v povstání byl popraven.

Koldinská, Marie: Mariánská úcta v díle Kryštofa Haranta. "Barokní zbožnost" a problém konfesijní sebeidentifikace předbělohorského intelektuála editor: Pánek, J.; In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. 1. vyd. 2004, Práce Historického ústavu AV ČR. Praha: Historický ústav AV ČR; s. 319-332. ISBN 80-7286-064-X. Anotace: Studie je věnována otázce zbožnosti českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564-1621), původně katolíka a později evangelického konvertity; všímá si především úcty k Panně Marii, patrné v Harantově individuální zbožnosti i umělecké tvorbě.

Koldinská, Marie: Nepřítomné i všudypřítomné. Obraz žen ve šlechtických ego-dokumentech 16. a první poloviny 17. století; In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. 2004, č. 9, s. 9-21. ISSN 1213-3485. Anotace: Studie je věnována obrazu raně novověkých šlechtičen zejména v korespondenci a v denících; všímá si i dodatečné umělecké reflexe těchto pramenů.

Koldinská, Marie - Šedivý, Ivan: Budoucí historici, učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie; In: Dějiny - Teorie - Kritika. 2004, roč. 1, č. 2, s. 325-330. ISSN 1214-7249. Anotace: Studie je věnována otázkám motivací studentů historie k volbě tohoto oboru, jejich možným očekáváním ohledně pojetí studia i budoucího uplatnění; kritizuje názory těch autorů, kteří ve studentech historie automaticky vidí jen budoucí vědce nebo učitele a dotýká se i zavedení školného.

2003

Koldinská, Marie: "Manýristická mentalita": k užívání jednoho pojmu v soudobém českém dějepisectví; In: Práce z dějin vědy. 2003, č. 6, s. 291-309. ISSN 1213-1199. Anotace: Studie je věnována užívání pojmu "manýrismus" zejména ve vazbě s pojmem "mentalita"

Koldinská, Marie: Mezi střízlivostí a dramatičností. K literárním, psychohistorickým a filozofickým rovinám tvorby Josefa Janáčka; In: Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2003, roč. 5, č. 2, s. 83-101. ISSN 1211-8109. Anotace: Studie se zabývá vybranými aspekty tvorby českého historika Josefa Janáčka (1925-1994), který se specializoval na dějiny raného novověku, hospodářské dějiny, dějiny Prahy a proslul především jako životopisec významných osobností (Rudolf II., Albrecht z Valdštejna aj.).

Koldinská, Marie: Norma nebo ideál? Obraz vrchností a poddaných ve světle vrchnostenských instrukcí 16. a počátku 17. století (The Norm or the Ideal? A Picture of the Lordship and the Serfs in the Light of the Lordship´s Instructions in the 16th and the Beginning of the 17th Centuries) editoři: Koldinská, M., Velková, A.; In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. Eduardu Maurovi. 1. vyd. 2003, Praha: Libri; s. 189-197. ISBN 80-7277-223-6. Anotace: Studie zkoumá vztah vrchností a poddaných v raném novověku na základě vrchnostenských instrukcí a zabývá se otázkou sebeprezentace vrchností v tomto typu historického pramene.

Koldinská, Marie: Zrození intelektuála. Specifická hierarchie hodnot jako součást veřejné sebeprezentace vzdělanců šlechtického původu na přelomu středověku a novověku; In: Práce z dějin vědy. 2003, č. 6, s. 553-570. ISSN 1213-1199. Anotace: Studie analyzuje způsoby sebereflexe a sebeprezentace vzdělanců šlechtického původu na konci středověku a v prvních dvou stoletích novověku (např. Jan z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Harant aj.).

Koldinská, Marie - Velková, Alice: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. Eduardu Maurovi; 1. vyd. 2003, Praha: Libri. ISBN 80-7277-223-6. Anotace: Sborník věnovaný historikovi Eduardu Maurovi je sestaven z příspěvků jeho přátel, kolegů a žáků; tyto studie se vztahují k okruhům, jimž se prof. Maur věnuje především, tj. k ranému novověku, sociálním a agrárním dějinám a historické demografii.

2002

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata (Everyday Life of the Renaissance Nobility); 2002, Praha: FF UK; 264 s. Anotace: Disertační práce Každodennost renesančního aristokrata pojednává o různých aspektech života raně novověké šlechty v českých zemích (kariéra, rodinný život, vztah k poddaným, volný čas, humor, sex, strach, religiozita, smrt).

Koldinská, Marie: Problémy historické vědy na FF UK. Několik podnětů k diskusi; In: Zpravodaj Historického klubu - příloha. 2002, roč. 13, č. 1, s. 10-28. ISSN 0862-8513. Anotace: Článek je analýzou situace tří historických ústavů FF UK zejména z hlediska personálního a organizačního. Sleduje i zájem studentů o jednotlivé studijní specializace a dokládá ho statistickými údaji.

Koldinská, Marie: "Válka taková dobrovolně se podstupuje, přikázána býti nemůže." Obrana víry versus zájem vlasti v éře Jiřího z Poděbrad; In: Historie a vojenství. 2002, roč. 51, č. 3, s. 604-624. ISSN 0018-2583. Anotace: Studie pojednává o vnímání války a míru v období vlády Jiřího z Poděbrad. Je založena především na analýze spisu Dialogus, jehož autorem je český šlechtic Jan z Rabštejna.

2001

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata (Everyday Life of the Renaissance Nobility); 1. vyd. 2001, Historická paměť. Praha - Litomyšl: Paseka; 264 s. ISBN 80-7185-364-X. Anotace: Monografie Každodennost renesančního aristokrata pojednává o různých aspektech života raně novověké šlechty v českých zemích (kariéra, rodinný život, vztah k poddaným, volný čas, humor, sex, strach, religiozita, smrt).

Koldinská, Marie: Válka a všední den. Odraz třicetileté války v každodenním životě české šlechty; In: Historie a vojenství. 2001, roč. 50, č. 1, s. 10-23. ISSN 0018-2583. Anotace: Studie je věnována vnímání každodenní reality třicetileté války v prostředí české šlechty, a to jak v katolických kruzích, tak v kruzích evangelických exulantů.

1999

Koldinská, Marie: Pražská a vídeňská každodennost za třicetileté války očima nejvyššího purkrabího editoři: Bůžek, V., Král, P.; In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. 1. vyd. 1999, Opera historica. České Budějovice: Jihočeská univerzita; s. 559-574. ISBN 80-7040-331-4. Anotace: Studie pojednává o reflexích každodenního života za třicetileté války z pohledu českého šlechtice, nejvyššího purkrabího Adama mladšího z Valdštejna (1569/1570-1638).

1998

Koldinská, Marie: K interpretaci Keplerova dopisu důvěrníkovi Rudolfa II. [I]. (Towards the interpretation of Kepler's letter to the confidante of Rudolf II.):   In: Tvar 1998, No.9., s. 10-11 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Paměti s vůní nostalgie (Erwein Lobkowicz: Vzpomínky na monarchii, Praha 1997) [IV]. (Memoirs with a smell of nostalgia):   In: Tvar 1998, No.6., s. 23-23Erwein Lobkowicz Vzpomínky na monarchii ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Problematický obraz italských dějin (Giuliano Procassi, Dějiny Itálie, Praha 1997) [IV]. (A problematic picture of Italian history):   In: Tvar1998, No.7., s. 23-23 Giuliano Procassi Dějiny Itálie ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Zdeněk Mahler vlastníma očima [IV]. (Zdeněk Mahler in his own eyes):   In:Dějiny a současnost Vol. 20., 1998, No.2., s. 54-55 Zdeněk Mahler  ISSN 0418-5129

1997

Koldinská, Marie: Historicko-sémantické pojednání o šlechtě [IV] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.12., s. 23-23 Josef Macek Česká středověká šlechta ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Jan Peters (hrsg.), Ein Söldnerleben im Dreissigjähren Krieg. Eine Quele zur Sozialgeschichte [IV] ,  In: Folia Historica Bohemica Vol. 18., 1997,  s. 363-367 Jan Peters Ein Söldnerleben im Dreissigjähren Krieg. Eine Quele zur Sozialgeschichte ISSN 80-85268-56-6

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Erotika a sex [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.7., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Kariéra [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.3., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Podoby humoru [VI] ,  In: var Vol. 8., 1997, No.6., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Podoby strachu [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.8., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Rodinný život [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.4., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Umírání a smrt [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.9., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Volný čas [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.5., s. 24-24 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Kruciáty českým pohledem [IV] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.8., s. 23-23 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: O lidové kultuře středověku [IV] ,  In:Týdeník Rozhlas Vol. 8., 1997, No.3., s. 23-23 Aron Gurevič Nebe, peklo, svět ISSN 0231-6811

Koldinská, Marie: Předbělohorská každodennost na dvorech jihočeských velmožů [IV] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.17., s. 23-23 Václav Bůžek, Josef Hrdlička Dvory velmožů s erbem růže ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie [autor statě]: Světa Adama mladšího z Valdštejna optikou jeho deníků. Příspěvek ke každodennosti a mentalitě renesančního aristokrata ,  In:Folia Historica Bohemica.   Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky; 1997,  S. 121-142 ISBN 80-85268-56-6

Koldinská, Marie: Vladštejnův horoskop a historická realita aneb život podle horoskopu [VI] ,  In: Tvar Vol. 8., 1997, No.10., s. 4-6 ISSN 0862-657X

Koldinská, Marie: Vpád pasovských [VI] ,  In: Týdeník Rozhlas Vol. 7., 1997, No.37., s. 8-8 ISSN 0231-6811

Koldinská, Marie - Maťa, Petr: Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna. 1602-1633 [monografie] ,   1. vyd.  Praha: Argo; 1997,   460 s. ISBN 80-7203-170-8

1996

Koldinská, Marie: Dějiny pražské Almae Matris [recenze] ,  In: Tvar Vol. 6., 1996, No.4.,  s. 23Svatoš, Michal /ed./ Dějiny Univerzity Karlovy I. ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Dva Zikmundové [recenze] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.16.,  s. 23Baum, Wilhelm Císař Zikmund a Kostnice, Hus a války proti Turkům ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Kontroverzní synteza evropských dějin [recenze] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.2., s. 10-11 Čornej, Petr, Bělina, Pavel /ed./ Dějiny evropské civilizace I., II. ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Kruciaty jako vyprávěnky pro 'běžného čtenáře [recenze] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.8.,  s. 23Bridge, Antony Křížové výpravy ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Odpověď Václavu Bůžkovi [kazuistika, polemika] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.7.,  s. 16 ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Osudy lichvářů a defraudantů v předbělohorských Čechách [recenze] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.4., s. 21-22 Bůžek, Václav Rytíři renesančních Čech ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Valdštejnova 'zrada'aneb polemika v knižní podobě [recenze] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.11.,  s. 23Polišenský, Josef, Kollmann, Josef Valdštejn - ani císař, ani král ISSN 0862-657x

Koldinská, Marie: Věčně habsburské téma [recenze] ,  In: Tvar Vol. 7., 1996, No.18.,  s. 23 Hamann, Brigitte /ed./ Habsburskové. Životopisná encyklopedie ISSN 0862-657x