Kučera, Karel

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2004  2005  2006  2007

2007

Kučera, Karel: Hyperlemma: A Concept Emerging from Lemmatizing Diachronic Corpora editoři: Levická, J., Garabík, R.; In: Computer Treatment ofSlavic and East European Languages. 1. vyd. 2007, Bratislava: Tribun; s. 121-125. Hypelemma: Pojem vzniklající při lemmatizování diachronních korpusů) ISBN 978-80-87139-05-9. Anotace: Lemmatization of diachronic corpora shows significant advantages of hyperlemmata, which can be sets of lemmata and represent various historical phological and morphological forms by the newest attested forms of the lexeme.

Kučera, Karel: Jazyk českých zápisů (The Language Characteristics of Czech Records); In: Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 v kontextu písemností městské kanceláře. 1. vyd. 2007, Libri civitatis III. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; s. 61-77. ISBN 80-7044-736-2. Anotace: Pravopisná, hláskoslovná, morfologická, syntaktická a lexikální charakteristika českých zápisů v Městské knize Litoměřic. (Orthographic, phonological, morphological, syntactic and lexical characteristics of Czech records found in the Municipal book of Litomeřice.)

Kučera, Karel: Mapping the Time Continuum: A Major Raison d’; 2007, http://www.corpus.bham.ac.uk/corplingproceedings07. Mapování časového kontinua - významný důvod pro budování diachronních korpusů) Anotace: Use of diachronic Corpora for identification of subsurface long-time trends in languages.

Hnátková, Milena - Čermák, František - Bartoň, Tomáš - Blatná, Renata - Cvrček, Václav - Kocek, Jan - Kopřivová, Marie - Křen, Michal - Kučera, Karel - Stluka, Martin - Vondřička, Pavel - Waclawičová, Martina - Schmiedtová, Věra - Šulc, Michal: Slovník Karla Čapka (The dictionary of Karel Čapek); 1. vyd. 2007, Korpusová lexikografie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 714 s. ISBN 978-80-7106-915-7. Anotace: Autorský frekvenční slovník Karla Čapka založený na počítačovém korpusu. (The frequency author's dictionary of Karel Čapek based on corpora.)

2006

Kučera, Karel: Kvantitativní charakteristika průběhu a uplatnění změn ý>ej, ú>ou a aj>ej v češtině od 14. století do současnosti (Quantitatve Characteristics of the History and Results of the Sound Changes ý>ej, ú>ou a aj>ej in Czech from the 14th Century until the Present) editoři: Čermák, F., Blatná, R.; In: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. 1. vyd. 2006, Studie z korpusové lingvistiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; s. 210-225. ISBN 80-7106-861-6. Anotace: Testování rozdílů v průběhu a uplatnění hláskových změn v pozicích na počátku, uvnitř a na konci slova. (Testing the differences in the history and results of three sound changes in the word-initial, word-central and word-final positions.)

Kučera, Karel: Neustálené kolokace tvarů s provedenými a neprovedenými hláskovými změnami ve starší češtině (Loose Collocations of Word Forms Including Realized and Unrealized Sound Changes in Old Czech Texts) editoři: Čermák, F., Kučera, K., Petkevič, V.; In: Kolokace. 1. vyd. 2006, Studie z korpusové lingvistiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; s. 249-259. ISBN 80-7106-863-2. Anotace: Testování náhodnosti v užívání progresivních a konzervativních forem ve stejném mikrokontextu (při 0-5 oddělujících slovech) v českých textech z období mezi roky 1500-1800. (Testing the randomness in use of progressive and conservative sound forms in the same microcontext (0-5 words apart) in Czech texts from 1500 through 1800.)

2005

Kučera, Karel: Diachronní kvantitativní pohled na vybrané případy konkurence v češtině a otázka smyslu budování diachronního korpusu (A Diachronic Quantitative Characterization of Selected Competeing Language Phenomena in Czech and the Raison d'Etre of a Diachronic Corpus ) editoři: Nejedlý, P., Vajdlová, M.; In: Verba et historie. 1. vyd. 2005. Praha: ÚJČ AV ČR; s. 191-196. ISBN 80-86496-20-1. Anotace: Stať předkládá kvantitativní charakteristiku vývoje vybraných případů konkurence hláskoslovných, gramatických a lexikálních jevů v češtině založenou na zpracováním dat diachronní sdložky Českého národního korpusu. (Dicharonic corpus data are used to quantitatively characterize the history of competition in selected Czech phonological, grammatical and lexical phenomena from the 14th through the 20th century.)

Kučera, Karel: Jana Jančáková - Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha: Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2004, 173 s. + 12 mapových příloh (Jana Jančáková - Pavel Jančák: The Language of Czech Re-emigrants from the Ukraine. Prague: Charles University - Karolinum Press, 2004, 173 pp. + 12 maps); In: Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, č. 2, s. 139-141. ISSN 0037-7031. Anotace: Recenze práce věnované ojedinělé aplikaci jazykového zeměpisu. (Review of a Ground-Breaking Application of Dialect Geography.)

Kučera, Karel - Čermák, František - Blatná, Renata - Kopřivová, Marie - Schmiedtová, Věra a další: Co říká o různých slovech korpus a co slovníky (What do corpora and dictionaries say about words); In: Jak využívat Český národní korpus. 1. vyd. 2005. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny; s. 47-52. ISBN 80-7106-736-9. Anotace: Příručka pro uživatele (středoškolské a jiné) Českého národního korpusu. (A handbook for users of the Czech National Corpus (high school and other).)

2004

Čermák, František - Křen, Michal - Kopřivová, Marie - Kučera, Karel - Petkevič, Vladimír - Kocek, Jan - Stluka, Martin: Frekvenční slovník češtiny (Frequency dictionary of Czech); In: Frekvenční slovník češtiny. 1. vyd.  2004. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  596 s.  ISBN 80-7106-676-1.  Anotace: Frekvenční slovník současné češtiny založený na datech Českého národního korpusu. (Frequency dictionary of contemporary Czech - based on the data of the Czech National Corpus.)

2002

Kučera, Karel: The Czech National Corpus: Principles, Design, and Results (The Czech National Corpus: Principles, Design, and Results);  In: Literary and Linguistic Computing. 2002, roč. 17, č. 2, s. 245-257. ISSN 0268-1145  Anotace: Teoretická principy Českého národního korpusu a jejich implementace (Theoretical principles of the Czech National Corpus and their implementation)

2001

Kučera, Karel [autor kapitoly]: Český jazyk [encyklopedie].(The Czech Language) . In: Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti. 1. vyd.  Praha: Reader's Digest Výběr; 2001,  s. 9-28.  ISBN 80-86196-29-1  Anotace: 362 encyklopedických hesel podávající základní informaci o češtině. (362 encyclopedic entries, elementary information about Czech.)

Kučera, Karel [autor statě]: The Development of Entropy and Redundancy in Czech from the 13th through the 20th Centuries [stať ve sborníku].(The Development of Entropy and Redundancy in Czech from the 13th through the 20th Centuries) editoři: Altmann, G., Köhler, R., Uhlířová, L., Winner, G. In: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents and Constructs. 1. vyd. Quantitative Linguistics. Trier: Wissenschaftliche Verlag; 2001,  s. 153-162.  ISBN 3-88476-398-9  Anotace: Changes in values of entropy and redundancy in Czech during 7 centuries are analyzed to answer some questions about usefulness of application of the two characteristics in linguistics. (Changes in values of entropy and redundancy in Czech during 7 centuries are analyzed to answer some questions about usefulness of application of the two characteristics in linguistics.)

Kučera, Karel: Jak se mluví v Čechách. Autentické ukázky z českých nářečí. Kompaktní disk a brožura. [IV].(How people speak in Bohemia. Authentic samples of Czech dialects. CD and brochure.) .  In: Slovo a slovesnost. Vol. 62., 2001, No.2., s. 140-143. Bachmannová, J.//Jančák, P. Jak se mluví v Čechách. ISSN 0037-7031  Anotace: Autentické ukázky z českých nářečí. (Authentic samples of Czech dialects.)

Kučera, Karel: Jak se mluví v Čechách. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí. Kompaktní disk a brožura. Ed. J. Bachmannová a P. Jančák. Academia Praha 1999 [IV].(How People Speak in Bohemia. Authentic Samples of Czech Dialects. CD and Brochure) .  In: Slovo a slovesnost. Vol. 62., 2001, No.2., s. 140-143. Bachmannová, J.//Jančák, P. Jak se mluví v Čechách ISSN 0037-7031  Anotace: Recenze reprezentativního souboru ukázek českých nářečí z průzkumu pořádaného v 50. a 60. letech 20. stol. (A Review of a representative set of samples of Czech dialects from a survey organized in the 1950s and 1960s.)

Kučera, Karel: Špička ledovce [VI].(The Tip of an Iceberg) .  In: Přítomnost. Vol. 7., 2001, No.1., s. 28-29.  ISSN 1211-3883  Anotace: Současný stav češtiny vyplývá ze současného stavu české společnosti a kultury. (The present state of Czech ensues from the present state of the Czech society and culture.)

Kučera, Karel - Jirák, Jan: Is the Czech Language an Endangered Species? [VI].  In: The New Presence. Vol. 3., 2001, No.2., s. 19-19.  ISSN 1211-8303  Anotace: The present state of Czech ensues from the present state of the Czech society and culture.

2000

Kučera, Karel [autor překladu]: Automatická analýza korpusů [sborník]. (The Automatic Analysis of Corpora): editoři: Čermák, F., Klímová, J., Petkevič, V.,  In: Studie z korpusové lingvistiky. 1. vyd. Acta Universitatis Cariolinae, Philologica. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum; 2000,  s. 324-324J. M. Sinclair The Automatic Analysis of Corpora ISBN 80-7184-893-X  Anotace: Možnosti automatické analýzy jazykových korpusů (Possibilities of the automatic analysis of language corpora)

Kučera, Karel: John Comenius: The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart [IV]. (John Comenius: The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart):   In: Acta Comeniana Vol. 37., 2000, No.13., s. 198-201Komenský, J. A. (anglický překlad) The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart ISSN 0567-8269  Anotace: Evaluation of the English edition and translation of J. A. Comenius' The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart (Evaluation of the English edition and translation of J. A. Comenius' The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart)

Kučera, Karel [autor překladu]: N. Calzolariová: Kombinovat slovník a tezaurus je možné [stať ve sborníku]. (N. Calzolari, The Dictionary and Thesaurus can be combined): editoři: Čermák, F., Klímová, J., Petkevič, V.,  In: Studie z korpusové lingvistiky. 1. vyd. Acta Universitatis Carolinae - Philologica. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum; 2000,  s. 325-341N. Calzolari The Dictionary and Thesaurus can be combined ISBN 80-7184-893-X  Anotace: Možnost hlubšího postižení struktury slovníku a tezauru (Possibility of deeper characterizing the structure of dictionary and thesaurus)

Kučera, Karel: Projekt slovníku staré italštiny [IV]. (Old Italian Dictionary Project):   In: Slovo a slovesnost Vol. 61., 2000, No.4., s. 309-313 Beltrami, P. G. (vedoucí kolektivního projektu) Tesoro della Lingua Italiana delle Origini ISSN 0037-7031   Anotace: Přehled principů, metod, současného stavu a výsledků projektu Slovníku staré italštiny (An overview of principles, methods, present state and results of the Old Italian Distionary Project (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini))

Kučera, Karel [autor překladu]: Z firthovských principů: Komputační nástroje pro studium kolokace [sborník]. (From Firth Principles: Computational Tools for the Study of Collocation): editoři: Čermák, F., Klímová, J., Petkevič, V.,  In: Studie z korpusové lingvistiky.   1. vyd. Acta Universitatis Carolinae - Philologica. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum; 2000,  s. 495-513J. Clear From Firth Principles: Computational Tools for the Study of Collocation ISBN 80-7184-893-X  Anotace: Přehled dostupných komputačních nástrojů pro studium kolokací v jazykovém korpusu a poznámky k jejich využití (An overview of existing computational tools for the study of collocations in the language corpus and comments on their use).

Kučera, Petr: Životopis (Curriculum Vitae);  In: Nový Orient. 2000, roč. 55, č. 3, s. 102-104.  ISSN 0029-5302.  Anotace: Překlad povídky z němčiny (Translation of a short story from German to Czech).

1999

Kučera, Karel [autor statě]: Americká čeština: pohled na jeden případ štěpení jazykového vývoje [stať ve sborníku]. (American Czech): editoři: Nebeská, I., Macurová, A.,  In:Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. 1. vyd.  Praha: Karolinum; 1999,  s. 112-118 ISBN 80-85899-19-1

Kučera, Karel: Dodatek ke kvantitativním charakteristikám vývoje českého pravopisu od 13. do 20. století [I]. (An Addition to the Quantitative Characteristics of the Development of the Czech Writing System from the 13th through the 20th Centuries) In:Slovo a slovesnost Vol. 60., 1999, No.2., s. 301-303 ISSN 0037-7031

Kučera, Karel [autor statě]: The General Principles of the Diachronic Part of the Czech National Corpus. [stať ve sborníku]. (The General Principles of the Diachronic Part of the Czech National Corpus.): editoři: Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P.,  In:Text, Speech and Dialogue. Proceedings from the Second International Workshop TSD'99  Plzeň, Czech Republic, September 1999, 7782. 1. vyd. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1. Berlin: Springer-Verlag; 1999,  s. 62-65 ISBN 3-540-66494-7

Kučera, Karel [autor statě]: The Principles of the Diachronic Part of the Czech National Corpus [stať ve sborníku]. (The Principles of the Diachronic Part of the Czech National Corpus):   In:Text, Speech and Dialogue. Proceedings from the Second International Workshop TSD'99  Plzeň, Czech Republic, September 1999, 7782.  1. vyd.  Berlin, Heidelberg : Springer Berlin; 1999,  s. 62-65 ISBN 3-540-66494-7

1998

Kučera, Karel: Diachronní složka Českého národního korpusu: obecné zásady, kontext a současný stav. [I]. (The Diachronic Part of the Czech National Corpus: Principles, Context and Present Stage of Development), In:Listy filologické Vol. 121., 1998, No.34., s. 303-314 ISSN 0024-4457

Kučera, Karel [autor statě]: Some aspects of orthographic variety in a changing writing system [stať ve sborníku]. (Some aspects of orthographic variety in a changing writing system): editor: Dobreva, M.,  In:Text variety in the witnesses of medieval texts.   1. vyd.  Sofie: ETO; 1998,  s. 77-84 ISBN 954-9650-02-2 

Kučera, Karel: Vývoj účinnosti a složitosti českého pravopisu od konce 13. do konce 20. století [I]. (Development of orthographic efficiency and complexity in Czech texts from the end of the 13th century to the end of the 20th century):   In:Slovo a slovesnost Vol. 53., 1998, No.3., s. 178-199 ISSN 0037-7031

1997

Kučera, Karel [autor statě]: Několik pohledů na vývoj českého pravopisu editor: Hasil, J.,  In:Přednášky z 39. běhu LŠSS.   Praha: UK Praha; 1997,  s. 63-67 ISBN 80-85899-20-5

Kučera, Karel - Čermák, František - Králík, Jan: Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu [I] ,  In:Slovo a slovesnost Vol. 58., 1997, No.2., s. 117-124 ISSN  0037-7031

1996

Kučera, Karel [autor statě]: Americká čeština: Pohled na jeden případ štěpení jazykového vývoje. [sborník] editor: Macurová, A. N. I.,  In: Jazyk a jeho užívání.1. vyd.  Praha: Desktop Publishing FF UK; 1996,  s. 112-118  ISBN 80-85899-19-1

Kučera, Karel: L. B. Hammerová - I. Ripka, Speech of American Slovacs. Jazykové prejavy amerických Slovákov. [recenze] ,  In: Slavia Vol. 65., 1996, No.3., s. 213-215 L. B. Hammer - I. Ripka Speech of American Slovacs ISSN 0037-6736