Mikšík, Oldřich

1999  2005  2006  2007

2007

Mikšík, Oldřich: Psychologická charakteristika osobnosti (Psychological characteristic of personality); 2. vyd. 2007, Praha: Karolinum; 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8. Anotace: Interakční studium osobnosti. Základní psychické dimanze osobnosti. Osobnost v náročném životním prostředí. (Interactive studies of personality. Basic psychological dimensions of personality. Personality inside of exacting life citcumstances.)

2006

Mikšík, Oldřich: DIAROS: komplexní diagnostika psychické integrovanosti osobnosti (DIAROS: Comprehensive diagnostic of mental integration of personality); In: Psychologické metódy vo výchovnom a kariérovom poradenství. 1. vyd. 2006, Brno: Euroguidance centrum; s. 35-38. ISBN 80-969353-2-1. Anotace: DIAROS: komplexní diagnostika psychické integrovanosti osobnosti. (DIAROS: Comprehensive diagnostic of mental integration of personality.)

Mikšík, Oldřich: Ekonomické, osobnostní a situační pozadí základních postojů k životní realitě (Socioeconomical, psychological and situational background of the basic personal attitude towards life circumstances); In: Pražské sociálně vědní studie - Psychologická řada PSY-017. 1. vyd. 2006, Praha: FSV UK; s. 1-48. Anotace: Ekonomické, osobnostní a situační pozadí základních postojů k životní realitě. (Socioeconomical, psychological and situational background of the basic personal attitude towards life circumstances.)

Mikšík, Oldřich: Osobnostní determinanty psychického selhání v reálných životních kontextech a možnosti jejich detekce (Personality determinants of mental failure in real life context and possibility of their detection); In: Psychologické, sociálne a informačné dimenze v systémovom riešení prevence drogových závislostí. 1. vyd. 2006, Trenčín: Digital Graphic; s. 12-21. ISBN 80-8775-0904. Anotace: Osobnostní determinanty psychického selhání v reálných životních kontextech a možnosti jejich detekce. (Personality determinants of mental failure in real life context and possibility of their detection.)

Mikšík, Oldřich: Psychologické souvislosti, zdroje a důsledky nezaměstnanosti (Psychological context, resources and consequences of unemployment); In: Pražské sociálně vědní studie - Psychologická řada PSY-009. 1. vyd. 2006, Pražské sociálně vědní studie. Edice pracovních sešitů PSSS. Psychologická řada. Praha: Fakulta sociálních věd UK; http://tarantula.ruk.cuni.cz/FSV-535-version1-PSY009_Miksik.pdf. Anotace: Psychologické souvislosti, zdroje a důsledky nezaměstnanosti. (Psychological context, resources and consequences of unemployment.)

Mikšík, Oldřich: Sociálně ekonomické, osobnostní a situační determinanty základních postojů k životní realitě (Social economic, personality and situational determeninats of basic attitudes to life reality) editoři: Rymeš, M., Rotter, T.; In: Člověk a proměny současného světa - možnosti a rizika. 1. vyd. 2006, Praha: MATFYZPRESS ; s. 21-36. ISBN 80-86732-95-9 . Anotace: Sociálně ekonomické, osobnostní a situační determinanty základních postojů k životní realitě. (Social economic, personality and situational determeninats of basic attitudes to life reality.)

2005

Mikšík, Oldřich: Hromadné psychické jevy: psychologie hromadného chování (Crowd psychology); 1. vyd. 2005, Praha: Karolinum; 270 s. ISBN 80-246-0930-4. Anotace: Hromadné psychické jevy: psychologie hromadného chování. (Crowd psychology.)

1999

Mikšík, Oldřich: Detekce a optimalizace vztahu 'osobnost-životní nároky-aktivity' využitím diagnostické baterie 'DIAROS-PASKO' [výzkumná zpráva]. (urvey and optimalization of a 'personality - life experiences-activities' relationship). Praha: FF UK; 1999,  100s .

Mikšík, Oldřich: Poznávání osobnosti (metodologická úvaha nad současným stavem a možnostmi)  [I]. (Methodological problems of psychological analysis of personality):   In:Psychologie v ekonomické praxi Vol. 34., 1999, No.1-2., s. 67-81 ISSN 0033-300X

Mikšík, Oldřich: Psychologické teorie osobnosti [učebnice VŠ]. (Psychological theories of personality):    1. vyd.  Praha: Karolinum; 1999,  216 s. ISBN 80-7184-926-X

Mikšík, Oldřich: Zjišťování interakčních tendencí a sebepojetí osobnosti dotazníkem PASKO [výzkumná zpráva]. (Investigation of the interactive tendency and self-conception of personality by the help of questionnaire 'PASKO')  Praha: FF UK; 1999,  49 s.