Nábělková, Mira

2000  2005  2006  2007  2008

2008

Nábělková, Mira: Futbalový, futbalovejší a iné… K niektorým otázkam spracovania desubstantívnych adjektív v Slovníku súčasného slovenského jazyka (“Futbalový”, “futbalovejší” and others…On some Questions of Presenting Denominal Adjectives in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language) editoři: Jarošová, A., Rangelova, A., Světlá, J.; In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. 1. vyd. 2008, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR; s. 73-93. Futbalový, futbalovejší a iné… K některým otázkám zpracování desubstantivních adjektiv ve Slovníku súčasného slovenského jazyka) ISBN 978-80-86496-41-2. Anotace: Článok sa dotýka dvoch otázok nehniezdovaného spracovania desubstantívnych adjektív: 1) polymotivačnosti (viacnásobnej motivovanosti) a 2) kvalifikačného/vzťahovo-kvalifikačného významu a ich podania v Slovníku súčasného slovenského jazyka. (The paper deals with two questions related to non-nested presentation of the denominal adjectives: (1) Polymotivation (multiple motivation) and (2) Qualification/relational-qualification sense and their presentation in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language.)

Nábělková, Mira: Jakymu Ondrusovi...mel bych ho znat?.... Literárne servery a amatérsky česko-slovenský literárny kontext (Which Ondrus…should I know him?... Literary servers and an amateur Czech-Slovak literary context); In: Slovak Review of World Literature Research. 2008, roč. 17, č. 2, s. 63-83. Jakymu Ondrusovi...mel bych ho znat?.... Literární servery a amatérský česko-slovenský literární kontext) ISSN 1335-0544. Anotace: Mnohé české a slovenské amatérske literárne servery predstavujú priestor, kde svoje texty publikujú, navzájom si čítajú a komentujú českí aj slovenskí autori, vytvárajúc tak osobitú sféru česko-slovenského literárneho kontaktu. (Many Czech and Slovak amateur literary servers represents space where both Czech an Slovak texts are placed, mutually read and commented, forming thus a specific sphere of Czech-Slovak literary contact.)

Nábělková, Mira: Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov!... O životnosti jedného medzijazykového mýtu (Wow, drevokocúr, one of my most favourite words! About vitality of one interlinguistic myth) editor: Mislovičová, S.; In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. 1. vyd. 2008, Bratislava: Veda, vydavatežstvo SAV ; s. 118-135. Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov!... O životnosti jednoho mezijazykového mýtu) ISBN 978-80-224-1026-7. Anotace: V českom prostredí sa často možno stretnúť s tým, že vymyslené slovo drevokocúr sa považuje za slovenský ekvivalent českého slova veverka. Článok sa zaoberá týmto mýtom a špecifickým životom slova. (Among Czechs it can be met very often that a fictitious word drevokocúr is thought of as Slovak term for squirrel. The article deals with the myth and the specific life of the word.)

Nábělková, Mira: Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu (Slovak and Czech in Contact. A Continuation of the Story ); 1. vyd. 2008, Bratislava - Praha: Veda, vydavatežstvo SAV - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; 363 s. Slovenština a čeština v kontaktu. Pokračování příběhu) ISBN 978-80-224-1060-1. Anotace: Kniha sa zaoberá vývinom česko-slovenských jazykových vzťahov po rozdelení spoločného štátu. Pozornosť sa venuje postojom a komunikačným stratégiám používateľov slovenčiny a češtiny v interetnickom kontakte, vývinu pasívneho/percepčného bilingvizmu a jazykovému manažmentu. (The book deals with development of Czech-Slovak linguistic relations after the division of the common state. Attention is devoted to the attitudes and communicative strategies of the users of Slovak and Czech in inter-ethnic contact, to the development of receptive/perceptive (passive) bilingualism and language management.)

Nábělková, Mira: Slovenčina a „češtiny” Slovenský turisti byly udivený... (Slovak language and „Czech languages“ Slovenský turisti byli udivený...) editor: Ondrejovič, S.; In: IUGI OBSERVATIONE... Jubilejný zborník na počesť prof. PhDr. Ľubomíra Ďuroviča, DrSc. 1. vyd. 2008, Bratislava: Veda, vydavatežstvo SAV ; s. 73-84. Slovenština a „češtiny” Slovenský turisti byli udivený...) ISBN 978-80-224-1043-4. Anotace: Pozornosť sa zameriava na kultúrno-historické pozadie a súčasné štruktúrne vzťahy (rozdielny stupeň blízkosti/vzdialenosti) spisovnej slovenčiny k spisovnej češtine a k obecnej češtine. (Attention is devoted to the cultural and historical background and contemporary structural relationships (the different degree of closeness/distance) between standard/literary Slovak and standard/literary Czech and Common Czech.)

Nábělková, Mira - Sloboda, Marián: Česko-slovenská komunikácia: semikomunikácia, bivalencia a reflexia vzájomnej zrozumitežnosti slovenčiny a češtiny (Czech-Slovak communication: semicommunication, bivalency, and the perception of mutual comprehensibility of Czech and Slovak) editoři: Uhrinová, A., Tóth, A. J.; In: Slovenčina v menšinovom prostredí: Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. 1. vyd. 2008, Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku; s. 156-166. Česko-slovenská komunikace: semikomunikace, bivalence a reflexe vzájemné srozumitelnosti slovenštiny a češtiny) ISBN 978-963-87342-5-9. Anotace: Štúdia sa venuje vybratým aspektom dvojjazyčnej komunikácie v češtine a slovenčine a spoločenským reflexiám vzájomnej zrozumitežnosti týchto jazykov v Českej republike. (This study deals with selected aspects of bilingual communication in Czech and Slovak and with society-wide perceptions of the mutual comprehensibility of these languages in the Czech Republic.)

Passia, Radoslav - Nábělková, Mira: Príbeh pokračuje. O spolužití češtiny a slovenčiny a príťažlivých momentoch vo výskume ich kontaktu (The Story Is Going On. Interview About the Co-existence of the Czech and Slovak Language); In: Člověk. Časopis pro humanitní a spoločenské vědy. 2008, http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008032503. ISSN 1801-8785.

2007

Nábělková, Mira: Ale v češtině bych to rád taky… Slovensko-český preklad ako predmet vyjednávania v internetovej komunikácii (But I would like to read it in Czech too… Translating Slovak Texts into Czech as a Matter of Negotiation in Internet Communication); In: Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, rok 2007. Jazykovědné aktuality. 2007, roč. XLIV, s. 54-78. Ale v češtině bych to rád taky… Slovensko-český preklad ako predmet vyjednávania v internetovej komunikácii) ISSN 1212-5326. Anotace: Internetový diskurz na „českých“ webových stránkach ako priestor vyjednávania prekladu slovenských textov do češtiny. Článok sa zaoberá rozličnými formami dohodovania až po využitie ankiet ako nového nástroja špecifického „on-line“ jazykového manažmentu na niektorých webových stránkach a serveroch. (Internet discourse on „Czech“ web pages as a space of negotiation of translating Slovak texts into Czech. The article deals with forms of negotiation up to utilizing inquiries as a new device of specific „on-line“ language management on some web servers and pages.)

Nábělková, Mira: Closely Related Languages in Contact: Czech, Slovak, „Czechoslovak“; In: International Journal of tle Sociology of Language . 2007, č. 183, s. 53-73. Blízce příbuzné jazyky v kontaktu: čeština, slovenština, "českoslovenština") ISSN 1613-3668. Anotace: This article deals with the current linguistic and communicative relations between Czech and Slovak. In the contact environment, it is not unusual for a particular speaker to alternate between Czech and Slovak. The occurrence of the natural category ‘‘Czechoslovak’’in spontaneous discourse may be considered a manifestation of language management oriented toward such language behavior. This article examines the way in which this category, known throughout the history of Czech-Slovak language relations, is used in communication today.

Nábělková, Mira: „Músi, báseňné panni“. Spätný pohžad na adjektívnu slovotvorbu („Músi, báseňné panni“. Backward view on adejctival derivation) editor: Ološtiak, M.; In: Lexikálna sémantika a derivatológia. 1. vyd. 2007, Košice: Vydavatežstvo LG ; s. 60-74. ISBN 978-80-969760-6-5. Anotace: Vývinový pohžad na deriváciu slovenských adjektív založený na materiáli Historického slovníka slovenského jazyka. (Developmental Characteristics of the Slovak Adjectival Derivation Based on the Material of Historical Dictionary of Slovak Language.)

Nábělková, Mira: Spýtal sa: „Hideg?“ Slovensko-maďarská viacjazyčnosť v literárních textoch (He asked: „Hideg“? Slovak-Magyar Multilingualism in Fiction) editor: Žiláková, M.; In: Aktuálne problémy slovakistiky. 1. vyd. 2007, Budapešt: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék ; s. 75-91. Spýtal sa: „Hideg?“ Slovensko-maďarská viacjazyčnosť v literárních textoch) ISBN 978-963-463-936-7. Anotace: Článok sa zaoberá viacjazyčnosťou v súčasnej slovenskej literatúre z hžadiska slovensko-maďarských jazykových vzťahov. Analyzované sú maďarské fragmenty a ich funckie v slovenskej próze autorov rozličných období. (The article deals with multilingualism in contemporary Slovak fiction from the point of view of Slovak-Magyar language relations. Magyar text fragments in Slovak prose of authors writing in different periods and their functions are analysed.)

2006

Nábělková, Mira: „Keby vám delala čeština potíže, jenom, oné, žeknete...“ Slovenčina a čeština v literárnom spolužití („If Czech is a problem for you, say it…“ Slovak and Czech in a literary co-occurrence) editoři: Pospíšil, I., Zelenka, M., Zelenková, A.; In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice . VIII vyd. 2006, Brno: Ústav slavistiky FFMU; s. 147-162. "Kdyby vám dělala čeština potíže, jenom, oné, řeknete..." Slovenština a čeština v literárním soužití) ISBN 80-210-3898. Anotace: Článok sa zaoberá viacjazyčnosťou v súčasnej slovenskej literatúre. Predstavuje slovensko-české textové fragmenty, špeciálne zmiešaný idiolekt literárnych postáv („českoslovenčinu“) ako prostriedok umeleckého vyjadrenia. (The article deals with multilingualism in a contemporary Slovak fiction. Slovak-Czech bilingual text fragments, especially mixed (“Czechoslovak”) idiolects of literary figures as components of an artistic expression are analyzed.)

Nábělková, Mira: Kžukatá línia vzájomných jazykových vzťahov (Zigzag Line of the Mutual language relations) editoři: Pospíšil, I., Zelenka, M., Zelenková, A.; In: Třináct let po / Trinásť rokov po. 1. vyd. 2006, Brněnské texty k slovakistice . Brno: Ústav slavistiky FF MU ; s. 174-195. Kžukatá línia vzájomných jazykových vzťahov) ISBN 80-210-4180-3. Anotace: Článok sa zaoberá vývinovými charakteristikami česko-slovenských jazykových vzťahov. Sústreďuje sa predovšetkým na české prostredie, v ktorom sa v poslednom čase objavujú nové črty jednoduchého aj organizovaného jazykového manažmentu. (The article deals with developmental characteristics of Czech-Slovak language relations. It concetrates mainly on Czech environment, where some new features of the simple and organized language management appear nowadays.)

Nábělková, Mira: Slovenčina v súčasnom českom prostredí (sonda do internetovej komunikácie) (Slovak language in a contemporary Czech environs (A probe into Internet communication)) editoři: Mlacek, J., Vojtech, M.; In: Studia Academica Slovaca. 1. vyd. 2006, Bratislava: Stimul; s. 451-464. ISBN 80-89236-11-1. Anotace: Status slovenčiny v súčasnej českej jazykovej situácii, miera otvorenosti českých mladých žudí k prijímaniu textov v slovenčine, vyjednávanie jazykovej podoby textov v internetovej komunikácii. (Status of Slovak in the contemporary Czech language situation, an extent of openness of Czech young people towards texts in Slovak, negotiation of language version of texts in Internet communication. )

Nábělková, Mira: Slovenská prítomnosť v súčasnej českej (jazykovej) situácii (Slovak presence in a contemporary Czech (language) situation) editor: Uličný, O.; In: Eurolitteraria . 1. vyd. 2006, Liberec: Technická univerzita v Liberci; s. 250-260. Slovenská přítomnost v současné české (jazykové) situaci) ISBN 80-7372-040-X. Anotace: Postavenie slovenčiny v súčasnom českom prostredí; jednoduchý (individuálny) a oficiálny (inštitucionálny) jazykový manažment v česko-slovenskom jazykovom kontakte; sú texty v slovenčine prijateľné pre mladých českých ľudí? - vyjednávanie voľby jazyka v spontánnej internetovej komunikácii. (Status of Slovak in the Czech republic; simple (individual) and official (institutional) language management towards Czech-Slovak language contact situations; are texts in Slovak acceptable or not among Czech young people? - negotiation on the language choice in spontaneous internet communication.)

Nábělková, Mira: V čom bližšie, v čom ďalej... Spisovná slovenčina vo vzťahu k spisovnej češtine a k obecnej češtine (Standard Slovak in its relations to Standard Czech and Common Czech) editoři: Gladkova, H., Cvrček, V.; In: Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. 1. vyd. 2006, Acta Slavica et Baltica VI. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Euroslavica ; s. 93-106. V čem blíže, v čem dále ... Spisovná slovenština ve vztahu ke spisovné češtině a k obecné češtině) ISBN 80-7308-155-5 . Anotace: Príspevok sa dotýka historických väzieb kodifikácie spisovnej češtiny a slovenského prostredia a naznačuje, v čom je súčasná spisovná slovenčina bližšie k spisovnej češtine a v čom k obecnej češtine. (In the article specific historical relations of the codification of Standard Czech to Slovak environ are showed, as well as resemblance of contemporary Standard Slovak to Standard Czech in some features and to Common Czech in the others.)

Nábělková, Mira: Více/viac čokolády... K využitiu bivalentnosti v česko-slovenskom jazykovom kontexte (Více/viac čokolády... Utilization of Bivalency in the Czech-Slovak Language Context) editoři: Nábělková, M., Pátková, J.; In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. 1. vyd. 2006, Praha: FF UK; s. 163-188. Více/viac čokolády... K využití bivalentnosti v česko-slovenském jazykovém kontextu) ISBN 80-7308-151-2. Anotace: Pojem bivalenosti možno využiť pri výskume rozličných sfér fungovania slovensko-českého a česko-slovenského bilingvizmu. Bivalentné prvky sú slová, formy, štruktúry vlastné obidvom jazykom, ktoré v bilingválnej komunikácii predstavujú potenciálne oblasti strategického výberu. Využitie bivalentných prostriedkov môže v dvojjazykovej komunikácii plniť rozličné funkcie – za najdôležitejšiu možno považovať prispôsobovanie prejavu adresátovi ako prostriedok predchádzania semikomunikačným nedorozumeniam. (A notion of bivalency is applied to several spheres in Slovak-Czech, Czech-Slovak bilingualism. Bivalent elements are words, forms and structures belonging to both languages in question. In bilingual communication they represent a sphere of potential strategic choice. Utilization of bivalent elements in bilingual Czech-Slovak, Slovak-Czech communication can have various functions, the most important among them being accommodation to an addressee as a means of avoiding semicommunicative misunderstandings.)

2005

Nábělková, Mira: České listy v slovenskej próze (Czech Letters in Slovak Prose); In: Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue. 2005, roč. 2, č. 1, s. 22-32. Anotace: České pasáže v súčasnej slovenskej próze ako špecifický prípad textovej viacjazyčnosti. (Czech parts in the contemporary Slovak prose as a specific case of text multilingualism.)

Nábělková, Mira: A čo tvoj Tadzio? (And what about your Tadzio?); In: Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. 2005, roč. 2, č. 5, s. 33-38. ISSN 1336-5541. Anotace: Individuálne vlastné mená ako derivačné východisko sémanticky špecifických odvodenín (so sústredením na adjektíva, ich sémantiku a využitie v rozmanitých komunikačných sférach). (Individual proper names as the base of various semantically specific derived forms (with special concern to adjectives, their semantics and usage in manifold communicative spheres).)

Nábělková, Mira: Prečo o slovakistike? (Why about Slovak Studies?); In: Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue. 2005, roč. 2, č. 1, s. 5-6. Anotace: Úvodné slová v špeciálnom čísle časopisu venovanom 10. výročiu slovakistiky na FF UK v Prahe. (Opening words of the special issue of the periodical dedicated to the 10th anniversary of the Slovak Studies on the Faculty of Philosophy and Arts (Charles University, Prague).)

Nábělková, Mira - Sloboda, Marián: "Aj ja som išiel do sveta a donášel jsem své lásce najkrajšie kvety..." (Podoby bilingválneho diskurzu a "českoslovenčina") (Forms of bilingual discourse and "Czechoslovak") editor: Štefánik, J.; In: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. 1. vyd. 2005. Bratislava: Vydavatežstvo Univerzity Komenského; s. 51-65. "Aj ja som išiel do sveta a donášel jsem své lásce najkrajšie kvety..." (Podoby bilingvního diskurzu a "českoslovenština")) ISBN 80-223-2110-9. Anotace: Analýza používania slova "českoslovenčina" ako kategórie jazykových foriem v súčasnom internetovom diskurze; jej sociálny význam a teoretický a slavistický kontext. (An analysis of the use of the word "Czechoslovak" as a category of linguistic forms in the present-time internet discourse; its social meaning, and theoretical and Slavic context.)

2000

Nábělková, Mira [autor statě]: Krkoška mámivá - kdeže si žije? (Dávka slovotvornej lyriky) [stať ve sborníku]. ('Krkoška mámivá' - where does it live? (A dose of word-formational lyrics)): editor: Buzássyová, K.,  In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry.   1. vyd.  Bratislava: Veda; 2000,  s. 464-474 ISBN 80-224-0641-4  Anotace: Špecifické adjektívne slovotvorné postupy v slovenskej botanickej terminológii (Specific adjectival word-formation in Slovak botanical terminology)

Nábělková, Mira [autor statě]: Puškin - jedno zo žriediel rusizmov v slovenčine [stať ve sborníku]. (Pushkin - one source of Russian lexical borrowings in Slovak): editor: Pospíšil, I.,  In: A. S. Puškin v evropských souvislostech.   1. vyd.  Brno: FF MU; 2000,  s. 297-303 ISBN 80-210-2300-7  Anotace: Preklady diel A. S. Puškina ako priestor prieniku lexikálnych rusizmov do slovenčiny (Translations of Pushkin as a space of lexical Russian borrowings penetration into Slovak language)

Nábělková, Mira [autor statě]: Rozdelenie a 'vzďažovanie'. Niekožko pohžadov [stať ve sborníku]. (The split and 'getting distant'): editoři: Pospíšil, I., Zelenka, M.,  In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost.   1. vyd.  Brno: Ústav slavistiky FF MU; 2000,  s. 104-112 ISBN 80-210-2330-9  Anotace: K jazykovej situácii po rozdelení dvojjazykového česko-slovenského spoločenstva (Towards language situation after the split of bilingual Czecho-Slovak society)

Nábělková, Mira [autor statě]: Súkromná poštová schránka ako 'otvorený' komunikačný priestor [stať ve sborníku]. (Private mail-box - an 'open' space of communication): editor: Ondrejovič, S.,  In: Mesto a jeho jazyk.   1. vyd. Sociolinguistica Slovaca 5. Bratislava: Veda; 2000,  s. 251-261 ISBN 80-224-0605-8  Anotace: Jazykové aspekty rozličných typov 'nevyžiadanej pošty' v súkromných poštových schránkach súčasného bratislavského sídliska (Language aspekts of various types of contemporary 'unrequested post' in private mail-boxes)