Pullmann, Michal

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Pullmann, Michal: ; In: Prager Wirtschafts- und Soziahistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 1. vyd. 2008, Prager Wirtschafts- und Soziahistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Praha: ÚHSD, FF UK; s. 285-286. Machát, Z., Slačálek, O., Znoj, M. (eds.): Nezapomenuté historie (Histories unforgotten), Doplněk, Brno 2007) ISBN 978-80-7308-232-1. Anotace:

Pullmann, Michal: Axel Honneth: Univerzalismus jako morální past? Podmínky a meze politiky lidských práv (Axel Honneth: Is Universalism a Moral Trap? The Presuppositions and Limits of a Politics of Human Rights) editor: Hrubec, M.; In: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. 1. vyd. 2008, Filosofie a sociální vědy. Praha: Filosofia; s. 83-112. ISBN 978-80-7007-282-0. Anotace: Pojetí lidských práv Axela Honnetha. (Conception of Human Rights by Axel Honneth.)

Pullmann, Michal: Borovský, Tomáš, Hanuš, Jiří a Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví (Culture in Historiography: A Theme and a Problem), Matice moravská a AV ČR Brno 2006; In: Prager Wirtschafts- und Soziahistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 1. vyd. 2008, Prager Wirtschafts- und Soziahistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. Praha: ÚHSD, FF UK; s. 247-249. ISBN 978-80-7308-232-1. Anotace: Recenze knihy. (Review of the book.)

Pullmann, Michal - Rákosník, Jakub: „Dělnická třída“ v kontextu současné historiografie ("Working class" in a contemporary historiography); In: Dějiny-teorie-kritika. 2008, č. 4, s. 271-288. ISSN 1214-7249. Anotace: Rozbor koncepcí "dělnické třídy" v moderní sociální historiografii. (Analysis of conception of "working classes" in the modern historiography.)

2007

Pullmann, Michal: Proměny zájmových reprezentací v moderní době. Socialisté v Čechách kolem r. 1918 - alternativa či kontinuita "elit"? (Representations of Interests in the Modern Time: Socialists in Bohemia 1918 - Alternative or Continuity of the "Elites"?) editor: Štaif, J.; In: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. 1. vyd. 2007, Praha: Dokořán; s. 143-152. ISBN 978-80-7363-153-6. Anotace: Na příkladě reprezentace dělnických zájmů v českém prostředí konce první světové války příspěvek zkoumá nosnost koncepce elit pro vysvětlení dis-/kontinuit ve vývoji českého dělnického hnutí. (According to the representations of working-class interest in Bohemia 1918, the arcitle attempts to assess the conception of elites and their use for the explanation of dis-/continuities in the Czech working-class history.)

Pullmann, Michal: Sociální předpoklady diktatur a demokracií: Barrington Moore a makrohistorické komparace (Social Origins of Dictatorship and Democracy: Barrington Moore and Macro-historical Comparisons) editor: Šubrt, J.; In: Historická Sociologie. 1. vyd. 2007, Plzeň: Aleš Čeněk; s. 305-311. ISBN 978-80-7380-061-1. Anotace: Rekonstrukce klasického přístupu historické sociologie. (Reconstruction of a classical approach of historical sociology.)

2006

Pullmann, Michal: Občanské iniciativy a reformy socialismu (Civil Iniciative and Reforms of Socialism); In: Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 1. vyd. 2006, Praha - Brno: MDA a Doplněk; s. 150-157. ISBN 80-7239-199-2. Anotace: Kapitola se zabývá občanskými iniciativami v období normalizace. (The chapter is dealing with the civil initiatives in the 1970s and 1980s in Czechoslovakia.)

Pullmann, Michal: Rezension (Review); In: Historische Literatur. Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult (HistLit). 2006, č. 1, s. 218-221. Recenze) ISSN 1611-9509. Anotace: Rezension. (Review.)

Pullmann, Michal: Rezension (Review); In: Neue Politische Literatur. Berichte über das internationale Schrifttum. 2006, č. 1., s. 127-128. Recenze) ISSN 0028-3320. Anotace: Rezension. (Review.)

2005

Pullmann, Michal: Dva pohledy na jednu knihu : Honneth a Fraserová o uznání a přerozdělování (Two interpretations of a book: Honneth and Fraser on redistribution and recognition); In: Filosofický časopis. 2005, roč. 53, č. 2, s. 307-310. ISSN 0015-1831. Anotace: Recenze jedné z klíčových diskusí v oblasti politické teorie. (Review of a kea debate in the current political theory.)

Pullmann, Michal: Moderní sociální hnutí a proměny veřejného prostoru (Modern Social Movements and the Changes of Public Sphere); In: Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. 2005, s. 3-8. ISSN 1213-3892. Anotace: Článek shrnuje soudobé přístupy a klíčové otázky v oblasti historického výzkumu veřejných prostorů. (The article summarizes current approaches of historical research of civil spaces.)

Pullmann, Michal: Přerozdělování nebo uznání (Redistribution or Recognition); In: Politologická revue. 2005, roč. 11, s. 189-192. ISSN 1211-0353. Anotace: Recenze jedné z klíčových diskusí v oblasti politické teorie. (Review of a kea debate in political theory.)

Pullmann, Michal: Spravedlnost a demokracie v moderní době. Přelom roku 1918 mezi revolucí a reformou (Justice and Democracy in the Modern Era: 1918 between Revolution and Reform) editor: Hrubec, M.; In: Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. 1. vyd. 2005, Filosofie a sociální vědy. Praha: Filosofia; s. 111-135. ISBN 80-7007-215-6. Anotace: Stať sleduje utváření ideálu spravedlnosti a demokracie v moderních dějinách. (The article deals with the formation of ideals of justice and democracy in the modern era.)

2004

Pullmann, Michal: Cultural Conquests 1500 - 2000: Kolloquium in Prag (Cultural Conquests 1500 - 2000: Colloquium in Prague);  In: Zeitschrift für Weltgeschichte. 2004, roč. 5, č. 2, s. 149-151.  ISSN 1615-2581.  Anotace: Bericht über Konferenz. (Review of the Conference.)

Pullmann, Michal: Habitus et classes. Les pistes ouvertes par la sociologie de Pierre Bourdieu dans le domaine de l’historie sociale (Habitus and classes. Possibilities and limits of developing P. Bourdieu\'s cultural sociology in social history) editoři: Horská, P., Nodl, M., Lequesne, C.; In: L'inspiration franciase dans les sciences sociales en Pays tcheques. 1. vyd.  2004, Cahiers du CEFRES. Praha: CEFRES;  s. 257-270.  ISBN 80-86311-15-5.  Anotace: Kritické zhodnocení kulturní sociologie P. Bourdieu ze sociálněhistorické perspektivy. (Critical valuation of P. Bourdieu's cultural sociology from social history point of view.)

Pullmann, Michal: Zneuznání, konflikt, revoluce. Místo hodnotových orientací a praktického jednání historických aktérů v dynamice sociálních hnutí (Disrespect, Conflict, Revolution. Values and Agency in the Dynamics of Social Movements) editoři: Čechurová, J., Štaif, J.; In: Sociální dějiny dnes. 1. vyd.  2004, K novověkým sociálním dějinám českých zemí (VI.). Praha: Karolinum;  s. 59-67.  ISBN 80-246-0723-9.  Anotace: Dynamika sociálních hnutí - vztah hodnot, jednání a sociálních konfliktů. (Dynamics of social movements - values, agency, and social conflicts.)

2003

Pullmann, Michal [autor statě]: Habitus a třídy. Možnosti a meze rozvíjení kulturní sociologie P. Bourdieu v sociálních dějinách (Habitus and classes. Possibilities and limits of developing P. Bourdieu's cultural sociology in social history) editoři: Horská, P., Nodl, M.; In: Francouzské inspirace pro společenské vědy v českých zemích. 1. vyd.  2003, Cahiers du CEFRES N° 29. Praha: CEFRES;  s. 227-238.   Anotace: Kritické zhodnocení kulturní sociologie P. Bourdieu ze sociálněhistorické perspektivy. (Critical valuation of P. Bourdieu's cultural sociology from social history point of view.)

Pullmann, Michal [autor statě]: Sociální hnutí jako problém soudobé historické vědy v kontextu sociálních věd. Příspěvek k interdisciplinárnímu výzkumu  (Social movement as a problem of contemporary history in context of social sciences: a contribution to interdisciplinary research) editoři: Kárník, Z., Kopeček, M.; In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. 1. 1. vyd.  2003. Praha: ÚSD;  s. 271-284.  ISBN 80-86569-60-8.  Anotace: Kritické zhodnocení soudobých přístupů v historické konceptualizaci sociálních hnutí. (Critical valuation of contemporary approaches in the historical conceptualisation of social movements.)

2002

Pullmann, Michal: Charles Taylor: Etika autenticity. Praha, Filosofia 2001, 142 s. (Charles Taylor: Ethics of Authenticity. Prague, Filosofia 2001, 142 p.);  In: Filosofický časopis. 2002, roč. 50, č. 6, s. 16-17. ISSN 0015-1831  Anotace: Recenze knihy. (Review of the book.)

Pullmann, Michal: Revoluce a utváření nového: Vídeň, Praha a Berlín kolem r. 1918. K hodnotovým aspektům tří revolucí ve střední Evropě (Revolution and Foundation of the New: Vienna, Prague and Berlin around 1918. On Value Aspects of the three Revolutions in the Middle Europe);  2002. Praha: FF UK;  196 s.   Anotace: Dis. práce tematizuje vznik a vývoj sociálních hnutí na konci první světové války. V generalizující komparaci jde o profilaci a empirickou kontrolu obecné koncepce soc. hnutí a posouzení charakteru revolučních proměn ve zmíněných třech prostředích. (The Dissertation deals with forming and development of the social movements at the end of the World War I. The comparison tests a general concept of social movements and judges the character of the revolutionary changes in the three mentioned places.)

2001

Pullmann, Michal: Sociální dějiny českých zemí 2000 [I].(Social History of the Czech Lands 2000) .  In: Český časopis historický. Vol. 99., 2001, No.1., s. 188-192.  ISSN 0862-6111  Anotace: Dominantní pojetí sociálních dějin z perspektivy konference. (Dominant Concept of Social History at the Conference.)

Pullmann, Michal: Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik (Sociální dějiny a sociální hnutí v historiografi České a Slovenské republiky) [IV].(Social History and Social Movements in the Historiography of the Czech and Slovak Republic) .  In: Časopis Národního muzea. Vol. 170., 2001, No.1 - 2., s. 122-123. Heumos, Peter (ed.) Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik (Sociální dějiny a sociální hnutí v historiografi České a Slovenské republiky) ISSN 0139-9543  Anotace: Dominantní pojetí sociálních dějin ve sborníku. (Dominant Concepts of Social History according to the Book.)