Rettová, Alena

1999  2001  2002  2003  2004  2005

2005

Rettová, Alena: Afrophone Philosophies: Reality and Challenge;  2005. Praha: Karlova Univerzita v Praze;  266 s. Afrofonní filosofie: Skutečnost a výzva)  Anotace: The thesis develops theoretically the concept of "Afrophone philosophies" and applies it in three case studies (Swahili, Zimbabwean Ndebele and Yoruba cultura areas).

Rettová, Alena: 'The best of all possible worlds'? The creation of a world in W. E. Mkufya's Ziraili na Zirani;  In: Swahili Forum. 2005, roč. XII,   s. http://www.ifeas.uni-mainz.de/SwaFo/SF12Rettova.pdf. 'Nejlepší ze všech možných světů'? Stvoření světa v románu W. E. Mkufyi Ziraili na Zirani) ISSN 1614-2373.  Anotace: The article reads the epic novel of W. E. Mkufya using the philosophy of G. W. Leibniz concerning the a priori conditions of creating a world.

Rettová, Alena: „Euphrase Kezilahabi: Labyrint.“  („Euphrase Kezilahabi: Labyrint.“ );  In: Revue Labyrint. 2005, roč. 15-16,   s. 47 a 50.  ISSN 1210-6887.  Anotace: Medailonek Euphrase Kezilahabiho a stručný obsah jeho díla "Mzingile" ("Labyrint"), přeloženého ze svahilského originálu do češtiny Olgou Kadlecovou, jehož ukázka byla otištěna v Revue Labyrint.  (A short biographic and bibliographic note on Euphrase Kezilahabi and a summary of his "Mzingile" ("Labyrinth"), translated from the Swahili original into Czech by Olga Kadlecová, an extract of which was published in Revue Labyrint. )

Rettová, Alena: Mbongeni Malaba, Jaroslav Olša, jr. (vyd.). Přivolávač deště. Moderní zimbabwské povídky. Praha: Sdružení Kontinenty a DharmaGaia, 2003 (Mbongeni Malaba, Jaroslav Olša, jr. (ed.). Přivolávač deště. Moderní zimbabwské povídky. Prague: Sdružení Kontinenty and DharmaGaia, 2003);  In: Nový Orient. 2005, roč. 60 , č. 4 , s. 62-63.  ISSN 0029-5302.  Anotace: Recenze čítanky moderních zimbabwských povídek psaných anglicky.  (Review of a reader of modern Zimbabwean Anglophone short stories.)

Abdalla, Abdilatif - Rettová, Alena: Uzinduzi (Unveiling);  1. vyd.  2005. Středokluky: Zdeněk Susa;  71 s. Václav Havel VernisážVernisáž) ISBN 80-86057-33-X.  Anotace: Tafsiri ya tamthilia ya Václav Havel kwa Kiswahili. Dibaji ya tafsiri ya Kiswahili imeandikwa na Václav Havel. Maelezo ya mwisho yameandikwa na Abdilatif Abdalla na Alena Rettová.  (Translation of Václav Havel's play into Swahili. Preface for the Swahili translation written by Václav Havel. Afterword by Abdilatif Abdalla and Alena Rettová.)

2004

Rettová, Alena: Africká filosofie v posledním desetiletí (1994-2004): Na cestě za afrofonními filosofiemi (African philosophy in the past decade (1994-2004): Towards Afrophone philosophies) editor: Onderka, P.; In: Afrika: dvojznačné jaro 1994. 1.  vyd.  2004. Praha: Aegyptus;  s. 103-112.  ISBN 80-903443-0-5.  Anotace: Přehled vývoje v africké filosofii v poslední době, definice pojmu "afrofonních filosofií". (Overview of the recent development of African philosophy, definition of the concept of "Afrophone philosophies".)

Rettová, Alena: Afrophone philosophies: possibilities and practice. The reflexion of philosophical influences in Euphrase Kezilahabi’s Nagona and Mzingile ;  In: Swahili Forum . 2004, roč. XI ,  s. 45-68, http://www.uni-mainz.de/~ifeas/SwaFo/SF11Rettova.pdf.  ISSN 1614-2373 .  Anotace: Definition of Afrophone philosophies, reflexion of philosophical influences in the works of Euphrase Kezilahabi.

Rettová, Alena: We Hold on to the Word of Lizard. A Small Anthology of Zimbabwean Ndebele Writing./Držíme se slova Ještěrky. Malá antologie zimbabwské ndebelské literatury.   1. vyd.  2004. Středokluky: Zdeněk Susa.  ISBN 80-86057-31-3.  Anotace: Antologie ndebelské literatury (beletristická próza, poezie, divadelní hry, etnografie, historiografie, literární věda a studium jazyka), přeloženo z ndebelštiny do angličtiny a češtiny, opatřeno rozsáhlými úvody. (Anthology of Ndebele literature (prose fiction, poetry, theatre plays, ethnography, historiography, study of language and literature), translated from Ndebele into English and Czech, provided with extensive introductions.)

Rettová, Alena - Urban, Petr: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii (Ideas on a Pure Phenomenology and on a Phenomenological Philosophy);  1.  vyd.  2004. Praha: OIKOYMENH;  339 s. Husserl, Edmund Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie ISBN 80-7298-085-8.  Anotace: Úvod do fenomenologie. (Introduction into phenomenology.)

2003

Rettová, Alena [autor překladu]: Nagona  (Nagona) editor: Komers, P.; In: Africká čítanka. 1. vyd.  2003. Praha: Labyrint;  s. 201-232.  ISBN 80-86349-07-1.  Anotace: Překlad části románu tanzanijského spisovatele Euphrase Kezilahabiho. (Translation of parts of a novel of the Tanzanian writer Euprase Kezilahabi.)

2002

Rettová, Alena: Die Reduplikation im Deutschen und im Swahili (Reduplication in German and in Swahili);  In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2, Germanistica Pragensia . 2002, roč. 1999, č. 15, s. 53-58.  ISSN 0323-0716.  Anotace: Reduplikation im Deutschen und in afrikanischen Sprachen Niger-Kongo-Sprachfamilie. (reduplication in German and in several African languages of the Niger-Congo language family.)

Rettová, Alena [autor statě]: Eidetická intuice jako nástroj filosofie (Eidetic intuition as an instrument of philosophy); In: Africká filozofie mezi lékaři a filozofy. 1.  vyd.  2002. Středokluky: Zdeněk Susa;  s. 49-110.  ISBN 80-86057-18-6.  Anotace: Eidetická intuice v díle Edmunda Husserla a možnosti jejího použití ve filosofii. (Eidetic intuition in the work of Edmund Husserl and the possibilities of its use in philosophy.)

Rettová, Alena: Golem (Golem);  In: Souvislosti . 2002, roč. 2002, č. 3-4, s. 241-243.  ISSN 0862-6928.  Anotace: Přebásnění Borgesovy filosofické básně. (Translation of Borges' philosophical poem.)

Rettová, Alena [autor statě]: The role of African languages in African philosophy editor: Bidima, J.-G.; In: Philosophies africaines: traversées des expériences. 1. vyd.  2002, Rue Descartes. Paris: Presses Universitaires de France ;  s. 129-150.  ISBN 2 13 052271-8.  Anotace: The article investigates the way African languages are used by various African philosophers.

Rettová, Alena [autor statě]: Symbolism in D. O Fagunwa’s The Forest of a Thousand Daemons (Eidetic intuition as an instrument of philosophy); In: Africká filozofie mezi lékaři a filozofy. 1.  vyd.  2002. Středokluky: Zdeněk Susa;  s. 111-131.  ISBN 80-86057-18-6.  Anotace: Interpretation of a fictitious world created in the work of the Nigerian writer D.O. Fagunwa as an eidetic system.

2001

Rettová, Alena: Africká filosofie. Dějiny, trendy, problémy.  (African Philosophy. History, Trends, Problems.);  1.  vyd.  2001. Středokluky: Zdeněk Susa;  236 s.  ISBN 80-86057-14-3.  Anotace: Přehled africké filosofie, jejích nejvýznamnějších autorů a jejich děl. (Overview of African philosophy, its most important authors and their works.)

1999

Rettová, Alena [autor překladu]: Ivette Fuentes de la Paz. „Die literarischen Zeitschriften als Zeugnis der Entwicklung der Literaturkritik und des Essays in Kuba“  (Ivette Fuentes de la Paz. „Literary magazines as a witness of the development of literary criticism and the essay in Cuba“ ) editor: Fornet-Betancourt, R.; In: Philosophie, Theologie, Literatur: Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren.  1. vyd.  1999. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz;  s. 332-354.  ISBN 3-86073-693-0.  Anotace: Übersicht über die Tätigkeit der literarischen Zeitschriften Kubas. Übersetzt aus dem Spanischen ins Deutsche. (Overview of the activity of literary magazines in Cuba. Translated from Spanish into German.)

Rettová, Alena [autor překladu]: Manuel Gayol Mecías. „José Lezama Lima und die Suche nach den Ursprüngen“  (Manuel Gayol Mecías. „José Lezama Lima and the search of the origins“ ) editor: Fornet-Betancourt, R.; In: Philosophie, Theologie, Literatur: Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren.  1. vyd.  1999. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz;  s. 265-268.  ISBN 3-86073-693-0.  Anotace: Beschreibung der Persönlichkeit und Tätigkeit José Lezama Limas. Übersetzt aus dem Spanischen ins Deutsche. (Description of the personality and activities of José Lezama Lima. Translated from Spanish into German.)

Rettová, Alena [autor překladu]: Nydia Sorí González. „Elemente der Volksreligiosiät in der kubanischen Literatur. Ein Bericht“  (Nydia Sorí González. „Elements of folk religiosity in Cuban literary criticism. A report“ ) editor: Fornet-Betancourt, R.; In: Philosophie, Theologie, Literatur: Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren.  1. vyd.  1999. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz;  s. 355-361.  ISBN 3-86073-693-0.  Anotace:  Betrachtung des Einflusses der religiösen Strömungen, besonders der Religion der in Kuba ansässigen Joruba, auf die kubanische Literatur. Übersetzt aus dem Spanischen ins Deutsche. (Description of the influence of religious fractions, especially of the religion of the Cuban Yoruba, on Cuban literature. Translated from Spanish into German.)

Rettová, Alena [autor překladu]: Orígenes: Die Gruppe und die Zeitschrift (Orígenes: The group and the magazine) editor: Fornet-Betancourt, R.; In: Philosophie, Theologie, Literatur: Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren. 1. vyd.  1999. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz;  s. 269-285.  ISBN 3-86073-693-0.  Anotace: Der Text beschreibt die Zeitschrift Orígenes und ihre Autoren, übersetzt aus dem Spanischen. (The text describes the magazine Orígenes and its contributors, translated from Spanish.)

Rettová, Alena [autor překladu]: Oscar R. Martí. „Der Beitrag der Kubaner außerhalb Kubas zur Philosophie der Gegenwart“ (Oscar R. Martí. „The contribution of the Cubans resident outside of Cuba to the present-day philosophy") editor: Fornet-Betancourt, R.; In: Philosophie, Theologie, Literatur: Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren.  1. vyd.  1999. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz;  s. 99-127.  ISBN 3-86073-693-0.  Anotace: Übersicht über die philosophische Tätigkeit der Kubaner im Exil. Übersetzt aus dem Spanischen ins Deutsche. (Exposition of the philosophical activity of Cubans living in exile. Translated from Spanish into German.)