Royt, Jan

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2005  2006  2007  2008

2008

Royt, Jan: Der Kanon und die Ikonographie der böhmischen Landespatrone (The Iconography the National Patrons in Bohemia); In: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte - Verehrung-Gegenwart. 1. vyd. 2008, Paderborn-München-Wien: Ferdinand Schöningh; s. 21-32. Ikonografie českých zemských patronů) ISBN 978-3-50676679-3. Anotace: Das vorliegende Werk will zunächts sachlich über das Leben und die Ikonographie des Böhmisches Landespatronen informieren. (The Book of the Live and Iconography the National Patrons in Bohemia.)

Royt, Jan: Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost (Devotional Sculpture and Painting in the Midle Age and the Devotions) editor: Čornejová, I.; In: Locus pietatis et vitae. 1. vyd. 2008, Praha: s. 447-456. ISBN 978-80-86197-39-5. Anotace: Studie v publikaci pojednává o devočních vyobrazeních ve středověku a o zbožnosti. (The Study in the book deal abaut Devotional Sculpture and Painting in the Midle Age and the Devotions.)

Royt, Jan: Dominikáni a výtvarné umění středověku (Dominicans and the medievale Art) editor: Martin Bedřich - Benedikt Mohelnic -Tomáš Petráček - Norbert Schmidt; In: In Spiritu veritas. 1. vyd. 2008, Praha: Krystal OP; s. 355-370. ISBN 978-80-87183-02-1. Anotace: Studie v publikaci pojednává o vztahu dominikánů k výtvarnému umění ve středověku. (Chapter in the book deal abaut the Dominicans and Medieval Art)

Royt, Jan: Kovové dveře s vyobrazením milostných soch a obrazů z kostela sv. Prokopa z Hodkovic nad Mohelkou (The Metal Churchesdoor with the Devotionals Paintings an Sculptures the Holy Mary in the Churches St, Procopius in Hodkovice) editor: Novotný, V.; In: Všecno je milost. 1 vyd. 2008, Opera Facultatis Theologie Catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Theologova et Philosophica 11. Praha: s. 574-579. ISBN 978-80-2461505-9. Anotace: Studie v publikaci pojednává o milostných obrazech Panny Marie na kovových dveřích kostela sv. Jakuba v Hodkovicích nad Mohelkou. (The Study in the book deal abaut of the metal Churchesdoor St, Procopius in Hodkovice with the Devotionals Paintings an Sculptures the Holy Mary.)

Royt, Jan: Maria. Frühe Verehrung (Holy Mary. Elder awe); In: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte - Verehrung-Gegenwart. 1. vyd. 2008, Paderborn-München-Wien: Ferdinand Schöningh; s. 177-197. Maria. Raná úcta) ISBN 978-3-506-76679-3. Anotace: Das vorliegende Kapitel will zunächts sachlich über die frühe Ikonographie die Jungfrau Maria informieren. (Chapter in the book deal abaut the earl Iconography Holy Mary.)

Royt, Jan: Svatý Václav v úctě a umění (1) (St. Wenceslas in the Cult and Art (1)); In: Svatý Václav ochránce České země. 1. vyd. 2008, Lidové noviny; s. 9-27. ISBN 978-80-7106-446-6. Anotace: Kapitola v publikaci je věnována úctě a ikonografii hlavního českého zemského patrona sv. Václava. (Chapter in the book deal abaut the Cult and Iconography St. Wenceslas.)

Royt, Jan: Svatý Václav v úctě a umění (2) (St. Wenceslas in the Cult and Art (2)); In: Svatý Václav ochránce České země. 1. vyd. 2008, Lidové noviny; s. 70-130. ISBN 978-80-7106-446-6. Anotace: Kapitola v publikaci je věnována úctě a ikonografii hlavního českého zemského patrona sv. Václava. (Chapter in the book deal abaut the Cult and Iconography St. Wenceslas.)

Royt, Jan: Wolfgang. Verehrungsgeschichte (Wolfgang. The History of the awe); In: Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte - Verehrung-Gegenwart. 1. vyd. 2008, Paderborn-München-Wien: Schöningh Paderborn; s. 268-273. Wolfgang. Historie úcty) ISBN 978-3-506-76679-3. Anotace: Das vorliegende Kapitel will zunächts sachlich über die Verehrung und Ikonographie des Hl. Wolfgang in Böhmen informieren. (Chapter in the book deal abaut the awe and Iconography St. Wolfgang in Bohemia.)

2007

Royt, Jan: Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku (The baroque Heaven from Silesia in Bohemia and baroque Heaven from Bohemia in Silesia); In: Slezsko perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. 1 vyd. 2007, Praha: Národní galerie; s. 313-326. ISBN 978-80-7035-337-0. Anotace: Kapitola v knize pojednává o barokním slezském nebi (světci, milostné mariánské obrazy, poutě) v Čechách a o barokním českém nebi (světci, mariánské milostné obrazy, poutě) ve Slezsku. (Chapter in the book deals about the baroque heaven from Silesia (Saints and miraculous pictures the Virgin Mary from Silesia) in Bohemia and baroque heaven from Bohemia (Saints and miraculous pictures the Virgin Mary from Bohemia) in Silesia.)

Royt, Jan: La chapelle de la Sainte-Croix á Karlštejn (The Chapel of the Holy Cross in Castle Karlstein ); In: Inspirations francaises. Recuil d´ interventions portant sur l´histoire de l´art. 1. vyd. 2007, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. 1. Praha: Halama; s. 65-89. Kaple sv. Kříže na Karlštejně) ISBN 80-903600-8-4. Anotace: La chapelle Sainte-Croix, plus précieux trésor du Chateau de Karlstein, occupe entiérement le 2e étage du donjon. Dans la chapelle Sainte-Croix, les fresques et les tableaux (Maitre Théodoric) sur bois sont liés par une étroité relation artistique et conceptuelle. (Most precious space in the whole kastle Karlstein, the Chapel of the Holy Cross occupied the whole of the second floor of the Great Tower. The Chapel of the Holy Cross contained notable graphic and conceptual coherence in the paintings of the walls and panels (Master Theodoric).)

Royt, Jan: K otázce fundátorů desky s Nejsvětější Trojicí ze Świerzawy (To question the donator the panel with Holy Trinity from Świerzawa); In: Ślask i Czechy. Wspólne drogi sztuki. 1. vyd. 2007, Wroclaw: s. 31-34. ISBN 978-83-229-2862-2. Anotace: Kapitola v knize pojednává o ikonologii desky s Nejsvětější Trojicí ze Świerzawi. (Chapter in the book deals about the Iconology the panel painting with Holy Trinity from Świerzawa.)

Royt, Jan: Magister Theodoricus, Meister des Wittingauer Altar, Madonna von Veitsdom (Master Theodorich, Master of the Třeboň Altarpiece, Madonna of St. Vitus´ Cathedral); In: Geschichte der Bildenden Kunst in Deutschland, Gotik. 1. vyd. 2007, München: Prestel; s. 216-225. Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, Madona ze Svatovítské katedrály) ISBN 3-7913-3121-3. Anotace: Die Kapitels in dem sehr prestige Buch (Verlag Prestel) behandelen um die sehr bedeutenden Personen der mittelaterliche Tafelmalerei in Böhmen: Meister Theoderich, Meistr des Wittingauer Altars, Meister des Madonnenbild von St. Veitsdom in Prag. (Chapters in the greatly prestige book (publishing house Prestel) deals about the celebritis medieval Czech panels paintings: Master Theodoricus, Master of the Třeboň Altarpiece, Master the panel painting Virgin Mary of St.Vitus Cathedral. )

Royt, Jan: Meister Theodorich, Hl. Elisabeth von Thüringen (Master Theodoricus, St. Elisabeth of Thüringau); In: Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige. 1. vyd. 2007, Petersberg: Imhof Verlag; s. 327-328. Mistr Theodorik, Sv. Alžběta Durynská) ISBN 978-3-86568-265-9 . Anotace: Das Kapitel im Buch behandelt um das Bild von Meister Theodorich Hl. Elisabeth von Thüringau aus der Burg Karlstein. (Chapter in the book deals about the Master Theodoric panel painting St. Elizabeth of Thüringen from the Chapel of the Holy Cross for castle Karlstein.)

Royt, Jan: Nástin vývoje zobrazení madony v českém malířství 14. a první poloviny 15. století (The Iconography of the Virgin Mary at Bohemian Painting in XIV. century and first half XV.century); In: Artixex doctus. 1. vyd. 2007, Krakow: PWN; s. 119-140. ISBN 978-83-601-8345-8. Anotace: Kapitola v knize pojednává o ikonografii Panny Marie ve středověkých Čechách. (Chapter in the book deals about the Iconography of Virgin Mary in the Middle Ages in Bohemia.)

Royt, Jan: Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur künstlerisch-historischen Entwicklung (Northbohemia Gothic. The new piece of knowledge to art history and history development); In: Grenzenraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien. 1. vyd. 2007, Berlin : s. 165-177. Gotika v severních Čechách. Nové poznatky k umělecko-historickému vývoji) Anotace: Die Kapitel im Buch behandeldt über derNordböhmische Gotik (Neue Erkenntnisse zur künstlerisch-historischen Entwicklung) (Chapter in the book deals about the new piece of knowledge to art history (architecture, sculpture, panels and walls paintings) an history development in Northbohemia Gothic.)

Royt, Jan: Poznámky k ikonografii Emauzského cyklu (The notes to Iconography the walls paintings in Emauz Cloister); In: Benediktýnský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. 1. vyd. 2007, Praha: Ústav dějin umění AV ČR; s. 286-305. ISBN 978-80-200-1533. Anotace: Kapitola v knize vypráví o ikonografi nástěnných maleb v ambitu emauzského kláštera v Praze. (Chapter in the book deals about the Iconography the walls paintings in Emauz Cloister.)

Royt, Jan: Religiöse Beziehungen zwischen Böhmen und Bayern im 17. und 18. Jahrhundert (Religious connection between Bohemia and Bavaria in XVII. and XVIII century ); In: Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur. 1. vyd. 2007, München: Haus des Bayerisches Geschichte; s. 107-122. Religiózní vztahy mezi Čechami a Bavorskem v 17. a 18. století) ISBN 978-3-486-58372-4. Anotace: Das Kapitel im Buch behandelt um die religiöse Beziehungen zwischen Böhmen und Bayern im 17. und 18. Jahrhundert. (Chapter in the book deals about religious connection (Saints, miraculous pictures the Virgin Mary Bohemia, pilgrimage) between Bohemia and Bavaria in XVII. and XVIII century.)

Royt, Jan: Sv. Jan Nepomucký (St. Johann of Nepomuk); In: Karlův most. 1. vyd. 2007, Praha: Ottovo nakladatelství; s. 171-182. ISBN 978-80-7360-651-0. Anotace: Kapitola v knize pojednává o barokní ikonografii sv. Jana Nepomuckého, českého mučeníka z konce 14. století. (Chapter in the book narrate about the baroque Iconography St.Johanes of Nepomuk, the Bohemian Martyr from fine XIVcentury.)

2006

Royt, Jan: Církevní reformy a husité (CurchReform and the Hussites); In: Karel IV, Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. 1. vyd. 2006, Praha: Academia; s. 555-561. ISBN 80-2001399-7. Anotace: Studie pojednává o rozporuplném vztahu husitů k umění v sakrálním prostoru. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Církevní reformy a husité (CurchReform and the Hussites); In: Karel IV, Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. 1. vyd. 2006, Praha: Academia; s. 271-272. ISBN 80-2001399-7. Anotace: Studie pojednává o rozporuplném vztahu husitů k umění v sakrálním prostoru. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Církevní reformy a husité (CurchReform and the Hussites); In: Karel IV, Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. 1. vyd. 2006, Praha: Academia; s. 516-518. ISBN 80-2001399-7. Anotace: Studie pojednává o rozporuplném vztahu husitů k umění v sakrálním prostoru. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Církevní reformy a husité (CurchReform and the Hussites); In: Karel IV, Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. 1. vyd. 2006, Praha: Academia; s. 564-565. ISBN 80-2001399-7. Anotace: Studie pojednává o rozporuplném vztahu husitů k umění v sakrálním prostoru. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Hussitische Bildpropaganda (Hussite Visual Art Propaganda) editoři: Eberhard, W., Machilek, F.; In: Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts. 1. vyd. 2006, Köln am Rhein: Böhlau Verlag; s. 341-354. Husitská obrazová propaganda) ISBN 3-412-26105-X. Anotace: Die Studie setzt sich mit dem Verhältnis der Hussiten, Utraquisten und anderen reformierten Kirchen zu bildenden Kunst in Böhmen des 15. und 16. Jh. auseinander. (The study deals with the relationship between the refomed churches -e.g., Husite, Utraquist etc.--and the visual arts in Bohemia in the 15th and 16th century.)

Royt, Jan: Ikonografie Ludmily (Iconography St. Ludmila); In: Nomine Lidmilam. Sborník ku poctě sv. Ludmily. 1. vyd. 2006, Mělník: Mělník; s. 54-63. ISBN 80-2397593-5. Anotace: Studie pojednává o ikonografii české zemské patronky v celém časovém spektru, od středověku do současnosti. (The treatise of the iconography of Saint Ludmila as a patroness of bohemia from the Middle Ages to the present day.)

Royt, Jan: K ikonografii vinné révy na portálech sakrálních staveb ve 13. století (On the Iconography of Grapevines on the Portals of Sacred Buildings in the 13th Century); In: Lapide viventes, zaginiony Krakow wieków šrednich . 1. vyd. 2006, Krakov: Wydawnictvo Universytetu Jagiellonskiego; s. 389-395. ISBN 83-233-2052-7. Anotace: Studie je věnována problematice ikonografie portálků s námětem vinné revy v období vlády posledních Přemyslovců. (The study is focused on some problems with grapevine iconography on smaller gates in the reign of the last Přemyslids.)

Royt, Jan: Kirchenreform und Hussiten (Church Reform and the Hussites); In: Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger. 1. vyd. 2006, München, Berlin: Kunstverlag; s.555-561. Církevní reformy a husité) ISBN 3-42-206598-9. Anotace: Die Studie beffast sich mit dem zwiespältigen Verhältnis der Hussiten zur bildenden Kunst in Sakralbauten. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Kirchenreform und Hussiten (Church Reform and the Hussites); In: Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger. 1. vyd. 2006, München, Berlin: Kunstverlag; s. 305-305. Církevní reformy a husité) ISBN 3-42-206598-9. Anotace: Die Studie beffast sich mit dem zwiespältigen Verhältnis der Hussiten zur bildenden Kunst in Sakralbauten. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Kirchenreform und Hussiten (Church Reform and the Hussites); In: Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger. 1. vyd. 2006, München, Berlin: Kunstverlag; s. 320-320. Církevní reformy a husité) ISBN 3-42-206598-9. Anotace: Die Studie beffast sich mit dem zwiespältigen Verhältnis der Hussiten zur bildenden Kunst in Sakralbauten. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Kirchenreform und Hussiten (Church Reform and the Hussites); In: Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger. 1. vyd. 2006, München, Berlin: Kunstverlag; s. 517-517. Církevní reformy a husité) ISBN 3-42-206598-9. Anotace: Die Studie beffast sich mit dem zwiespältigen Verhältnis der Hussiten zur bildenden Kunst in Sakralbauten. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Kirchenreform und Hussiten (Church Reform and the Hussites); In: Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger. 1 vyd. 2006, München, Berlin: Kunstverlag; s. 518-518. Církevní reformy a husité) ISBN 3-42-206598-9. Anotace: Die Studie beffast sich mit dem zwiespältigen Verhältnis der Hussiten zur bildenden Kunst in Sakralbauten. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Kirchenreform und Hussiten (Church Reform and the Hussites); In: Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger. 1. vyd. 2006, München, Berlin: Kunstverlag; s. 564-566. Církevní reformy a husité) ISBN 3-42-206598-9. Anotace: Die Studie beffast sich mit dem zwiespältigen Verhältnis der Hussiten zur bildenden Kunst in Sakralbauten. (This study deals with the contradictory relationship between the Hussites and the visual art found on religious places.)

Royt, Jan: Poznámky k ikonografii a kultu českých zemských patronů v 17. a 18. století v Čechách (Notes to Iconography and Cult of Bohemian Patron Saints in the 17th and 18th Century in Bohemia) editoři: Kubín, P., Pátková, H., Petráček, T.; In: Světci a jejich kult ve středověku. 1. vyd. 2006, Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění-historie IIV. Praha: Nakladatelství Tomáš Halama; s. 229-260. ISBN 80-903600-6-8. Anotace: Studie je věnována kultu a ikonografii českých zemských patronů v Čechách 17. a 18. století. (The study is concentrated on the cult and iconography of Bohemian patron saints in Bohemia in 17th and 18th Century.)

Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie (Encyklopedia of Biblical Iconography); 1. vyd. 2006, Praha: Karolinum; 342 s. ISBN 80-246-0963-0. Anotace: Slovník je věnován ikonografii starozákonních a novozákonních událostí a osobností. (The book is devoted to the iconography of the Old and New Testament, e.g., events and personalities.)

Royt, Jan: Syn Meluzíny (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků) (The son of Melusine. On the Iconography of the Luxembourg Royal Ideology); In: Průzkumy památek. 2006, roč. 13, č. 1, s. 91-95. ISSN 1212-1487. Anotace: Studie pojednává o ikonografii nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Litomyšli, na níž se objevuje motiv Meluzíny, související s rodovou pověstí Lucemburků. (This study focused on the iconography of the Holy Cross Church mural paintings in Litomyšl that represents a Melusine motif connected to the Luxemboutg family legend.)

Royt, Jan: Wallfahrtsstätten in den Ländern der böhmischen Krone im 17. und 18. Jahrhundert (Pilgrimage Sites in the Lands of the Bohemian Crown in the 17th and 18th century); In: Zwischen Sonne und Halbmond. Das Erbe des Türkenlouis: Bauen und Bewahren. 1. vyd. 2006, Stuttgart: Staatsanzeiger-Verlangen; s. 87-93. Poutní místa v zemích koruny České v 17. a 18. století) ISBN 3-929981-61-0. Anotace: Die Studie befasst sich mit jenem Wallfahrtsstätten in Böhmen, die einen Zusammenhang nit der Donatiostätigkeit des Adels erweisen. (This study concentrates on particular pilgrimage sites in Bohemia that show evidence of philanthropie activites of the nobles.)

Royt, Jan: Zum Charakter der Wallfahrtskirchen in Böhmen (On the Character of Pilgrimage Churches in Bohemia. Pilgrimage European Centre) editoři: Doležal, D., Kühne, H.; In: Wallfahrten in der europäischen kultur. Europäische Wallfahrtsstudien. 1. vyd. 2006, Frankfurt am Main-New York-Oxford: Peter Lang GmBH; s. 623-633. K charakteru poutních kostelů v Čechách) ISBN 3-631-54996-2. Anotace: Die Studie befasst sich mit der Ikonographie und Typologie der Wallfahrtsstätten in Barockböhmen. (The treatise is concentrated on the iconography and typology of Baroque Bohemian pilgrimage churches.)

2005

Royt, Jan: Dáma s jednorožcem na oltáři z Jeníkova (Lady with Unicorn from Altarpiece of the Jenikov) editoři: Homolka, J., Hrubá, M., Ottová, M.; In: Ústecký sborník historický 2004. Gotické umění a jeho souvislosti III. 1. vyd. 2005, Ústecký sborník historický. Ústí nad Labem: s. 263-275. ISBN 80-86475-07-7. Anotace: Ikonografie oltáře z Jeníkova se střední deskou s námětem Zvěstování jako lovu na jednorožce. (The Iconography of the Altarpiece in Jenikov. The middleTable with Annunciate - The Hunt of the Unicorn.)

Royt, Jan: Deska s českými zemskými patrony z Národní galerie v Praze (Panel Painting with Bohemian Patrons from National Gallery Prague) editoři: Royt, J., Mudra, A., Ottová Michaela; In: Doba Jagellonská v zemích České koruny (1471-1526). Sborník Katolické teologické fakulty UK. 1. vyd. 2005, Sborník Katolické teologické fakulty UK. Praha: Univerzita karlova; s. 237-246. ISBN 80-903600-0-9. Anotace: Uměleckohistorická analýza dosud nepublikované desky z NG cv Praze. (Ikonography the Panel Painting with Bohemian Patrons from National Gallery Prague.)

Royt, Jan: The Hussite Revolution and Sacred Art; In: Prague. The Crown of Bohemia 1347-1437 . 1. vyd. 2005. New York : The Metropolitan Museum of Art, New York ; s. 113-119. Husitská revoluce a sakrální umění) ISBN 1-58839-161-2. Anotace: The Hussite Revolution, Iconoclasm and Sacred Art in Bohemia.

Royt, Jan: Ikonografie Arnošta z Pardubic ve středověku a v novověku (The Iconography of Archbishop Arnošt of Pardubice) editoři: Bobková, L., Gladkiewicz, R., Vorel, P.; In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví. 1. vyd. 2005. Wroclaw-Praha-Pardubice: Pardubice : pro Okresní úřad Jičín a Státní okresní archiv Jičín vydala Pardubická tiskárna Silueta; s. 159-174. ISBN 80-86417-00-x. Anotace: Ikonografie arcibiskupa Arnošta z Pardubic v Čechách a v Kladsku od sttředověku až do baroka. (The Iconography of Archbishop Arnošt of Pardubie in the Middle Ages and Baroque.)

Royt, Jan: Ikonografie sv. Prokopa (The Iconography of the St. Prokop) editor: Foltýn, D.; In: Colloquia mediaevalia Pragensia 3 Historia monastica I. 1. vyd. 2005, Colloquia mediaevalia Pragensia 3. Praha: s. 195-215. ISBN 80-7007-217-2. Anotace: Ikonografie sv. Prokopa od středověku až po 20. století. (The Iconography of the St. Prokop, Medieval - XX. Century.)

Royt, Jan: Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel uměleckých děl. Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi - jednota sacerdotia a imperia (Arcibishop John Očko of Vlašim and the Art Donor. The Votiv Panel Arcibishop John Očko of Vlašim- The Harmonie sacerdotium and imperium ) editoři: Bobková, L., Kindlerová, R.; In: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. Františku Kavkovi. 1. vyd. 2005. Praha: Paseka; s. 259-265. ISBN 80-7185-773-4. Anotace: Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel uměleckých děl. Ikonografie Votivní desky Jana Očka z Vlašimi v kontetu doby vlády Karla IV. (Prague Arcibishop John Očko of Vlašim - the Art Donor . The Iconography Votiv Panel Arcbishop John Očko of Vlasim in connexion of the Time King Karel IV. in Bohemia )

Royt, Jan: K charakteru poutních komplexů v Čechách (The Architectural charakter of the pilgrims Chrurches in Bohemia) editor: Stuchlá, P.; In: 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci . 1. vyd. 2005. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech; s. 83-92. ISBN 80-239-5085-1. Anotace: Studie o architektonickém uspořádání poutních míst v barokních Čechách. (The Study of the Architectural charakter of the pilgrims churches in Bohemia in the Barock periode.)

Royt, Jan: Křivoklátská kaple. Čeští zemští patroni a jejich reprezentativní úloha v umění doby jagellonské (Křivokláts Chapel. Bohemian Holy Land Patrons and Representation in Art in the Time Jagellonen Dynasty) editoři: Royt, J., Mudra, A., Ottová, M.; In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník ku poctě Jiřího Kuthana. 1. vyd. 2005, Sborník Katolické teologické fakulty UK, Dějiny umění - historie II. Praha: Tomáš Halama; s. 355-363. ISBN 80-903600-1-7. Anotace: Ikonografie královské kaple na Křivoklátě. (Ikonography of the Royal Křivokláts Chapel in the Time Jagellonen Dynasty. )

Royt, Jan: The Mining Town of jáchymov: Reformation and Art editoři: David, Z. V., Holeton, D. R.; In: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol.5, part 2. 1. vyd. 2005. Praha: Akademie věd České republiky; s. 305-311. Horní město Jáchymov, reformace a umění) ISBN 80-86675-04-1. Anotace: Jáchymov belonged to the oldest Bohemian towns which entirely succumbed in the Lutheran Reformation.

Royt, Jan: Sv. Jan Nepomucký ve vězení (John of Nepomuk in prison) editoři: Ledvinka, V., Vlnas, V.; In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. 1. vyd. 2005. Praha: Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy; s. 473-479. ISBN 80-86852-06-07. Anotace: Vězení mučedníka Jana Nepomuckého na Pražském hradě z barokní doby. (The Prison of Martyrs John of Nepomuk in Prague Castle from Barock time.)

Royt, Jan: Uměleckohistorická literatura věnovaná baroknímu malířství a sochařství v Čechách (The Art History Literatur of Barock Painting and Sculpture in Bohemia) editoři: Ledvinka, V., Vlnas, V.; In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. 1. vyd. 2005. Praha: Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy; s. 379-386. ISBN 80-86852-06-07. Anotace: Přehled české literatury o barokním malířství a sochařství. (The Art Hirory Literatute of Barock Painting and Sculptore in Bohemia.)

Royt, Jan: Zázrak s bílým býkem (The Miracle of the white Bull) editoři: Royt, J., Nevímová, P.; In: Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny. 1. vyd. 2005. Praha: Ústav pro dějiny umění; s. 101-104. Anotace: Studie pojednává o nástěnné malbě v kapli sv. Archanděla Michaela v Kozinci s neobvyklým námětem Zázrak s bílým býkem na Monte Gargano. (The Iconography of the wall Painting of the Chapel Arcangel Michael in Kozinec (The Miracle in Monte Gargano).)

Royt, Jan: Zobrazení čtrnácti ctihodných mučedníků (The Iconography fourteenths Martyres) editoři: Hlaváček, P., Beneš, P. R.; In: Historia Franciscana II. 1. vyd. 2005, Historia Franciscana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství; s. 136-144. ISBN 88-7195-016-5. Anotace: Ikonografie čtrnácti mučedníků z roku 1611od kostel Panny Marie Sněžné v Praze. (The Iconography fourteenths Martyres (1611) from Lady ad Nives Church in Prague.)

2002

Royt, Jan a další [autor kapitoly]: Bohemia sancta. Les Saints patrons de la Boheme et la religiosite du baroque catholique (Bohemia sancta. Holy patrones of the  Bohemia and religione baroque catholic churches ); In: Lumiére et ténebrés. Art et civilisation du baroque en Boheme. 1. vyd.  2002. Lille: Palais de Beaux - Arts Lille;  s. 52-63.  ISBN 2-7118-4548-6  Anotace: Publikace je katalogem výstavy českého barokního umění, která se konala ve francouzském Lille. (Publication is catalogue Exhibition of Czech baroque arts in Lille.)

Royt, Jan: Břevnovský klášter (Břevnov Monastery);  1. vyd.  2002. Praha: Břevnovský klášter;  41 s.  ISBN 80-902682-5-0  Anotace: Přiručka pojednává o historii a uměleckých památkách břevnovského kláštera (History and art history of Břevnov Monastery)

Royt, Jan: Břevnovský klášter. Historie kláštera, průvodce (Břevnov monastery. History, Guide-book);  1. vyd.  2002. Praha: Břevnovský klášter;  41 s.  ISBN 80-902682-5-0  Anotace: Příručka pojednává o historii a umělecké historii břevnovského kláštera. (Publication at on History and History of art of Brevnov monastery.)

Royt, Jan [autor statě]: Historismus a renesanční okno Staroměstské radnice (Historicism and Renaissance window the Staroměstska Town hall) editoři: Bydžovská, L., Prahl, R.; In: V mužském mozku. 1. vyd.  2002. Praha: Scriptorium;  s. 278-284.  ISBN 80-86197-35-2  Anotace: Historismus a renesanční okno Staroměstské radnice. (Historicism and Renaissance window the Staroměstská Town hall.)

Royt, Jan [autor statě]: Horní město Jáchymov, reformace a uměn (Jachymov, Reformation and Art) editoři: Homolka, J., Hrubá, M., Ottová, M.; In: Ústecký sborník historický 2001. Gotické umění a jeho souvislosti . 1. vyd.  2002. Ústí nad Labem: Albis International;  s. 351-359.  ISBN 80-86475-01-8  Anotace: Sborník pojednává o gotickém umění v severních Čechách. (Gothic Art in Nordbohemia.)

Royt, Jan a další [autor kapitoly]: Putování ke sv. Janu Nepomuckému ve Žďáru nad Sázavou (Pilgrime an on Jan Nepomucky in Žďár nad Sázavou); In: Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. 1. vyd.  2002. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou;  s. 155-167.   Anotace: Příručka pojednává o historii, umělecké historii a kultuře v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou. (Pilgrime an on Jan Nepomucky in Žďár nad Sázavou.)

Royt, Jan [autor statě]: Renovatio regni. Zum Charakter der Kunst in Bohmen unter den Jagiellonen Wladislaw II. und Ludwig II. (Renovatio regni. Art of court Jagiellonen Wladislaw  II. and Ludwig II. in Bohemia) editoři: Popp, D., Suckale, R.; In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur  einer europaischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. 1. vyd.  2002. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum;  s. 227-232.  ISBN 3-926982-85-3  Anotace: Sborník z konference v Norimberku je věnován problematice umění na dvoře jagellonců a to v širších středoevropských souvislostech. (Proceedings of a conference at Nuremberg devoted to the problems of art at the Jagellonian court in wider European context.)

Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách (Midlee Age painting in Bohemia);  1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  163 s.  ISBN 80-246-0265-2  Anotace: Publikace pojednává o vývoji středověkého malířství v českých zemích od 10. do počátku 16. století. (Midlle age paintig in Bohemia 10.-16. century.)

Royt, Jan [autor statě]: Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století (Utraquist Iconography in Bohemia in 15.-16. Century) editor: Prix, D.; In: Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. 1. vyd.  2002. Praha: Artefactum;  s. 193-202.  ISBN 80-903230-1-4  Anotace: Jde o o sborník k jubileu Ivo Hlobila. (Jubileum Ivo Hlobil.)

2001

Royt, Jan [autor kapitoly]: Boží hroby [monografie].(God´s Sepulcres) . In: Sión Jeruzalém Praha, katalog výstavy v Královské kanonii na Strahově v Praze. 1. vyd.  Praha: Kanonie premonstrátů na Strahově; 2001,  s. 38-43.   Anotace: Boží hroby. (God´s Sepulcres.)

Royt, Jan: Expozice středověkého umění [IV].(Exposition of Mediaeval Art) .  In: Muzejní a vlastivědná práce v Časopise přátel starožitností. Vol. 39/10., 2001, No.1., s. 46-50. Fajt, Jiří//Příbrzská, Štěpánka Stálá expozice středověkého umění NG v Praze ISSN 0027-5255  Anotace: Expozice středověkého umění. (Exposition of Mediaeval Art.)

Royt, Jan [autor kapitoly]: Ikonografie andělů ve výtvarném umění [monografie].(The iconography of angels in representational art) . In: Poslové nebes. Ikonografie andělů ve výtvarném umění, katalog výstavy Muzea Šumavy v Kašperských Horách. 1. vyd.  Kašperské Hory: Muzeum Šumavy; 2001,  s. 3-39.   Anotace: Ikonografie andělů ve výtvarném umění. (The iconography of angels in representational art.)

Royt, Jan - Vlnas, Vít: Víra, zbožnost, církev. Barokní pietas [monografie].(Faith and Church. Baroque Pietas) . In: Sláva barokní Čechie I. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. 1. vyd.  Praha: Národní galerie v Praze; 2001,  s. 15-62.  ISBN 80-7035-258-2  Anotace: Víra, zbožnost, církev. Barokní pietas. (Faith and Church. Baroque Pietas.)

2000

Royt, Jan: Nově odkryté nástropní malby v kapli Panny Marie a sv. Karla Boromejského [I]. (Freshly discovered ceiling paintings in the Our lady and St. Charles Borromeus chapel):   In: Průzkumy památek Vol. 7., 2000, No.1., s. 89-99 ISSN 1212-1487   Anotace: Nově odkryté raně barokní nástropní malby v bývalé kapli italského špitálu na Malé Straně v Praze (Freshly discovered ceiling paintings in the Our lady and St. Charles Borromeus chapel)

Royt, Jan: Zahrada mariánská [příručka]. (Our Lady's Mary Garden):    1. vyd.  Kašperské Hory: Muzeum Šumavy; 2000,  59 s.  Anotace: Ikonografie Panny Marie ve výtvarném umění (Studies of Iconography Our Ladys Mary of Art)

1999

Royt, Jan [autor kapitoly]: Cyklus maleb v olomoucké radnicní kapli [monografie]. (The Cycle of Paintings in the Town Hall Chapel in Olomouc):   In: Od gotiky k renesanci: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1500, III: Olomoucko.   1. vyd.  Olomouc: Muzeum umění; 1999,  s. 408-410 ISBN 80-85227-34-7

Royt, Jan [autor kapitoly]: Doba Lucemburská [monografie]. (The Period of the Dynasty of Luxemburg):   In:Kronika českých zemí.   1. vyd.  Praha: Fortuna Print; 1999,  s. 150-198 ISBN 80-86144-33-X

Royt, Jan [autor statě]: Kult a ikonografie sv. Vojtěcha v Čechách [stať ve sborníku]. (Devotion and Iconography of St. Adalbert in Bohemia): editor: Kurnatowska, Z.,  In:Tropami swietego Wojciecha.   1. vyd.  Poznan: Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa; 1999,  s. 373-387 ISBN 83-7063-226-2

Royt, Jan: Los PP.misioneros Augustín Strobach y Enriquerich Richter en un grabado Praguese del siglo XVII [I]. (Fathers Missioners Augustín Strobach and Enric Richter on a Prague Engraving of 18th Century):   In: Ibero-Americana Pragensia Vol. 33., 1999, No.33., s. 137-141 ISSN 0536-2520

Royt, Jan [autor statě]: Mistr Theodorik a Karlštejn [stať ve sborníku]. (Master Theodoricus and Karlštejn Castle):   In.Přednášky z literární vědy, kultury a historie.   1. vyd. Přednášky z XLII. běhu letní školy slovanských studií II d. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; 1999,  s. 119-138 ISBN 80-85899-69-8

Royt, Jan: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století [monografie]. (The Image and Religion in Bohemia of 17th and 18th Century):    1. vyd.  Praha: Karolinum ; 1999,  362 s. ISBN 80-7184-662-7

Royt, Jan: Panna Maria Bolestná v Sušici [monografie]. (Virgin Mary of Sorrows in Sušice):  1. vyd.  Sušice: 1999,  20 s.

Royt, Jan: Poutnictví v českém Baroku [I]. (Pilgrimage in the Barock Bohemia):   In: niversum.Revue české křesťanské akademie1999,  No.1., s. 29-31

Royt, Jan [autor kapitoly]: Poznámky k vývoji malírství v Kadani  [monografie]. (Notes to the Development of Painting in Kadan):   In:Gotické malírství a socharství v severozápadních Cechách.   1. vyd.  Ústí nad Labem: Albis international; 1999,  s. 143-153 ISBN 80-902241-3-X

Royt, Jan [autor statě]: Príbeh Panny Martie karlovské [stať ve sborníku]. (:Story of Virgin Mary of Karlov):   In:Documenta Pagensia XVII.   1. vyd.  Praha: Scriptorium; 1999,  s. 225-232 ISBN 80-86197-06-9

Royt, Jan: Socha Madony ze sbírek kralupského muzea [I]. (Madonna from the Collection of the Kralupy Museum):   In:Vlastivědný sborník Kralupska 1999, No.2., s. 2-3 ISSN [neuvedeno]

Royt, Jan - Fajt, Jiří: Hrad Karlštejn [monografie]. (The Castle Karlštejn):    1. vyd.  Praha: Lepton; 1999,  24 s. ISBN 80-85094-77-0

1998

Royt, Jan [autor kapitoly]: Deskové malířství, gotika I [encyklopedie]. (Painting on wood, Gothic I):   In:Encyklopedie Českých Budějovic.   1. vyd.  České Budějovice: Nebe; 1998,  s. 87-88//s. 127-129//s. 346-346 ISBN 80-2388-3392-8

Royt, Jan: Die Ikonologische Interpretation der Glatzer Madonnentafel [I]. (The iconographic interpretation of the Glatz altar panel from the Madonna triptych):   In:Umění Vol. 46., 1998, No.1-2., s. 51-60 ISSN 0049-5123

Royt, Jan: Milostný obraz a legenda [I]. (Erotic picture and legend):   In:Souvislosti Vol. 35., 1998, No.1., s. 16-24 ISSN 0862-6928

Royt, Jan [autor statě]: Poznámky k ikonografii desky s vyobrazením Panny Marie jako služebnice v chrámu z Boru u Tachova [sborník]. (Notes on the iconography of the picture of Our Lady as servant in the church in Bor near Tachov ):   In:Gotika v západních Čechách.   1. vyd.  Praha: Národní galerie v Praze; 1998,  s. 96-103

Royt, Jan [autor statě]: Skulptura a plastika [příručka]. (Sculpture and plastic arts):   In: Starožitnosti.   1. vyd.  Praha: Columbus; 1998,  s. 108-113 ISBN 80-85928-93-0

Royt, Jan [autor statě]: Wallfahrtsstätten in den Ländern der böhmischen Krone [monografie]. (Pilgrimage sites in the lands of the Czech crown): editor: Reidel, H.,  In:Alte und neue Graphik aus Böhmen und Bayern.   1. vyd.  Regensburg: Schnell-Steiner; 1998,  s.. 11-17  ISBN 3-7954-1215-3

Royt, Jan [autor statě]: Wandmalereien in der St. - Mauritiuskirche in Maurenzen bei Annatal [sborník]. (Wall paintings in the church of St. Maurice in Mauřenec near Annín): editor: Benešovská, K.,  In:King John of Luxembourg (1296-1346) and the art of his era.   1. vyd.  Praha: Koniasch Latin Press; 1998,  s. 304-312 ISBN 80-85917-42-4

Royt, Jan - Šedinová, Hana: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii [monografie]. (Space, nature and man in Christian iconography):    1. vyd.  Praha: Mladá fronta; 1998,  152 s. ISBN 80-204-0740-5

1997

Royt, Jan [autor statě]: Der 'Kaisersaal'im Schloss Bučovice [sborník] editor: Muller, R.,  Bilder des Reiches.   1 vyd.  Sigmaringen: Thorbecke; 1997,  s. 357-368  ISBN 3-7995-4174-8

Royt, Jan [autor statě]: Die böhmische Ikonographie des heiligen Adalbert im 17. und 18. Jahrhundert [sborník] editor: Henrix, H. H.,  In:Adalbert von Prag.   1 vyd.  Baden-Baden: Nomos; 1997,  s. 185-192  ISBN 3-7890-4834-8

Royt, Jan [autor statě]: Die Hussiten und ihr Verhältnis zur Kunst [sborník] editor: Seibt, F.,  Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen.   1 vyd.  München: R. Oldenbourg; 1997,  s. 313-318  ISBN 3-486-56149-9

Royt, Jan [autor hesel]: Hesla grafiky [sborník] editor: Fučíková, E.,  Rudolf II. a Praha. Katalog vystavených prací.   1 vyd.  Praha: Správa Pražského hradu; 1997,  s. 345-348  ISBN 80-902051-7-8

Royt, Jan: The International conference on John of Luxemburg (1296-1346) an the Art of his time [IV] ,  Umění Vol. XLV., 1997, No.1., s. 98-100 ISSN 0049-5123

Royt, Jan [autor statě]: K ikonografii šablon [sborník] editor: Edel, T.,  Příběh gotické šablony.   1 vyd.  Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum; 1997,  s. 48-56  ISBN 80-901 425-8-3

Royt, Jan [autor statě]: K ikonografii štítu z Národního muzea [sborník] ,  Pocta Boschovi.   1. vyd.  Praha: Nadace Hieronymus Bosch; 1997,  s. 81-83

Royt, Jan [autor statě]: Korunovace Panny Marie Svatokopecké [sborník]. (The coronation of our lady of Svatý Kopeček): editor: Pařez, J.,  In:Bibliotheca Strahoviensis 3.   1. vyd.  Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově; 1997,  s. 59-74 ISBN [neuvedeno]

Royt, Jan [autor statě]: Legendární podání o životě a působení sv. Vojtěcha//Památky náboženské úcty ke svatému Vojtěchovi v Polsku, Maďarsku a Čechách//Hrob svatého Vojtěcha v pražské katedrále//Svatý Vojtěch ve vrcholném a pozdním středověku [sborník] editor: Bartlová, M.,   Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách.   1 vyd.  Praha: Národní galerie v Praze; 1997,  s. 11-16  ISBN 80-7035-134-9

Royt, Jan [autor statě]: Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku [příručka] ,   1 vyd.  Náchod: Státní galerie výtvarného umění; 1997,  s. 7-45  ISBN 80-85057-54-9

Royt, Jan [autor statě]: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna [příručka] ,   1 vyd.  Praha: Národní galerie; 1997,  s. 1-54  ISBN 80-7035-163-2

Royt, Jan: Německý dřevořez doby renesance [IV] ,  Ateliér1997, No.25.,  ISSN 1210-5236

Royt, Jan [autor statě]: O původu svatolukášského obrazu [sborník] editor: Vlnas, V.,  Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348-1783.   1 vyd.  Praha: Národní galerie; 1997,  s. 43-47  ISBN 80-7113-193-8

Royt, Jan [autor statě]: Renesanční a barokní ikonografie sv. Vojtěcha [sborník] editor: Polc, J.,  Svatý Vojtěch.   1 vyd.  Praha: Zvon; 1997,  s. 114-129  ISBN 80-7113-193-8

Royt, Jan: Světice s knihou [IV] ,  Umění Vol. XLV., 1997, No.2., s. 220-221 ISSN 0049-5123

Royt, Jan [autor statě]: Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. Ecclesia triumphans [monografie] editor: Fajt, J.,  In:Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV.   1 vyd.  Praha: Národní galerie; 1997,  s. 156-254  ISBN 80-7035-142-X

1996

Royt, Jan [autor statě]: Barokní kulty světců a votivní obrazy [sborník, katalog výstavy] editor: Stehlíková, D.,  In: 800 let kláštera v Oseku (1196-1996).   Osek: Unicornis; 1996,  s. 67-75 . ISBN 80-901587-3-0

Royt, Jan: Die Marienkapelle in Mladotice bei Plasy [původní] ,  In: Uměn íVol. XLIV., 1996,  s. 192-197 ISSN 0049-5123

Royt, Jan: Gotik in Westböhmen (1230-1530) [recenze] ,  In: Münster1996, No.2., s. 149-151

Royt, Jan [autor stati]: Christianiti in the Czech Lands [sborník, katalog] editor: Mádl, M.,  In: A Thousand years of Czech Culture.   1 vyd.  Praha: 1996,  s. 28-39  ISBN 80-79704-02-1

Royt, Jan [autor stati]: K ikonografii frontispisu Lauritschovy knihy První věk Rodičky Boží Rušánské [sborník] editor: Vlnas, V.,  In: Ars Baculum vitae.   Praha: Národní galerie; 1996,  s. 237-242  ISBN 80-901587-3-0

Royt, Jan: Kunst und Liturgie in Böhmen seit dem 17. Jahrhundert [přehledový] ,  In: Münster1996, No.2., s. 116-121

Royt, Jan [autor statě]: Život výtvarného díla v katolické církvi [katalog] editor: Hlaváčková, M.,  In: Novozákonní motivy v českém umění 20. století.   1 vyd.  Roudnice nad Labem: 1996,  s. 9-10  ISBN 80-85053-19-5