Sochorová, Ludmila

1996  1997  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Sochorová, Ludmila: Neznámý rukopis jihočeské vánoční hry z 18. století (Unknown manuscript of Christmas play of South Bohemia from 18th century); In: Divadelní revue. 2008, roč. 19, č. 3, s. 42-54. ISSN 0862-5409. Anotace: Analýza vánoční hry z 18. století. (Analysis of Christmas play from 18th century.)

Sochorová, Ludmila: Souboj hraběte Nostice a tajemný François z roku 1787 (Duel of count Nostic and mysterious François from year 1787); In: Paginae Historiae. 2008, roč. 2008, č. 16, s. 181-202. ISSN 1211-9768. Anotace: Neznámý dramatik Vlasteneckého divadla. (Unknown dramatist of Patriotic theatre.)

2007

Sochorová, Ludmila: [Hesla] Česká divadelní encyklopedie ([Entries] The Czech encyclopedia of theater); In: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. 1. vyd. 2007, Česká divadelní encyklopedie. Praha: Divadelní ústav; s. 256-258, 305-307, 468-469, 517-518, 618-619, 636-639, 676. ISBN 978-80-7008-201-0. Anotace: Divadlo v českých zemích do konce 18. století (Theatre in the Czech lands to the end of the 18th century)

Sochorová, Ludmila: Hesla v encyklopedii (Headings); In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. 2007, Praha: Mladá fronta; s. 156-158, 320-321, 492-493, 650-651, 659-659, 892-893. ISBN 978-80-204-1450-2, 978-80-204-1712-1. Anotace: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. (Encyclopedia of Czech, Moravian and Silesian ethnology.)

Sochorová, Ludmila: Prokop Šedivý známý i neznámý (Prokop Šedivý well-known and unknown); In: Divadelní revue. 2007, č. 4, s. 15-22. ISSN 0862-5409. Anotace: Příspěvek k životopisu Prokopa Šedivého, dramatika národního obrození. (Contribution at biography of Prokop Šedivý, dramatist of Czech revival.)

Sochorová, Ludmila: Revolta ženy (Revolt of a woman) editor: Vojáček, M.; In: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. 1. vyd. 2007, Praha: Scriptorium; s. 235-242. ISBN 978-80-86712-45-1. Anotace: Reflexe a sebereflexe ženy v české společnosti koncem 19. stol. (Reflect and self-reflect of woman in Czech society in end of the 19th century.)

Sochorová, Ludmila: Róża Godula ,"Onego czasu, gdy święty Wojciech..." - Róża Godula, "Za časů sv. Vojtěcha..." (Róża Godula, "In the days of Saint Adalbert..."); In: Český lid. 2007, roč. 94, č. 4, s. 425-427. ISSN 0009-0794. Anotace: Otázky mýtizace postavy Slavníkovce Vojtěcha. (Questions of the mythic life of St. Adalbert from the dynasty Slavniki.)

Sochorová, Ludmila: Z cest V. D. Lambla u jižních Slovanů (Travels of V. D. Lambl to South Slavs ); In: Literární archiv (39) - Musy na cestách. 1. vyd. 2007, Praha: Památník národního písemnictví; s. 19-36. ISBN 978-80-85085-80-8. Anotace: Cesty V. D. Lambla k jižním Slovanům v letech 1848-1850. (Travels of V. D. Lambl to South Slavs in the years 1848-1850.)

Sochorová, Ludmila: Žena v české společnosti a kultuře 18. století (Woman in Czech society and culture of 18th century) editoři: Čadková, K., Lenderová, M., Stráníková, J.; In: Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do poloviny 20. století. 1. vyd. 2007, Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; s. 159-178. ISBN 80-7194-920-5. Anotace: Žena 18. století z pohledu české bibliografie 2000-2005. (Woman of 18th century and Czech bibliography 2000-2005.)

2006

Sochorová, Ludmila: České divadelní umělkyně 19. století - vzory národně probudilých žen (Czech theatrical artists of the 19th century - models of patriotic women) editoři: Hanáková, P., Heczková, L., Kalivodová, E.; In: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelstrví jako paradoxy modernity. 1. vyd. 2006, Gender sondy - sv. 5. Praha: Sociologické nakladatelství - SLON; s. 155-170. ISBN 80-86429-49-0. Anotace: České divadelní umělkyně 19. stol. jako vzory vlastenek. (Czech theatrical artists of the 19th century as models of patriotic women.)

Sochorová, Ludmila: Kuriózní napětí: Folklorní texty a kontexty (Curious tension: Folk texts and contexts) editor: Tomandl, M.; In: Etnologie a kuriozity. 1. vyd. 2006, Praha: UK FF, Ústav etnologie ; s. 117-133. ISBN 80-7308-090-7. Anotace: Etnologie, historická antropologie, lidové divadlo. (Ethnplogy, historical anthropology, folk theatre.)

2005

Sochorová, Ludmila: Česká folkloristika na sklonku 19. století (Czech Folklore in End of 19th Century) editoři: Blümlová, D., Rauchová, J.; In: Čas výstavního ruchu. 1. vyd. 2005, Historia Culturae V. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské university; s. 211-219. ISBN 80-7040-762-X. Anotace: Dějiny české folkloristiky 19. století. (History of Czech Folklore in 19th Century.)

Sochorová, Ludmila: Člověk a lidové divadlo - lidové divadlo v životě člověka (Man and folk theatre - folk theatre in life of man); 1. vyd. 2005, Panoráma biologické a sociokulturní antropologie - Člověk a lidová kultura. Brno: Nadace Universitas, CERM, NAUMA ; 106 s. ISBN 80-7204-309-9. Anotace: Sociokulturní antropologie, lidové divadlo. (Sociocultural anthropology, folk theatre.)

Sochorová, Ludmila: Dvě svědectví o salonu u Riegeru v letech 1882 a 1883 (Two Testimonies about Salon of Rieger Family in year 1882 and 1883) editor: Šášinková, M.; In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. 2005. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; s. 217-224. ISBN 80-239-5958-1. Anotace: Žena umělkyně a společnost na přelomu 19. a 20. století. (Woman artist and society in transition 19th and 20th century.)

Sochorová, Ludmila: Oldřich Sirovátka: Folkloristické studie (Oldřich Sirovátka: The Studies of Folklore); In: AUC - Philosophica et Historica 3, Studia Ethnologica XIII 3-2001. 2005, roč. 13, s. 205-207. ISSN 0567-8293. Anotace: Folklor - problémy, úkoly studia. (Folklore - problems, tasks of study.)

Sochorová, Ludmila: Ve stínu musy Kleió: Ideál panovnice a lidové divadlo (In Shadow of Musa Kleió: Ideal of Queen and Folk Theatre); In: Studia Ethnologica XIII, AUC - Philosophica et Historica 3. 2005, roč. XIII, č. 3, s. 35-42. ISSN 0567-8293. Anotace: Ideál panovnice v lidovém divadle, počátek 19. století. (Ideal of queen in folk theatre, beginning of the 19th century.)

Sochorová, Ludmila: Z repertoáru Vlasteneckého divadla v Praze (From Repertoire of Patriotic Theatre in Prague); In: Česká literatura. 2005, roč. 53, č. 2, s. 153-187. ISSN 0009-0468. Anotace: Drama o Donu Juanovi z 18. století, rozbor. (Drama about Don Juan from 18th Century, Analysis.)

Sochorová, Ludmila: Ze zámeckých holdovacích slavností doby baroka (From Festivals at Castles in the Time of Baroque) editoři: Šormová, E., Kuklová, M.; In: Miscellanea Theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. 1. vyd. 2005. Praha: Divadelní ústav; s. 189-205. ISBN 80-7008-180-5. Anotace: Tradice zámeckých slavností 18. století. (Tradition of Castles Festivals in 18th Century.)

2004

Sochorová, Ludmila: Muž a žena v české vlastenecké společnosti doby biedermeieru (Man and woman in Czech patriotic Society in time of Biedermeier) editoři: Lorenzová, H., Petrasová, T.; In: Biedermeier in Czech lands. 1. vyd.  2004. Praha: Koniasch Latin Pres;  s. 92-103.  ISBN 80-86791-08-4.  Anotace: Postavení a role muže a ženy v české společnosti. (Position and Role of Woman in Czech Society.)

Sochorová, Ludmila: Z vandrovních let pražského sládka Ferdinanda Fingerhuta (Vandering years of Prague brewer Ferdinand Fingerhut); In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. 1. vyd.  2004. Plzeň: Ústav pro českou literaturu AV;  s. 365-374.  ISBN 80-85778-43-2.  Anotace: Osvěta, cestování sládka. (Education of the public Peregrinations of a brewer.)

Sochorová, Ludmila: Zájem "Mladé Čechie" o národopisné studium Moravy a o Slováky roku 1845 (The interest of "Young Bohemia" about study of Moravia and  Slovaks in the year 1845);  In: Studia ethnologica. 2004, roč. 12,  s. 167-176.  ISSN 0567-8293.  Anotace: Dějiny etnologie, skupina "Mladá Čechie" 1845 (History of ethnology, the group "Young Bohemia" 1845)

Sochorová, Ludmila: Ze světa holubice (From the world of dove); In: Literární archiv. 35. vyd.  2004. Praha: Památník národního písemnictví;  s. 35-36.  ISBN 80-85085-68-2.  Anotace: Z deníku Sofie Rottové, provdané Podlipské. (From diary of Sofia Rott, narried Podlipsky.)

2003

Sochorová, Ludmila [autor statě]: "Sicut lilium inter spinas" : k tradici aristokratické výchovy dívek doby baroka ("Sicus lilium inter spinas" : on the tradition of aristocratic education of girls in the varoque period) editor: Tomandl, M.; In: Philosophica at historica 5. 1. vyd.  2003, Acta Universitatis Carolinae. Praha: Karolinum;  s. 101-113.  ISBN 80-246-0440-X.  Anotace: Výchova dívek doby baroka, aristokratická tradice. (Aducation of girls in the baroque period, aristocratic tradition.)

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Školský řád sv. Voršily v Čechách (Scholastic order of Saint Ursula in Bohemia) editor: Babička, V.; In: Paginae Historiae ll. 1. vyd.  2003. Praha: Státní ústřední archiv v Praze;  s. 69-89.  ISBN 80-86712-00-1.  Anotace: Dějiny školského řádu sv. Voršily v Čechách. (History of Scholar order of Saint Ursula in Bohemia.)

2002

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Americká přítelkyně B.Němcové (American friend of B. Němcová) editor: Zahradníková, M.; In: B. Němcová. K 140. výročí úmrtí. 34 vyd.  2002, Literární archiv. Praha: Památník národního písemnictví;  s. 225-236.  ISBN 80-85085-59-3  Anotace: Dějiny české literatury (History of Czech literature)

Sochorová, Ludmila [stať ve sborníku]: Ženy ve světě symbolické komunikace a izolace pozdního osvícenectví (Women in the World of Symbolic Communication and Isolation) editor: Bláhová, K.; In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. 1. vyd.  2002. Praha: Koniasch Latin Pres;  s. 227-233.  ISBN 80-85917-88-2  Anotace: Česká kultura 19. století, ženy. (Czech culture of the 19th centruy women.)

2001

Sochorová, Ludmila - Štěpánová, Irena - Secká, Milena [autor kapitoly//autor kapitoly//_]: Božena [monografie].(Božena) . In: Ženy rodiny Náprstkovy. 1 vyd. Ecce homo. Praha: Argo; 2001,  s. 149-213.  ISBN 80-7203-354-9  Anotace: Měšťanská rodina v Praze v kulturním kontextu 19. stol. (Urban family in Prague in cultural context of 19. century.)

Sochorová, Ludmila - Štěpánová, Irena - Secká, Milena [autor kapitoly//autor kapitoly//_]: Rok 1848 a bratři Fingerhutové [monografie].(The year 1848 and Fingerhut brothers) . In: Ženy rodiny Náprstkovy. 1 vyd. Ecce homo. Praha: Argo; 2001,  s. 25-54.  ISBN 80-7203-354-9  Anotace: Měšťanská rodina v Praze v kulturním kontextu 19. stol. (Urban family in Prague in cultural context of 19. century.)

2000

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Barokní tradice a mentalita pozdního osvícenství [stať ve sborníku]. (Baroque traditions and mentality of the late enlightenment): editor: Tomandl, M.,  In: Studia Ethnographica X.   1. vyd. AUC - Philosophica et historica. Praha: Karolinum; 2000,  s. 105-113 ISBN 80-246-0054-4  Anotace: Barokní a osvícenské tradice. Vznik měšťanského salonu. (Baroque and mentality of the enlightment. An origin of the salon of the bourgeoisie)

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Nejstarší známá česká hra o Donu Juanovi [stať ve sborníku]. (The oldest known Czech drama about Don Juan): editoři: Hošková, M., Beneš, B.,  In: Lidová kultura na Hané.   1. vyd.  Olomouc: Orea; 2000,  s. 26-30  Anotace: Nejstarší známá česká hra o Donu Juanovi - charakteristika (The oldest known Czech drama about Don Juan - a characterization)

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Východočeská dramatik J. K. Killar [stať ve sborníku]. (The dramatist from the East Bohemia J. K. Killar): editor: Tydlitát, J.,  In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století.   1. vyd.  Boskovice: Albert; 2000,  s. 295-300 ISBN 80-85834-75-8  Anotace: Dramatik J. K. Killar, charakteristika (The dramatist J. K. Killar, a characterization)

Sochorová, Ludmila: Zájem "Mladé Čechie" o národopisné studium Moravy a o Slováky roku 1845 (Interest of "Young Bohemia" about Ethnology of Morava and Slovakia in Year 1845);  In: AUC - Studia Ethnologica XII, Philosophica et Historica 2 - 2000. 2000, roč. 12,  s. 167-176.  ISSN 0567-8293.  Anotace: "Mladá Čechie" a zájem o národopis. (Interest of "Young Bohemia" about Ethnology of Moravia et Slovakia in year 1845.)

1999

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Barokowy kult lokalnych swietnych na prykladě symboliki v czeskim teatre XVII i XVIII wieku. Symbole slovianskie - symbole narodowe [stať ve sborníku]. (The barocue cult of saints on the example of the symbolism in the theatre of the 17th and 18 th centuries): editoři: Maj, M., Robotycki, C.,  In: Symbole slowianskie - symbole narodowe.   1 vyd. vol. 35. Kraków: Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego; 1999,  s. 19-27 ISBN 83-233-1229-X

Sochorová, Ludmila [autor statě]: 'Dívko vnadná! Přijmi vděky vřelé...' (Žena a tzv. domácí divadlo na poč.19.stol.) [stať ve sborníku]. ('Oh, you charming girl! with warmest granitude...' (The woman and so-called home theatre at the beginning of the 19th Century).): editor: Večerková, E.,  In:Folia Ethnographica (Supplementene and Acta Muzei Moraviane).   1 vyd. vol. 53. Brno: Moravské zemské muzeum; 1999,  s. 27-34 ISBN 80-7028-147-2

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Ideál české dámy [stať ve sborníku]. (The ideal of Czech lady): editoři: Lorenzová, H., Petrasová, T.,  In:Salony v české kultuře. Sborník příspěvků z 18. plzeňského sympozia. 1. vyd. vol. 18. Praha: KLP - Koniasch Latin Press; 1999,  s. 178-186 ISBN 80-85917-43-2

1997

Sochorová, Ludmila: Život na divadle: 'Sedlské námluvy' roku 1819 [I] ,  In: Etnologické inspirace1997,  s. 91-97 ISSN 1335-6550

1996

Sochorová, Ludmila [autor statě]: Výstava jako divadlo - a divadlo na výstavě [monografie] editor: J.Pargač,  In:  Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895.   1 vyd.  Praha: Littera Bohemica; 1996,  s. 134-160  ISBN 80-85916-12-6