Špinka, Štěpán

1998  1999  2000  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Špinka, Štěpán: Wissen, Meinung und Weisheit im Dialog Theaitetos (Knowlege, belief and wisdom in Plato's Theaetetus) editoři: Havlíček, A., Karfík, F., Špinka, Š.; In: Plato's Theaetetus. 1. vyd. 2008, Praha: OIKOYMENH; s. 274-299. Vědění, mínění a moudrost v dialogu Theaitétos) ISBN 978-80-7298-391-9. Anotace: Der Beitrag untersucht die Beziehung zwischen Meinung und Weisheit im Dialog Theaitetos. (The study on relation between belief and wisdom in dialogue Theaetetus.)

2007

Špinka, Štěpán: Charmidova duše a Kritiova nepodobná poznání (Charmides’ soul and Critias’ dissimilar kinds of knowledge) editor: Havlíček, A.; In: Platónův dialog Charmidés. 1. vyd. 2007, Praha: OIKOYMENH; s. 136-154. ISBN 978-80-7298-258-5. Anotace: Příspěvek je věnován aporiím možnosti a prospěšnosti sebepoznání z Platónova dialogu Charmidés. (The paper deals with the aporia of possibility and usefulness of self-knowledge in the Plato's dialogue Charmides.)

Špinka, Štěpán: Pouto nejkrásnější (The most beutiful bond) editor: Dvořák, P.; In: Analogie ve filosofii a teologii. 1. vyd. 2007, Quaestiones quodlibetales. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; s. 7-18. ISBN 978-80-7325-115-4. Anotace: Příspěvek je věnován Platónově pojetí analogie. (The paper deals with Plato's conception of analogy.)

Špinka, Štěpán: Sókratés v labyrintu aneb Jak se loví chocholouš (Socrates in the labyrinth) editoři: Špinka, Š., Havlíček, A.; In: Platónův dialog Euthydémos. 1. vyd. 2007, Praha: OIKOYMENH; s. 57-81. ISBN 978-80-7298-295-0. Anotace: Tématem příspěvku je aporetické vyústění dvou Sókratových protreptických rozhovorů v dialogu Euthydémos a význam tohoto vyústění pro Platónovu filosofii. (The paper deals with the aporetical culmination of Socrates’ protreptic discussions from the dialogue Euthydemus and the importance of this culmination for the understanding of Plato’s philosophy.¨)

Špinka, Štěpán - Havlíček, Aleš: Platónův dialog Euthydémos (Plato's dialogue Euthydemos); 1. vyd. 2007, Praha: OIKOYMENH; 180 s. ISBN 978-80-7298-295-0. Anotace: Sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 10. (Proceedings of the Symposium Platonicum in Prague)

2006

Špinka, Štěpán: Sókratovo podivné dobro (Socrates' uncanny good) editor: Havlíček, A.; In: Platónův dialog Hippias Menší. 1. vyd. 2006, Praha: OIKOYMENH; s. 71-90. ISBN 80-7298-145-5. Anotace: Příspěvek je věnován Platónově pojetí dobra v dialogu Hippias menší. (The paper deals with the conception of good in the dialogue Hippias minor.)

Špinka, Štěpán: Totožnost a různost ve světle lidské konečnosti (Identity and difference from the perspective of human finitude); In: Teologická reflexe . 2006, roč. 12, č. 1, s. 91-92. ISSN 1211-1872. Anotace: Diskuse tezí Ivana Chvatíka o lidské smrtelnosti. (Discussion of Ivan Chvaktík’s theses concerning human mortality.)

2005

Špinka, Štěpán: David Sedley a jeho „Porodní bába platonismu“ (David Sedley and his „Midwife of Platonism“); In: Listy filologické. 2005, roč. 128, č. 3-4, s. 42-51. ISSN 0024-4457. Anotace: Recenze a diskuse knihy Davida Sedleyho The Midwife of Platonism. (Review and discussion of the book „The Midwife of Platonism“ from D. Sedley.)

Špinka, Štěpán: Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela (Dialog and Analogy. Plato’s Dialectic in the Interpretation of Hans-Georg Gadamer and Julius Stenzel); 1. vyd. 2005, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica Monographia CLXII. Praha : Nakladatelství Karolinum; 190 s. ISBN 80-246-0833-2. Anotace: Monografie je věnována dvěma vlivným interpretacím Platónovy filosofie ve dvacátém století a jejich ústředním pojmům. (A monograph on the two influential interpretations of Plato’s philosophy in the twentieth century and their key concepts.)

Špinka, Štěpán: Euthanasie. Víme o čem mluvíme? (Euthanasia. Do we really know, what we are speaking about?) editor: Špinková, M.; In: Nebojíme se zbytečně? 1. vyd. 2005. Praha : Cesta domů; s. 14-27. ISBN 80-239-5499-7. Anotace: Několik poznámek k dějinám pojmu euthanasie a k současné diskusi. (Notes on history of the concept of euthanasia and on the contemporary discussion.)

Špinka, Štěpán: Relation, Sein und Zeit (Relation, Being and Time) editoři: Havlíček, A., Karfík, F.; In: Plato’s Parmenides. Proceedings of the Fourth Symposium Platonicum Pragense. 1. vyd. 2005. Praha : OIKOYMENH; s. 181-199. Relace, bytí a čas) ISBN 80-7298-150-1. Anotace: Der Beitrag ist der Problematik der Relationalität und der Zeit in dem zweiten Teil des Dialoges Parmenides und in der späte Philosophie Platons‘ gewidmet. (A study on the relationality and time in the second part of the Plato’s Parmenides and in the Plato’s discussion with Eleatic tradition.)

2004

Špinka, Štěpán: Aporie a euporie v dialogu Lysis (Aporia and euporia in Plato’s dialogue Lysis) editor: Havlíček, A.; In: Platónův dialog Lysis : sborník příspěvků s Platónského symposia. 1. vyd.  2004. Praha: OIKOYMENH;  s. 63-98.  ISBN 80-7298-061-0.  Anotace: Studie je věnována aporetické struktuře Platónova dialogu Lysis, způsobu, jímž je již v úvodních aporií připravováno jejich Sókratovo přechodné řešení („euporie“) v centrální části dialogu, a významu této „euporie“ pro závěrečné aporetické vyústění dialogu a pro celek Platónovy filosofie. (The study examines the complicated aporetical structure of Plato’s dialogue Lysis and the meaning of the Socratic temporary solution („euporia“) of the introductory aporias in the middle of the dialogue for the final aporia and for the philosophy of Plato.)

Špinka, Štěpán: Nic není samo o sobě jedno (Nothing is in Itself One); In: Filosofický časopis. 2004, roč. 52, č. 6, s. 991-1015. ISSN 0015-1831. Anotace: Článek zkoumá roli dvou klíčových témat Platónovy pozdní filosofie, pohybu a relaci, v Prótagorově “tajné nauce” v první polovině dialogu Theaitétos. (The article examines the role of two key themes of Plato’s later philosophy, motion and relation, in the Protagorean “secret doctrine” in the first half of the Plato’s Theaetetus.)

2003

Špinka, Štěpán [autor statě]: "Plato im Dialog". Hans-Georg Gadamer als Interpret der platonischen Dialektik ("Plato in Dialogue". Hans-Georg Gadamer as Interpreter of Plato's Dialectic) editoři: Wischke, M., Hofer, M.; In: Gadamer verstehen - Understanding Gadamer. 1. vyd.  2003. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft;  s. 120-137.  ISBN 3-534-16320-6.  Anotace: Der Beitrag untersucht, wie sich in den Platoninterpretationen Gadamers seine hermeneutische Theorie und Praxis verbindet. Der Titel "Plato im Dialog" bringt in seiner Vieldeutigkeit diese Verbindung, die die "Seele" seiner Hermeneutik darste. (The study deals with Gadamer's interpretation of Plato's dialectic and with the connection of the hermeneutical theory and practice in it.)

2001

Špinka, Štěpán [autor statě]: Katharsis katharseós : Philosophie als "Flucht in die logoi" und als Reinigung [stať ve sborníku].(Katharsis katharseós : philosophy as "purification" and as "taking refuge in logoi") editor: Havlíček, A. In: Plato's Phaedo, Proceedings of the Second Symposium Platoncum Pragense. 1. vyd.  Praha: Oikoymenh; 2001,  s. 287-305.  ISBN 80-7298-031-9  Anotace: Der vorliegende Beitrag stellt ein Interpretationsschema des Dialogs Faidon zur Diskussion, auf dessen Basis man besser verstehen kann, wie zwei zentralen platonischen Charakteristiken der Philosophie, katharsis und "Flucht in die Logoi". (,"The study deals with the question of the relation between two improtant conceptions of philosophy in Plato's dialog Phaedo: "purification" and "taking refuge in logoi".)

2000

Špinka, Štěpán: Jan Szaif: Platons Begrifgf der Wahrheit [IV]. (Jan Szaif: Plato's notion of Truth):   In: Reflexe 2000, No.21., s. 133-140 Szaif, J. Platons Begrifgf der Wahrheit ISSN 0862-6901  Anotace: Recenze knihy: Szaif, Jan. Platons Begrifgf der Wahrheit (Review of Jan Szaif's book: Plato's notion of Truth)

1999

Špinka, Štěpán [autor statě]: Psyche pasa athanatos : die Unsterblichkeit der Seele und ide Verähnlichung mit Gott [stať ve sborníku]. (Psyche pasa athanatos : immortality of the soul and becomming like God): editoři: Mráz, M., Slabý, A.,  Die menchliche Person : Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs.   1. vyd.  Praha: Filosofija; 1999,  s. 31-41 ISBN 80-7007-125-7

1998

Špinka, Štěpán: Dialog a analogie (Platónova dialektika v interpretaci Hanse Georga Gadamera a Julia Stenzela) [Rigorózní práce (Dr.)]. (Dialogue and analogy (H.G. Gadamer's and J.Stenzel's interpretation of Plato's dialectic)). Praha: FF UK; 1998,  174 s.

Špinka, Štěpán: 'Plato im Dialog' (Platónova dialektika v interpretaci Hanse Georga Gadamera) ('Plato im Dialog' (H.G. Gadamer's interpretation of Plato's dialectic));  In: Reflexe. 1998, roč. 8, č. 18, s. 2-2.  ISSN 0862-6901.  Anotace: Platónova dialektika v interpretaci Hanse Georga Gadamera. (H.G. Gadamer's interpretation of Plato's dialectic.)