Sýkora, Jan

1996  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Sýkora, Jan - Hosoe, Yoko - Gohori, Josef: Vliv systému unit care na sociální síť klientů v seniorském věku (Impact of the Unit-Care System on Social Network of Elderly Clients); In: Sociální práce. 2008, roč. 8, č. 3, s. 64-74. ISSN 1213-6204. Anotace: Studie přináší základní výsledky výzkumu aměřeného na sociální síť japonských seniorů v zařízeních sociální péče. (The study refers about results of research on social network of Japanese elderly in social-care institutions.)

2007

Sýkora, Jan: Japonská bezpečnostní politika na prahu nového tisíciletí: zdroj stability či nová hrozba? (Japanese security policy on the threshould of the new millennium: The Guarantee of Stability or the New Threat?); In: Lupták, Ľubomír a kol., Panorama globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007. 1. vyd. 2007, Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; s. 451-458. ISBN 978-80-89261-11-6. Anotace: Publikace hodnotí změny japonské bezpečnostní politiky na přelomu 20. a 21. století. (The publication summarizes the changes in the Japanese security policy on the beginning of the 21st century.)

Sýkora, Jan: Japonsko a Korea: Dramatické sousedství (Japan and Korea: Dramatic neighbourhood); In: Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 11, s. 46-46. ISSN 0418-5129. Anotace: Recenze knihy o historii vzájemných vztahů mezi Japonskem a Koreou. (Review of the book on the history of the Japan - Korea relations.)

Sýkora, Jan: Japonsko za Abeho vlády: Další ztracený rok (Japan under Abe administration: Another lost year); In: Mezinárodní politika. 2007, roč. 31, č. 11, s. 29-31. ISSN 0543-7962. Anotace: Článek hodnotí roční vládu japonského ministerského předsedy Šindžóa Abeho. (The article summarizes a period of the rule the Japanese prime minister Shinzo Abe. )

Sýkora, Jan: Kaitokudo oyobi sono shuhen ni okeru keizai shiso no naritachi: 'Ri' wo meguru giron wo chushin ni (Origin of the economic thought in Kaitokudo academy and on its intellectual surroundings: Discourse on the concept of 'ri'); In: Kaitoku. 2007, č. 75, s. 19-34. Počátky ekonomického myšlení v akademii Kaitokudó a v jejím intelektuálním okolí: Rozprava o podstatě 'zisku') ISSN 0288-4941. Anotace: Honko wa, Osaka shonin no gakumonjo de aru Kaitokudo oyobi sono shuhen ni katsudo shita daihyoteki na chishikijin ni yoru, ri wo meguru giron wo shokai shite iru mono de aru. (The article discuss the discourse on the concept of 'profit' in the circle of the intllectuals at the Osaka merchant academy Kaitokudo. )

Sýkora, Jan: Nelehká cesta ke vzdálenému cíli (Uphill way towards a far-away goal); In: Nový Orient. 2007, roč. 62, č. 4, s. 58-60. ISSN 0029-5302. Anotace: Recenzní článek hodnotí novou učebnici japonského jazyka. (Review on the new textbook of the Japanese language)

Sýkora, Jan: O zajišťování chodu ÚDLV, japonských studiích, sakuře a chryzantémně (On the management of the Institute of East Asian Studies, on the Japanese Studies, on sakura and chrysanthemum); In: Člověk. 2007, s. http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2007101508. ISSN 1801-8785. Anotace: Rozhovor o východoasijských studiích. (Interview on the East Asian Studies.)

2006

Sýkora, Jan: Chronologie let 1989 - 2006 (Chronology 1989 - 2006); In: Dějiny Japonska. 2. vyd. 2006, Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; s. 393-405. ISBN 80-7106-843-8. Anotace: Chronologický přehled hlavních událostí v životě Japonské společnosti mezi léty 1989 až 2006. (Chronology of the main events of the Japanese society between 1989 an 2006.)

Sýkora, Jan: Japonsko na prahu 21. století (Japan on the threshold of 21st century); In: Dějiny Japonska. 2. vyd. 2006, Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; s. 322-345. ISBN 80-7106-843-8. Anotace: Kapitola popisuje politický a ekonomický vývoj Japonska na přelomu tisíciletí. (The chapter describes political and economic circumstances in Japan at the turn of the millennium.)

Sýkora, Jan: Koizumiho divadlo roku 2005 aneb historické drama o třech dějstvích (Koizumi Theatre 2005 or The Tree-act Historical Play); In: Mezinárodní politika. 2006, roč. 30, č. 3, s. 4-7. ISSN 0543-7962. Anotace: Kritické zhodnocení pěti let vlády japonského premiéra Džun´ičiróa Koizumiho. (Critical analysis of the five years reign of the Japanese prime minister Koizumi Jun´ichiro.)

Sýkora, Jan: Společnost na rozcestí: Zdroje japonské identity (The Society at the Crossroad: The Sources of Japanese Identity); In: Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 7, s. 40-43. ISSN 0418-5129. Anotace: Článek odhaluje kořeny identity současných Japonců a poukazuje na hlavní příčiny její krize. (Article describes the roots of Japanese identity and points out the main causes of its crisis.)

2005

Sýkora, Jan: Saikaku to čifutan: Ihara Saikaku no sakuhin ni miru čóninzó ojobi sono hensen (Saikaku and the Tales of Fortune: The Image of Merchants in Saikaku's Works and its Change) editor: Kigoši, O.; In: Saikaku: Čóhacu suru tekisuto (Saikaku: Provocative texts). 1. vyd. 2005, Koku bungaku kaišaku to kanšó: bessacu (Intepretation and appreciation of Japanese literature: Special issue). Tokio: Šibundó; s. 225-234. Saikaku a příběhy o velkém jmění: Obraz obchodnictva v Saikakuově díle a jeho proměny) ISBN 0371-8035. Anotace: (Paper discusses the attitute of Japanese society to the fortune since ancient times to Saikaku.)

Sýkora, Jan: Svět tokugawských obchodníků (The World of Tokugawa Merchants); In: Micui, Takafusa: Zápisky o obchodnících. 1. vyd. 2005. Praha: DharmaGaia; s. 5-46. ISBN 80-86685-44-6. Anotace: Studie analyzuje aktivity tokugawských obchodnických rodů na přelomu 17. a 18. století. (The paper describes the business activities of Tokugawa merchants in the late 17 century.)

Sýkora, Jan: Universities or ‘Professional’ Schools: Where Are the Limits of the Academia-Industry Linkage (sangaku renkei) Policy? editoři: Sýkora, J., Švambarité, D.; In: Expanding Frontiers: Japanese Studies in the New EU Member States. 1. vyd. 2005, Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius, Litva: Vilnius University Publishing House; s. 30-41. Univerzity nebo "odborná" učilistě: Kde jsou hranice politiky spolupráce mezi akademickými pracovišti a podnikovou sférou (sangaku renkei)?) ISBN 1648-2662. Anotace: The article discusses the complex problem of linkage betwen universities and business sector, particularly in Japan.

Sýkora, Jan: Zápisky o obchodnících (The Observations on Merchants); 1. vyd. 2005. Praha: DharmaGaia; 203 s. Micui, Takafusa Čónin kókenroku ISBN 8-086-68544-6. Anotace: Překlad klasického díla japonské literatury období Tokugawa. Opatřeno předmluvou a poznámkami. (Translation of the representative work of Japanese literature of the Tokugawa period. Comments and annotations included.)

Sýkora, Jan - Švambarité, Dalia: Expanding Frontiers: Japanese Studies in the New EU Member States; 1 vyd. 2005, Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius, Litva: Vilnius University Publishing House; Rozšířené hranice: Japonská studia v nových členských státech EU) ISBN 1648-2662. Anotace: Proceedings of the international conference hold at Vilnius University discussing the present situation of the Japanese studies at the New EU Member States.

2004

Sýkora, Jan: Concept of Market Principles in Early Modern Japan; In: Acta Orientalia Vilnensia. 2004, č. 5, s. 8-20. Pojetí tržního principu v předmoderním Japonsku) ISSN 1648-2662. Anotace: The article analyzes the particular question of how the leading intellectual figures, including merchant scholars, in Tokugawa period discussed the intricate problem of market principles.

Sýkora, Jan: Japan Betweem Globalization and Localization: How Japan Should Respond to the Global Trends editor: Hnízdo, B.; In: Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia: Comparison. 1. vyd.  2004. Praha: Fakulta sociálních věd, UK Praha;  s. 191-201.  ISBN 8-023-93650-6.  Anotace: Changing role of Japan in the globalized world.

Sýkora, Jan: Japanese Studies in the Czech Republic: Past, Present and Future;  In: Bulletin of the European Association for Japanese Studies. 2004, č. 64, s. 12-16.  ISSN 0308-5139.  Anotace: Present situation in the Japanese studies in the Czech Republic.

2003

Sýkora, Jan [autor statě]: Japanese Studies in the Czech Republic: Past, Present and Future editoři: Melanowicz, M., Huszcza, Kordzinska-Nawrocka, I., Kozyra, A.; In: The 10th International Conference of the EAJS: Japanese Studies in Central and Eastern Europe. 1. vyd.  2003. Varšava: Warsaw University;  s. 10-13.   Anotace: Present situation in the Japanese studies in the Czech Republic.

Sýkora, Jan: Japonské vysoké školství I. (Japanese university system I.);  In: Kokoro. 2003, roč. 14, č. 1, s. 33-35.  ISSN 1213-7510.  Anotace: Historický přehled budování vysokoškolského systému v Japonsku. (History of the making of the university system in Japan.)

Sýkora, Jan [autor kapitoly]: Japonsko 90. let (Japan in the 90s´); In: Dějiny Japonska. 1. vyd.  2003, Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  s. 322-328.  ISBN 8-071-06391-6.  Anotace: Politicko ekonomický vývoj Japonska v 90. letech. (Political and economic life in Japan during  the 90s´.)

Sýkora, Jan: Politická kultura v dnešním Japonsku (Political culture in Modern Japan);  In: Mezinárodní politika. 2003, roč. 27, č. 5, s. 10-11.  ISSN 0543-7962.  Anotace: Analýza politických hodnot v současném politickém životě v Japonsku. (Analysis of political values in the political life of modern Japan.)

Sýkora, Jan: Politická kultura v dnešním Japonsku: Blýskání na lepší časy v nedohlednu (Political Culture in Contemporary Japan);  In: Mezinárodní politika. 2003, roč. 27, č. 5, s. 11-12.  ISSN 0543-7962.  Anotace:  Základní principy politické kultury v Japonsku a její vliv na současný politický život. (Principles of the political culture in Japan and the influence on the political life in the modern society.)

Sýkora, Jan [autor statě]: Vybrané problémy místní správy v současném Japonsku (On the problem of a local government  in the contemporary Japan) editoři: Hofman, J., Ježek, J., Lukáš, M.; In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002: 1. díl (Aktuální problémy regionálního rozvoje, Dálný východ a Česká republika). 1. vyd.  2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni;  s. 233-251.  ISBN 8-070-82927-3.  Anotace: Organizace a způsoby financování regionální správy v Japonsku. (Organization and financing of the local government system in Japan.)

Sýkora, Jan: Vývoj japonského písma a japonské písmové systémy (Development of Japanese Writing and Japanese Writing Systems);  In: Typo. 2003, roč. 1, č. 6, s. 6-9.  ISSN 1214-0716.  Anotace: Historický přehled vývoje japonského pisma a analýza grafemických systémů používaných v současné japonštině. (Outline of the development and analysis of the Japanese writing systems.)

2002

Sýkora, Jan [autor statě]: The Development of Economic Society in Early Modern Japan and the Origin of Economic Thought of Tokugawa Merchants (The Development of Economic Society in Early Modern Japan and the Origin of Economic Thought of Tokugawa Merchants) editor: Lomová, O.; In: Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1. 1. vyd.  2002, Orientalia Pragensia XIV. Praha: Karolinum Press;  s. 219-232.  ISBN 0567-8269  Anotace: Počátky ekonomického myšlení tokugawského obchodnictva v 18. století. (The Origin of Economic Thought of Tokugawa Merchant in 18th century.)

Sýkora, Jan: Formování ekonomické společnosti a počátky japonského ekonomického myšlení v období Tokugawa (The Making of the Economic Society and the Origin of the Economic Thought in Tokugawa Japan);  2002. Praha: Univerzita Karlova;  250 s.   Anotace: Proces budování základů moderního ekonomického systému a předpoklady pro vznik ekonomického myšlení v předmoderním Japonsku v období Tokugawa (1603-1868) - od Kumazawy Banzana po Jokoie Šónana. (Process of making the modern economic system and the origin of economic thought in Early Modern Japan in Tokugawa Period (1603-1868) - from Kumazawa Banzan to Yokoi Shonan.)

2001

Sýkora, Jan [autor statě a editor sborníku]: Preface [stať ve sborníku].editor: Sýkora, J. In: A New Dialogue Between Central Europe and Japan: A Tension Between Continuity and Change. 1. vyd.  Praha: Charles University, Institute of East Asian Studies; 2001,  s. 9-9.  ISBN 80-901206-5-2  Anotace: Preface.

Sýkora, Jan [autor statě]: The Role of Institutions in the Making of Economic Society: Lessons from Early Modern Japan? [stať ve sborníku].editor: Ježek, J. In: Ausgewählte Probleme der Stadt- und Regionalentwicklung. 1. vyd. Regio 2001. Plzeň: Westböhmische Universität; 2001,  s. 59-69.  ISBN 80-7082-791-2  Anotace: The study of the merchant associations indicates the importance of the interrelations between political, social, and economic factors in giving rise to a specific non-market institutions. The paper discusses  the role of the non-market economic.

2000

Sýkora, Jan [autor kapitoly]: Japonsko 90. let (Japan in the 90s'); In: Edwin O. Reischauer, Albert M. Craig: Dějiny Japonska. 1. vyd.  2000. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  s. 322-327.  ISBN 80-7106-391-6  Anotace: Japonsko 90. let. (Japan in the 90s'.)

Sýkora, Jan - Labus, David [autor překladu]: Dějiny Japonska. (Japan),  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 441 s., monografie  ISBN 80-7106-391-6

Sýkora, Jan - Labus, David: Znakový japonsko-český studijní slovník (Japanese-Czech Character Dictionary);  1. vyd.  2000. Praha: Paseka;  625 s.  ISBN 80-7185-281-3.   Anotace: Obsah přes 2200 japonských znaků, včetně znakových složenin. (Contains over 2200 entry-characters, incl. compounds.)

1999

Sýkora, Jan [autor statě]: Čínský znak v japonském písmu (Chinese character in the Japanese writing system) editor: Třísková, H.; In: Transkripce čínštiny. 1. vyd.  1999. Praha: Česko-čínská společnost;  s. 115-118.  ISBN 80-902515-3-6  Anotace: Způsoby přejímání a adaptace čínského znakového písma v japonštině. (The methods of adaptation of the Chinese characters in Japanese writing system).

1998

Sýkora, Jan: Čeko no šakai wa doko e iku no ka - Čeko ni okeru 'šidžó keizai e no kaiki' wo megutte [I]. (Where is the Czech society going? - On the returning process to the market economy in the Czech Republic):   In:Hikaku
bunka kenkjú 1998, No.15., s. 175-182 ISSN 0289-5706

Sýkora, Jan: Edo džidai no keizai šisó ni okeru šidžó genri no gainen ni cuite no ikkósacu [I]. (A Study of the concept of the market principle in Tokugawa economic thought):   In: Nihon kenkjú 1998, No.18., s. 83-94 ISSN 0915-0900

Sýkora, Jan: Kinsei šónin no sekai - Micui Takafusa 'Čónin kókenroku' wo čúšin ni [monografie]. (The world of
Tokugawa Merchants - Mitsui Takafusa 'Some Observation on Merchants'):  1. vyd.  Kjóto: Kokusai nihon
bunka kenkjú sentá; 1998,  26 s.

Sýkora, Jan: Nihon ojobi Nihondžin - Soto kara manazaši [monografie]. (Japan and the Japanese . Look from
Outside):    1. vyd.  Kjóto: Kokusai nihon bunka kenkjú sentá; 1998,  75 s.

Sýkora, Jan [autor statě]: Tokugawa džidai kóki ni okeru keizai šisó no kósacu - Šódži Kóki no keiseiron wo čúšin ni (Economic Thought in Late Tokugawa period - Shóji Kóki's theory of 'keisei' ); In: Hamaguči, Ešun (ed.): Nihon šakai to wa nani ka? - Fukuzacukei no shiten kara. 1. vyd. 1998, Tokio: Nippon hósó šuppan kjókai;  s. 236-252.  ISBN 4-14-001833-X  Anotace: Formování základů ekonomického myšlení v pozdním období Tokugawa v Japonsku (Origins of economic thought in the late Tokugawa period in Japan)

Sýkora, Jan: Způsoby japonské datace [I]. (Modality of the Japanese Date):   In: Nihontó 1998, No.2., s. 11-17
ISSN [neuvedeno]

1996

Sýkora, Jan - Švarcová, Zdenka: Rozsévání (Sowing the seeds);  1 vyd.  1996. Rožnov: PCentrum Rožnov;  131 s. Okamacu, J. Tane wo maku