Wagnerová, Irena

1996  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Wagnerová, Irena: Counterproductive Work Behavior in Czech Republic and in EU - Comparison; In: Sborník Mezinárodní konference Fakulty sociálních věd UK a společensko-vědních kateder Filozofické fakulty UK STŘEDNÍ EVROPA V UNII A UNIE VE STŘEDNÍ EVROPĚ, Praha, 19.-21. září 2007. 1. vyd. 2008, Praha: Karolinum; s. Kontraproduktivní pracovní chování v ČR a v EU - srovnání) ISBN Anotace: Counterproductive work behavior is a very common part of work life. This article deals with counterproductive work behavior, its concept, theoretical background and measurement.

Wagnerová, Irena: Hodnocení a řízení pracovního výkonu (Performance Appraisal and Management); In: Compensation and Benefits- Performance Management - aktivní řízení výkonu zaměstnanců a odměňování. 1. vyd. 2008, Praha: Top Vision; s. 68-76. ISBN 1801-5999 . Anotace: Příspěvek shrnuje současné znalosti o hodnocení a řízení pracovního výkonu. (The article covers current state of knowledge concerning performance appraisal and performance management.)

Wagnerová, Irena: Hodnocení a řízení výkonnosti (Performance Appraisal and Performance Mangement); 1. vyd. 2008, Vedení lidí v praxi. Praha: Grada Publishing; 128 s. ISBN 978-80-247-2361-7. Anotace: Monografie shrnuje současný stav poznání problematiky pracovního hodnocení a řízení výkonnosti zejména z hlediska psychologie práce a organizace. Popsán je širší kontext pracovní výkonnosti. Těžiště publikace je v kapitole o řízení výkonnosti. Popsány jsou metody jako MBO, TQM a Balanced Scorecards. Práce se zabývá pracovním hodnocením ve všech jeho aspektech. Popsány jsou postup, cíle, kritéria a metody hodnocení. Popsány jsou metody jako CIT, BARS, BOS, 360 zpětná vazba a další. Dále je popsáno zavádění programu pracovního hodnocení. (Monography describes state of art in understanding of performance management and performance appraisal, especially from a point of view of work and organization psychology Work performance is described in a wider context. Focus of work is in a chapter on peformance management. Described are methods like MBO, TQM and Balanced Scorecards.)

Wagnerová, Irena: Hoganovy metody v personálně-psychologické praxi (Hogan Methods in Personnel Psychology Practice); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2008, č. 1-2, s. 47-56. ISSN 0033-300X. Anotace: Článek představuje ve světě uznávané Hoganovy metody, které se v poslední době začínají využívat i u nás. Popisujeme tři základní metody Hogan Personality Inventory (HPI), Hogan Development Survey (HDS) and Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) a porovnáváme je s dalšími rozšířenými dotazníky. (The article introduces to Czech readers renowned Hogan´s methods, which are recently used also in our country. We are describing three basic methods - Hogan Personality Inventory (HPI), Hogan Development Survey (HDS) and Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) and we compare them to other widely used methods.)

Wagnerová, Irena: Hoganovy metody v personálně-psychologické praxi (Hogan Methods in Personnel Psychology Practice); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2008, č. 1-2, s. http://www.assessmentsystems.sk/docs//asystems/Hoganovy_testy_20v_20personalne-psychologicke_20praxi.pdf. ISSN 0033-300X . Anotace: (The article introduces to Czech readers renowned Hogan¨s methods, which are recently used also in our country. We are describing three basic methods - Hogan Personality Inventory (HPI), Hogan Development Survey (HDS) and Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) and we compare them to other widely used methods.)

Wagnerová, Irena: Jak změřit mysl člověka (How to Measure a Human Mind); In: Psychologie Dnes. 2008, roč. 14, č. 9, s. 28-31. ISSN 1212-9607 . Anotace: Rakouská společnost Schuhfried byla založena v roce 1947 a již řadu let dominuje na světovém trhu se svým produktem „Vienna Test System“ (dále jen VTS). Jméno této firmy je již několika generacím psychologů velmi dobře známo, protože je spojeno s naprostou špičkou v psychologické diagnostice a to nejen v evropském, ale i ve světovém srovnání. Psychologické metody od této společnosti jsou pojmem jak pro dopravní psychology, tak neuropsychology, poradenské psychology, psychology práce a organizace a další experty. Pro dopravní psychology je například pojmem Vídeňský determinační přístroj, předchůdce současných přístrojově diagnostických metod. (The article presents Vienna Test System (VTS) by Schuhfried company. )

Wagnerová, Irena - Baarová, Eva: Hodnocení pracovního výkonu - využití metody Mystery shopping (Performance Appaisal by Means of Mystery Shopping); In: Working Papers, Psychologická řada. 2008, roč. 2, č. 21, s. http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/273_020 - Wagnerova, Baarova.pdf. ISSN 1801-5999. Anotace: Tato práce se zabývá problematikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, zejména v oblasti přímého prodeje a poskytování služeb. Zájem je soustředěn na metodu „mystery shopping“ a její specifika z pohledu psychologie. Mystery shopping je metodou relativně velmi novou. Je dosud málo poznána z teoretického hlediska. Často je pokládána za metodou marketingu a prodeje. Autorky poukazují na to, že jde primárně o metodu hodnocení a rozvoje zaměstnanců a tak je psychologický pohled primární. (The article introduces to Czech readers renowned Hogan¨s methods, which are recently used also in our country. We are describing three basic methods - Hogan Personality Inventory (HPI), Hogan Development Survey (HDS) and Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) and we compare them to other widely used methods.)

Wagnerová, Irena - Baarová, Eva: Hodnocení pracovního výkonu - využití metody Mystery shopping. (Performance Appaisal by Means of Mystery Shopping); In: Working Papers, Psychologická řada. 2008, roč. 2., č. 21, s. http://web.ff.cuni.cz/wagnerova/PSY - 020.pdf. ISSN 1801-5999. Anotace: Tato práce se zabývá problematikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, zejména v oblasti přímého prodeje a poskytování služeb. Zájem je soustředěn na metodu „mystery shopping“ a její specifika z pohledu psychologie. Mystery shopping je metodou relativně velmi novou. Je dosud málo poznána z teoretického hlediska. Často je pokládána za metodou marketingu a prodeje. Autorky poukazují na to, že jde primárně o metodu hodnocení a rozvoje zaměstnanců a tak je psychologický pohled primární. (This article deals with employee performance evaluation, especially in the field of direct retail and service providers. Attention is focused on the mystery shopping method and its specificity from the psychological view. Mystery shopping in covered as a specific type of employee performance appraisal.)

Wagnerová, Irena - Baarová, Eva: Hodnocení pracovního výkonu - využití metody Mystery shopping (Performance Appaisal by Means of Mystery Shopping); 1. vyd. 2008, Pražské sociálně vědní studie, Psychologická řada, PSY-021. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; 28 s. ISBN 1801-5999. Anotace: Tato práce se zabývá problematikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, zejména v oblasti přímého prodeje a poskytování služeb. Zájem je soustředěn na metodu „mystery shopping“ a její specifika z pohledu psychologie. Mystery shopping je metodou relativně velmi novou. Je dosud málo poznána z teoretického hlediska. Často je pokládána za metodou marketingu a prodeje. Autorky poukazují na to, že jde primárně o metodu hodnocení a rozvoje zaměstnanců a tak je psychologický pohled primární. (This article deals with employee performance evaluation, especially in the field of direct retail and service providers. Attention is focused on the mystery shopping method and its specificity from the psychological view. Mystery shopping in covered as a specific type of employee performance appraisal.)

Wagnerová, Irena - Baarová, Eva: Mystery shopping (Mystery shopping); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2008, č. 1-2, s. 57-68. ISSN 0033-300X. Anotace: Tato práce se zabývá problematikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, zejména v oblasti přímého prodeje a poskytování služeb. Zájem je soustředěn na metodu „mystery shopping“ a její specifika z pohledu psychologie. (The survey of the concept of mobbing is presented from the view of its workplace incidence in Czech Republic. The attention is paid to the explanation of terms, description of mobbing behaviors, personality of mobbing person and of a victim.)

Wagnerová, Irena - Horáková Hoskovcová, Simona - Šírová, Eva: Změny profesní orientace psychologů (Changes in professional specialization of psychologists); In: Československá psychologie. 2008, roč. 52, č. 3, s. 302-307. ISSN 0009-062X. Anotace: Výsledky průzkumu profesního uplatnění absolventů jednooborové psychologie na FFUK v Praze v průběhu deseti let praxe. (Results of an research, which analyzed career path of graduates form M.A. psychology program at Charles University in Prague. )

Wagnerová, Irena - Hoskovcová, Simona - Šírová, Eva: Změny profesní orientace psychologů (Occupational Orientation Changes of Psychologists); In: Českoslovesnká psychologie. 2008, roč. 52, č. 3, s. 302-307. ISSN 0009-062X. Anotace: Článek pojednává o výsledcích ad hoc výzkumu profesního uplatnění absolventů jednooborové psychologie na FF UK v Praze v průběhu deseti let praxe. Projevil se významný odklon od klinické psychologie k psychologii práce a organizace a další trendy, které dle názoru autorek vyžadují hlubší pozornost zejména z hlediska profesní přípravy psychologů. (The article describes the results of ad hoc study on professional self-realization of psychology graduates at Charles University in Prague. It is a ten year longitudinal study of around 15% of graduates. We had seen a tendency to move from prefered at graduation field of clinical psychology towards work and organizational psychology and other trends. These trends are important from a standpoint of profesional education of psychologists.)

Wagnerová, Irena - Škrábová, Michala: Intercultural Aspects of Human Resources Management in Japanese Companies in Czech Republic editoři: Simovic, Bakic-Tomic, Hubinková; In: 2nd Special Focus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society. 1. vyd. 2008, Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb; s. 172-184. Interkulturní aspekty řízení lidských zdrojů v japonských společnostech v ČR) ISBN 978-953-7210-14-4. Anotace: This article deals with psychological aspects of Human Resources Management in Japanese companies in Czech Republic. Main focus is concentrated on detection of main characteristics and mutual attitudes of Japanese superiors and their Czech employees in Japanese companies in Czech Republic. Intercultural communication and important intercultural theories in the working environment are introduced in the theoretical part. Approach is based on one not very known theory of Japanese sociologist Esyun Hamaguchi. Introduced are also Czech- Japanese cultural standards, typical ways of Japanese Human Resources Management and possibilities and problems of its transfer to foreign country.

2007

Wagnerová, Irena: Bullying as a counterproductive work behavior editoři: Polisenska, V. A., Solc, M., Kotrlova, J.; In: 10th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, July 3-6, 2007, Prague - Czech Republic. 1. vyd. 2007, Praha: Union of Psychologists Associations of the Czech Republic (UPA); s. 58-60. Bullying jako kontraproduktivní pracovní chování) ISBN 978-80-7064-017-3 . Anotace: The survey of the concept of mobbing is presented from the view of its workplace incidence in Czech Republic, which is during last 4 years increasing rapidly. The results of 5 surveys of mobbing incidence in Czech Republic are given. Numbers from Czech Republic are compared with results in the world. The attention is paid to the explanation of terms, description of mobbing behaviors, person of mobbing person and a victim. Compared are the results of mobbing surveys in health care sector around the world.

Wagnerová, Irena: E-recruitment, nábor zaměstnanců prostřednictvím Internetu on.line, SWOT analýza a české zkušenosti) (E-recruitment - Hiring and recruitment of new employees on-line at Internet - SWOT analysis and Czech experience) editoři: Simovic, Bakic-Tomic, Hubinková; In: 1st Special Focus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society. 1. vyd. 2007, The 1st International Conference on Advances and Systems Research: €CNSI - 2007, Zadar, Oct. 25th-26th, 2007. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb; s. 45-52. ISBN 978-953-99326-9-3 . Anotace: Metody náboru a výběru nových zaměstnanců se rychle mění v souvislosti s rozvojem Internetu a on-line komunikačních sítí. E-recruitment, nebo-li on-line nábor je vysoce závislý na počtu internetových uživatelů v zemi. (Methods of recruitment and selection of new employees are rapidly changing with the growth of Internet and on-line communication networks. E-recruitment strongly depends of number of Internet users in the country.)

Wagnerová, Irena: Manažerské kompetence - způsobilosti výjimečných manažerů (Managerial competencies - traits of extraordinary managers); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2007, č. 1-2, s. 82-83. ISSN 0033-300X. Anotace: Kniha je výsledkem spolupráce tří slovenských psychologů. Jde o u nás zatím nejhlubší shrnutí problematiky kompetencí. Popsaná témata jsou: kompetenční přístup, analýza kompetencí, hierarchický model struktury kompetence, druhy kompetencí, klíčové kompetence, rozpor mezi inteligencí a kompetencí, behavioral events interview, repertory grid interview, kompetenční model, core kompetence, měření úrovně kompetencí, competency based interview, 360° hodnocení, assessment centra. (This book is a result of cooperation of three Slovak psychologists. It is the most profound summary of competencies issue. Described topics are: competency based approach, competence analysis, hierarchical model of competence structure, competence types, key competences, antagonism of intelligence and competence, behavioral events interview, repertory grid interview, competency model, core competence, competence level measurement, competency based interview, 360° feedback, assessment centers.)

Wagnerová, Irena: Mobbing jako druh kontraproduktivního pracovního chování se zaměřením na prevenci Prostřednictvím Sociomapování a VTI (Mobbing as a Type of Workplace Violenci with Focus on Prevention by Means of Sociomapping and VTI); In: Working Papers, Psychologická řada. 2007, roč. 2, č. 21, s. http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/230_021 - Wagnerova.pdf. ISSN 1801-5999 . Anotace: (The survey of the concept of bullying (mobbing in Czech context) is presented from the view of its workplace incidence in Czech Republic. The attention is paid to the explanation of terms, description of mobbing behaviors, personality of mobbing person and of a victim. Mobbing is compared to a counterproductive work behavior, its concept and theoretical background. This concept had been earlier researched under terms like antisocial behavior at workplace, aggression, revenge, retaliation, deviance, partially also as workplace violence, mobbing, bullying, bossing, harassment or emotional abuse and so on. Finally we focus on prevention of mobbing in organizations. We think that sociomapping and VTI may be used as useful tools for a diagnosis, prevention or treatment of mobbing behaviors. Video training of interactions (VTI) is useful for the development of social skills.)

Wagnerová, Irena: Mobbing jako druh kontraproduktivního pracovního chování se zaměřením na prevenci Prostřednictvím Sociomapování a VTI (Mobbing as a Type of Workplace Violenci with Focus on Prevention by Means of Sociomapping and VTI); 1. vyd. 2007, Pražské sociálně vědní studie, Psychologická řada, PSY-021. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; 28 s. ISSN 1801-5999 . Anotace: Prezentovaná práce se zabývá mobbingem v pracovním světě a jeho výskytem v ČR. Pozornost je věnována vysvětlení termínů a definicím, popisu chování mobbéra a osobnosti oběti. Chování popisované termínem mobbing je porovnáváno s chováním v rámci tzv. kontraproduktivního pracovního chování. To bylo dříve zkoumáno v rámci antisociálního chování na pracovišti, agrese, pomsty, odplaty apod. Tyto termíny se částečně překrývají s chováním popsaným jako mobbing, bullying, bossing apod. Pozornost je věnována prevenci, zejména s pomocí sociomapování a videotréninku interakcí. (The survey of the concept of bullying (mobbing in Czech context) is presented from the view of its workplace incidence in Czech Republic. The attention is paid to the explanation of terms, description of mobbing behaviors, personality of mobbing person and of a victim. Mobbing is compared to a counterproductive work behavior, its concept and theoretical background. This concept had been earlier researched under terms like antisocial behavior at workplace, aggression, revenge, retaliation, deviance, partially also as workplace violence, mobbing, bullying, bossing, harassment or emotional abuse and so on. Finally we focus on prevention of mobbing in organizations. We think that sociomapping and VTI may be used as useful tools for a diagnosis, prevention or treatment of mobbing behaviors. Video training of interactions (VTI) is useful for the development of social skills.)

Wagnerová, Irena: Personnel Psychology editoři: Polišenská, V. A., Šolc, M., Kotrlová, J.; In: 10th European Congress of Psychology, July 3-6, 2007, Prague - Czech Republic. 1. vyd. 2007, Praha: Union of Psychologists Associations of the Czech Republic (UPA); s. 207-213. Personální psychologie ) ISBN 978-80-7064-017-3 . Anotace: This article presents a state of art in Personnel Psychology as it is teached nowdays in Czech Republic.

Wagnerová, Irena: Snižování stavů pracovníků státní sféry dle Usnesení vlády č. 436 (Downsizing of public employees according to Czech government Directive no. 436/2007) editor: Buchtová-Šmajsová, B.; In: Sborník konference: nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce, Masarykova univerzita Brno, 2007. 1. vyd. 2007, Brno: Masarykova Univerzita; s. 127-133. ISBN 978-80-210-4422-7. Anotace: Snižování stavů pracovníků je důležitým komplexním tématem. Článek podrobně pojednává o tomto tématu včetně jeho aplikace v souvislosti s realizací Usnesení vlády č. 436/2007. (Downsizing is a complex phenomenon. The article describes this subject in detail including application according to Czech government Directive no. 436/2007.)

Wagnerová, Irena: Souhrny článků (Summaries of articles (1-2)); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2007, roč. 42, č. 3-4, s. 100-200. ISSN 0033-300X. Anotace: Překlad souhrnů všech zveřejněných článků. (Translation of summaries of all articles. )

Wagnerová, Irena: Souhrny článků (3-4) (Summaries of articles (3-4)); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2007, roč. 42, č. 3-4, s. 100-200. ISSN 0033-300X. Anotace: Překlad souhrnů všech zveřejněných článků. (Translation of summaries of all articles. )

Wagnerová, Irena: Výroční členské shromáždění České asociace psychologů práce a organizace s odborným programem (Annual meeting of Czech association of work and organizational psychology with scietific program); In: Psychologie v ekonomické praxi . 2007, roč. 41, č. 3-4, s. 65-66. ISSN 0033-300X. Anotace: Zpráva o výroční členském setkání České asociace psychologie práce a organizace. Součástí setkání byl odborný program. (Annual meeting of Czech association of work and organizational psychology with scietific program. )

Wagnerová, Irena: X. Evropský psychologický kongres (Xth European Congress of Psychology); In: Psychologie v ekonomické praxi . 2007, roč. 42, č. 3-4, s. 82-86. ISSN 0033-300X. Anotace: Jubilejní X. Evropský psychologický kongres byl zatím největším psychologickým setkáním, které v ČR proběhlo. Zůčastnilo se celkem 2700 psychologů z celého světa a jak uvedl T. Tikkanen, předseda EFPA, jednalo se o setkání globálního významu. (The biennial European Congress of Psychology organised under the auspices of EFPA. was up until now the biggest psychological event held in Czech Republic. It was attended by 2700 psychologists from all over the world.)

Wagnerová, Irena - Hoskovcová, Simona - Šírová, Eva: Proměna psychologů za deset let (Psychologists' Transformation During Last Ten Years); In: Psychologie dnes. 2007, roč. 13, č. 10, s. 10-10. ISSN 1212-9607. Anotace: Článek pojednává o výsledcích ad hoc výzkumu profesního uplatnění absolventů jednooborové psychologie na FF UK v Praze v průběhu deseti let praxe. (The article deals with the results of ad hoc research of professional use of the psychological graduates from Faculty of Arts Charles University in Prague during last ten years.)

Wagnerová, Irena - Hubinková, Zuzana - Wertag, Anja: Mobibing - harassment at workplace. Some characteristics of mobbing and suggestions for interventions!!! editoři: Šimovic, V., Bakic Tomic, L., Hubinková, Z.; In: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society, 19th International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics. 1. vyd. 2007, The 1st International Conference on Advances and Systems Research: €CNSI - 2007, Zadar, Oct. 25th-26th, 2007. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb; s. 207-213. Mobbing na pracovišti. Povaha jevu a návrhy na efektivní intervenci) ISBN 978-953-99326-9-3 . Anotace: Although it exists ever since there were organizations, mobbing, or psychological harassment at workplace, is a rather new concept. It can be vertical or horizontal, strategic of affective, but it mainly consists of similar actions directed systematically mostly towards one individual, with final goal to destroy the victim by causing mental, psychosomatic and social consequences.

Wagnerová, Irena - Surjomartono, Dita: Interkulturní rozdíly - ČR a Indonézie (Intercultural differences - Czech Republic and Indonesia) editor: Kolman, L.; In: Komunikace mezi kulturami. Aplikace znalostí v obchodu, managementu a správě. 1. vyd. 2007, Praha: Alfa a Kernberg Publishing; s. 147-162. ISBN 978-80-87168-04-2 . Anotace: Zjistily jsme, že Indonésané se přiblížili v Hofstedeho dimenzích individualismus/kolektivismus, vzdálenost k moci a vyhýbání se nejistotě k hodnotám v České republice. U těchto dimenzí jsme hypotézu „Indonésané žijící v Čechách budou jako skupina vykazovat velice podobné hodnoty Hofstedeho dimenzí jako Češi“ nezamítly. Výjimkou se stala dimenze maskulinity/feminity, ve které se Indonésani ocitli celkem výrazně na straně feminity. (The article describes differences between Czechs and Indonesians in Hofstede dimensions.)

2006

Wagnerová, Irena: 20. kongres EFPSA, pořádaný ve Špindlerově mlýně od 30.4. do 7.5.2006 (20th EFPSA conference in Giant Mountains, April 30th - May 7th 2006); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2006, roč. 41, č. 3-4. ISSN 0033-300X. Anotace: Jubilejní kongres Evropské federace studentských psychologických společností (EFPSA) lze pokládat za vynímečně zdařilý. Odborný program byl rozčleněn do tří sekcí - vztahy v rodině, vztahy v organizacích a v rámci civilizace jako celku. Téma kongresu „Sharing one world“ bylo podrobně diskutováno v mnoha příspěvcích. (20th anniversary congress of the European Federation of Psychology Student’s Associations was a success. Scientific program was held in three sections - relations within family, within organizations and within civilization as a whole. The main theme of congress „Sharing one world“ was broadly discussed in many presentations.)

Wagnerová, Irena: Cycle of emotional abuse within organization; In: XX. konference EFPSA. 1. vyd. 2006, Harrachov: EFPSA; s. 31-39. Koloběh emocionálního zneužívání v organizaci) ISBN 80-80438-94-2 . Anotace: Cycle of emotional abuse within organization.

Wagnerová, Irena: Dysfunctional behavior in organizations - mobbing; In: Ďuričove dni, zborník. 4. vyd. 2006, Nitra: FSVaZ UKF; s. 74-85. Dysfunkční chování v organizacích - mobbing) ISBN 80-8050-777-5. Anotace: The results of 5 surveys of mobbing incidence in Czech Republic are given. Numbers from Czech Republic are compared with results in the world. The attention is paid to the explanation of terms, description of mobbing behaviors, person of mobbing person and a victim. Compared are the results of mobbing surveys in health care sector around the world.

Wagnerová, Irena: Hodnocení výkonnosti (Performance appraisal); In: Introduction to Czech Psychology. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulty; s. 161-171. ISBN 80-7308-117-2. Anotace: Performance Appraisal is one of the main tasks of Personnel Psychology, which is a part of Industrial-Organizational Psychology. We will shortly introduce these areas of psychological science. (Hodnocení výkonnosti je jednou z nejdůležitějších oblastí personální psychologie, která je součástí psychologie práce a organizace. Kapitola obsahuje krátký úvod do tohoto tématu.)

Wagnerová, Irena: Kontraproduktivní pracovní chování (Counterproductive work behavior) editoři: Rymeš, M., Rotter, T.; In: VI. Česko-polská konference: Člověk a proměny současného světa - možnosti a rizika. 1. vyd. 2006, Praha: Matfyzpress; s. 139-148. ISBN 80-86732-95-9. Anotace: Článek se věnuje otázkám spojeným s úmyslným poškozujícím chováním ze strany zaměstnance vůči organizaci jako celku nebo jejím dalším členům. Shrnuty jsou dřívější výzkumy antisociálního chování na pracovišti, agrese, pomsty, sabotáží, násilí na pracovišti a částečně i mobbingu, bullyingu, bossingu v pracovním chování. Definujeme koncept kontraproduktivního pracovního chování, jeho typy a složky. Dále je uveden překlad inventáře kontraproduktivního pracovního chování. (The article is devoted to the conscious and damaging behavior from behalf of employee towards organization as such or towards its members. Previous works on antisocial behavior at the workplace, aggression, sabotage, mobbing, bullying and bossing are mentioned. We define the concept of counterproductive work behavior, its types and parts.)

Wagnerová, Irena: Mobbing - dysfunctional work behavior; In: XX. konference EFPSA, Harrachov, květen 2006. 1. vyd. 2006, Harachov: EFPSA; s. 19-27. Mobbing - dysfunkční chování na pracovišti) Anotace: Mobbing is one of the most important parts of dysfunctional work behavior, similarly as bullying and bossing.

Wagnerová, Irena: Sociálně kognitivní přístup A. Bandury (Social -cognitive approach of A. Bandura); In: Self-efficacy/Vnímaná osobní účinnost. 2006, s. http://web.ff.cuni.cz/~hosksaff/clanky-bandura.html. Anotace: Sociálně kognitivní teorie A. Bandury je novým teoretickým přístupem, který je přínosný i pro hlubší pochopení řízení pracovní výkonnosti a fungování organizace jako celku, společně s motivačními a autoregulačními mechanismy. (Social cognitive theory of A. Bandura is a new theretic approach, which is helpful for a deeper undestanding of performance management and a functioning of an organization as a whole, together with its motivational and autoregulative mechanisms.)

Wagnerová, Irena: Summaries of articles (1-2); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2006, roč. 41, č. 1-2, s. 1-100. Souhrny článků (1-2)) ISSN 0033-300X. Anotace: (Summaries of articles)

Wagnerová, Irena: Summaries of articles (3-4); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2006, roč. 41, č. 3-4, s. 200-400. Souhrny článků (3-4)) ISSN 0033-300X. Anotace: (Summaries of articles.)

Matějček, Zdeněk - Vágnerová, Marie - Krejčová, Lenka - Strnadová, Iva: Sociální aspekty dyslexie (Social aspects of dyslexia); 1. vyd. 2006, Praha: Karolinum; 271 s. ISBN 80-246-1173-2. Anotace: Publikace představuje doposud spíše zanedbávanou sféru problematiky poruch učení. Za využití výsledků rozsáhlého výzkumného projektu hovoří o stresových a resilitentních činitelech života dětí s dyslexií v prostředí rodiny i školy. (The book introduces rather neglected field of specific learning disabilities. Results of a research study show stress and resilient factors of dyslexics' lives, including both family and school environment.)

2005

Wagnerová, Irena: Mobbing na pracovišti (Mobbing and other Types of Workplace Violence); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2005, č. 3-4, s. 135-144. ISSN 0033-300X. Anotace: Autorky uvádějí přehled problematiky mobbingu z hlediska jeho výskytu na pracovišti. Pozornost je věnována vysvětlení pojmů, charakteristice mobbéra, oběti a firemní kultury z hlediska výskytu mobbingu. Dále jsou popsány fáze a prostředky mobbingu. V závěru jsou uvedeny výsledky studií výskytu mobbingu u nás i ve světě a možnosti prevence. (The authors give the survey of the concept of mobbing from the view of its workplace incidence. The attention is paid to the explanation of terms, description of psychological features of mobbing person, victim and the company culture environment from the workplace violence occurrence. Further on are described the phases and means of mobbing. At the end are given the results of the surveys of mobbing incidence in our country and in the world with possibilities of its prevention.)

Wagnerová, Irena: Pracovní hodnocení - Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti (Performance appraisal - Evaluation of employees performance as an important instrument of performance management); 1. vyd. 2005. Brno: Marek Konečný; 78 s. ISBN 80-903516-4-6. Anotace: Práce se zabývá pracovním hodnocením ve všech jeho aspektech. Popsány jsou postup, cíle, kritéria a metody hodnocení. Popsány jsou metody jako CIT, BARS, BOS, 360 zpětná vazba a další. Dále je popsáno zavádění programu pracovního hodnocení. (Performance appraisal is described in this work in full length. Covered topics are the process, goals, criteria and performance appraisal methods. Dexcribed methods are CIT, BARS, BOS, 360 degree feedback and others.)

Wagnerová, Irena: Pseudo religious features of contemporary corporations; In: Absurdity in the Economy. 1. vyd. 2005. Praha: CAWOP. Pseudonáboženské rysy v chování současných firem) ISBN 80-7064-016-2. Anotace: An advertisement of corporations is targeted to propagation of pseudo values and its symbols. This contribution wants to emphasize that this is caused by a loss of shared values in contemporary society. This loss was noticed for example by A. Schweitzer, H. Broch, J. Kekes and M. Kundera.

Wagnerová, Irena: Řízení výkonnosti - Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti (Performance management - Evaluation of employees performance as an important instrument of performance management); 1. vyd. 2005. Brno: Marek Konečný; 83 s. ISBN 80-903516-5-4 . Anotace: Práce se zabývá pracovním hodnocením z hlediska teorie a praxe psychologie práce. Popsán je širší kontext pracovní výkonnosti. Těžiště publikace je v kapitole o řízení výkonnosti. Popsány jsou metody jako MBO, TQM a Balanced Scorecards. (This work covers a wide variety of performance appraisal topics from the point of view of Industrial/Organizational Psychology. Work performance is described in a wider context. Focus of work is in a chapter on peformance management. Described are methods like MBO, TQM and Balanced Scorecards.)

Wagnerová, Irena: Summaries of articles (1-2); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2005, roč. 40, č. 1-2, s. 1-200. Souhrny článků) ISSN 0033-300X. Anotace: Souhrny článků.

Wagnerová, Irena: Summaries of articles (3-4) (Summaries of articles); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2005, roč. 40, č. 3-4, s. 1-200. Souhrny článků) ISSN 0033-300X. Anotace: Souhrny článků (Summaries of articles)

Wagnerová, Irena: Workplace Violence - Mobbing, Bullying and Bossing in Czech Republic (Workplace Violence - Mobbing, Bullying and Bossing in Czech Republic); In: Absurdity in the Economy. 1. vyd. 2005. Praha: CAWOP. Násilí na pracovišti - Mobbing, Bullying a Bossing v ČR) ISBN 80-7064-016-2. Anotace: The survey of the concept of mobbing from the view of its workplace incidence is presented. The attention is paid to the explanation of terms, description of psychological features of mobbing person, victim and the company culture environment from the workplace violence occurrence. (.)

2004

Wagnerová, Irena: Assessment centrum v současné personální praxi (Assessment Center in contemporary Personnel Psychology practice); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2004, roč. 39, č. 1-2, s. 75. ISSN 0033-300X. Anotace: Kniha se zaměřuje na problematiku Assessment center tak, jak jsou používána zejména pro výběr zaměstnanců v komerčních firmách. Jde především o praktickou příručku, kterou mohou využít zejména specialisté v oblasti lidských zdrojů, kteří Assessment centra sami organizují nebo ti, kteří je zadávají specializovaným dodavatelům. Kniha se zabývá definicí a historií Assessment centra, dále zjišťováním kritérií výběru, strukturou Assessment center, sociálními rolemi, způsobem zpracování výstupů, validitou a reliabilitou, etikou a obsahuje také jednu kazuistiku, kdy byl prostřednictvím Assessment centra obsazován větší počet shodných pracovních pozic. Autorka získala materiál pro tuto knihu vlastní praxí v oblasti organizace a realizace Assessment center v komerčním prostředí. Několik let se zaměřuje na využití aplikované psychologie práce a organizace zejména na oblast získávání a výběru zaměstnanců za pomoci Assessment center a psychodiagnostiky. (The book is focused on Assessment Centers as they are currently used for employee selection in commercial companies. )

Wagnerová, Irena: Assessment Centrum v současné personální praxi (Assessment Centers in a contemporary personnel practice); In: Psychologie Dnes. 2004, roč. 10, č. 1, s. 3-3. ISSN 1211-5886. Anotace: Recenze knihy. (Book review.)

Wagnerová, Irena: Moderní systémy řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení (Contemporary systems of performance and its appraisal); In: Lidé - konkurenční výhoda skupiny ČEZ. 1. vyd. 2004. Praha: ČEZ a. s. v nakladatelství MJF Praha; s. 24-32. ISBN 80-86284-43-3. Anotace: Popsány jsou moderní přístupy k problematice pracovního hodnocení v rámci programu řízení výkonnosti. (Described are contemporary approaches to the performance appraisal as a part of performance management systems.)

Wagnerová, Irena: Práce ve společném prostoru (Working in open space); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2004, roč. 7, č. 4, s. 1-5. ISSN 1212-1517. Anotace: V poslední době se setkáváme s pro nás novými způsoby uspořádání pracovního prostoru. Práce v otevřeném prostoru, tzv. open space má svá specifika. Obecně se ve výzkumech ukázalo, že v případech práce náročné na soustředění se výkon snižuje, zatímco v jiných druzích činnosti spíše zvyšuje. Článek shrnuje přednosti a rizika tohoto uspořádání pracovního prostoru. (We are acquainted with new types of work space design recently. Open space has its specific traits. In general in case of work, which requires a concentration, performance is reducing. The article summarizes positive aspects and risks of open space.)

Wagnerová, Irena: Recenze: Smither J.W. (editor): Performance appraisal - State of Art in Practice (Review: Smither J.W. (editor): Performance appraisal - State of Art in Practice); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. 38, č. 3-4, s. 207-208. ISSN 0033-300X. Anotace: Tato kniha je sedmým svazkem řady věnované aplikacím psychologie práce, která vychází pod záštitou Společnosti pro psychologii práce a organizace (Society for Industrial and Organizational Psychology), jenž je součástí Americké psychologické asociace. „Hodnocení výkonnosti“ je sepsáno jako ucelené a úplné dílo, které obsahuje detailní informace o nejnovějších poznatcích v oblasti metod a technik pracovního hodnocení. Je vhodnou příručkou, které se daří překlenout rozpory mezi teorii a praxí díky přínosným poznatkům o navrhování a zavádění hodnotících procesů a systémů. Čtenář zde najde informace o tak aktuálních otázkách jako jsou rovný, nediskriminující přístup, právní obhajitelnost postupu, týmové a mezinárodní prostředí, vícezdrojová zpětná vazba, sebehodnocení a návaznost na školení, vzdělávání a odměňování. (This book is the seventh title of edition devoted to the I/O Psychology application. It is published under the supervision of Society for Industrial and Organizational Psychology, which is a part of APA. Performance appraisal is a complete handbook of state of art in practice.)

Wagnerová, Irena: Summaries of articles;  In: Psychologie v ekonomické praxi. 2004, roč. 39, č. 1-2, s. 1-200. ISSN 0033-300X.  Anotace: Souhrny článků (Summaries of articles)

Wagnerová, Irena: Summaries of articles; In: Psychologie v ekonomické praxi. 2004, roč. 39, č. 3-4, s. 1-200. ISSN 0033-300X. Anotace: Souhrny článků. (Summaries of articles.)

2003

Wagnerová, Irena: Recenze: Smither J.W. (editor): Performance appraisal - State of Art in Practice (Review: Smither J.W. (editor): Performance appraisal - State of Art in Practice); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. 38, č. 3-4, s. 214-215. ISSN 0033-300X. Anotace: Tato kniha je sedmým svazkem řady věnované aplikacím psychologie práce, která vychází pod záštitou Společnosti pro psychologii práce a organizace (Society for Industrial and Organizational Psychology), jenž je součástí Americké psychologické asociace. „Hodnocení výkonnosti“ je sepsáno jako ucelené a úplné dílo, které obsahuje detailní informace o nejnovějších poznatcích v oblasti metod a technik pracovního hodnocení. Je vhodnou příručkou, které se daří překlenout rozpory mezi teorii a praxí díky přínosným poznatkům o navrhování a zavádění hodnotících procesů a systémů. Čtenář zde najde informace o tak aktuálních otázkách jako jsou rovný, nediskriminující přístup, právní obhajitelnost postupu, týmové a mezinárodní prostředí, vícezdrojová zpětná vazba, sebehodnocení a návaznost na školení, vzdělávání a odměňování. (This book is the seventh title of edition devoted to the I/O Psychology application. It is published under the supervision of Society for Industrial and Organizational Psychology, which is a part of APA. Performance appraisal is a complete handbook of state of art in practice.)

Wagnerová, Irena: Snižování stavů pracovníků pohledem psychologa (Downsizing from the psychologists point of view); In: Hospodářské noviny, příloha Kariéra. 2003, č. 26.3.2003, http://kariera.ihned.cz/3-12547330-Wagnerová-q00000_d-e1. ISSN 1213-7693. Anotace: Propouštění pracovníků patří k těm nejméně příjemným personálním povinnostem, které je třeba zvládnout nejen právní, ale i lidské. Personalisté musí počítat s tím, že se snižování stavu dotkne nejen propouštěných, ale také těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstanou. (Downsizing belongs to the most difficult human resource duties. It should be handled properly not only from a legal standpoint, but also from human, emotive standpoint. Human resource specialist should take into account, that downsizing will affect not only downsized employees, but also those, who will stay.)

Wagnerová, Irena: Zajímavé internetové adresy pro psychology práce a organizace (Interesting Websites for Industrial Organizational Psychologists); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. 38, č. 3-4, s. 201-206. ISSN 0033-300X. Anotace: Přehled zajímavých odborných i praktických webových adres se zdroji, potřebnými pro práci psychologa práce a organizace. (A list of interesting scientific and also applied web sites, which are of use for industrial/organizational psychologists. )

2002

Wagnerová, Irena: 360° zpětná vazba - nový přístup k pracovnímu hodnocení (360 degree feedback - a new approach to a performance appraisal); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, roč. 5, č. 1. ISSN 1212-1517. Anotace: 360° zpětná vazba je novým pojmem v oblasti pracovního hodnocení. V článku je uveden přehled zdrojů hodnocení, jejich validita a význam. (360 degree feedback is a new approach to a performance appraisal. A list of a performance sources is provided together with their validity and importance. )

Wagnerová, Irena: Balanced Scorecard - Karta vyrovnaných výsledků (Balanced Scorecard.); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, roč. 5, č. 2. ISSN 1212-1517. Anotace: Balanced scorecard neboli karta vyrovnaných výsledků je novým, komplexním pohledem na činnost podniku. Čtyři hlavní hlediska tvoří ucelený systém - finance, zákazníci, procesy, růst a rozvoj. (Balanced scorecard is a new, complex approach to a organizational appraisal. Four major standpoints, which form a holistic view are: finance, clients, processes, growth and development.)

Wagnerová, Irena a další: Česko-anglický a anglicko-český slovník personalistiky (Dictionary of human resources terminology (Czech - English and English - Czech)); In: Mzdová účtárna, aktuální příručka pro mzdovou praxi. 1. vyd. 2002. Praha: Verlag Dashofer. ISBN 80-901859-4-0. Anotace: Přehled nejužívanějším pojmů v oblasti řízení lidských zdrojů v českém jazyce a jejich překlady do anglického jazyka. Taktéž anglicko-česká verze. (The most used terms in human resources in Czech language and their translation to English and vice versa.)

Wagnerová, Irena: Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti (Performance appraisal - an important instrument of performance management); 2002. Praha: UK Praha; 230 s. Anotace: Dizertační práce se zabývá problematikou pracovního hodnocení v psychologii práce a organizace. Popsány jsou terminologické definice, širší kontext, řízení výkonnosti, postup pracovního hodnocení a jeho zavádění. Empirická část obsahuje data o systémech hodnocení v ČR užívaných. (This thesis deals with performance appraisal in a context of Work and Organization Psychology. Described are definitions, wider context, performance management, performance evaluation steps and implementation of evaluating system. Empirical part deals with data on currently used performance evaluation systems in Czech Republic.)

Wagnerová, Irena: Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti (Performance appraisal as an important instrument of performance management); In: Psychologie v ekonomické praxi. 2002, roč. 37, č. 3-4, s. 163-172. ISSN 0033-300X. Anotace: Článek shrnuje výsledky dizertační práce na stejné téma. Popsány jsou terminologické definice, širší kontext, řízení výkonnosti, postup pracovního hodnocení a jeho zavádění. Empirická část obsahuje data o systémech hodnocení v ČR užívaných. (Article summarizes the outcomes of Ph.D. thesis. This thesis deals with performance appraisal in a context of Work and Organization Psychology. Described are definitions, wider context, performance management, performance evaluation steps and implementation of evaluating system. Empirical part deals with data on currently used performance evaluation systems in Czech Republic.)

Wagnerová, Irena: Organizace jako prostředí působení manažera (Organization as an environment for managers operation.); In: Vedoucí obchodního oddělení, příručka pro praxi. 1. vyd. 2002. Praha: Verlag Dashofer. Anotace: Organizace má svá specifika nejenom z hlediska oblasti působení, ale i z hlediska stádia vývoje, stylu řízení, organizační kultury apod. Z toho vyplývají i odlišné požadavky na manažera. (Organisations differ not only from a standpoint of their activity, but also from a standpoint of developmental stage, management style, organizational culture and so on. That´s why also a requirements for managerial positions differ.)

Wagnerová, Irena: Osobnost manažera a klíčové manažerské dovednosti (Personality of manager, key competencies of manager); In: Vedoucí obchodního oddělení, příručka pro praxi. 1. vyd. 2002. Praha: Verlag Dashofer. Anotace: Osobnost manažera se odlišuje v mnoha charakteristikách. Pro osobnost manažera je charakteristický specifický vzorec kompetencí. (Personality of a manager is different in many aspects. A specific pattern of competencies is characteristic for a manager personality.)

Wagnerová, Irena: Práce ve společném prostoru (Working in open space); In: E-mail noviny pro mzdové účetní a personalisty. 2002, č. 9.9.2002. ISSN 1213-6387. Anotace: V poslední době se setkáváme s pro nás novými způsoby uspořádání pracovního prostoru. Práce v otevřeném prostoru, tzv. open space má svá specifika. Obecně se ve výzkumech ukázalo, že v případech práce náročné na soustředění se výkon snižuje, zatímco v jiných druzích činnosti spíše zvyšuje. Článek shrnuje přednosti a rizika tohoto uspořádání pracovního prostoru. (We are acquainted with new types of work space design recently. Open space has its specific traits. In general in case of work, which requires a concentration, performance is reducing. The article summarizes positive aspects and risks of open space.)

Wagnerová, Irena: Práce ve společném prostoru (Work in Open Space Office); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, roč. 5, č. 4, s. http://www.dashofer.cz/?wa=WWW08IX. ISSN 1212-1517. Anotace: We are acquainted with new types of work space design recently. Open space has its specific traits. In general in case of work, which requires a concentration, performance is reducing. The article summarizes positive aspects and risks of open space.

Wagnerová, Irena: Práce ve společném prostoru klady a zápory, vliv na pracovní výkonnost (Work in an open space. Positive and negative aspects, influence on work performance); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, roč. 5, č. 4. ISSN 1212-1517. Anotace: Práce ve společném prostoru nebo-li tzv. otevřeném prostoru má svá specifika. Uvedeny jsou klady a zápory, vliv na pracovní výkonnost. Adaptace na uspořádání pracovního prostoru. (Work in an open space is specific. Positive and negative aspects, influence on work performance. Adaptation process.)

Wagnerová, Irena: Řízení pracovní výkonnosti v návaznosti na vzdělávání a odměňování (Performance appraisal in a context of training, development and compensation); In: Mzdová účtárna, aktuální příručka pro mzdovou praxi. 1. vyd. 2002. Praha: Verlag Dashofer. ISBN 80-901859-4-0. Anotace: Hodnocení výkonnosti musí být propojeno s odměňování a dalším vzděláváním. Pokud není výsledek hodnocení napojen na oblast odměňování a benefitů, nejeví se jako efektivní. Stejně tak pokud se v průběhu hodnocení ukáží možnosti a rezervy z hlediska vzdělávání a dalšího profesního rozvoje, je třeba navázat konkrétním programem. (Performance appraisal should be interconnected with compensation and training. If the result of appraisal is not connected with compensation and benefits, it is not efficient. Shortcomings and opportunities in the training area, which were found during the appraisal process, should be covered in the training and development program.)

Wagnerová, Irena: Systémy řízení pracovní výkonnosti (Performance management systems); In: Mzdová účtárna, aktuální příručka pro mzdovou praxi. 1. vyd. 2002. Praha: Verlag Dashofer. ISBN 80-901859-4-0. Anotace: Koncepce řízení výkonnosti. Cíle, postup, metody, rizika, zavádění. Balanced Scorecards. Management by Objectives - řízení podle cílů. Pracovní hodnocení. (Performance management concept. Goals, proces, methods, risks and application. Balanced Scorecards, Management by Objectives and Performance Appraisal.)

Wagnerová, Irena - Cermanová, Tatiana: Mzdovou účetní bez obav. Psychologické a personální aspekty práce (Payroll accountant without worry. Psychological and personnel aspects of work); 1. vyd. 2002. Praha: Verlag Dashofer; 72 s. ISBN 80-86229-53-X. Anotace: Kompetence mzdové účetní a jejich rozvoj. Interpersonální vztahy a dovednosti. Psychohygiena. Školení a profesní rozvoj. (Payroll accountant competences and their development. Interpersonal relations and skills. Psychohygiene. Training and professional development. )

2001

Wagnerová, Irena: Downsizing and Outplacement; In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology, Praha, 16.-19.5.2001. 1. vyd. 2001. Praha: EAWOP, ČAPPO. Snižování stavu pracovníků a outplacement.) Anotace: Snižování stavu pracovníků patří k těm nejméně příjemným personálním povinnostem, které je třeba zvládnout nejen právní, ale i lidské. Outplacement pomáhá zmírnit situaci. Postup outplacementu je v článku popsán. Personalisté musí počítat s tím, že se snižování stavu dotkne nejen propouštěných, ale také těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstanou. (Downsizing belongs to the most difficult human resource duties. Outplacement process is described. It should be handled properly not only from a legal standpoint, but also from human, emotive standpoint. Human resource specialist should take into account, that downsizing will affect not only downsized employees, but also those, who will stay.)

Wagnerová, Irena: Performance Management Systems as a Powerful Tool of the Organizational Adaptation in Competitive Environment; In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology, Praha, 16.-19.5.2001. 1. vyd. 2001. Praha: EAWOP, ČAPPO. Systémy řízení výkonnosti jako mocný nástroj organizační adaptace v kompetitivním prostředí) Anotace: Performance Management is a very important tool of organizational adaptation. It helps to develop organization vision, mission, key goals or so called key focal points. This system helps to adapt to the competitive environment.

Wagnerová, Irena: Snižování stavů pracovníků pohledem psychologa (Downsizing from the psychologists point of view); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2001, roč. 4. ISSN 1212-1517. Anotace: Snižování stavu pracovníků patří k těm nejméně příjemným personálním povinnostem, které je třeba zvládnout nejen právní, ale i lidské. (Downsizing belongs to the most difficult human resource duties. It should be handled properly not only from a legal standpoint, but also from human, emotive standpoint. )

Wagnerová, Irena: Snižování stavů pracovníků pohledem psychologa (Downsizing from the psychologists point of view); In: E-mail noviny pro mzdové účetní a personalisty. 2001, roč. 23. 10. 2001, č. 20/2001. ISSN 1213-6387 . Anotace: Propouštění pracovníků patří k těm nejméně příjemným personálním povinnostem, které je třeba zvládnout nejen právní, ale i lidské. Personalisté musí počítat s tím, že se snižování stavu dotkne nejen propouštěných, ale také těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstanou. (Downsizing belongs to the most difficult human resource duties. It should be handled properly not only from a legal standpoint, but also from human, emotive standpoint. Human resource specialist should take into account, that downsizing will affect not only downsized employees, but also those, who will stay.)

Wagnerová, Irena: Snižování stavů pracovníků pohledem psychologa (Downsizing from the psychologists point of view); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2001, roč. 23.10.2001, č. 20/2001. ISSN 1212-1517. Anotace: Propouštění pracovníků patří k těm nejméně příjemným personálním povinnostem, které je třeba zvládnout nejen právní, ale i lidské. Personalisté musí počítat s tím, že se snižování stavu dotkne nejen propouštěných, ale také těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstanou. (Downsizing belongs to the most difficult human resource duties. It should be handled properly not only from a legal standpoint, but also from human, emotive standpoint. Human resource specialist should take into account, that downsizing will affect not only downsized employees, but also those, who will stay.)

2000

Wagnerová, Irena: Pracovní motivace a hodnocení pracovní výkonnosti (Work motivation and performance appraisal); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2000, roč. 3. ISSN 1212-1517. Anotace: Maximalizace pracovní výkonnosti nespočívá v maximalizaci motivace. (Maximalization of work performance could not be attained by a motivation maximalization.)

Wagnerová, Irena: Psychologie v moderní personalistice (Psychology in a modern human resources.); In: Mzdová účtárna, aktuální příručka pro mzdovou praxi. 1. vyd. 2000. Praha: Verlag Dashofer. ISBN 80-901859-4-0. Anotace: Psychologie má v moderní personalistice své pevné místo. Její uplatnění je především v oblasti výběru, adaptace, školení a rozvoje, v oblasti motivace, odměňování a řešení firemních problémů. (Psychology has a strong position in a modern human resources. Application of psychology takes part in selection of applicants, their adaptation process, training and development, motivation, compensation and benefits and also in a problem solving.)

Wagnerová, Irena: Snižování stavů pracovníků a outplacement (Downsizing and outplacement); In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2000, roč. 3. ISSN 1212-1517. Anotace: Snižování stavu pracovníků je často traumatickým procesem. Zabezpečení kvalitně provedeného outplacementu vede k lepšímu vyrovnání se s situací pro propouštěné zaměstnace. (Downsizing is often a traumatic process. Profesionally provided outplacement leads to a better coping for downsized employee situation. )

1996

Wagnerová, Irena: Archetypy a psychologie (Archetypes and psychology); In: Propsy. 1996. Anotace: Článek pojednává o astrologických archetypech a jejich psychologickém významu především z hlediska hlubinné psychologie C.G.Junga. (The article describes astrological archetypes and their psychologic meaning from the point of view of C.G.Jung psychology. )