Žemlička, Josef

1998  2001  2002

2002

Žemlička, Josef: Počátky Čech královských 1198-1253 (The beginnings of The Kingdom of Bohemia 1198-1253);  1. vyd.  2002, Česká historie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  966 s.  ISBN 80-7106-140-9  Anotace: Monografie českých středověkých dějiny první poloviny 13. století s ohledem na proměny státu, společnosti a kultury. (Monography on Czech medieval history in the first half of the 13th century with respect to the transformations of the state, society and culture.)

2001

Žemlička, Josef [autor statě]: Böhmen - von den slawischen Burgzentren zum spätmittelalterlichen Städtenetz (mit Berücksichtigung Mährens) [stať ve sborníku].(Bohemia : from Slavic strongholds to late medieval towns (with regard to Moravia)) editoři: Escher, M., Haverkamp, A., Hirschmann, F. G. In: Städtelandschaft-Städtenetzzentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter. 1. vyd. Trier Historische Forschungen, 43. Mainz: Verlag Philipp von Zabern; 2001,  s. 233-254.  ISBN 3-8053-2667-X  Anotace: Der Beitrag befasst sich mit der Problematik der frühen Städten in Böhmen und teilweise auch in Mähren. Autor hat sich bemüht, den Prozess von den alten Burganlagen des 10.-12. Jahrhundert zur spätmittelarterlichen Städtenetz zu presentieren. (The article is dedicated to the question of the Early Towns in Bohemia and partially in Moravia too. The autor would like present the evolution from the old strongholds of the 10th-12th centuries to the network of the towns of the Late Middle Ages.)

Žemlička, Josef [autor statě]: Rod přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století [stať ve sborníku].(The Přemyslids-Family at the turn of the 11th century) editoři: Polanský, L., Sláma, J., Třeštík, D. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). 1. vyd.  Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 2001,  s. 267-273, 354-357.  ISBN 80-7106-272-3  Anotace: Stať je věnována politické a genealogické situaci rodu Přemyslovců na přelomu 10. a 11. století, kdy český knížecí rod procházel vážnou dynastickou krizí. (The article describes the political and genealogical situation of the Přemyslids-family at the turn of the 11th century, when the Bohemian ducal family was involved of the hard dynastic crisis.)

1998

Žemlička, Josef [autor statě]: Děkan Vít, hodnostář a dobrodinec pražské kapituly [stať ve sborníku]. (Dean Vit, the dignitary and the benefactor of the Prague Chapter): editoři: Hlaváček, I., Hrdina, J.,  In:Facta probant homines, Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky Hledíkové. 1. vyd.  Praha: Scriptorium; 1998,  s. 549-569 ISBN 80-861097-00-X

Žemlička, Josef [autor statě]: Die Tradition der babenbergisch-přemyslidischen Heiratsverbindungen [stať ve sborníku]. (Traditions of the marriages of the Babenbergs and Přemyslids): editoři: Bláhová, M., Hlaváček, I.,  In:Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert.   1. vyd.  Praha: Das österreichische Kulturinstitut Prague//FF UK; 1998,  s. 77-84 ISBN 80-85899-42-6

Žemlička, Josef: 'Dvacet pánů' České země (k vymezení panujícího rodu v 11. a 12. století) [I]. ('Twenty owners' of the Bohemian land (to the definition of the ruler dynasty in the 11th and 12th centuries)):   In: Časopis Matice moravské Vol. 17., 1998,  s. 293-309 ISSN 0323-052X

Žemlička, Josef: Kastelán Blah a jeho rod (příběh velmožské rodiny z Litoměřicka) [I]. (Castellan Blah and his family (story of a noble family in the Litoměřice region)):   In:Časopis společnosti přátel starožitností Vol. 105., 1998,  s. 193-206 ISSN 0027-5255

Žemlička, Josef: 'Právo nucené směny' při zakládání středověkých měst [I]. ('The right of the exchanges extorted' at the foundations of medieval towns):   In:Český časopis historický Vol. 96., 1998,  s. 502-531 ISSN 0862-6111

Žemlička, Josef [autor statě]: Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského (v otázce fyzické kontinuity české šlechty) [stať ve sborníku]. (Clan, family and relations of Hroznata of Teplá (to the question of the physical continuity of the Bohemian nobility)): editor: Bystrický, V.,  In:Západočeský historický sborník .   1. vyd. 4. Plzeň: Státní oblastní archiv Plzeň; 1998,  s. 5-39 ISBN [neuvedeno]

Žemlička, Josef: Století posledních Přemyslovců [monografie]. (The century of the last Přemyslids):  2. vyd. Historia Bohemica. Praha: Melantrich; 1998,  232 s. ISBN 80-7023-281-1

Žemlička, Josef [autor statě]: Tradice babenbersko-přemyslovských manželských svazků [stať ve sborníku]. (Traditions of the marriages of the Babenbergs and Přemyslids): editoři: Bláhová, M., Hlaváček, I.,  In:Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II.   1. vyd.  Praha: Rakouský kulturní institut//FF UK; 1998,  s. 69-75 ISBN 80-85899-41-8

Žemlička, Josef [autor statě]: Vztah Jana Lucemburského k městům Českého království [stať ve sborníku]. (The relation of John of Luxemburg to the towns of the Bohemian Kingdom): editor: Boubín, J.,  In:Mediaevalia Historica Bohemica.   1. vyd. sv. 5. Praha: Historický ústav AV ČR; 1998,  s. 27-34 ISBN 80-85268-66-3