Zilynská, Blanka

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Zilynská, Blanka: Synody v Čechách mezi Kostnicí a Tridentinem (1) (Synods in Bohemia between Konstanz and Tridentinum); In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. 1. vyd. 2008, Opera Instituti historici Pragae, series C Miscellanea, volumen 19. Praha: Historický ústav AV ČR; s. 531-539. ISBN 978-80-7286-121-7. Anotace: Stať sleduje proměnu středověkých synod v Čechách po husitské revoluci. České nekatolické synody tohoto období jsou prezentovány jako předchůdci budoucího vývoje za evropské reformace. (The contribution focuses on the transformations of late medieval synods in Bohemia after the Hussite revolution. Bohemian non-Catholic synods of this period are shown as an indication of future development during the European Reformation.)

Zilynská, Blanka: Synody v Čechách mezi Kostnicí a Tridentinem (2) (Synods in Bohemia between Konstanz and Tridentinum); In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. 1. vyd. 2008, Opera Instituti historici Pragae, series C Miscellanea, volumen 19. Praha: Historický ústav AV ČR; s. 678-679. ISBN 978-80-7286-121-7. Anotace: Stať sleduje proměnu středověkých synod v Čechách po husitské revoluci. České nekatolické synody tohoto období jsou prezentovány jako předchůdci budoucího vývoje za evropské reformace. (The contribution focuses on the transformations of late medieval synods in Bohemia after the Hussite revolution. Bohemian non-Catholic synods of this period are shown as an indication of future development during the European Reformation.)

2007

Zilynská, Blanka: Ansichten der böhmischen Utraquisten des 15. Jahrhunderts zur Wallfahrt (The opinion of Czech 15 century utraquists on the pious pilgrimage) editoři: Hrdina, J., Kühne, H., Müller, T. T.; In: Wallfahrt und Reformation - Pouť a reformace. Zur Veränderungen religiöser Praxis in Deutschland und Böhmen in den Umbrüchen der Frühen Neuzeit. 1. vyd. 2007, Europäischen Wallfahrtsstudien, Bd. 3. Frankfurt/Main etc.: Peter Lang; s. 79-108. Názory českých utrakvistů 15. století na zbožné pouti) ISBN 978-3631563090. Anotace: Der Artikel gibt ein Übersicht der Ansichten der böhmischen Utraquisten des 15. Jahrhunderts zur Wallfahrt. Er beabsichtigt auch die Wallfahrtpraxis. (The survey of opinions pronounced by persons representing various trends of Czech hussitism and utraquism, the influence of such opinions on the practice of pilgrimage.)

Zilynská, Blanka: From Learned Disputation to the Happening. The Propagation of Faith through Word and Image editoři: Bartlová, M., Šroněk, M.; In: Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 1. vyd. 2007, Prague: Artefactum; s. 55-67. Od učených disputací k happeningu. Propagace víry slovem a obrazem.) ISBN 80-86890-15-5. Anotace: The survey on the forms of propagation of faith attitudes in 15th century Bohemia. It refers their oral, written, pictorial and action kind and the origin of letter-print.

Zilynská, Blanka: Pražská univerzita - patron církevních beneficií? (The Prague University - patron of church benefices?); In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2007, roč. 47, č. 1-2, s. 75-87. ISSN 0323-0562. Anotace: Článek sleduje propojení instituce pražské středověké univerzity a církevních beneficií jako hospodářského zázemí příslušníků akademické obce. (The study on the relationship of the medieval Prague University and church benefices creating economic back ground of university members.)

Zilynská, Blanka: Příběh z Horních Počernic. Venkovský univerzitní statek a jeho osudy ve středověku (The event from Horní Počernice. The country estate of Prague University, its fortune in the Middle Ages) editoři: Doležalová, E., Šimůnek, R., Dvořáčková, D., Pořízka, A.; In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. 1. vyd. 2007, Praha : Nakladatelství Lidové noviny; s. 363-374, 615. Anotace: Příspěvek je věnován dějinám vesnice, která byla v majetku nejvýznamnější pražské univerzitní koleje - Karolina. Připomíná jeden soudní případ místních poddaných. (On the law-suit from village situated near of Prague and possesed by the most important college of Prague University, i.e. Karolinum.)

Zilynská, Blanka - Hrdina, Jan: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku (Church topography and parish net in medieval Bohemia and Moravia); 1. vyd. 2007, Colloquia mediaevalia Pragensia 8. Praha: nakladatelství Filosofia. ISBN 978-80-7007-262-2. Anotace: Příspěvky ze stejnojmenného semináře, týkající se především vývoje farní sítě v Čechách a na Moravě

Zilynská, Blanka - Neškudla, Bořek: Historia Universitatis Carolinae Pragensis 33-34/1-2, 1993-1994 (History of Charles University of Prague); 1. vyd. 2007, Acta Universitatis Carolinae. Praha : Nakladatelství Karolinum. Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-1329-1. Anotace: Dvojčíslo časopisu s příspěvky k dějinám univerzit a vysokého školství i vzdělanosti vůbec.

Zilynská, Blanka - Synovcová-Borovičková, Jana: Databáze Teritoriální církevní správa v předhusitských Čechách (Database Teritorial church administration in pre-hussite Bohemia) editoři: Hrdina, J., Zilynská, B.; In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. 1. vyd. 2007, Colloquia mediaevalia Pragensia 8. Praha : Filosofia; s. 7-21. ISBN 978-80-7007-262-2. Anotace: Zpráva o vypracování databáze zahrnující údaje o české středověké farní síti a o postupu jejího plnění. (Account of the results of grant project concerning database of medieval parish net sources in Bohemia.)

2006

Zilynská, Blanka: Basilejští legáti a biskupství litomyšlské (The Legats of Basle Concilium and the Bishopric of Litomyšl) editor: Wolf, V.; In: Od Jana Žižky k Poděbradům. 1. vyd. 2006, Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas studiorum humanorum, Historica I. Hradec Králové: Lupus; s. 95-98. ISBN 80-903509-5-X. Anotace: Příspěvek připomíná povědomí o litomyšlském biskupství a jeho biskupovi Aleši z Březí ve 30. letech 15. stol. v souvislosti s jednáními s legáty basilejského koncilu. (The contribution mentions the consciousness of the Bishopric of Litomyšl and its Bishop Aleš of Březí in the 30ies of 15 century in the context of Czech negotiations with the legats of Basle Concilium.)

Zilynská, Blanka: (bez názvu) ((Untitled)); In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2006, roč. 44/2004, č. 1-2, s. 269-270. ISSN 0323-0562. Anotace: Pavel Urbášek, Jiří Pulec a kol., Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990, Univerzita Palackého, Olomouc 2003. Recenze knihy zpracované kolektivem moravských autorů, pracovníků univerzitních archivů. Kniha se věnuje dějinám univerzit na Moravě (Brno, Olomouc) po druhé světové válce. (The review of the book prepared by authors from the archives of Moravian Universities. The reviewed work describes the history of universities in Brno and Olomouc after World War II.)

Zilynská, Blanka: Dílčí zpráva o průběhu výzkumu církevní problematiky (Partial account of the research concerning Church problems) editoři: Homolka, J., Hrubá, M., Hrubý, P., Ottová, M.; In: Gotické umění a jeho historické souvislosti III. 1. vyd. 2006, Ústecký sborník historický 2004. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem; s. 31-32. ISBN 80-86475-07-7. Anotace: Příspěvek je závěrečným shrnutím výsledků účasti na grantovém projektu Gotika v severních Čechách, který probíhal v letech 2000-2003 za spolupráce mezi pracovišti Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zpráva se týká sekce historiků, zabývajících se přípravou pramenných podkladů v oblasti dějin církve ve vymezeném regionu. (This contribution summarizes the results of grant project "The Gothic style in Northern Bohemia" realised 2000-2003 in the collaboration between the Faculty of Pedagogics in Ústí nad Labem and the Faculty of Philosophy of the Charles University at Prague. The account refers the section of historians arranging the basis of Church history sources in defined region.)

Zilynská, Blanka: Jakoubek ze Stříbra a dobová církevní správa (Jakoubek of Stříbro and Church Administration in His Time) editoři: Halama, O., Soukup, P.; In: Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení. 1. vyd. 2006, Praha: Filosofia; s. 9-48. ISBN 80-7007-227-X. Anotace: Příspěvek se věnuje některým detailům z životopisu M. Jakoubka ze Stříbra a podává přehled jeho zapojení do systému církevní správy předhusitského i husitského období. (The contribution deals with some of the details in the life of Jakoubek of Stříbro and focuses on providing an overview of his activities involved with Church administration in the pre-Hussite and Hussite periods.)

Zilynská, Blanka: Mistr Křišťan z Prachatic (Master Křišťan of Prachatice); In: Forum. Časopis Univerzity Karlovy v Praze. 2006, č. 1/2006, s. 26-26. ISSN 1211-1724. Anotace: Životopisný medailonek jednoho z významných rektorů pražské univerzity 15. stol. (A small biographical portrait of significant rector of 15 century Prague university.)

Zilynská, Blanka: Synodální opatření proti husitům v diecézích širší střední Evropy (The Synodal anti-Hussite Measures in the Bishoprics of the wide Central Europe) editoři: Březina, L., Konvičná, J., Zdichynec, J.; In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. Lenky Bobkové. 1. vyd. 2006, Praha: Casablanca; s. 265-289. ISBN 80-903756-1-8. Anotace: Studie sleduje jednu z forem protihusitské propagandy, totiž oficiální výnosy proti husitské herezi, vyhlašované na kněžských synodách. Všímá si také dalších ohlasů husitského nebezpečí v rámci synodálních akt, včetně zpráv o zákulisním projednávání takových otázek. (This study analyses special form of anti-Hussite propaganda - the official decrees against the Hussite heresy proclaimend during the priestly synods. It notices also other responses on the Hussite danger preserved in the synodal papers and the accounts on the backstair negotiation of such questions.)

Zilynská, Blanka: Synoden im utraquistischen Böhmen 1418-1531 (The Synods in Utraquist Bohemia 1418-1531) editoři: Kruppa, N., Zygner, L.; In: Partikularsynoden im späten Mittelalter. 1. vyd. 2006, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 219; Studien zur Germania Sacra 29. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht; s. 377-386. Synody v utrakvistických Čechách 1418-1531) ISBN 3-525-35873-3. Anotace: Der Artikel bringt einen Übersicht der Entwicklung verschiedener Formen der Zusammenkünfte des utrakvistischen Klerus im Böhmen in der Zeit der Hussitenkriege und nach deren Beendigung, bis in die Zeit des Antrites der europäischen Reformation. Er bietet die Typologie dieser Ereignisse und deren Grundcharakteristik. (The study brings survey of methods collecting the Utraquist clergy of Bohemia in the Period of Hussite wars and after them till the beginning of European reformation. The author advances the typology of these events and basic characterization of them.)

Zilynská, Blanka: Václav Koranda ml. z Nové Plzně (Václav Koranda Junior of Nová Plzeň); In: Forum. Časopis Univerzity Karlovy v Praze. 2006, č. 1/2006, s. 26-27. ISSN 1211-1724. Anotace: Životopisný medailonek jednoho z významných rektorů pražské univerzity přelomu 15. a 16. stol. (A small biographical portrait of significant rector of Prague university (the break of 15 and 16 centuries).)

2005

Zilynská, Blanka: Jakoubek ze Stříbra: Texty a jejich působení (Jakoubek of Stříbro (Mies): The texts and their action); In: Český časopis historický. 2005, roč. 103, č. 3, s. 731-734. ISSN 0862-6111. Anotace: Referát o pracovním semináři věnovaném významné osobnosti husitského hnutí v Čechách. Zasedání bylo věnováno přednostně výsledkům práce s texty Jakoubka ze Stříbra (1429). (A review of a working seminary devoted to an important personality of the Hussite movement in Bohemia. The session was devoted mainly to the results of work with the texts of Jakoubek of Stříbro.)

Zilynská, Blanka: Karl Adolf Constantin Ritter von Höfler jako univerzitní učitel (Karl Adolf Constantin Ritter von Höfler as University Teacher) editoři: Soukup, P., Šmahel, F.; In: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. 1. vyd. 2005, Práce z dějin vědy 18. Praha : nakl. Filosofia, vydalo Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Centrum medievistických studií; s. 193-224. ISBN 80-7007-201-6. Anotace: Studie je věnována významné osobnosti německé historiografie v Čechách, zakladateli historického semináře na pražské filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity a moderních metod univerzitní výuky. Z Höflerovy bohaté činnosti si všímá pouze jeho učitelského angažmá na fakultě v Praze, kam byl povolán v r. 1851 a kde působil až do svého penzionování v r. 1882. Sleduje skladbu Höflerových přednášek a cvičení a v příloze upřesňuje počty posluchačů FF UKF v době Höflerova působení. (The essay is devoted to an important personality of German historiography in Bohemia, founder of historical seminary at the Faculty of Philosophy of the Charles University and of modern methods of university teaching. From rich Höfler´s activities it takes notice of his teacher´s engagement at the faculty in Prague, where he was active since 1851 till to his retirement in 1882. It follows the structure of Höfler´s lectures and seminaries and in the enclosure it brings out the numbers of students of the Faculty of Philosophy in the time of Höfler´s activity.)

Zilynská, Blanka: Partikulární synody v pozdním středověku. Srovnání Německa, Polska a českých zemí. Mezinárodní kolokvium (Particular synods in late Middle Ages. A comparison of German, Poland and Czech Lands. International colloquium); In: Český časopis historický. 2005, roč. 103, č. 1, s. 225-227. ISSN 0862-6111. Anotace: Referát o konferenci věnované problematice partikulárních synod v pozdním středověku, která proběhla v říjnu 2004 v prostorách ústavu Germania Sacra v Göttingen. Pořadateli byl Max-Planck-Institut für Geschichte - Germania Sacra a Polská historická mise v Göttingen. Cílem setkání historiků ze tří zemí byla konfrontace vývoje provinciálních a diecézních synod 14.-15. století v Říši, v Polsku a v českých zemích. (Report of a conference devoted to the problems of particular synods in late Middle Ages, realized in October 2004 in the institute "Germania Sacra" in Göttingen. The organisers were Max-Planck-Institut für Geschichte - Germania Sacra and Polish historical mission in Göttingen. The object of this meeting of historians from three lands was a confrontation of the development of provincial and diocesan synods of the 14th-15th centuries in German Empire, Poland and Czech Lands.)

Zilynská, Blanka: Recenze knihy (Review of book); In: Český časopis historický. 2005, roč. 103, č. 2, s. 403-407. ISSN 0862-6111. Anotace: Recenze souborného zpracování synodální problematiky na Moravě od 13. do počátku 16. stol. včetně edice všech dochovaných statut. (A review of synthetic elaboration of synodal problematics in Moravia since 13th till to the beginning of the 16th century including the edition of the preserved statutes.)

Zilynská, Blanka: Synoda nebo sněm? Ke vztahu světské moci a utrakvistických církevních struktur v době jagellonské (A synod or a parliament? Contribution to the relation of profane might and utraquist church-institutions in the Jagellonian period) editor: Kubík, V.; In: Doba jagellonská v zemích České koruny (1471-1526). 1. vyd. 2005, Sborník Katolické teologické fakulty UK, Dějiny umění - historie I. České Budějovice: nakl. Tomáš Halama, vydal Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze; s. 29-41. ISBN 80-903600-0-9. Anotace: Studie si klade dvě otázky. Na prvém místě zda lze hovořit v Čechách doby jagellonské o existenci synod. Na ni odpovídá kladně s výhradou nutnosti vymezit změněný charakter těchto synod. Za druhé se zabývá problematikou mechanismu volby utrakvistických administrátorů a podílem duchovenstva, resp. světských shromáždění (sněmů, sjezdů) na ní. (The essay lays two questions. At first if it is possible to speak in Bohemia in the Jagellonian Period about an existence of synods. The answer means yes, but with the condition to limit the changed disposition of those synods. At second it deals with the problems of the mechanism of elections of utraquist administrators and the share of the clergy at secular meetings (parliament) on it.)

2004

Zilynská, Blanka: Pax fidei Mikuláše Kusánského a qaestio Bohemica (Pax fidei of Nicholas of Cusa and quaestio Bohemica) editoři: Kreuz, P., Šustek, V.; In: Seminář a jeho hosté II. Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám Doc. PhDr. Rostislava Nového. 1. vyd.  2004, Documenta Pragensia. Praha: Scriptorium ; Archiv hlavního města Prahy;  s. 71-99.  ISBN 80-86852-03-2 .  Anotace: Článek sleduje kontakty Mikuláše Kusánského s husity, vývoj jeho vztahu k husitskému programu čtyř artikulů a některé myšlenky z jeho díla, které mají styčné body s názory husitů. Bližší pozornost je věnována Mikulášovu dílu De pace fidei, v němž vystupuje jako jedna z postav také Čech  Bohemus. (The article traces the contacts of Nicholas of Cusa with the Hussites, the development of his relation to the Hussite-programme of „Four Articles“ and some ideas from his work containing points of contact with the opinion of the Hussites. A particular attention is devoted to his work „De pace fidei“, where a „Czech - Bohemus“ plays a part as one of the persons.)

Zilynská, Blanka: Třikrát o husitském myšlení (Three-times about Hussite thinking);  In: Studia comeniana et historica. 2004, roč. 71-72 ,  s. 264-268.  ISSN 0323-2220.  Anotace: Autorka zahrnula do své recenze tři krátce po sobě vydané knihy, věnované husitskému období v českých zemích. Wernischovo drobné dílo je přehledem vývoje husitské teologie.Kniha Oty Halamy zkoumá proměny úcty ke svatým a vztahu k jejich zobrazování. Rozsáhlá studie Jindřicha Halamy se zaměřila na přístup Jednoty bratrské k sociálním problémům jejich doby. (The author comprised in her review three books published almost in the same time, devoted to the Hussite period in Czech lands. The short work of Martin Wernisch presents the development of Hussite theology. The book of Ota Halama investigates the changes of veneration of saints in relation to their graphic portraits. An extensive essay of Jindřich Halama is directed at the approach of the Unity of Czech Brethren to social problems of that period.)

Zilynská, Blanka: Utrakvističtí církevní “hodnostáři” - součást městské elity? (Utraquist „church-dignitaries“ - a part of city elite?) editoři: Fejtová, O., Ledvinka, V., Pešek, J.; In: Pražské městské elity středověku a raného novověku - jejich proměny, zázemí a kulturní profil. Sborník příspěvků z 21. vědecké konference Archivu hl. m. Prahy. 1. vyd.  2004, Documenta Pragensia . Praha: Scriptorium; Archiv hlavního města Prahy;  s. 117-124.  ISBN 80-902597-9-0.  Anotace: Článek se zamýšlí nad postavením utrakvistických administrátorů a členů dolní konsistoře v rámci města. Dochází k závěru, že poměštění (měšťanský původ) většiny vyššího duchovenstva neznamenalo jeho splynutí s měšťanstvem jako stavem, ani s  městskými elitami. (The article reflects over the position of utraquist administrators and members of lower consistory in range of the city. It draws a conclusion, that a city-origin of the majority of higher clergy did not signify it´s fusion neither with the citizens as a rank, nor with city-élites.)

2003

Zilynská, Blanka: Hus na mezinárodním fóru (Hus at the International Forum);  In: Acta Universitatis Carolinae. Historica Universitatis Carolinae Pragensis. 2003, roč. 42, č. 1-2, s. 185-192.  ISSN 0323-0562.  Anotace: Recenze tří sborníků z konferencí konaných v Bayreuthu 1993 a Římě 1999 věnovaných osobnosti M. Jana Husa. Bilance bádání podníceného činností komise pro revizi života a učení českého reformátora. (Review of contributions to three memorial volumes from the conferences held in Bayreuth 1993 and in Rome 1999, devoted to the personality of M. Jan Hus. Balance of  research  stimulated of  the activity of the commission to the revision of  the life and the doctrine of  Czech reformer.)

Zilynská, Blanka: J. V. Polc - Z. Hledíková: Pražské synody a koncily předhusitské doby (J. V. Polc - Z. Hledíková: Prague Synods and Councils in the Pre-Hussite Period);  In: Český časopis historický. 2003, roč. 101, č. 2, s. 396-400.  ISSN 0862-6111.  Anotace: Recenze soubodného vydání synodních statut pražské diecéze 14. a počátku 15. století. (Review of the collected edition of synodic statutes of the Prague diocese in the 14th and in the early of the 15th century.)

Zilynská, Blanka: Jan Hus sul volgere del millennio (John Hus and the Turn of Century);  In: Bolletino dell´Instituto storico ceco di Roma. 2003, roč. 3,  s. 115-122.  ISSN 80-86675-02-5.  Anotace: Recenze sborníku příspěvků z konference konané v Římě v prosinci r. 1999 a věnované osobnosti M. Jana Husa u příležitosti zakončení činnosti k revizi případu Husova odsouzení. (Review of contributions to the memorial volume from the conference held in Rome 1999, devoted to the personality of M.Jan Hus at the occasion of finishing activities to the revision of his death-sentence-case.  )

Zilynská, Blanka: Prameny a pomůcky ke studiu dějin vzdělanosti (Bilance a desiderata) (Sources and Teaching Aids to the Study of the History of Education (Bilantion and Desiderata));  In: Práce z Archivu Akademie věd. 2003, roč. 7,  s. 23-35.  ISSN 1213-7928.  Anotace: Článek bilancuje situaci v oblasti výzkumu dějin vzdělanosti po stránce zpracování různých pomůcek pro badatele  bibliografií, edic, životopisných slovníků, inventářů atd. zaměřených především na dějiny univerzit. Podnětem k bilanci byly oslavy 650. výročí vzniku Univerzity Karlovy a vydání čtyřsvazkových Dějin UK. (The article accounts the situation in the sphere of research of the history of education from  the aspect of the treatment of different teaching aids for scholars, of bibliographies, editions, bibliographical dictionaries, inventaries et cetera, aimed in particular on history of universities. The stimulation for this balance gave the celebration of the 650th anniversary of the Charles University and the edition of the History of Charles University in four volumes.)

Zilynská, Blanka: Utrakvistická církevní správa a možnost jejího studia (The Administration of the Utraquist Church and Possibilities of Its Study. );  In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 2003, roč. 13, č. 2, s. 39-53.  ISSN 80-246-0510-4.  Anotace: Přehledový článek rekapitulující stav znalostí o církevní správě utrakvistické církve v Čechách v rozmezí let 1436-1526. Všímá si dále pramenné situace a zamýšlí se nad možnostmi prohloubení studia této oblasti. (A lucid article recapitulating the state of knowledges about the administration of the Utraquist church in Bohemia between 1436-1526. It remarks the state of sources and contemplates the possibilities of intenzification of study of this sphere of knowledge.)

2002

Zilynská, Blanka: "...nuliusque homines dotales debent parere judicio nisi plebani." Nedoceněné imunitní privilegium kralovické farnosti plaského panství z r. 1307 ("...nuliusque homines dotales debent parere judicio nisi plebani." The underestimated imunity privilege for Kralovice parish near Plasy from 1307); In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica, Z PVH XVI. 2002, č. 1-2, s. 39-46. ISSN 0567-8293. Anotace: Článek analyzuje listinu vydanou r. 1307 opatem kláštera Plasy pro faráře v Kralovicích, okres Plzeň-sever, v níž mu uděluje soudní pravomoci. (The analysis of document issued 1307 by the abbot of Plasy monastery for vicar of Kralovice concerning his jurisdiction.)

2001

Zilynská, Blanka: Causa Hus. Nové publikace o českém reformátoru církve. [IV].(Cause Hus. New publications about Czech reformer of Church.) .  In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Vol. 40., 2001, No.1-2., s. 99-101. Pánek, J.//Polívka, M.//Glombik, Cz.//Swiezawski, S.//Sousedík, S. Římská rozprava o Janu Husovi//Jan Hus v kontextu polských ekumenických  úvah ISSN 0323-0562  Anotace: Nové publikace o českém reformátoru církve J. Husovi. (New publications about Czech reformer of Church J. Hus.)

Žilynská, Blanka: J. Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku (J. Macek, Religiosity and Piety of the Jagellonian Era);  In: AUC - HUCP. 2001, roč. 41, č. 1-2. ISSN 0323-0562  Anotace: Analýza české zbožnosti v 15. a 16. st. (Analysis of czech piety in the 15th and 16th centuries.)

Zilynská, Blanka: The pedagogical faculty; In: A History of Charles University II. 1. vyd. 2001. Praha: Karolinum; s. 373-376. Pedagogická fakulta) ISBN 80-246-0022-6. Anotace: The chapter is dealing with the origin and development of the sixth faculty of Charles University. It follows the initial moulding of the pedagogical staff, the change of the Pedagogical Faculty into High School of Pedagogy and Pedagogical Institute between 1953-1964, when it was not a part of the university, and it´s return to the university bunch. It takes notice of personal questions, allocating of rooms and changes in educational programme. It covers the period till 1989.

Zilynská, Blanka: The post-war renewal of Charles University; In: A History of Charles University II. 1. vyd. 2001. Praha: Karolinum; s. 265-271. Poválečná obnova Karlovy univerzity) ISBN 80-246-0022-6. Anotace: The chapter is dealing with the new opening of Czech University in spring 1945 obliterating of war damages and the development in 1945-47. It takes notice of the common situation at the university in the sphere of educational, personal, political and student´s activities.

2000

Zilynská, Blanka - Pešek, Jiří [autor statě///autor statě]: Židovští studenti pražské české a německé univerzity okolo roku 1900. In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, s.108-112, Židovské muzeum v Praze, Praha, 2000, s.108-112 ISBN 80-85608-28-6

Zilynská, Blanka [autor statě]: Karlova univerzita v letech 1938-1945 v dokumentech Archivu UK. In: II. setkání archivářů vysokých škol ČR, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 2000, s. 20-37.

Zilynská, Blanka  [autor statě]: Konference o české reformaci. In: Mediaevalia Historica. Bohemica. Vol. 7,   Historický ústav, Praha, 2000, s.300-302.

1999

Zilynská, Blanka [autor statě]: 1448 : Dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad. In: Osudové osmičky,  Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999,  s.108-114 ISBN 80-7106-322-3

Zilynská, Blanka [autor recenze]: František X. Halas - František Jordán, Dokumenty k dějinám Masarykovy univerzity v Brně I-II. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolianae Pragensis, roč. 39, č. 1/2, 1999, s. 154-155 ISSN 0323-0562

Zilynská, Blanka: Ministr Nejedlý o sobě a Sovětském svazu. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolianae Pragensis, roč. 39, č. 1/2, 1999, s. 115-124 ISSN 0323-0562

Zilynská, Blanka [autor recenze]: Půlstoletí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolianae Pragensis, roč. 39, č. 1/2, 1999, s. 156-157 ISSN 0323-0562

Zilynská, Blanka: Rezignace Karla Engliše na funkci rektora UK 26. února 1948. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolianae Pragensis, roč. 39, č. 1/2, 1999, s. 125-127 ISSN 0323-0562

Zilynská, Blanka [autor recenze]:  Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolianae Pragensis, roč. 39, č. 1/2, 1999, s. 152-153 ISSN 0323-0562

Zilynská, Blanka[autor statě a editor sborníku]: Universitas, unitas, uniformitas : uplatnění dobové vize 'jednoty' v univerzitním prostředí let 1945-1948. In: Věda v Československu v letech 1945-1953, Karolinum, Praha, 1999, s. 39-55.

1998

Zilynská, Blanka: Cesta k ovládnutí českých univerzit komunistickou stranou (1945-1948) (The way to domination over Czech universities by the Communist Party (1945-1948)); In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 1998, roč. 36-38, č. 1-2, s. 73-86. ISSN 0323-0562. Anotace: Článek sleduje ty jevy v akademickém životě bezprostředně poválečného období, které byly předzvěstí nových pořádků, jaké se prosadily po únorovém puči r. 1948. Analýze je podrobena situace na pražské Karlově univerzitě, na brněnské univerzitě a na nově založené Palackého univerzitě v Olomouci. (The article follows the phenomenons in the academic life immediately after the war, as symptoms of new orders, which were installed after the February-putsch in 1948. There is an analysis of the situation at the Charles-University in Prague, at the University in Brno and at the recently founded new Palacký-University in Olomouc.)Zilynská, Blanka: 900 let cisterciáckého řádu. In: Dějiny a současnost, roč. 20, č. 6, 1998, s.57-58 ISSN 0418-5129

Zilynská, Blanka:  Brány českých vysokých škol se opět otevřely už měsíc po osvobození. In: Mladá fronta Dnes. - Příl. Praha Dnes, roč. 9, č. 107, 1998, s. 6-6 ISSN 1210-1168

Zilynská, Blanka: Dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad. In: Reflex, roč. 9, č. 36, 1998, s. 60-62 ISSN 0862-6634

Zilynská, Blanka  [autor kapitoly]: Pedagogická fakulta. In: Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. 4, 1918-1990, Karolinum, Praha, 1998, s. 511-532 ISBN 80-7184-539-6

Zilynská, Blanka  [autor statě]: Poddanské městečko Kozojedy v letech 1610-1630 ve světle kostelních počtů. In: Gryspekové a předbělohorská šlechta, Kralovice a poddanská města : Sborník příspěvků ze semináře konaného ve dnech 21.-23.5.1997 v Mariánské Týnici,  Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice, 1998, s.102-114 ISBN neuvedeno

Zilynská, Blanka [autor kapitoly]: Poválečná obnova a zápas o charakter univerzity. In: Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. 4, 1918-1990,  Karolinum, Praha, 1998, s. 235-261 ISBN 80-7184-539-6

Zilynská, Blanka: Role univerzity na prahu 21. století. In: Český časopis historický, roč. 96, č. 3, 1998, s. 692-694 ISSN 0862-6111

Zilynská, Blanka [autor statě]: Vědecká konference o životě, díle a historickém významu Mistra Jana z Rokycan 27.-28.2.1997. In: Medievalia Historica Bohemica. Vol. 5, (autor statě), Historický ústav AV ČR, Praha, 1998, s.237-240.

Zilynská, Blanka [autor statě]: Záduší. In: Facta probant homines,  Scriptorium, Praha, 1998, s.535-548 ISBN 80-86197-00-X

Zilynská, Blanka [autor recenze]: Žaloby katolíků na Mistra Jana z Rokycan. In: Medievalia Historica Bohemica. Vol. 5,  Historický ústav AV ČR, Praha, 1998, s.191-192.

Zilynská, Blanka [autor recenze]: Život a dílo Mistra Jana z Rokycan. In: Medievalia Historica Bohemica. Vol. 5,   Historický ústav AV ČR, Praha, 1998, s. 189-190.

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr: Věda v českých zemích za druhé světové války. In: Dějiny a současnost, roč. 20, č. 1, 1998, s. 54-56 ISSN 0418-5129

1997

Zilynská, Blanka: M.J.Rokycana a pražské synody 1448. Resumé. In: Sborník Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech. Supplementum. Historie, č. 3, 1997, s. 38-40.

Zilynská, Blanka [přehledový článek]: Nekrolog R. Nového. In: Zpravodaj Historického klubu, roč. 8, č. 1, 1997, s. 38-40 ISSN 0862-8513

Zilynská, Blanka [přehledový článek]:  Zpráva o grantovém projektu 'Prosopografie studentů pražské univerzity
1802-1989' zpracovávaném v ÚDUK-AUK Praha
. In: Dějiny věd a techniky, roč. 30, č. 3, 1997, s. 94-96 ISSN 0300-4414

1996

Zilynská, Blanka  [autor statě]:  Fond :'Pedagogická fakulta' v Archivu UK a svědectví archivů o vzniku fakultního sboru PedF. In: Hledání učitele : škola a vzdělání v proměnách času.  Pedagogická fakulta UK, Praha, 1996, s. 266-292

Zilynská, Blanka [recenze]:'Oxfordští medici' (a nejen oni) vzpomínají. In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Pragensis , roč. 35, č. 1/2, 1996, s. 144-146.

Zilynská, Blanka - Zilynskyj, Bohdan [autor statě///autor statě]: Městečko Kozojedy a krašovské patrimonium v 17. století. In: Poddanská města v systému patrimoniální správy, Státní okresní archiv, Ústí nad Orlicí, 1996, s. 122-132.

1995

Zilynská, Blanka - Zilynskyj,  Bohdan: Mapa pomezí plaského panství z r. 1674 a okolnosti jejího vzniku. In: 850  let plaského kláštera (1145-1995) : sborník příspěvků ze semináře 'Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny, Mariánská Týnice, 1995, s .46-57.